To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Sodne takse so v Republiki Hrvaški določene v zakonu o sodnih taksah (Narodne novine, št. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 in 157/2013), ki vsebuje tarife sodnih taks.

V skladu s členom 6 zakona o sodnih taksah se takse, predpisane s tarifo sodnih taks, plačujejo z državnimi kolki, ki jih izda Republika Hrvaška, v gotovini pa, kadar je znesek takse večji od 100 HRK.

Katere sodne takse je treba plačati?

Sodne takse se plačajo v vseh civilnih sodnih postopkih. Plačila sodnih taks so v skladu s členom 16 zakona o sodnih taksah oproščeni:

 1. Republika Hrvaška in državni organi;
 2. osebe in organi, ki izvajajo javna pooblastila, v postopkih v zvezi z izvajanjem teh pooblastil;
 3. delavci v delovnih sporih in uradniki v upravnih sporih v zvezi z uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja;
 4. delavci v upravnih sporih, ki izhajajo iz predstečajne poravnave;
 5. invalidi domovinske vojne, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 6. zakonci, otroci in starši vojakov, ubitih, izginulih in zaprtih v domovinski vojni, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 7. zakonci, otroci in starši oseb, ubitih, izginulih in zaprtih v domovinski vojni, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 8. pregnanci, begunci in osebe, ki so se vrnile, in sicer na podlagi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njihov status;
 9. prejemniki socialne pomoči, ki prejemajo pomoč za preživljanje;
 10. humanitarne organizacije in organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito invalidov ter družin ubitih, izginulih in zaprtih oseb, v postopkih v zvezi z opravljanjem humanitarne dejavnosti;
 11. otroci kot stranke v postopkih zaradi preživljanja ali v postopkih v zvezi s terjatvami na podlagi te pravice;
 12. tožniki v pravdah o priznanju materinstva in očetovstva ter o stroških, nastalih z nosečnostjo in porodom izven zakonske zveze;
 13. stranke, ki vložijo predlog za vrnitev poslovne sposobnosti;
 14. mladoletniki, ki vložijo predlog za pridobitev popolne poslovne sposobnosti, ker so postali starši;
 15. stranke v postopku zaradi izročitve otroka in zaradi izvrševanja odločbe glede stikov z otrokom;
 16. tožniki v sporih glede pravic iz obveznega pokojninskega in osnovnega zdravstvenega zavarovanja, pravic brezposelnih oseb na podlagi predpisov o zaposlovanju ter pravic socialnega varstva;
 17. tožniki oziroma predlagatelji v postopkih za varstvo človekovih pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja ustava, v primeru dokončnih posamičnih aktov oziroma za zaščito pred nezakonitimi dejanji;
 18. tožniki v odškodninskih sporih zaradi onesnaževanja okolja;
 19. sindikati in združenja sindikatov na višji ravni v pravdnih postopkih za nadomestno sodno soglasje in kolektivnih delovnih sporih ter predstavniki sindikatov v pravdnih postopkih o izvajanju pristojnosti sveta delavcev.

Tuja država je oproščena plačila sodnih taks, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.

Če nastane dvom glede pogojev iz odstavka 2 tega člena, se sodišče obrne za pojasnilo na ministrstvo za pravosodje.

Določba točke 10 odstavka 1 tega člena se nanaša na humanitarne organizacije, za katere to določi minister, pristojen za zadeve socialnega varstva.

Določba odstavka 1 tega člena se ne uporablja za organe občin in mest, razen če je v skladu s posebnim zakonom nanje preneseno izvajanje javnih pooblastil.

V postopku za evropski plačilni nalog (EPN) se plačajo naslednje takse:

 • za predlog za EPN – plača tožnik,
 • za odločbo o EPN – plača tožnik,
 • za ugovor zoper EPN – plača toženec;

če postopek preide v pravdni postopek:

 • za sodbo – plača tožnik,
 • za pritožbo – plača pritožnik,
 • za odgovor na pritožbo – plača stranka, ki poda odgovor (odgovor na pritožbo ni obvezen),
 • izredno pravno sredstvo – revizija je dovoljena zoper odločbo sodišča druge stopnje, če vrednost spornega predmeta presega 200 000,00 HRK,
 • sodno takso plača vlagatelj revizije in oseba, ki poda odgovor na revizijo (odgovor ni obvezen).

Koliko moram plačati?

II. Za predlog za EPN, odločbo o EPN ter odgovor na pritožbo oziroma revizijo se plača polovica sodne takse iz točke I.

III. Za pritožbo zoper sodbo in za revizijo se plača dvakratni znesek sodne takse iz točke I.

IV. Če se med sodnim postopkom sklene sodna poravnava, se sodna taksa ne plača.

Kaj, če sodnih taks ne plačam pravočasno?

Sodne takse se prisilno izterjajo. Če se ne plačajo takoj, se dodatno zaračuna znesek 100,00 HRK.

V skladu s členom 39 zakona o sodnih taksah sodišče stranko najprej opozori na obveznost plačila takse v roku treh dni. Če stranka ne ravna v skladu z opozorilom, sodišče izda sklep o taksi, za katerega se plača dodatna taksa v višini 100 HRK.

Kako lahko plačam sodne takse?

Sodne takse, ki presegajo 100 HRK, se plačajo v državni proračun prek katere koli banke ali pošte, in sicer na račun državnega proračuna Republike Hrvaške.

Pri plačilu sodnih taks iz tujine je treba navesti naslednje podatke:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tekoči račun: 1001005-1863000160

Model: HR64

Sklic: 5045-20735-osebna identifikacijska številka (oziroma druga identifikacijska številka plačnika)

Prejemnik: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške, za Gospodarsko sodišče v Zagrebu

V opisu plačila je treba navesti takso v zadevi ________ (številka sodnega spisa oziroma opis plačila, npr. sodna taksa za predlog za izdajo evropskega plačilnega naloga).

Kaj je treba storiti po plačilu?

Po plačilu je treba na naslov sodišča, ki vodi postopek, v katerem se plača sodna taksa, poslati dokazilo o plačilu, vključno s sklicem na številko zadeve (če je znana), oziroma ob vložitvi predloga za izdajo EPN priložiti potrdilo banke o izvršenem plačilu.

Stranke pošiljajo sodiščem pisanja redno po pošti (s priporočeno ali navadno pošiljko).

I. Za tožbo, nasprotno tožbo, sodbo in ugovor zoper plačilni nalog se plača sodna taksa glede na vrednost spornega predmeta (zaračuna se samo vrednost glavnega zahtevka brez obresti in stroškov):

od (HRK)

do (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Če vrednost spornega predmeta presega 15 000,00 HRK, se plača taksa v višini 500,00 HRK in še 1 % od razlike nad 15 000,00 HRK, vendar ne več kot 5 000,00 HRK.

Zadnja posodobitev: 08/12/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču