Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Om du som privatperson, eller en advokat som agerar för din räkning, ansöker hos domstol om ett europeiskt betalningsföreläggande (formulär A i förordning (EG) nr 1896/2006) måste du betala de domstolsavgifter som fastställts i nationell lagstiftning. Om du inger din ansökan personligen, utan hjälp av en advokat, behöver du inte betala advokatarvoden i förskott (se skäl 26 i förordningen). Om din ansökan godtas och ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas (formulär Ε i förordningen), och inga invändningar framställs efter detta och föreläggandet förklaras verkställbart (formulär G), erhåller du en exekutionstitel. Dessutom måste du betala en avgift för en bestyrkt kopia (télos apográfou). Storleken på denna avgift beror på typen av fordran (i enlighet med lagen om stämpelskatt (Kódika Telón Chartosímou)).

Vilka avgifter gäller?

När du inger formulär A måste du betala en stämpelskatt (télos chartosímou – stämpelmärket fästs på ansökan, se lagen om stämpelskatt) och en domstolsstämpelskatt (télos dikastikoú ensímou – du måste köpa ett domstolsstämpelmärke eller inge ett typ B-kvitto från ett skattekontor (DOY), och detta måste föras till ärendeakten, se lag 3978/1912, i dess lydelse enligt artikel 63Ι(IC1) i lag 4093/2012: 0,8% av fordran plus skatteliknande avgifter (eisforés ypér tritón)).

Hur mycket ska jag betala?

Domstolsavgifterna beräknas på det belopp som avses i ansökan om betalningsföreläggande, i enlighet med ovannämnda lagstiftning.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolen prövar inte din ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande eller om verkställighet av ett europeiskt betalningsföreläggande som förklarats verkställbart.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Avgifterna kan endast betalas personligen till den domstol som formulär A inges till, eller från vilken ett betalningsföreläggande begärs med stöd av formulär G. För närvarande går det inte att betala domstolsavgifter på elektronisk väg.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Du måste inge din ansökan till domstolen.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats