Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Spanien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Hur betalar jag?

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Inledning

Den rättsliga avgiften för att få ett domstolsavgörande till stånd för att kräva verkställande av ett europeiskt betalningsföreläggande, sker i början av förfarandet på begäran av en av parterna. Avgiften regleras genom Länken öppnas i ett nytt fönsterLey 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (ändrad genom Länken öppnas i ett nytt fönsterReal Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero) och Länken öppnas i ett nytt fönsterOrden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (ändrad genom Länken öppnas i ett nytt fönsterOrden HAP/490/2013, de 27 de marzo).

Och slutligen genom Länken öppnas i ett nytt fönsterReal Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social som innebar en ändring av ovannämnda lag 10/2012 (Ley 10/2012).

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvgiften betalas till Länken öppnas i ett nytt fönsterAgencia Tributaria, via Länken öppnas i ett nytt fönsterett formulär som kan laddas ned och som ska fyllas i på följande sätt:(Länken öppnas i ett nytt fönsterKlicka här) eller via en app som skapar formuläret när uppgifterna är ifyllda (Länken öppnas i ett nytt fönsterpinche aquí) och är tillgängligt för Länken öppnas i ett nytt fönsterelektronisk betalning, men för tillfället bara för stora företag.

Betalningen ska göras när formuläret för begäran A lämnas in. Betalning kan göras av den rättsliga företrädaren eller advokaten i den betalningsskyldigas namn eller på hans vägnar, särskilt om vederbörande inte är bosatt i Spanien och utan att det är nödvändigt att vederbörande har ett skatteregistreringsnummer före den egna betalningen. Företrädaren eller advokaten har ingen skattemässig skyldighet vad gäller denna betalning.

Vilka avgifter gäller?

I förfarandet för det europeiska betalningsföreläggandet är de personer som är skyldiga att betala avgiften, personer som utövar den rättsliga aktiviteten och utför den betalningsbelagda handlingen, dvs. personer som lämnar in en begäran eller ett genkäromål via formulär A, och endast när kravet i förfarandet grundas på en handling som fungerar som exekutionstitel och som har upprättats genom ett förfarande utanför domstol i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 517 i civilprocesslagen av den 7 januari och betalningskravet överstiger ett värde på 2 000 euro, eftersom att det inte omfattas av betalning då det är fråga om en rättslig exekutionstitel. Dessutom är fysiska personer som har beviljats rättshjälp uteslutna om de styrker att de uppfyller de lagstadgade kraven för rättshjälp.

Hur mycket ska jag betala?

Enligt förfarandet om ett europeiskt betalningsföreläggande ska en fast avgift på 100 euro betalas, till vilken kommer ett belopp som varierar beroende på det krävda beloppet, och som räknas fram genom att använda de beräkningsgrunder som anges i tabellen nedan:

Beräkningsgrund

Betalningsskyldig

Typ av beskattning

Högsta möjliga avgift

0–1 000 000 euro

Fysisk person

0,50 %


Från 1 000 000 euro

Juridisk person

0,25 %

10 000 euro

Beräkningsgrunden är samma som beloppet i det rättsliga förfarandet. För ett europeiskt betalningsföreläggande motsvarar beloppet i det rättsliga förfarandet det krävda beloppet, plus avtalsmässig ränta och straffavgifter.

För ett europeiskt betalningsföreläggande med en beräkningsgrund på 9 000 euro blir avgiften för en juridisk person 100 euro + 9 000 euro * 0,50 % = 145 euro.

Vad händer om jag inte betalar de rättsliga avgifterna i tid?

Om du inte lämnar in ett kvitto på betalningen kommer exekutionsbiträdet Letrado de la Administración de Justicia att begära in det från dig, och förfarandet kommer inte att återupptas förrän så har skett. Avsaknad av kvitto på betalningsskyldigheten innebär inte att de frister som föreskrivs i rättegångslagstiftningen inte tillämpas, så att om betalningen inte sker enligt ovanstående, kommer det betalningspliktiga förfarandet att avslutas i förtid och förfarandet kommer att fortsätta eller avslutas, beroende på vilket som är tillämpligt.

Hur betalar jag?

Du betalar själv innan motparten lägger fram det rättsliga förfarandet. Du betalar avgiften med hjälp av Länken öppnas i ett nytt fönsterden officiella mallen 696 för betalningsskyldighet av avgift för rättsligt utövande som ska fyllas i på följande sätt: (Länken öppnas i ett nytt fönsterKlicka här) eller viaen app som skapar formuläret när uppgifterna är ifyllda(Länken öppnas i ett nytt fönsterpinche aquí). Du kan betala personligen vid någon av Länken öppnas i ett nytt fönster de samarbetande bankerna. Mallen finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterspanska och Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska.

För närvarande kan endast stora företag betala elektroniskt, genom banköverföring, med kreditkort, betalning från bankkonto osv., eftersom lagstiftningen om avgifter nyligen har ändrats och ingen teknisk lösning ännu har kunnat införas.

Rättsliga avgifter omfattas av rättshjälp, som regleras av Länken öppnas i ett nytt fönsterLey 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (lagen om rättshjälp) (läs mer i artiklarna 1–8 och 46–51).

Du kan hitta information om rättshjälp på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justiciagratuita.es/. Här kan du också begära att få rättshjälp beviljad, genom att välja det advokatförbund som ska sköta det rättsliga förfarandet.

Vad ska jag göra när jag har betalat?

Kvittot över betalning med hjälp av den officiella mallen (på papper eller i elektronisk form), som ska valideras, skickar du in tillsammans med formulär A.

För närvarande tillåter inte Spanien att formulär som gäller det europeiska betalningsföreläggandet sänds elektroniskt. Därför ska du skicka kvittot (på papper eller i elektronisk form) i pappersform eller utskrivet tillsammans med övrig krävd dokumentation.

När elektroniskt översändade av handlingar blir möjligt, kommer det att innebära en minskning på 10 % av avgiften. Enligt lagstiftningen ska 60 % av avgiften betalas tillbaka då en dom accepteras eller när en tvist avslutas.

Senaste uppdatering: 12/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Kroatien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket kommer jag att få betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur gör jag för att betala domstolsavgifterna?

Vad gör jag när jag har betalat?

Inledning

Domstolsavgifterna i Kroatien regleras i lagen om domstolsavgifter (Kroatiens officiella kungörelseorgan, Narodne novine) nr 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 och 157/2013, i vilken taxan för domstolsavgifter anges.

Enligt artikel 6 i lagen om domstolsavgifter betalas med skattestämplar och kontant då avgifterna överstiger 100 kuna.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter betalas i alla civilrättsliga förfaranden och fastställs i artikel 16 i lagen om domstolsavgifter. Undantagna från domstolsavgifter är

 1. den kroatiska staten och statliga organ,
 2. personer och organ vid offentlig myndighetsutövning,
 3. arbetstagare och arbetsgivare i arbetstvister och tjänstemän i förvaltningstvister å tjänstens vägnar,
 4. arbetstagare i förvaltningstvister som uppkommit efter en förlikning vid konkurshot,
 5. invalider från det kroatiska självständighetskriget, på grundval av styrkande handlingar,
 6. makar, barn och föräldrar till soldater som stupat, saknas eller fängslats under det kroatiska självständighetskriget, på grundval av relevanta handlingar som styrker deras status,
 7. makar, barn och föräldrar till personer som dödats, saknas eller fängslats under det kroatiska självständighetskriget, på grundval av styrkande handlingar,
 8. flyktingar, fördrivna personer och återvändande personer, på grundval av styrkande handlingar,
 9. mottagare av socialhjälp som får bidrag för uppehälle,
 10. humanitära organisationer och organisationer som arbetar för funktionshindrade personer och familjer till personer som dödats, saknas eller fängslats i samband med humanitär verksamhet,
 11. barn som är parter i förfaranden som avser underhåll eller förfaranden som rör anspråk som baserar sig på den rätten,
 12. käranden i processer om erkännande av moderskap och faderskap och om kostnader i samband med graviditet och förlossning utanför äktenskapet,
 13. parter som ansöker om återupprättelse av rättskapacitet,
 14. minderåriga som ansöker om tillstånd att erhålla rättskapacitet för att de har blivit föräldrar,
 15. parter i förfaranden som syftar till att överlämna ett barn och att genomföra ett beslut om rätt att besöka ett barn,
 16. käranden i tvister som rör rättigheter som följer av obligatorisk pension och allmän sjukförsäkring, arbetslösas rättigheter enligt arbetslagstiftningen samt sociala rättigheter,
 17. sökande i förfaranden som gäller skydd av författningsfästa mänskliga rättigheter och friheter mot slutliga rättsakter, eller skydd mot olagliga handlingar,
 18. käranden i tvister som rör ersättning vid miljöföroreningar,
 19. fackorganisationer i civilrättsliga förfaranden angående uppsägning av anställningsavtal och i kollektiva arbetstvister samt fackliga företrädare i civilrättsliga förfaranden när de agerar för arbetstagarråd.

Utländska stater behöver inte betala avgifter, om detta föreskrivs i internationella fördrag eller tillämpas ömsesidigt.

Om tveksamhet råder angående punkt 2 begär domstolen en förklaring från justitieministeriet.

Punkt 10 gäller för de humanitära organisationer som har fastställts den minister som ansvarar för social omsorg.

Punkt 1 gäller inte för kommunala organ, utom i de fall där myndighetsutövningen har överförts till dem i enlighet med särskild lag.

Vid europeiska förfaranden för betalningsföreläggande ska avgifter betalas enligt följande:

 • Vid ett förslag om europeiskt betalningsföreläggande betalar käranden.
 • Vid ett beslut om europeiskt betalningsföreläggande betalar käranden.
 • Vid en överklagan av ett europeiskt betalningsföreläggande betalar svaranden.

Vid rättstvister gäller följande:

 • För en dom betalar käranden.
 • För en överklagan betalar klaganden.
 • För svar på en överklagan betalar den person som lämnar in svaret (att svara är frivilligt).
 • Särskilda rättsmedel – resning mot domstolens beslut i andra instans tillåts om tvistebeloppet överstiger 200 000 kuna.
 • Domstolsavgifter betalas av den person som ansöker om resning och den person som svarar på resningen (att svara är frivilligt).

Hur mycket kommer jag att få betala?

II. Hälften av de avgifter som avses i punkt I ska betalas för förslag om europeiskt betalningsföreläggande, beslut om europeiskt betalningsföreläggande, svar på överklagande eller resning.

III. Dubbla beloppet för de domstolsavgifter som avses i punkt I ska betalas vid överklagande av en dom eller vid resning.

IV. Domstolsavgift ska inte betalas om en förlikning nås under domstolsförhandlingen.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolsavgifterna drivs då in, och om de inte betalas omedelbart uttas en extra avgift på 100 kuna.

I enlighet med artikel 39 i lagen om domstolsavgifter ger domstolen först en varning om att avgiften ska betalas inom tre dagar, men om så ej sker fattar domstolen beslut och tar ut extraavgiften på 100 kuna.

Hur gör jag för att betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter som överstiger 100 kuna ska betalas via bank eller postkontor.

Sker betalningen från utlandet måste följande uppgifter finnas med:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Aktuellt konto (CC):1001005-1863000160

Modell: HR64

Referensnummer: 5045-20735-Personnummer (eller annat identifieringsnummer för betalaren)

Mottagare: Ministry of Finance of the Republic of Croatia, on behalf of the Commercial Court in Zagreb

Betalningsbeskrivningen bör inkludera avgiften för mål ________ (målets nummer och beskrivning av betalningen, t.ex. court fee for a proposal to issue the European order for payment)

Vad gör jag när jag har betalat?

När betalningen har gjorts måste ett betalningsbevis skickas till den aktuella domstolen, med referens till målnumret (om det är känt). Vid ansökan om utfärdande av europeiskt betalningsföreläggande ska ett betalningsbevis åtfölja ansökan.

Parterna ska regelbundet skicka in dokument till domstolen per post (rekommenderad försändelse eller som vanligt paket).

I. För käromål, genkäromål, domar och invändningar mot en betalning ska en domstolsavgift som är rimlig och proportionerlig till det omtvistade beloppet betalas (avgiften beräknas enbart på beloppet för huvudförhandlingen utan ränta eller avgifter), enligt följande:

över

upp till HRK

HRK

0,00

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

En avgift på 500 kuna betalas för belopp som överstiger 15 000 kuna plus 1 % av skillnaden över 15 000 kuna, dock  inte mer än 5 000 kuna.

Senaste uppdatering: 08/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Sverige

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

De regler som gäller i Sverige om ansökningsavgift för europeiskt betalningsföreläggande är:

Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande 5 § Den som ansöker om europeiskt betalningsföreläggande ska betala en ansökningsavgift. Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Ansökningsavgiften ska betalas i förskott.

Om sökanden inte följer ett föreläggande att betala ansökningsavgift, ska ansökan avvisas.

Förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande 3 § Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange svarandens personnummer eller organisationsnummer.

Det är möjligt att göra betalningen elektronsikt till Kronofogdemyndighetens angivna kontouppgifter.

Vilka avgifter gäller?

Du som ansöker om ett europeiskt betalningsföreläggande i Sverige ska betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften ska betalas i förskott. Det innebär att ansökningsavgiften måste betalas för att Kronofogdemyndigheten ska påbörja handläggningen av ansökan om europeiskt betalningsföreläggande. Betalning görs i samband med att ansökan på Formulär A lämnas in. När du har lämnat in ansökan får du ett föreläggande från Kronofogdemyndigheten med upplysningar om hur du betalar ansökningsavgiften. Du får inget föreläggande om du redan tillsammans med ansökan bifogar bevis om att ansökningsavgiften är betald till Kronofogdemyndighetens konto.

Hur mycket ska jag betala?

Du ska förnärvarande betala en ansökningsavgift på 300 kronor.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om ansökningsavgiften inte betalas i tid så kommer ansökan att avvisas innan handläggning av ansökan har påbörjats.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Du kan betala ansökningsavgiften för ett europeiskt betalningsföreläggande genom att använda nedanstående kontouppgifter. Ange målnummer, svarandens person- eller organisationsnummer som meddelande vid inbetalning:

 • Plusgiro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du behöver inte göra något efter att du har betalat ansökningsavgiften i tid. Kronofogdemyndigheten bevakar att betalningen kommer in till myndigheten. När betalningen är bokförd påbörjar Kronofogdemyndigheten sedan handläggningen av din ansökan om europeiskt betalningsföreläggande.

Senaste uppdatering: 09/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Nordirland

Inga avgifter tas ut för närvarande.

Senaste uppdatering: 13/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.