Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

#03

#03Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

I Skottland regleras avgifterna för europeiska betalningsförelägganden i

  • Sheriff Court Fees Order 2018, i dess lydelse enligt Sheriff Court Fees Amendment Order 2018.

Bilaga 2, del II, punkt 6 gäller europeiska betalningsförelägganden från och med den 1 april 2019.

Bilaga 3, del II, punkt 6 gäller europeiska betalningsförelägganden från och med den 1 april 2020.

Avgifterna kan inte betalas på elektroniskt väg.

Vilka avgifter gäller?

För att inge en ansökan om ett betalningsföreläggande med hjälp av formulär A iförordning (EG)nr 1896/2006 till en domstol måste en avgift som täcker samtliga domstolsförfaranden betalas.

Det är vanligtvis inte obligatoriskt att företrädas av en advokat, och domstolsavgiften innefattar inte advokatarvoden eller kostnaden för att delge svaranden handlingar.

Ingen avgift tas ut för att inge ett bestridande med hjälp av formulär F.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiften för att inge en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande till domstolen är 129 brittiska pund (GBP).

Enligt artikel 8 i Sheriff Court Fees Order 2018Scottish Statutory Instrument 2018/481, i dess ändrade lydelse, kan en part ha rätt till undantag från att betala avgiften, exempelvis om de har rätt till vissa statliga förmåner eller rättshjälp.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolen godtar inte ansökan och är inte skyldig att vidta några som helst åtgärder om inte avgiften betalas, i enlighet med punkt 3 i Sheriff Court Fees Order 2018Scottish Statutory Instrument 2018/481, i dess ändrade lydelse.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter kan betalas med

  • check – utställd till The Scottish Courts and Tribunals Service,
  • bank- eller kreditkort – kontrollera vilken typ av kort som den relevanta domstolen godtar och om betalning kan göras via telefon,
  • postanvisning – utställd till The Scottish Courts and Tribunals Service,
  • kontant – vid betalning via post rekommenderas inte kontant betalning.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Domstolen godtar en ansökan på formulär A i förordning (EG) nr 1896/2006 som inges tillsammans med betalningen. Ansökan och betalningen bör lämnas eller översändas till domstolen på samma gång. Domstolen överlämnar eller översänder sedan formulär B, C, D eller E som nästa steg i förfarandet. Inget bevis på betalningen behövs.

Senaste uppdatering: 03/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.