Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

В съответствие с член 33, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likums) съдебните разноски (tiesas izdevumi) се състоят от:

  • държавна такса (valsts nodeva);
  • такса за канцеларски услуги (kancelejas nodeva);
  • разноски, които са необходими за разглеждането на делото.

Държавна такса се дължи за всяка молба, която се внася в съда —- първоначален иск, насрещен иск, молба, внесена от трета страна с отделен иск по отношение на предмета на спора във вече започнало производство, молба по специална процедура или друга молба, предвидена в член 34 от Гражданския процесуален кодекс. В член 43 от Гражданския процесуален кодекс са изброени лицата, които са освободени от плащане на съдебни разноски (в това число държавни такси).

Съдът разпорежда изгубилата страна да възстанови всички съдебни разноски, платени от спечелилата страна. Ако искът е уважен частично, съдът разпорежда съдебните разноски да бъдат възстановени на ищеца пропорционално на уважената част от иска и на ответника — пропорционално на неуважената част от иска. Не се възстановява държавната такса за допълнителна жалба (blakus sudzība) по отношение на съдебно решение, нито за възобновяване на съдебно производство след постановяване на неприсъствено съдебно решение.

Ако ищец оттегли иска си, той трябва да възстанови съдебните разноски на ответника. В този случай ответникът не е задължен да възстановява съдебните разноски на ищеца. Ако обаче ищец оттегли претенциите си, тъй като ответникът ги е удовлетворил доброволно, след като те са били внесени в съда, съдът разпорежда, при постъпване на молба от страна на ищеца, ответникът да възстанови съдебните разноски на ищеца.

Ако съдът реши да не разглежда даден иск, той разпорежда, при постъпване на молба от ответника, ищецът да възстанови съдебните разноски на ответника.

Ако ищец е освободен от плащане на съдебни разноски, на ответника ще бъде разпоредено да плати съдебните разноски на ищеца като приход в държавния бюджет, пропорционално на уважената част от иска.

Какви са приложимите такси?

При подаване на молба в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес трябва да бъде платена държавна такса. По време на производството може да се наложи страната да плати допълнителни съдебни разноски, като такса за канцеларски услуги (например за издаване на преписи и дубликати на документи, свързани с производството) и разноски, свързани с разглеждането на делото (например разходи за установяване на местопребиваването на ответника по искане на ищеца или разноски за връчване, издаване и превод на призовки и други съдебни документи).

Колко трябва да платя?

Когато подавате молба, трябва да платите държавна такса в размер на 15% от цената на иска, но не по-малко от 71,41 EUR.

Размерът на евентуалната такса за канцеларски услуги се определя в съответствие с член 38 от Гражданския процесуален кодекс. Размерът на разноските, свързани с разглеждането на делото, може да варира в зависимост от редица фактори (например начина на връчване на документите — по пощата или по електронната поща).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако молбата не е придружена от документи, потвърждаващи плащането на държавните такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения от закона размер, съдът, в съответствие с член 133 от Гражданския процесуален кодекс, не придвижва молбата по-нататък и определя срок за отстраняване на нередовностите от страна на ищеца.

Ако ищецът отстрани нередовностите в определения срок, молбата се счита за подадена в деня, в който е била внесена първоначално в съда.

Ако ищецът не отстрани нередовностите в определения срок, молбата се счита за неподадена и се връща на ищеца.

Връщането на молбата на ищеца не му пречи да я подаде отново в съда в съответствие с обикновените процедури, предвидени в закона.

Ако се дължат съдебни разноски за връчване на документи, съдът не връчва документите, докато не бъде платена съответната такса. Ако обаче разноските за разглеждане на дело не бъдат платени доброволно като приход в държавния бюджет, те се събират принудително в съответствие с общите правила за принудително изпълнение на съдебни решения.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавната такса може да бъде платена по сметката на държавната хазна (Valsts kase). Държавната такса (член 34 от Гражданския процесуален кодекс с изключение на алинея 6) се заплаща, както следва:

Получател: Valsts kase

Регистрационен номер: 90000050138

Номер на сметка: LV55TREL1060190911200

Банка на получателя: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: посочете данните за идентифициране на лицето или делото — номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено и фамилно име и личен идентификационен номер; за юридически лица — име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация за идентифициране на това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено и фамилно име и личен идентификационен номер; за юридически лица — име и регистрационен номер.

Държавната такса за молба за принудително изпълнение на изпълнителен лист или друг документ за принудително изпълнение може да бъде платена по сметката на държавната хазна. Държавната такса за молба за принудително изпълнение на изпълнителен лист или друг документ за принудително изпълнение (член 34 от Гражданския процесуален кодекс, алинея 6) следва да се плати, както следва:

Получател: Valsts kase

Регистрационен номер: 90000050138

Номер на сметка: LV71TREL1060190911300

Банка на получателя: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: посочете данните за идентифициране на лицето или делото — номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено и фамилно име и личен идентификационен номер; за юридически лица — име и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация за идентифициране на това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено и фамилно име и личен идентификационен номер; за юридически лица — име и регистрационен номер.

Таксата за канцеларски услуги може да бъде платена по сметката на държавната хазна. Таксата за канцеларски услуги (член 38 от Гражданския процесуален кодекс) следва да се плати, както следва:

Получател: Valsts kase

Регистрационен номер: 90000050138

Номер на сметка: LV39TREL1060190911100

Банка на получателя: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: посочете данните за идентифициране на лицето или делото — номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено и фамилно име и личен идентификационен номер; за юридически лица — име и регистрационен номер. Ако плащането на таксата за канцеларски услуги се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация за идентифициране на това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено и фамилно име и личен идентификационен номер; за юридически лица — име и регистрационен номер.

Разноските, свързани с разглеждане на дело, и разноските, свързани с принудително изпълнение на задължения след изпращане на известие, могат да бъдат платени по сметката на съдебната администрация (Tiesu administrācija). Разноски, свързани с разглеждане на дело (член 39 от Гражданския процесуален кодекс), и разноски, свързани с принудително изпълнение на задължения след изпращане на известие (член 4063 от Гражданския процесуален кодекс):

Районни (градски) съдилища и окръжни съдилища:

Получател: Tiesu administrācija

Регистрационен номер: 90001672316

Номер на сметка: LV51TREL2190458019000

Банка на получателя: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Основание за плащането: „21499“ и също така посочете данните за идентифициране на лицето или делото — номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено и фамилно име и личен идентификационен номер; за юридически лица — име и регистрационен номер. Ако плащането на разноски, свързани с разглеждане на дело, се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация за идентифициране на това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено и фамилно име и личен идентификационен номер; за юридически лица — име и регистрационен номер.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато подавате молба до съда, трябва да приложите документи, потвърждаващи плащането на държавни такси и други съдебни разноски в съответствие с процедурата и в предвидения в закона размер. Трябва също така да платите такса за канцеларски услуги, преди да бъде извършена необходимата услуга. Трябва да платите евентуални разноски, свързани с разглеждането на делото, преди самото разглеждане.

Последна актуализация: 09/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт