Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket kommer jag att få betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur gör jag för att betala domstolsavgifterna?

Vad gör jag när jag har betalat?

Inledning

Domstolsavgifterna i Kroatien regleras i lagen om domstolsavgifter (Kroatiens officiella kungörelseorgan, Narodne novine) nr 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 och 157/2013, i vilken taxan för domstolsavgifter anges.

Enligt artikel 6 i lagen om domstolsavgifter betalas med skattestämplar och kontant då avgifterna överstiger 100 kuna.

Vilka avgifter gäller?

Domstolsavgifter betalas i alla civilrättsliga förfaranden och fastställs i artikel 16 i lagen om domstolsavgifter. Undantagna från domstolsavgifter är

 1. den kroatiska staten och statliga organ,
 2. personer och organ vid offentlig myndighetsutövning,
 3. arbetstagare och arbetsgivare i arbetstvister och tjänstemän i förvaltningstvister å tjänstens vägnar,
 4. arbetstagare i förvaltningstvister som uppkommit efter en förlikning vid konkurshot,
 5. invalider från det kroatiska självständighetskriget, på grundval av styrkande handlingar,
 6. makar, barn och föräldrar till soldater som stupat, saknas eller fängslats under det kroatiska självständighetskriget, på grundval av relevanta handlingar som styrker deras status,
 7. makar, barn och föräldrar till personer som dödats, saknas eller fängslats under det kroatiska självständighetskriget, på grundval av styrkande handlingar,
 8. flyktingar, fördrivna personer och återvändande personer, på grundval av styrkande handlingar,
 9. mottagare av socialhjälp som får bidrag för uppehälle,
 10. humanitära organisationer och organisationer som arbetar för funktionshindrade personer och familjer till personer som dödats, saknas eller fängslats i samband med humanitär verksamhet,
 11. barn som är parter i förfaranden som avser underhåll eller förfaranden som rör anspråk som baserar sig på den rätten,
 12. käranden i processer om erkännande av moderskap och faderskap och om kostnader i samband med graviditet och förlossning utanför äktenskapet,
 13. parter som ansöker om återupprättelse av rättskapacitet,
 14. minderåriga som ansöker om tillstånd att erhålla rättskapacitet för att de har blivit föräldrar,
 15. parter i förfaranden som syftar till att överlämna ett barn och att genomföra ett beslut om rätt att besöka ett barn,
 16. käranden i tvister som rör rättigheter som följer av obligatorisk pension och allmän sjukförsäkring, arbetslösas rättigheter enligt arbetslagstiftningen samt sociala rättigheter,
 17. sökande i förfaranden som gäller skydd av författningsfästa mänskliga rättigheter och friheter mot slutliga rättsakter, eller skydd mot olagliga handlingar,
 18. käranden i tvister som rör ersättning vid miljöföroreningar,
 19. fackorganisationer i civilrättsliga förfaranden angående uppsägning av anställningsavtal och i kollektiva arbetstvister samt fackliga företrädare i civilrättsliga förfaranden när de agerar för arbetstagarråd.

Utländska stater behöver inte betala avgifter, om detta föreskrivs i internationella fördrag eller tillämpas ömsesidigt.

Om tveksamhet råder angående punkt 2 begär domstolen en förklaring från justitieministeriet.

Punkt 10 gäller för de humanitära organisationer som har fastställts den minister som ansvarar för social omsorg.

Punkt 1 gäller inte för kommunala organ, utom i de fall där myndighetsutövningen har överförts till dem i enlighet med särskild lag.

Vid europeiska förfaranden för betalningsföreläggande ska avgifter betalas enligt följande:

 • Vid ett förslag om europeiskt betalningsföreläggande betalar käranden.
 • Vid ett beslut om europeiskt betalningsföreläggande betalar käranden.
 • Vid en överklagan av ett europeiskt betalningsföreläggande betalar svaranden.

Vid rättstvister gäller följande:

 • För en dom betalar käranden.
 • För en överklagan betalar klaganden.
 • För svar på en överklagan betalar den person som lämnar in svaret (att svara är frivilligt).
 • Särskilda rättsmedel – resning mot domstolens beslut i andra instans tillåts om tvistebeloppet överstiger 200 000 kuna.
 • Domstolsavgifter betalas av den person som ansöker om resning och den person som svarar på resningen (att svara är frivilligt).

Hur mycket kommer jag att få betala?

II. Hälften av de avgifter som avses i punkt I ska betalas för förslag om europeiskt betalningsföreläggande, beslut om europeiskt betalningsföreläggande, svar på överklagande eller resning.

III. Dubbla beloppet för de domstolsavgifter som avses i punkt I ska betalas vid överklagande av en dom eller vid resning.

IV. Domstolsavgift ska inte betalas om en förlikning nås under domstolsförhandlingen.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Domstolsavgifterna drivs då in, och om de inte betalas omedelbart uttas en extra avgift på 100 kuna.

I enlighet med artikel 39 i lagen om domstolsavgifter ger domstolen först en varning om att avgiften ska betalas inom tre dagar, men om så ej sker fattar domstolen beslut och tar ut extraavgiften på 100 kuna.

Hur gör jag för att betala domstolsavgifterna?

Domstolsavgifter som överstiger 100 kuna ska betalas via bank eller postkontor.

Sker betalningen från utlandet måste följande uppgifter finnas med:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Aktuellt konto (CC):1001005-1863000160

Modell: HR64

Referensnummer: 5045-20735-Personnummer (eller annat identifieringsnummer för betalaren)

Mottagare: Ministry of Finance of the Republic of Croatia, on behalf of the Commercial Court in Zagreb

Betalningsbeskrivningen bör inkludera avgiften för mål ________ (målets nummer och beskrivning av betalningen, t.ex. court fee for a proposal to issue the European order for payment)

Vad gör jag när jag har betalat?

När betalningen har gjorts måste ett betalningsbevis skickas till den aktuella domstolen, med referens till målnumret (om det är känt). Vid ansökan om utfärdande av europeiskt betalningsföreläggande ska ett betalningsbevis åtfölja ansökan.

Parterna ska regelbundet skicka in dokument till domstolen per post (rekommenderad försändelse eller som vanligt paket).

I. För käromål, genkäromål, domar och invändningar mot en betalning ska en domstolsavgift som är rimlig och proportionerlig till det omtvistade beloppet betalas (avgiften beräknas enbart på beloppet för huvudförhandlingen utan ränta eller avgifter), enligt följande:

över

upp till HRK

HRK

0,00

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

En avgift på 500 kuna betalas för belopp som överstiger 15 000 kuna plus 1 % av skillnaden över 15 000 kuna, dock  inte mer än 5 000 kuna.

Senaste uppdatering: 08/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats