Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Španija

Uvod

V katerih primerih je treba plačati stroške postopka?

Koliko znašajo stroški postopka?

Kaj bi se zgodilo, če stroški postopka ne bi bili plačani v predpisanem roku?

Kako se lahko izvede plačilo?

Kaj je treba storiti po opravljenem plačilu?

Uvod

Stroški postopka v zadevah civilnega prava, ki zajemajo tudi evropski plačilni nalog oziroma postopek za evropski plačilni nalog, se plačajo državi na začetku postopka in na podlagi zahtevka ene od strank. Te stroške ureja Povezava se odpre v novem oknuzakon št. 10/2012 z dne 20. novembra 2012 o pravilih, ki urejajo določene stroške na področju pravosodja in nacionalnega instituta za toksikologijo in sodno medicino (spremenjen s Povezava se odpre v novem oknukraljevo uredbo-zakonom št. 3/2013 z dne 22. februarja 2013) in Povezava se odpre v novem oknuodločba HAP/2662/2012 z dne 13. decembra 2012 (spremenjena z Povezava se odpre v novem oknuodločbo HAP/490/2013 z dne 27. marca 2013).

Te stroške ureja tudi Povezava se odpre v novem oknukraljeva uredba-zakon št. 1/2015 z dne 27. februarja 2015 glede mehanizmov druge priložnosti, zmanjšanja finančnih stroškov in drugih socialnih ukrepov, ki je nadaljnje spremenila navedeni zakon št. 10/2012.

Povezava se odpre v novem oknuPlačilo stroškov se izvede prek davčne agencije Povezava se odpre v novem oknuAgencia Tributaria, in sicer Povezava se odpre v novem oknuz obrazcem, ki ga je mogoče prenesti s spleta in ki ga je treba izpolniti na naslednji način (Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj), ali z aplikacijo, ki se vzpostavi, ko so vneseni vsi podatki (Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj), in ki sprejme Povezava se odpre v novem oknuspletno plačilo, čeprav je ta trenutno na voljo le za velika podjetja.

Plačilo se mora izvesti ob predložitvi obrazca A. Plačilo stroškov lahko izvede pravni zastopnik ali odvetnik, ki deluje v imenu in za račun zavezanca, zlasti če ta ne biva v Španiji, pri čemer mu pred samoocenitvijo ni treba predložiti davčne identifikacijske številke. Pravni zastopnik oziroma odvetnik ne nosi davčne odgovornosti za navedeno plačilo.

V katerih primerih je treba plačati stroške postopka?

V okviru evropskega plačilnega naloga ali postopka za evropski plačilni nalog so zavezanci za plačilo stroškov tisti, ki povzročijo začetek postopka, na podlagi katerega nastanejo stroški, t.j. tisti, ki na podlagi obrazca A vložijo tožbo ali nasprotno tožbo, vendar le če tožbeni zahtevek v okviru tega postopka temelji na dokumentu, ki velja za izvensodni izvršilni naslov v skladu z določbami Povezava se odpre v novem oknučlena 517 zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 v zvezi s civilnim zakonikom, in presega 2 000 EUR, medtem ko so postopki, ki temeljijo na sodnih izvršilnih naslovih, plačila oproščeni. Poleg tega so plačila oproščene tudi vse fizične osebe in vse pravne osebe, ki so upravičene do brezplačne pravne pomoči in ki predložijo dokaze, da še vedno izpolnjujejo pogoje za dodelitev takšne pomoči.

Koliko znašajo stroški postopka?

V okviru evropskega plačilnega naloga ali postopka za evropski plačilni nalog se plača fiksni znesek v višini 100 EUR in variabilni znesek, ki je odvisen od višine tožbenega zahtevka in ki se izračuna tako, da se davčna osnova pomnoži z davčno stopnjo glede na naslednjo preglednico:

Davčna osnova

Zavezanec

Davčna stopnja

Zgornja meja variabilnega zneska stroškov

Od 0 do 1 000 000 EUR

Pravna oseba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR dalje

Pravna oseba

0,25 %

10 000 EUR

Davčna osnova ustreza vrednosti postopka. Za evropski plačilni nalog in postopek za evropski plačilni nalog vrednost postopka ustreza višini glavnega tožbenega zahtevka, ki se mu prištejejo obresti in pogodbene kazni.

Za evropski plačilni nalog ali postopek za evropski plačilni nalog bi stroški za pravno osebo z davčno osnovo 9 000 EUR znašali 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Kaj bi se zgodilo, če stroški postopka ne bi bili plačani v predpisanem roku?

Če zavezanec ne predloži potrdila o plačilu stroškov, ga tajnik sodišča (Letrado de la Administración de Justicia) pozove, naj mu potrdilo predloži, in s postopkom ne nadaljuje, dokler takšnega potrdila ne prejme. Nepredložitev potrdila, povezanega s samoocenitvijo, ne vpliva na roke, določene v procesnih pravilih, kar pomeni, da če zavezanec po pozivu tajnika sodišča v danem roku potrdila ne predloži, bo za postopek teklo zastaranje, zato bo postopek bodisi končan bodisi se bo nadaljeval, kot je v zadevnem primeru ustrezno.

Kako se lahko izvede plačilo?

Plačilo stroškov mora biti izvedeno s postopkom samoocenjevanja, preden zadevna stranka začne s pravnim postopkom. Plačilo stroškov postopka se izvede z uporabo Povezava se odpre v novem oknuuradnega obrazca 696 za samoocenitev stroškov sodnega postopka, ki se izpolni na naslednji način (Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj), ali prek aplikacije, ki se vzpostavi, ko so vneseni vsi podatki (Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj). Plačilo se lahko izvede tudi osebno v eni od Povezava se odpre v novem oknupooblaščenih finančnih institucij; model je na voljo v Povezava se odpre v novem oknušpanščini in Povezava se odpre v novem oknuangleščini.

Spletno plačilo je zaenkrat na voljo le za velika podjetja, medtem ko zaradi nedavnih sprememb zakonodaje v zvezi s stroški ni možno izvesti bančnega nakazila, plačati s kartico ali z bančnim trajnikom, saj tehnične rešitve za takšna plačila še niso vzpostavljene.

Stroški postopka so vključeni v brezplačno pravno pomoč, ki jo ureja Povezava se odpre v novem oknuzakon št. 1/1996 z dne 10. januarja 1996 o brezplačni pravni pomoči (za to področje glej zlasti člene 1 do 8 in 46 do 51).

Informacije v zvezi z brezplačno pravno pomočjo so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiciagratuita.es/, kjer lahko zaprosite za dodelitev te pravice, tako da izberete odvetniško zbornico v kraju sodišča, ki bo obravnavalo zadevo.

Kaj je treba storiti po opravljenem plačilu?

Potrdilo o plačilu stroškov, ki je v skladu z uradnim obrazcem (v papirni ali elektronski obliki) in ustrezno potrjeno, se priloži obrazcu A.

Trenutno Španija ne dopušča elektronskega pošiljanja obrazcev v zvezi z evropskim plačilnim nalogom ali postopkom za evropski plačilni nalog. Zato mora biti potrdilo o plačilu (v papirni ali elektronski obliki) predloženo v papirni obliki ali natisnjeno ter priloženo k drugim zahtevanim dokumentom.

Ko bo dokumente mogoče predložiti prek spleta, bo za uporabo te možnosti predviden popust v višini 10 % zneska stroškov. Zakon določa povračilo 60 % zneska stroškov v primeru dogovora ali strinjanja s tožbenim zahtevkom, ki vodi do zaključka postopka.

Zadnja posodobitev: 12/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Hrvaška

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse so v Republiki Hrvaški določene v zakonu o sodnih taksah (Narodne novine, št. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 in 157/2013), ki vsebuje tarife sodnih taks.

V skladu s členom 6 zakona o sodnih taksah se takse, predpisane s tarifo sodnih taks, plačujejo z državnimi kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, v gotovini pa, kadar je znesek takse večji od 100 HRK.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse se plačajo v vseh civilnih sodnih postopkih. Plačila sodnih taks so v skladu s členom 16 zakona o sodnih taksah oproščeni:

 1. Republika Hrvaška in državni organi;
 2. osebe in organi, ki izvajajo javna pooblastila, v postopkih v zvezi z izvajanjem teh pooblastil;
 3. delavci v delovnih sporih in uradniki v upravnih sporih v zvezi z uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja;
 4. delavci v upravnih sporih, ki izhajajo iz predstečajne poravnave;
 5. invalidi domovinske vojne, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 6. zakonci, otroci in starši vojakov, ubitih, izginulih in zaprtih v domovinski vojni, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 7. zakonci, otroci in starši oseb, ubitih, izginulih in zaprtih v domovinski vojni, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 8. pregnanci, begunci in osebe, ki so se vrnile, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 9. prejemniki socialne pomoči, ki prejemajo pomoč za preživljanje;
 10. humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito invalidov ter družin ubitih, izginulih in zaprtih oseb, v postopkih v zvezi z opravljanjem humanitarne dejavnosti;
 11. otroci kot stranke v postopkih zaradi preživljanja ali v postopkih v zvezi s terjatvami na podlagi te pravice;
 12. tožniki v pravdah o priznanju materinstva in očetovstva ter o stroških, nastalih z nosečnostjo in porodom izven zakonske zveze;
 13. stranke, ki vložijo predlog za vrnitev poslovne sposobnosti;
 14. mladoletniki, ki vložijo predlog za pridobitev popolne poslovne sposobnosti, ker so postali starši;
 15. stranke v postopku zaradi izročitve otroka in zaradi izvrševanja odločbe glede stikov z otrokom;
 16. tožniki v sporih glede pravic iz obveznega pokojninskega in osnovnega zdravstvenega zavarovanja, pravic brezposelnih oseb na podlagi predpisov o zaposlovanju ter pravic socialnega varstva;
 17. tožniki oziroma predlagatelji v postopkih za varstvo človekovih pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja ustava, v primeru dokončnih posamičnih aktov oziroma za zaščito pred nezakonitimi dejanji;
 18. tožniki v odškodninskih sporih zaradi onesnaževanja okolja;
 19. sindikati in združenja sindikatov na višji ravni v pravdnih postopkih za nadomestno sodno soglasje in kolektivnih delovnih sporih ter predstavniki sindikatov v pravdnih postopkih o izvajanju pristojnosti sveta delavcev.

Tuja država je oproščena plačila sodnih taks, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.

Če nastane dvom glede pogojev iz odstavka 2 tega člena, se sodišče obrne za pojasnilo na ministrstvo za pravosodje.

Določba točke 10 odstavka 1 tega člena se nanaša na humanitarne organizacije, za katere to določi minister, pristojen za zadeve socialnega varstva.

Določba odstavka 1 tega člena se ne uporablja za organe občin in mest, razen če je v skladu s posebnim zakonom nanje preneseno izvajanje javnih pooblastil.

V postopku za evropski plačilni nalog (EPN) se plačajo naslednje takse:

 • za predlog za EPN – plača tožnik,
 • za odločbo o EPN – plača tožnik,
 • za ugovor zoper EPN – plača toženec;

če postopek preide v pravdni postopek:

 • za sodbo – plača tožnik,
 • za pritožbo – plača pritožnik,
 • za odgovor na pritožbo – plača stranka, ki poda odgovor (odgovor na pritožbo ni obvezen),
 • izredno pravno sredstvo – revizija je dovoljena zoper odločbo sodišča druge stopnje, če vrednost spornega predmeta presega 200 000,00 HRK,
 • sodno takso plača vlagatelj revizije in oseba, ki poda odgovor na revizijo (odgovor ni obvezen).

Koliko moram plačati?

II. Za predlog za EPN, odločbo o EPN ter odgovor na pritožbo oziroma revizijo se plača polovica sodne takse iz točke I.

III. Za pritožbo zoper sodbo in za revizijo se plača dvakratni znesek sodne takse iz točke I.

IV. Če se med sodnim postopkom sklene sodna poravnava, se sodna taksa ne plača.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodne takse se prisilno izterjajo. Če se ne plačajo takoj, se dodatno zaračuna znesek 100,00 HRK.

V skladu s členom 39 zakona o sodnih taksah sodišče stranko najprej opozori na obveznost plačila takse v roku treh dni. Če stranka ne ravna v skladu z opozorilom, sodišče izda sklep o taksi, za katerega se plača dodatna taksa v višini 100 HRK.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse, ki presegajo 100 HRK, se plačajo v državni proračun prek katere koli banke ali pošte, in sicer na račun državnega proračuna Republike Hrvaške.

Pri plačilu sodnih taks iz tujine je treba navesti naslednje podatke:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tekoči račun: 1001005-1863000160

Model: HR64

Sklic: 5045-20735-osebna identifikacijska številka (oziroma druga identifikacijska številka plačnika)

Prejemnik: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške, za Gospodarsko sodišče v Zagrebu

V opisu plačila je treba navesti takso v zadevi ________ (številka sodnega spisa oziroma opis plačila, npr. sodna taksa za predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu je treba na naslov sodišča, ki vodi postopek, v katerem se plača sodna taksa, poslati dokazilo o plačilu, vključno s sklicem na številko zadeve (če je znana), oziroma ob vložitvi predloga za izdajo EPN priložiti potrdilo banke o izvršenem plačilu.

Stranke pošiljajo sodiščem pisanja redno po pošti (s priporočeno ali navadno pošiljko).

I. Za tožbo, nasprotno tožbo, sodbo in ugovor zoper plačilni nalog se plača sodna taksa glede na vrednost spornega predmeta (zaračuna se samo vrednost glavnega zahtevka brez obresti in stroškov):

od (HRK)

do (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Če vrednost spornega predmeta presega 15 000,00 HRK, se plača taksa v višini 500,00 HRK in še 1 % od razlike nad 15 000,00 HRK, vendar ne več kot 5 000,00 HRK.

Zadnja posodobitev: 08/12/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Slovenija

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse, ki se plačujejo v postopku za evropski plačilni nalog, so določene v Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, Povezava se odpre v novem oknu58/14 – odl. US, Povezava se odpre v novem oknu19/15 – odl. US, 30/16 in 10/17 – ZPP-E; v nadaljevanju: ZST-1) kot splošnem predpisu, ki ureja sodne takse.

ZST-1 (6. člen) določa pravno podlago za plačevanje sodnih taks z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, kar velja tudi za plačevanje taks v postopku za evropski plačilni nalog. V praksi je mogoče sodne takse plačati elektronsko preko spletnih plačilnih servisov posameznih bank.

Katere sodne takse je treba plačati?

V postopku za evropski plačilni nalog je treba plačati enkratno sodno takso za celotni postopek. Zavezanec za plačilo te sodne takse je tožeča stranka, plačati pa jo mora ob vložitvi vloge za evropski plačilni nalog na sodišče.

Koliko moram plačati?

Višina sodne takse za postopek za evropski plačilni nalog, ki jo mora plačati tožeča stranka ob vložitvi vloge na sodišče, je odvisna od vrednosti predmeta postopka.

Količnik za odmero te takse znaša 1,2 (tarifna številka 1301 taksne tarife ZST-1), taksa pa se odmerja po tabeli iz 16. člena ZST-1. Ker je vrednostnih razredov veliko, jih na tem mestu ni mogoče natančno navesti.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Če tožeča stranka ne plača sodne takse pravočasno, sodišče kljub temu izvede postopek, sodna taksa pa se po potrebi prisilno izterja.

Kako lahko plačam sodne takse?

ZST-1 (6. člen) določa pravno podlago za plačevanje sodnih taks z gotovino, elektronskim denarjem in drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi, kar velja tudi za plačevanje taks za postopek za evropski plačilni nalog.

V praksi je mogoče sodne takse plačati elektronsko preko spletnih plačilnih servisov posameznih bank, plačati pa jih je mogoče tudi neposredno pri ponudnikih plačilnih storitev ali na blagajnah sodišč (z gotovino ali preko POS terminala).

Za namen elektronskega plačevanja ima vsaka posamezna banka svoj spletni plačilni servis.

Sodno takso lahko taksni zavezanec plača vnaprej , t. j. ob vložitvi vloge za začetek postopka na sodišče, lahko pa vloži vlogo na sodišče in počaka, da mu sodišče pošlje plačilni nalog, na katerem so poleg zneska dolžne sodne takse navedeni še ostali podatki, potrebni za izvedbo plačila.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Če je sodna taksa plačana z navedbo ustrezne reference (ki jo taksnemu zavezancu sporoči sodišče v nalogu za plačilo sodne takse), taksni zavezanec ni dolžan dostaviti sodišču nikakršnih dokazil o plačilu. V tem primeru je namreč sodišče o izvršenem plačilu obveščeno preko posebnega sistema elektronskega bančništva (UJPnet), kjer je odločilnega pomena pri prepoznavanju konkretnega plačila pravilna referenca.

Če pa je sodna taksa plačana brez ustrezne reference, mora taksni zavezanec predložiti sodišču potrdilo o opravljenem plačilu. Za veljavnost navedenega potrdila niso predpisani nobeni posebni formalni pogoji. Na podlagi tega potrdila sodišče po potrebi preveri plačilo sodne takse v aplikaciji UJPnet (zlasti v primerih, ko sodna taksa ni plačana na blagajni sodišča).

Zadnja posodobitev: 02/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Severna Irska

Trenutno ni sodnih taks.

Zadnja posodobitev: 13/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.