Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Belgicko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Táto otázka je upravená v článku 1017 až 1022 Súdneho poriadku, v článku 953 Súdneho poriadku, pokiaľ ide o úhradu poplatkov za svedkov, ako aj v Zákonníku o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch, a to najmä v článkoch 142 a nasl. a 268 a nasl., pokiaľ ide o registračné poplatky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V článku 1018 Súdneho poriadku sa stanovuje, čo predstavuje tieto výdavky:

1. rôzne súdne a registračné poplatky. Súdne poplatky zahŕňajú poplatky za zapísanie podania do súdneho registra, poplatky za vyhotovenie a poplatky za zaslanie (pozri články 268 a nasl. Zákonníka o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch). Poplatok za zapísanie do súdneho registra sa pohybuje v rozmedzí 30 a 100 EUR v závislosti od konajúceho súdu. Poplatok za vyhotovenie predstavuje 35 EUR.

Registračné poplatky sa hradia pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú sumy vyššej ako 12 500 EUR (bez súdnych trov) a sú stanovené vo výške 3% z tejto sumy.

2. náklady a odmeny a mzdy v súvislosti so súdnymi úkonmi;

3. náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia: v rozmedzí 0,85 a 5,75 EUR za stranu;

4. poplatky za akékoľvek opatrenia na vykonanie dokazovania vrátane poplatkov za svedkov a znalcov. V kráľovskom dekréte z 27. júla 1972 sa tento poplatok stanovuje vo výške 200 frankov na svedka, čo dnes zodpovedá približne 5 eurám.  K tejto sume sa pripočíta príspevok na náhradu cestovných nákladov (0,0868 EUR/km).

Súdny znalec v rámci súdnej expertízy stanoví svoje náklady a poplatky, pričom spôsob výpočtu musí byť jasne uvedený a sudca môže túto sumu pri stanovení výšky konečných poplatkov za všetky súdne trovy v prípade potreby znížiť (napr. ak boli vynaložené zbytočné výdavky).

5 . cestovné náklady a náklady spojené s pobytom sudcov, súdnych úradníkov a účastníkov konania, ak im cestu nariadil sudca, a výdavky spojené s dokladmi, ak boli vyhotovené výlučne na účely súdneho konania.

6. náhrada za trovy konania (článok 1022 Súdneho poriadku); platí ju neúspešná strana a predstavuje paušálny príspevok na náklady a poplatky za právne zastupovanie úspešnej strany. Sumy vychádzajú z indexu spotrebiteľských cien a každá zmena o 10 kladných alebo záporných bodov vedie k zvýšeniu alebo zníženiu sumy o 10%.

Hodnota sporu

Základná
suma

Minimálna
suma

Maximálna
suma

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Od 750,01 EUR do 5.000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

Od 5 000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

Od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

Od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

Od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

Od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

Od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

6 000,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

Od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

Od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Nad 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Spory s neoceniteľnou peňažnou hodnotou

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Pracovný súd (systém výnimiek)

Hodnota sporu

Základná
suma

Minimálna
suma

Maximálna
suma

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Nad 2 500,01EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Spory s neoceniteľnou peňažnou hodnotou

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. poplatky, odmeny a výdavky mediátora vymenovaného v súlade s článkom 1734 Súdneho poriadku.

Koľko mám zaplatiť?

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa výška poplatku stanovuje od prípadu k prípadu podľa toho, či je strana úspešná alebo nie, či boli poverení znalci, či boli vypočutí svedkovia, či sudcovia museli cestovať do zahraničia, či musel zasahovať mediátor atď.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súdne poplatky musia byť zaplatené vopred, v opačnom prípade sa vec nezapíše do súdneho registra.

Znalec vždy vyžaduje zaplatenie zálohy, bez ktorej svoju činnosť nevykoná.

Ak požiadate o vypočutie svedka, najprv musíte zložiť príslušnú sumu do rúk súdneho úradníka. Ak platbu neuskutočníte, bude sa predpokladať, že od vypočutia svedka upúšťate.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba sa môže uskutočniť prevodom alebo peňažnou poukážkou, elektronickým prevodom, v hotovosti alebo šekom na pokyn súdneho úradníka (posledné riešenie je vyhradené pre právnych zástupcov a súdnych úradníkov).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Všetky potvrdenia o platbe je potrebné si starostlivo uchovať, aby mohli byť na požiadanie okamžite predložené.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Bulharsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po úhrade súdnych poplatkov?

Úvod

Ustanovenia týkajúce sa úhrady súdnych poplatkov a trov občianskeho súdneho konania vrátane európskeho konania o platobnom rozkaze sa uvádzajú v Občianskom súdnom poriadku a sadzobníku štátnych poplatkov, ktoré vyberajú súdy v súlade s Občianskym súdnym poriadkom (OSP).

Občiansky súdny poriadok:

„Ôsma kapitola – Náklady a súdne poplatky, časť I – Hodnota sporu

Hodnota sporu
Článok 68. Peňažná hodnota predmetu sporu predstavuje hodnotu sporu.

Hodnota sporu
Článok 69. 1) Hodnota sporu je:
1. v prípade žalôb týkajúcich sa peňažných pohľadávok – požadovaná suma;

Stanovenie hodnoty sporu
Článok 70. 1) Hodnotu sporu určuje žiadateľ. Námietku voči hodnote sporu môže vzniesť odporca alebo z úradnej moci sudca najneskôr do prvého súdneho pojednávania. V prípade rozdielu medzi uvedenou sumou a skutočnou sumou hodnotu sporu stanoví sudca.
2) Proti rozhodnutiu súdu o zvýšení hodnoty sporu možno podať odvolanie.
3) Hodnotu sporov, ktorá sa ťažko určuje v čase podania odvolania, stanoví odhadom sudca. Potom sa podľa hodnoty, ktorú stanovil sudca v čase vydania rozhodnutia, buď uhrádza dodatočný poplatok, alebo sa vracia preplatok.

Časť II – Poplatky a trovy

Povinnosť uhradiť poplatky a trovy
Článok 71. 1) V rámci súdneho konania sa vyberajú poplatky, ako aj trovy konania podľa hodnoty sporu. Ak hodnotu sporu nemožno určiť, výšku poplatku stanoví sudca.
Poplatky
Článok 73. 3) Poplatok sa vyberá v čase predloženia žiadosti o ochranu alebo poskytnutie pomoci a pri vydaní písomnosti, za ktorú sa uhrádza poplatok v súlade so sadzobníkom prijatým Radou ministrov.

Prílohy k návrhu na začatie konania
Článok 128. K návrhu na začatie konania treba priložiť:
1. plnomocenstvo, ak návrh predkladá splnomocnená osoba;
2. potvrdenie o zaplatení poplatkov a trov, ak sú splatné;
3. kópie návrhu na začatie konania a príloh podľa počtu odporcov.

Overenie návrhu na začatie konania
Článok 129. 1) Sudca overí platnosť návrhu na začatie konania.
2) Ak návrh na začatie konania nespĺňa podmienky uvedené v článku 127 ods. 1 a článku 128, žiadateľ sa vyzve, aby do jedného týždňa opravil zistené chyby. Takisto sa informuje o možnosti využiť právnu pomoc, ak ju potrebuje a má na ňu nárok. Ak adresa žiadateľa nie je uvedená a nie je súdu známa, informácia sa uverejní počas jedného týždňa na mieste určenom súdom na tieto účely.
3) Ak žiadateľ neodstráni chyby v stanovenej lehote, návrh spolu s prílohami sa mu pošle späť, a ak jeho adresa nie je známa, návrh sa ponechá k dispozícií žiadateľa v súdnej kancelárii. Proti vráteniu návrhu na začatie konania, z ktorého nie je vyhotovená kópia na účely doručenia, možno podať protiodvolanie.“

SADZOBNÍK štátnych poplatkov, ktoré vyberajú súdy v súlade s Občianskym súdnym poriadkom
„Časť I
Výber poplatkov v občianskom súdnom konaní
Článok 1. V prípade návrhu na začatie konania, protinávrhu a návrhu tretej osoby s nezávislými právami sa stanovuje poplatok na 4% z hodnoty sporu, nie však menej ako 50 BGN.

Článok 13. V prípade žiadosti o vydanie potvrdenia sa poplatok vyberá takto:

2. Pokiaľ ide o potvrdenie o vydaní európskeho platobného rozkazu a vyhlásenia vykonateľnosti – 40 BGN;“

Súdne poplatky možno zaplatiť len bankovým prevodom na účet súdu.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Poplatok sa vyberá v čase podania žiadosti. Je potrebné, aby žiadateľ priložil k svojmu návrhu na začatie konania potvrdenie o úhrade poplatkov a prípadných splatných trov konania.

Koľko mám zaplatiť?

Pokiaľ ide o vydanie európskeho platobného rozkazu a vyhlásenia vykonateľnosti – 40 BGN.
Poplatok za návrh na začatie konania, protinávrh a návrh tretej osoby s nezávislými právami v riadnom občianskom konaní predstavuje 4% z hodnoty sporu, ale nesmie byť nižší ako 50 BGN. Hodnota sporu v peňažných návrhoch sa rovná požadovanej sume. V prípade námietky voči návrhu na vydanie platobného rozkazu a výslovného súhlasu so všeobecným sporovým konaním žiadateľ prevedie na bankový účet súdu sumu zodpovedajúcu zostatku poplatku platného pre všeobecné sporové konanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

V prípade, že žiadateľ nepriloží k svojmu návrhu na začatie konania doklad o úhrade splatného poplatku, návrh je neplatný. V takomto prípade sudca pošle žiadateľovi do jedného týždňa platobný rozkaz. Ak adresa žiadateľa nie je uvedená a nie je súdu známa, informácia sa uverejní počas jedného týždňa na mieste určenom súdom na tieto účely.
Ak žiadateľ neodstráni chyby v stanovenej lehote, návrh spolu s prílohami sa mu pošle späť, a ak jeho adresa nie je známa, návrh sa ponechá k dispozícií žiadateľa v súdnej kancelárii. V takýchto prípadoch sa konanie končí.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno uhradiť len bankovým prevodom na účet súdu a doklad o zaplatení sa musí predložiť sudcovi alebo poverenej osobe v súdnej kancelárii. Súdne poplatky nemožno súdu uhradiť v hotovosti. Každý súd má uzatvorenú zmluvu s bankou poskytujúcou služby. Informácie o bankových účtoch sú uvedené na oficiálnom webovom sídle súdu.

Čo mám urobiť po úhrade súdnych poplatkov?

Súdne poplatky možno uhradiť len bankovým prevodom na účet súdu a doklad o zaplatení sa musí predložiť sudcovi alebo poverenej osobe v súdnej kancelárii.

Posledná aktualizácia: 27/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Česká republika

Úvod

Ktoré poplatky je potrebné zaplatiť?

Aká je ich výška?

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Ako a kde zaplatiť súdne poplatky?

Čo robiť po zaplatení súdnych poplatkov?

Úvod

Súdne poplatky upravuje zákon č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch. V prílohe zákona je sadzobník poplatkov. Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu.

Poplatky sa platia na účet zriadený v Českej národnej banke pre príslušný súd. Poplatky, ktoré nepresahujú 5 000 Kč, je možné zaplatiť aj kolkovými známkami.

Ktoré poplatky je potrebné zaplatiť?

V konaní o európskom platobnom rozkaze je potrebné zaplatiť súdne poplatky podľa všeobecnej úpravy. Uplatňujú sa tu rovnaké pravidlá ako pre iné občianskoprávne konania.

Aká je ich výška?

Sadzby poplatkov za konanie sú stanovené ako pevná suma alebo ako percento v prípade poplatku, ktorého základ je vyjadrený peňažnou sumou. Percentuálny poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a sadzby poplatku. Jednotlivé sadzby sú uvedené v sadzobníku, ktorý je prílohou k zákonu č. 549/1991 Z. z. o súdnych poplatkoch.

Z hľadiska konania o európskom platobnom rozkaze je relevantné základné pravidlo založené na kritériu peňažného plnenia.Za návrh na začatie občianskoprávneho konania, ktorého predmetom je peňažné plnenie, je poplatok stanovený takto:

 • Do sumy 20 000 Kč je poplatok stanovený na sumu 1 000 Kč.
 • Pri sume, ktorá je vyššia ako 20 000 Kč a nepresahuje 40 000 000 Kč, tvorí poplatok 5 % tejto sumy.
 • Pri sume, ktorá je vyššia ako 40 000 000 Kč, tvorí poplatok 2 000 000 CZK a 1 % zo sumy, ktorá presahuje 40 000 000 Kč; suma nad 250 000 000 Kč sa nezapočítava.

Aké sú dôsledky oneskoreného zaplatenia poplatkov?

Poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby a v konaní o opravných prostriedkoch aj podaním opravného prostriedku pred súdom alebo inou inštitúciou. Poplatok je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Ak poplatok nebol zaplatený pri podaní žaloby alebo opravného prostriedku, vyzve súd poplatníka, aby ho zaplatil v lehote, ktorú mu určí; po uplynutí tejto lehoty bez zaplatenia poplatku súd zastaví konanie (s výnimkou určitých osobitných situácií stanovených v zákone). Zaplatenie poplatku po uplynutí lehoty sa nezohľadňuje.

Ak nadobudne rozhodnutie o pozastavení konania z dôvodu nezaplatenia poplatku právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká.

Ako a kde zaplatiť súdne poplatky?

Poplatky sa platia bankovým prevodom na účet príslušného súdu. Bankové údaje možno nájsť na webových sídlach jednotlivých súdov, ktoré sú dostupné na webovom portáli Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/. Poplatky do výšky 5 000 Kč je možné zaplatiť aj kolkovými známkami.

Vo veciach poplatkov za konanie rozhoduje súd, ktorý je vecne a miestne príslušný prejednávať a rozhodovať vo veci na prvom stupni. Vo veciach poplatkov za konanie pred odvolacím súdom a dovolacím súdom rozhoduje súd, ktorý rozhodoval vo veci na prvom stupni, ak nie je ďalej uvedené inak.

Ak poplatníkovi vznikne povinnosť zaplatiť poplatok v súvislosti s odvolacím alebo dovolacím rozhodnutím o veci samotnej, alebo v súvislosti s odvolacím alebo dovolacím rozhodnutím, ktorým sa konanie ukončuje, rozhoduje vo veciach súdnych poplatkov súd prvého stupňa, ak o nich nerozhodol odvolací alebo dovolací súd.

Čo robiť po zaplatení súdnych poplatkov?

Zaslaním peňažných prostriedkov na bankový účet príslušného súdu alebo odovzdaním kolkových známok príslušnému súdu sú povinnosti poplatníka, pokiaľ ide o zaplatenie súdnych poplatkov, splnené. Nie je povinný súdu predkladať žiadne iné doklady.

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Nemecko

Úvod

Aké sú poplatky?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Súdne trovy za európske konanie o platobnom rozkaze sú stanovené v „zákone o trovách konania“ (Gerichtskostengesetz – GKG).

Súdne trovy sa môžu uhradiť buď v čase podania návrhu alebo formou úhrady faktúry trov konania. Technicky sa platba realizuje bankovým prevodom.

Aké sú poplatky?

§ § 12 ods. (3) a (4) GKG stanovujú, že európsky platobný rozkaz by sa mal vydať až po zaplatení stanoveného poplatku.

Konkrétne poplatky sú stanovené v prílohe k zákonu o trovách konania (zoznam poplatkov – Kostenverzeichnis – KV-GKG). Bod 1100 KV-GKG stanovuje sadzbu poplatku za európske konanie o platobnom rozkaze vo výške 0,5.

Pre výšku poplatku je smerodajná hodnota sporu, ktorá sa zvyčajne zhoduje s výškou uplatnenej pohľadávky. Ak okrem hlavného nároku vzniknú aj úroky alebo náklady ako vedľajší žalobný návrh, hodnota tohto vedľajšieho žalobného návrhu sa nezohľadňuje.

Koľko musím zaplatiť?

Súdny poplatok, ktorý sa má zaplatiť za vydanie európskeho platobného rozkazu:

Hodnota sporu do Poplatok v EUR Hodnota sporu do Poplatok v EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak nie je uhradený preddavok trov konania, súd nevydá platobný rozkaz a v konaní sa nebude pokračovať.

Aby bolo možné priradiť platbu k príslušnej spisovej značke, musí navrhovateľ uviesť v údajoch prevodu bezpodmienečne aj spisovú značku.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Preddavok trov konania sa môže vyplatiť priamo pri podaní návrhu. Ak ešte nebol zaplatený, súd zašle navrhovateľovi faktúru trov konania.

a) Prevod

Platba prevodom je možná.

b) Kreditná karta

Platba kreditnou kartou nie je možná.

c) Inkaso z bankového účtu navrhovateľa nie je možné.

Platba inkasom z bankového účtu navrhovateľa nie je možná.

d) Právna pomoc

Pokiaľ bola navrhovateľovi schválená právna pomoc, nemusí trovy konania ani preddavok zaplatiť. Žiadosť o schválenie právnej pomoci možno podať na súd, na ktorom bol podaný aj návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

e) Iné

Iné druhy platieb neexistujú.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Po vykonaní platby súd priradí platbu k návrhu a návrh spracuje.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Estónsko

Úvod

Aké poplatky sa platia?

Aká je výška poplatkov?

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Úvod

Ak v Estónsku podáte na súd návrh na európske konanie o platobnom rozkaze, musíte zaplatiť rovnaký štátny poplatok, ako keby ste podávali návrh na vnútroštátne konanie. Štátne poplatky a ďalšie trovy konania sa upravujú v Občianskom súdnom poriadku a zákone o štátnych poplatkoch.

Aké poplatky sa platia?

Po podaní návrhu musíte zaplatiť štátny poplatok na pokrytie trov konania. Okrem toho možno budete musieť hradiť náklady na doručenie procesných písomností v priebehu konania (náklady v rozmedzí 30 – 60 EUR za využívanie služieb súdneho úradníka, ak sa písomnosti doručujú v Estónsku, alebo náklady na preklad, ak sa písomnosti doručujú v zahraničí). Ďalšie náklady sa neuplatňujú.

Aká je výška poplatkov?

Ak v Estónsku podáte na súd návrh na európske konanie o platobnom rozkaze, musíte zaplatiť rovnaký štátny poplatok, ako keby ste podávali návrh na vnútroštátne konania, t. j. 3 % z celkovej výšky nároku (výška peňažného nároku, t. j. súčet výšky primárnej pohľadávky a sekundárnych pohľadávok), minimálne však 45 EUR.

Pri zmene zo skráteného konania o platobnom rozkaze na bežnú žalobu treba uhradiť dodatočný štátny poplatok v hodnote zodpovedajúcej sume, ktorá nie je pokrytá v štátnom poplatku, ktorý ste zaplatili pri podávaní návrhu na skrátené konanie o platobnom rozkaze. Výška štátneho poplatku, ktorý treba uhradiť za podanie žaloby, sa odvíja od výšky vášho peňažného nároku. V prípade nároku do výšky 350 EUR, ktorého sa domáhate žalobou, napríklad treba zaplatiť štátny poplatok vo výške 75 EUR, v prípade nároku vo výške 351 – 500 EUR sa platí štátny poplatok vo výške 100 EUR, v prípade nároku vo výške 501 – 750 EUR sa platí štátny poplatok vo výške 125 EUR a pod. (sadzby sú platné s účinnosťou od 14. mája 2019).

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Štátny poplatok musíte uhradiť ešte pred podaním návrhu. Ak ste štátny poplatok neuhradili, súd stanoví lehotu, v rámci ktorej môžete poplatok zaplatiť. Ak poplatok v tejto lehote neuhradíte, súd váš návrh zamietne.

Ak podáte návrh na zmenu zo skráteného konania o platobnom príkaze na žalobu, súd žalobu neprijme, kým za ňu nezaplatíte dodatočný štátny poplatok.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátne poplatky sa dajú uhradiť iba bankovým prevodom. Platobné karty sa neprijímajú. Príjemcom všetkých platieb určených súdom je ministerstvo financií.

V prípade platobných príkazov určených štátnemu orgánu alebo štátom zriadenej nadácii sa musí ako príjemca uvádzať ministerstvo financií a rovnako sa musí uviesť číslo bežného účtu.

Každý orgán má vlastné referenčné číslo, na základe ktorého oddelenie štátnej pokladnice prevedie prijatú sumu na účet príslušného orgánu prostredníctvom elektronického systému štátnej pokladnice.

Podrobnejšie informácie o účtoch, na ktoré sa uhrádzajú štátne poplatky, a referenčných číslach súdov nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle estónskych súdov.

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Musíte súdu predložiť potvrdenie o uhradení štátneho poplatku, aby súd mohol prijatie štátneho poplatku overiť. Potvrdenie musí obsahovať: meno osoby, ktorá štátny poplatok uhrádza, bankové údaje a podrobnosti o účte, na ktorý bol štátny poplatok uhradený, výšku uhradeného poplatku a dátum platby. Súd môže prijatie platby overiť elektronicky, takže nemusíte predkladať platobný príkaz potvrdzujúci uhradenie štátneho poplatku. Súd si ho však v prípade potreby môže vyžiadať.

Posledná aktualizácia: 19/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Írsko

Vnútroštátne predpisy týkajúce sa platenia súdnych poplatkov sú:

Odkaz sa zobrazí v novom oknevykonávací predpis č. 22/2014

Odkaz sa zobrazí v novom oknevykonávací predpis č. 23/2014

Odkaz sa zobrazí v novom oknevykonávací predpis č. 24/2014

V súčasnosti írske predpisy o súdnych poplatkoch nestanovujú žiadny poplatok za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu. Vašu žiadosť by ste preto mali zaslať bez akéhokoľvek s tým spojeného poplatku.

Posledná aktualizácia: 07/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Grécko

Úvod

Aké poplatky treba uhradiť?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Ak žiadateľ (súkromná osoba alebo jej advokát) predloží súdu návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu [vzorové tlačivo A uvedené v nariadení (ES) č. 1896/2006], uhradí príslušné súdne poplatky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak návrh predloží osobne žiadateľ, ktorého nezastupuje advokát, žiadateľ sa oslobodzuje od platby zálohy na odmenu advokáta (pozri odôvodnenie 26 nariadenia). Ak sa návrh prijme a vydá sa európsky platobný rozkaz (vzorové tlačivo E uvedené v nariadení) a ak sa následne nevznesie žiadna námietka, rozkaz sa vyhlási za vykonateľný (vzorové tlačivo G) a žiadateľ dostane vykonateľný titul a uhradí prípadný kolkový poplatok stanovený v závislosti od povahy pohľadávky (pozri zákonník o kolkových poplatkoch).

Aké poplatky treba uhradiť?

Pokiaľ ide o vzorové tlačivo A, hradí sa kolkový poplatok (kolok sa nalepí na návrh, pozri zákonník o kolkových poplatkoch) a súdny poplatok (nákup kolkovej známky alebo predloženie potvrdenia typu B o úhrade vydaného štátnou pokladnicou v prípade elektronickej platby, ktoré sa priložia k súdnemu spisu, pozri zákon GPOI/1912 v znení článku 1 ods. Μ.1 zákona č. 4093/2012: 0,8 % z požadovanej sumy plus poplatky v prospech tretích strán, pokiaľ je požadovaná suma vyššia než dvesto eur. Okrem toho sa vnútroštátnym orgánom vyplácajú sumy vypočítané podľa hodnoty sporu.)

Koľko budem musieť zaplatiť?

Súdne poplatky sa vypočítajú na základe požadovanej sumy uvedenej v platobnom rozkaze v súlade s uvedenými právnymi predpismi.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súd nebude rozhodovať v konaní o vydaní európskeho platobného rozkazu ani v konaní o vydaní vykonateľného titulu (európsky platobný rozkaz vyhlásený za vykonateľný).

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Len osobne na súde, ktorému sa predkladá vzorové tlačivo A alebo návrh na vydanie vykonateľného titulu na základe vzorového tlačiva G. Zatiaľ sa súdne poplatky neplatia elektronicky.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Žiadateľ musí predložiť návrh na príslušnom súde.

Posledná aktualizácia: 24/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Španielsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdny poplatok v občianskych konaniach, ktoré zahŕňajú európske konanie o platobnom rozkaze, je štátnou daňou, ktorá sa platí pri začatí konania na žiadosť jednej zo strán. Poplatok je upravený Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom 10/2012 z 20. novembra 2012 o určitých poplatkoch v oblasti výkonu spravodlivosti a Národného inštitútu pre toxikológiu a forenznú vedu (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), zmeneným Odkaz sa zobrazí v novom oknekráľovským dekrétom 3/2013 z 22. februára 2013 a Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhláškou HAP/2662/2012 z 13. decembra 2012 (zmenenou Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhláškou HAP/490/2013 z 27. marca 2013).

Takisto ho upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknekráľovský dekrét 1/2015 z 27. februára 2015 o mechanizmoch druhej šance, znižovaní finančného zaťaženia a iných opatreniach v rámci sociálneho zabezpečenia (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), ktorým sa ďalej mení vyššie spomínaný zákon 10/2012.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePoplatok by sa mal uhradiť prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknedaňového úradu (Agencia Tributaria), Odkaz sa zobrazí v novom oknea to stiahnutím formulára, ktorý sa vyplní nasledovne Odkaz sa zobrazí v novom okne(kliknite tu), alebo prostredníctvom žiadosti, ktorá sa vygeneruje po vyplnení údajov (Odkaz sa zobrazí v novom oknekliknite tu) a ktorá umožňuje Odkaz sa zobrazí v novom okneonline platbu (táto možnosť je v súčasnosti dostupná len pre veľké podniky).

Platba by sa mala uskutočniť pri predložení formulára A. Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom právneho zástupcu alebo právnika (abogado) v mene a v prospech zdaniteľnej osoby, predovšetkým ak táto nemá pobyt v Španielsku. V prípade nerezidenta nie je pred samovymeraním potrebné získať daňové identifikačné číslo. Právnemu zástupcovi alebo právnikovi z tejto platby nevyplýva daňová povinnosť.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze je osoba, na podnet ktorej sa začne súdny úkon, ktorý povedie k zdaniteľnej udalosti, zodpovedná za úhradu poplatku, t. j. osoba, ktorá si uplatní nárok alebo protinárok prostredníctvom formulára A, ak sa nárok zakladá na dokumente, ktorý predstavuje mimosúdny vykonateľný nástroj podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 517 zákona 1/2000 zo 7. januára 2000 o občianskom súdnom konaní (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), a prekračuje sumu 2 000 EUR. V prípade vykonateľného procesného nástroja je tento nástroj od platby oslobodený. Oslobodenie sa tiež týka všetkých fyzických osôb, ako aj právnych subjektov, ktoré majú nárok na právnu pomoc, ak sú schopné preukázať, že spĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci stanovené v príslušných právnych predpisoch.

Koľko mám zaplatiť?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze je splatná pevná suma vo výške 100 EUR plus pohyblivá suma v závislosti od sumy nároku, ktorú je možné stanoviť tak, že sa na základ dane uplatní príslušná sadzba podľa tejto tabuľky:

Základ dane

Zdaniteľná osoba

Daňová sadzba

Maximálna pohyblivá suma sadzby

od 0 EUR do 1 000 000 EUR

právny subjekt

0,50 %


od 1 000 000 EUR

právny subjekt

0,25 %

10 000 EUR

Zdaniteľná suma je suma, ktorá je predmetom súdneho konania. V prípade európskeho konania o platobnom rozkaze tvorí sumu, ktorá je predmetom súdneho konania, výška hlavnej pohľadávky plus úroky a zmluvné pokuty.

V prípade európskeho konania o platobnom rozkaze v sume 9 000 EUR, ktoré sa týka právneho subjektu, by poplatok predstavoval 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak sa na začiatku nepredloží doklad o zaplatení, justičný právnik (Letrado de la Administración de Justicia) požiada daňovníka, aby takýto doklad predložil, a nespracuje formulár so žiadosťou, až kým tento doklad nedostane. Pri nepredložení dokladu o zaplatení sa budú aj naďalej uplatňovať procesné lehoty stanovené procesným právom, takže ak poplatok nebude na žiadosť právnika zaplatený, procesný úkon nebude môcť pokračovať a konanie bude príslušne buď pokračovať, alebo bude ukončené.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatok je potrebné uhradiť na základe samovymeriavacieho postupu pred tým, ako príslušná strana podá procesný úkon. Poplatok by sa mal uhradiť prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneúradného formulára 696 na samovymeranie poplatku za výkon súdnej moci, ktorý sa vyplní nasledovne Odkaz sa zobrazí v novom okne(kliknite tu), alebo prostredníctvom žiadosti, ktorá sa vygeneruje po vyplnení údajov (Odkaz sa zobrazí v novom oknekliknite tu). Platbu je možné uskutočniť osobne v ktorejkoľvek Odkaz sa zobrazí v novom okneinkasnej kancelárii. Formulár je k dispozícii v Odkaz sa zobrazí v novom oknešpanielskom a Odkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku.

Online platba je v súčasnosti dostupná len pre veľké podniky prostredníctvom bankového prevodu, kreditnej karty, na ťarchu bankového účtu atď., keďže právne predpisy týkajúce sa poplatkov boli zmenené nedávno a technické riešenie ešte nie je k dispozícii.

Súdne poplatky sú zahrnuté v právnej pomoci, ktorú upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon 1/1996 z 10. januára 1996 o právnej pomoci(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), predovšetkým články 1 až 8 a 46 až 51.

Príslušné informácie sú dostupné na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiciagratuita.es/, kde je možné požiadať o právnu pomoc. Vyberte advokátsku komoru (Colegio de Abogados), ktorá sa nachádza v mieste, kde sa nachádza súd, ktorý sa bude predmetnou vecou zaoberať.

Čo mám urobiť po zaplatení?

K formuláru A je potrebné doložiť doklad o zaplatení poplatku prostredníctvom riadne potvrdeného úradného formulára (v papierovej alebo elektronickej forme).

V Španielsku ešte nie je možné zasielať formuláre s európskym platobným rozkazom elektronicky. Doklad o zaplatení (či už prijatý v papierovej, alebo elektronickej forme) by mal byť zaslaný v papierovej forme spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi.

Po sprístupnení možnosti elektronického podávania bude pri použití tejto možnosti uplatnená 10 % zľava z poplatku. Zákon stanovuje náhradu vo výške 60 % poplatku v prípade dohody alebo akceptácie nároku, ktorá povedie k ukončeniu sporu.

Posledná aktualizácia: 12/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Chorvátsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem platiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky v Chorvátskej republike sa upravujú v zákone o súdnych poplatkoch (Zakon o sudskim pristojbama) [Narodne novine (Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 118/18] a v nariadení o sadzobníku súdnych poplatkov (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), ktoré schválila vláda Chorvátskej republiky.

Podľa článku 5 zákona o súdnych poplatkoch sa poplatky stanovené v sadzobníku súdnych poplatkov musia uhradiť bezhotovostne, v hotovosti, vo forme kolkových známok vydávaných Chorvátskou republikou alebo elektronicky.
Pokiaľ ide o podania predložené v elektronickej forme v súlade s osobitnými ustanoveniami prostredníctvom informačného systému, ktorý pri svojej činnosti používa súd, poplatky sa hradia v čase predloženia podania vo výške polovice sumy poplatkov stanovených v sadzobníku.
Poplatky sa hradia vo výške polovice sumy poplatkov stanovených v sadzobníku, ak ide o rozhodnutia oznámené súdom v elektronickej forme v súlade s osobitnými ustanoveniami prostredníctvom informačného systému, ktorý pri svojej činnosti používa súd, pokiaľ sa poplatky uhradia do troch dní od elektronického oznámenia rozhodnutia.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Súdne poplatky sa uhrádzajú vo všetkých občianskych a obchodných súdnych konaniach okrem výnimiek stanovených v článku 11 zákona o súdnych poplatkoch. Od platby sú oslobodené:

 1. Chorvátska republika a vnútroštátne orgány;
 2. osoby a orgány pôsobiace ako orgány verejnej moci pri výkone svojich právomocí v rámci konania;
 3. zamestnanci v sporoch a iných konaniach týkajúcich sa výkonu ich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov;
 4. štátni úradníci a zamestnanci v správnych konaniach týkajúcich sa výkonu ich práv ako štátnych úradníkov;
 5. telesne postihnuté osoby z vojny za nezávislosť Chorvátska na základe predloženia príslušných dokladov preukazujúcich ich status, ako aj osoby so zdravotným postihnutím na základe predloženia platných dokladov, ktoré vydal Ústav znalectva a opätovného profesionálneho začlenenia a zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím;
 6. manželky, resp. manželia, deti a rodičia vojakov, ktorí boli zabití, zmizli alebo boli zajatí vo vojne za nezávislosť Chorvátska, na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status;
 7. manželky, resp. manželia, deti a rodičia osôb, ktoré boli zabité, zmizli alebo boli zajaté vo vojne za nezávislosť Chorvátska, na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status;
 8. utečenci, vysídlené osoby a navrátilci na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status;
 9. príjemcovia sociálnych dávok v hmotnej núdzi;
 10. humanitárne organizácie a organizácie poverené ochranou rodín osôb, ktoré boli zabité, zmizli alebo boli zbavené slobody v rámci výkonu humanitárnych činností, a združenia osôb so zdravotným postihnutím;
 11. deti, ktoré sú stranami v konaní o výživnom alebo konaní o nárokoch na základe tohto práva;
 12. navrhovatelia v sporoch týkajúcich sa uznania materstva alebo otcovstva a nákladov vzniknutých tehotenstvom a pôrodom mimo manželstva;
 13. strany žiadajúce obnovu právnej spôsobilosti;
 14. maloleté osoby žiadajúce o oprávnenie zosobášiť sa;
 15. strany v konaní o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti a o výkone rozhodnutia o právach na udržiavanie vzťahov s dieťaťom;
 16. navrhovatelia v sporoch týkajúcich sa práv vyplývajúcich z povinného dôchodkového a všeobecného zdravotného poistenia, práv nezamestnaných osôb podľa zamestnaneckých predpisov a práv v oblasti sociálneho zabezpečenia;
 17. navrhovatelia alebo žiadatelia v konaniach o ochrane ústavne zaručených ľudských práv a slobôd proti konečným individuálnym činom;
 18. navrhovatelia v sporoch o náhradu škody za znečistenie životného prostredia;
 19. odborové zväzy a združenia odborových zväzov v občianskoprávnych konaniach o súdnom schválení výmeny a v kolektívnych pracovných sporoch a zástupcovia odborov v občianskoprávnych konaniach o výkone právomocí rady zamestnancov;
 20. spotrebitelia v postavení dlžníka úpadcu;
 21. iné osoby a organizácie, ak to stanovuje osobitný zákon.

Cudzí štát je oslobodený od úhrady poplatkov, ak je to stanovené v medzinárodnej zmluve, alebo na základe reciprocity.

V prípade pochybností o existencii podmienky reciprocity súd požiada ministerstvo spravodlivosti o vysvetlenie.

Oslobodenie od poplatkov uvedené v bode 10 sa uplatňuje na humanitárne organizácie, ktoré určil minister zodpovedný za oblasť sociálnej ochrany.

Oslobodenie od súdnych poplatkov sa nevzťahuje na orgány obcí a miest okrem prípadov, keď sa na ne v súlade s osobitným zákonom preniesol výkon verejnej moci.

V európskom konaní o platobnom rozkaze sa uhrádzajú tieto poplatky:

 • za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu – platí navrhovateľ;
 • za rozhodnutie o vydaní európskeho platobného rozkazu – platí navrhovateľ;
 • za sťažnosť proti vydaniu európskeho platobného rozkazu – platí odporca;

ak sa konanie dostane pred súd:

 • za rozsudok – platí navrhovateľ;
 • za odvolanie – platí odvolateľ;
 • za odpoveď na odvolanie – platí osoba poskytujúca odpoveď (odpoveď je nepovinná);
 • za mimoriadny opravný prostriedok – preskúmanie rozhodnutia súdu druhého stupňa je možné v prípade, ak výška sporu presahuje 200 000 HRK;
 • súdne poplatky platí osoba podávajúca žiadosť o preskúmanie a osoba poskytujúca odpoveď na žiadosť o preskúmanie (odpoveď je nepovinná).

Koľko budem platiť?

I. V prípade návrhu, protinávrhu, rozsudku a námietky voči platobnému rozkazu sa musia uhradiť súdne poplatky úmerné hodnote predmetu sporu (zohľadní sa len hodnota hlavného nároku bez úrokov a trov), a to:

viac ako

do sumy v HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Nad sumu 15 000,00 HRK sa poplatky stanovujú na sumu 500,00 HRK zvýšenú o 1% z rozdielu nad 15 000,00 HRK, pričom maximálna výška je 5 000,00 HRK.

II. V prípade návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, rozhodnutia o vydaní európskeho platobného rozkazu, odpovede na odvolanie alebo odpovede na žiadosť o preskúmanie sa uhrádza polovica poplatkov uvedených v bode I.

III. V prípade odvolania sa proti rozsudku alebo preskúmaniu sa uhrádza dvojnásobok súdnych poplatkov uvedených v bode I.

IV. Súdny poplatok sa neuhrádza, keď sa počas súdneho konania dosiahne mimosúdne vyrovnanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak osoba neuhradí poplatky v stanovenej lehote alebo to bezodkladne neoznámi súdu, súd vydá do 15 dní od vydania rozhodnutia o poplatkoch alebo rozhodnutia o námietke doložku vykonateľnosti a na účely núteného výkonu práva informuje finančný úrad s cieľom vymáhať finančné prostriedky od danej osoby v súlade s ustanoveniami zákona o vymáhaní finančných prostriedkov.

Podľa článku 28 zákona o súdnych poplatkoch súd najprv upozorní účastníka súdneho konania na povinnosť uhradiť poplatky. Pokiaľ ich nezaplatí okamžite, upozorní ho na povinnosť uhradiť poplatky v lehote 3 dní. Ak osoba nekoná v súlade s rozkazom, alebo ak sa nezúčastnila na súdnom konaní, v súvislosti s ktorým má povinnosť uhradiť poplatky, a nezaplatila ich, súd vydá rozhodnutie o zvýšení poplatkov o sumu 100 HRK.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky sa platia bezhotovostne, v hotovosti, vo forme kolkových známok vydávaných Chorvátskou republikou alebo elektronicky.

Súdne poplatky možno uhradiť v hotovosti na účtovnom oddelení súdu, ktoré je povinné v lehote piatich dní odo dňa prijatia sumy vyplatiť túto sumu na účet štátneho rozpočtu.

Súdne poplatky možno uhradiť vo forme kolkov, ak je suma poplatkov nižšia ako 100 HRK.

Informácie o spôsobe úhrady súdnych poplatkov sa zverejňujú na elektronickej informačnej tabuli, webových stránkach súdu alebo v súdnej kancelárii.

Súdne poplatky možno hradiť bankovým prevodom prostredníctvom akejkoľvek banky alebo pošty, a to na účet štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky.

Pri uhrádzaní súdnych poplatkov zo zahraničia je potrebné uviesť tieto informácie:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Bežný účet (CC): 1001005-1863000160

Konštantný symbol: HR64

Variabilný symbol: 5045-20735-osobné identifikačné číslo (alebo iné identifikačné číslo platcu)

Prijímateľ: Ministerstvo financií Chorvátskej republiky v mene Obchodného súdu v Záhrebe

V poznámke k platbe treba uviesť, že ide o poplatky týkajúce sa veci ________ (číslo veci alebo opis platby, napr. súdne poplatky za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po zaplatení treba poslať potvrdenie o platbe na súd, ktorý vo veci rozhoduje a ktorému sa uhradili súdne poplatky. Toto potvrdenie o platbe musí obsahovať číslo veci (ak je už známe). V prípade, že sa podáva návrh na európske konanie o platobnom rozkaze, potvrdenie o platbe treba priložiť k žiadosti.

Strany doručujú písomnosti súdom spravidla poštou (doporučenou zásielkou alebo obyčajnou zásielkou) alebo v elektronickej forme v súlade s osobitnými ustanoveniami prostredníctvom informačného systému, ktorý pri svojej činnosti používa súd.

Posledná aktualizácia: 18/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Taliansko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Kedy budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Norma týkajúca sa súdnych poplatkov sa uvádza v konsolidovanom znení zákonov a právnych predpisov o súdnych poplatkoch uvedenom v dekréte prezidenta republiky č. 115

z 30. mája 2002.

Aké poplatky sa uplatňujú?

V občiansko-právnom konaní každá strana hradí poplatky za vykonané úkony a poplatky za úkony potrebné pre priebeh konania, ak to stanovuje zákon alebo súd (článok 8 konsolidovaného znenia o súdnych poplatkoch, dekrét prezidenta republiky č. 115/2002).

V občiansko-právnom konaní sú poplatky takéto:

 • jednotný poplatok;
 • poplatky za oznámenie;
 • poplatky za vyhotovenie kópie.

Kedy budem musieť zaplatiť?

Sumy, ktoré sa majú zaplatiť, sa stanovujú v článku 13 a článku 30 dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002, pokiaľ ide o jednotný poplatok a paušálnu zálohu za oznámenia poslané na žiadosť súdnej kancelárie.

Poplatky za vyhotovenie kópie sa stanovujú v článkoch 267 a nasl. dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002 a uvádzajú sa v tabuľkách č. 6, 7 a 8 prílohy k tomuto dekrétu.

V súlade s článkom 46 zákona č. 374/1991, ktorým sa ustanovuje zmierovací súd, akty a opatrenia do výšky 1 033 EUR podliehajú len úhrade jednotného poplatku.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

V prípade nezaplatenia súdna kancelária alebo spoločnosť poverená výberom týchto poplatkov (dohoda so spoločnosťou Equitalia Giustizia s.p.a.) zašle výzvu na zaplatenie, v ktorej sa uvedú pokyny, ako uhradiť jednotný poplatok (článok 248 dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002).

V prípade neuhradenia poplatkov za vyhotovenie kópie a sumy stanovenej v článku 30 dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002 súdna kancelária môže odmietnuť vykonať úkon (článok 285 dekrétu prezidenta republiky č. 115/2002).

Ako môžem zaplatiť?

Ak sa platba vykoná v Taliansku, možno zaplatiť prostredníctvom poštového účtu, formulára F23 alebo kolkov kúpených v trafike alebo u schváleného predajcu.

Ak sa platba vykoná zo zahraničia, možno uhradiť bankovým prevodom na tento účet:

KÓD BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Čo mám urobiť po zaplatení?

Po zaplatení treba súdnej kancelárii poslať príslušné potvrdenie o zaplatení ako dôkaz o realizácii platby.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Cyprus

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Na Cypre sa zavedenie európskeho konania o platobnom rozkaze riadi procesným nariadením z roku 2008 týkajúcim sa európskeho konania o platobnom rozkaze (7/2008), ktoré nadobudlo účinnosť 12. júna 2008.

Aké poplatky sa uplatňujú?

V článku 25 vyššie uvedeného procesného nariadenia sa stanovuje, že súdne poplatky, ktoré treba zaplatiť, nesmú presiahnuť súdne poplatky zaplatené v bežných občianskoprávnych konaniach podľa platného sadzobníka tak, ako sa uvádza vo vzorovom tlačive H prílohy VIII (uvedenom nižšie).

Koľko budem musieť zaplatiť?

Pozri odpoveď na otázku č. 2.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Úhrada súdnych poplatkov je nevyhnutnou podmienkou na spracovanie žiadosti o vydanie európskeho platobného rozkazu.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno uhradiť prostredníctvom Cyperskej centrálnej banky.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Keď Centrálna banka potvrdí okresnému súdu bankový prevod spolu s dobropisom, spis sa predloží príslušnému sudcovi, ktorý v prípade splnenia podmienok nariadi vykonanie európskeho platobného rozkazu.

PRÍLOHA VIII

SÚDNE POPLATKY

Vzorové tlačivo H

Článok 25 ods. 2

procesného nariadenia z roku 2008 týkajúceho sa európskeho konania o platobnom rozkaze

Údaj

Kolková známka (EUR)

a) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 100 EUR,

ale je nižšia ako 500 EUR

17,00

b) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 500 EUR,

ale je nižšia ako 2 000 EUR

31,00

c) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 2 000 EUR,

ale je nižšia ako 10 000 EUR

48,00

d) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 10 000 EUR,

ale je nižšia ako 50 000 EUR

94,00

e) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 50 000 EUR,

ale je nižšia ako 100 000 EUR

154,00

f) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 100 000 EUR,

ale je nižšia ako 500 000 EUR

256,00

g) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu – presahuje výšku 500 000 EUR,

ale je nižšia ako 2 000 000 EUR

342,00

h) Ak požadovaná suma – alebo hodnota sporu –

presahuje výšku 2 000 000 EUR

427,00

Rozumie sa, že ak sa suma požadovaná navrhovateľom zvýši po registrácii žaloby, musí sa uhradiť rozdiel vo výške súdnych poplatkov.

Ak sa hodnota sporu zvýši z dôvodu predloženia protinávrhu, musí rozdiel vo výške súdnych poplatkov uhradiť odporca (žiadateľ, ktorý predkladá protinávrh).

Posledná aktualizácia: 03/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Lotyšsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánkom 33 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Lotyšska (Civilprocesa likums) súdne poplatky sú:

 • štátny poplatok;
 • súdne kancelárske poplatky;
 • poplatky spojené s preskúmaním veci.

Každý návrh predložený súdu – pôvodný návrh alebo protinávrh, osobitný návrh tretej strany týkajúci sa predmetu sporu, predložený v priebehu konania, návrh podaný v rámci osobitného konania, ako aj akýkoľvek iný návrh podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 34 Občianskeho súdneho poriadku – podlieha úhrade štátneho poplatku. V Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 43 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádzajú osoby, ktoré sú oslobodené od úhrady súdnych poplatkov vrátane štátneho poplatku.

Neúspešný účastník konania musí uhradiť poplatky a trovy, ktoré vznikli účastníkovi konania, v prospech ktorého bol vynesený rozsudok. Ak sa návrhu vyhovie len čiastočne, navrhovateľovi sa prizná suma úmerne k prijatej časti návrhu a odporcovi suma úmerne k zamietnutej časti návrhu. V prípade dodatočného návrhu (blakus sūdzība), návrhu na obnovu konania alebo opätovného preskúmania veci, v ktorej bol vydaný kontumačný rozsudok, sa štátny poplatok (valsts nodeva) nevracia.

Ak navrhovateľ odstúpi od konania, musí uhradiť poplatky a trovy, ktoré vznikli odporcovi. V takom prípade odporca neplatí výdavky, ktoré vznikli navrhovateľovi. Ak sa však navrhovateľ zriekne svojich nárokov, pretože ich odporcova dobrovoľne splnil po podaní návrhu, súd na žiadosť navrhovateľa nariadi odporcovi nahradiť trovy konania.

Ak sa konanie skončí bez preskúmania, súd na žiadosť odporcu uloží navrhovateľovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Ak je navrhovateľ oslobodený od úhrady poplatkov a trov konania, odporcovi možno uložiť povinnosť zaplatiť štátu trovy konania úmerne k časti návrhu, ktorej sa vyhovelo.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu predložený v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, podlieha úhrade štátneho poplatku.

Počas súdneho konania môže účastníkovi vzniknúť povinnosť zaplatiť štátu iné súdne poplatky, konkrétne súdne kancelárske poplatky (napríklad za vyhotovenie kópií a duplikátov procesných dokumentov) a poplatky spojené s preskúmaním veci (napríklad poplatky súvisiace s hľadaním odporcu na základe žiadosti navrhovateľa alebo s oznámením, doručením a prekladom predvolaní a iných procesných dokumentov).

Koľko budem musieť zaplatiť?

Pri podaní návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu je štátny poplatok 2 % zo sumy sporu, pričom nemožno presiahnuť sumu 498,01 EUR. Výška súdnych kancelárskych poplatkov sa stanovuje v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 38 Občianskeho súdneho poriadku. Pokiaľ ide o poplatky spojené s preskúmaním veci, ich výška sa môže meniť v závislosti od viacerých faktorov (napríklad spôsobu zasielania písomností – poštou alebo elektronicky).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak sa k návrhu nepriloží potvrdene o zaplatení štátneho poplatku a iných súdnych poplatkov v súlade so zákonnými ustanoveniami, súd v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánkom 133 Občianskeho súdneho poriadku nepokračuje v skúmaní návrhu a stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov.

Ak navrhovateľ splní požiadavky v stanovenej lehote, návrh sa považuje za podaný v deň jeho prvého podania.

V opačnom prípade sa považuje za nepodaný a vracia sa späť navrhovateľovi.

Vrátenie návrhu nebráni navrhovateľovi, aby ho opätovne podal na súd v súlade so všeobecnými podmienkami podávania návrhov stanovenými v zákone.

Ak sú súdne poplatky spojené s doručovaním písomností, súd nepristúpi k doručovaniu skôr, ako sa uhradí príslušný poplatok. Avšak v prípade, že sa poplatky spojené s preskúmaním veci neuhradia štátu dobrovoľne ešte pred preskúmaním veci, vymáhajú sa podľa všeobecných ustanovení o výkone súdnych rozhodnutí.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Štátny poplatok možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Štátny poplatok (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 34 Občianskeho súdneho poriadku s výnimkou odseku 6) možno zaplatiť takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV55TREL1060190911200

Názov banky príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Predmet platby: identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby, v mene ktorej sa platba vykonáva: číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Štátny poplatok za vydanie exekučného príkazu alebo iného vykonateľného titulu na účely jeho vykonania možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Štátny poplatok za vydanie exekučného príkazu alebo iného vykonateľného titulu na účely jeho vykonania (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 34 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku) sa uhrádza takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV71TREL1060190911300

Názov banky príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Predmet platby: identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa štátny poplatok uhrádza v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby, v mene ktorej sa platba vykonáva: číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Súdne kancelárske poplatky možno uhradiť na účet štátnej pokladnice (Valsts kase). Súdne kancelárske poplatky (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 38 Občianskeho súdneho) sa uhrádzajú takto:

Príjemca: Valsts kase

Registračné číslo: 90000050138

Číslo účtu: LV39TREL1060190911100

Názov banky príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Predmet platby: identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa súdne kancelárske poplatky uhrádzajú v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby, v mene ktorej sa platba vykonáva: číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Poplatky spojené s preskúmaním veci a poplatky súvisiace s núteným výkonom s upomienkou (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā) možno uhradiť na účet správy súdov (Tiesu administrācija). Poplatky spojené s preskúmaním veci (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 39 Občianskeho súdneho poriadku) a poplatky súvisiace s núteným výkonom s upomienkou (Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánok 406.3 Občianskeho súdneho poriadku):

Okresné a mestské súdy (rajona/pilsētas tiesa) a krajské súdy (apgabaltiesa):

Príjemca: Tiesu administrācija

Registračné číslo: 90001672316

Číslo účtu: LV51TREL2190458019000

Názov banky príjemcu: Valsts kase

Kód BIC: TRELLV22

Predmet platby: „21499“ a identifikačné údaje osoby alebo veci – číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu. Ak sa poplatky spojené s preskúmaním veci uhrádzajú v mene inej osoby, treba uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby, v mene ktorej sa platba vykonáva: číslo veci (ak je známe) a priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu; názov spoločnosti a registračné číslo, ak ide o právnickú osobu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

V čase predloženia návrhu na súd sa k návrhu musia priložiť potvrdenia o úhrade štátneho poplatku a iných súdnych poplatkov v súlade so zákonnými ustanoveniami. Súdne kancelárske poplatky sa musia tiež uhradiť pred poskytnutím príslušnej služby. Poplatky spojené s preskúmaním veci sa musia uhradiť pred preskúmaním veci.

Posledná aktualizácia: 23/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Litva

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V prípadoch týkajúcich sa európskeho platobného rozkazu sa uplatňujú pravidlá výpočtu a úhrady kolkových poplatkov uvedené v článku ... ods. 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky.

V súlade s uznesením č. 1240 vlády Litovskej republiky z 27. októbra 2001 o prijatí pravidiel výpočtu, úhrady, započítania a preplatenia kolkových poplatkov ich možno uhradiť aj elektronicky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Výška kolkových poplatkov, ktorú je potrebné uhradiť, sa uvádza v nasledujúcom bode.

Koľko mám zaplatiť?

Pokiaľ ide o návrh na vydanie platobného rozkazu, výška kolkového poplatku sa rovná jednej štvrtine sumy, ktorú je potrebné zaplatiť, aby sa začalo súdne konanie, nesmie byť však nižšia ako desať litas, okrem prípadu, keď je osoba na základe zákona alebo súdneho rozhodnutia čiastočne alebo úplne oslobodená od úhrady kolkového poplatku, alebo ak sa úhrada kolkového poplatku odkladá.

Ak po tom, ako súd vydá platobný rozkaz, dlžník predloží námietky a veriteľ podá žalobu v rámci riadneho konania, vyššie uvedený kolkový poplatok sa započíta do sumy kolkového poplatku, ktorá sa má uhradiť za návrh.

Ak sa preukáže, že veriteľ nepredložil svoj návrh podľa článku 439 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku, uhradený kolkový poplatok sa žiadateľovi nevráti.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

K návrhu sa musia priložiť doklady a iné dôkazy, o ktoré sa žiadateľ opiera vo svojom návrhu, spolu s potvrdením o uhradení kolkového poplatku.

Ak kolkový poplatok nebol uhradený, sudca prijme rozhodnutie a stanoví primeranú lehotu na nápravu situácie, ktorá však nesmie byť kratšia ako sedem dní. Rozhodnutie sa posiela najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí rozhodnutia.

Ak osoba, ktorá predkladá procesnú písomnosť, splnila pokyny stanové sudcom a napravila situáciu v stanovenej lehote, považuje sa táto písomnosť za podanú v deň, keď sa súdu prvýkrát predložila. V opačnom prípade sa procesná písomnosť nepovažuje za podanú a najneskôr do piatich pracovných dní po ukončení lehoty stanovenej na nápravu situácie sudca vydá rozhodnutie a vráti písomnosť spolu s prílohami osobe, ktorá ju podala.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Kolkový poplatok sa uhrádza na určený účet štátnej daňovej inšpekcie patriacej pod ministerstvo financií, ktorý slúži na výber daní, a to vo forme platby, ktorú si vyberie dotknutá osoba (elektronické bankovníctvo, platba v hotovosti alebo bankovým prevodom a i.).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úhrada kolkového poplatku sa preukáže platobným príkazom alebo akýmkoľvek iným dokladom o platbe, ktorý musí obsahovať tieto údaje:

 1. priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo platcu (alebo obchodné meno a registračné číslo, pokiaľ ide o právnickú osobu);
 2. priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo inej osoby (odporca, dlžník a i.) (alebo obchodné meno a registračné číslo, pokiaľ ide o právnickú osobu);
 3. dátum platby;
 4. variabilný symbol platby;
 5. zaplatenú sumu;
 6. predmet platby (s uvedením informácie, že ide o kolkový poplatok, a názvu súdu, ktorý rozhoduje).

Ak kolkový poplatok uhrádza zástupca účastníka konania (advokát, právny poradca alebo iná osoba zastupujúca záujmy účastníka konania), platobný príkaz alebo akýkoľvek iný doklad potvrdzujúci platbu by mal navyše obsahovať tieto údaje: priezvisko, meno a osobné identifikačné číslo (alebo obchodné meno a registračné číslo, pokiaľ ide o právnickú osobu) zastupovanej osoby.

Ak sa kolkový poplatok uhrádza elektronicky, nevyžaduje sa žiadny doklad o zaplatení.

Posledná aktualizácia: 31/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Luxembursko

Predloženie sporu občianskoprávnemu súdu (čo nazývame podanie návrhu na občianskoprávny súd) nie je spojené s inými fixnými nákladmi, ako sú náklady na úkony súdneho vykonávateľa a trovy právneho zastúpenia.  Na občianskoprávnych súdoch obvykle žiadne náklady nevznikajú. Po vynesení rozsudku môžu vzniknúť dodatočné náklady spojené s výkonom rozhodnutia a na návrh účastníka konania, ktorý spor vyhral.
Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Maďarsko

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

V rámci konania o platobnom rozkaze na účely vymáhania nespornej peňažnej pohľadávky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sa platia notárske poplatky, suma ktorých sa stanovuje v zákone L o konaní o platobnom rozkaze z roku 2009 a vyhláške ministerstva vnútra č. 14/1991 z 26. novembra 1991 o notárskych poplatkoch. V súlade s týmito predpismi sa musí v čase začatia konania zaplatiť odmena úmerná k hodnote pohľadávky vo výške 3 % z pohľadávky. Navrhovateľ si môže zvoliť spôsob platby, a to u notára v hotovosti alebo platobnou kartou, bankovým prevodom na účet notára alebo prostredníctvom prevodného príkazu na úhradu.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Notárske poplatky sú splatné v čase začatia konania.

Mennyit kell fizetni?

Výška notárskych poplatkov je 3 % z čistej sumy pohľadávky (mimo nákladov alebo úrokov), prípadne z kumulovaných pohľadávok, pričom minimálna výška poplatkov je 5 000 HUF a maximálna výška 300 000 HUF. Ak je viac než päť účastníkov konania, minimálna výška poplatkov je 1 000 HUF násobená počtom účastníkov. V prípade peňažnej pohľadávky vyjadrenej v inej mene než HUF sa poplatky vypočítajú na základe protihodnoty pohľadávky vyjadrenej v HUF podľa priemerného výmenného kurzu centrálnej banky platného v deň podania návrhu.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ak navrhovateľ neuhradí notárske poplatky v čase začatia konania, poverený notár vyzve navrhovateľa, aby uhradil poplatky. Ak navrhovateľ neuhradí poplatky v stanovenej lehote, notár návrh zamietne.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Navrhovateľ môže uhradiť notárske poplatky takto:

 1. v hotovosti u povereného notára,
 2. na pošte prostredníctvom prevodného príkazu na úhradu poskytnutého povereným notárom,
 3. bankovým prevodom na bankový účet notára,
 4. prostredníctvom platobnej karty, ak takáto možnosť u povereného notára existuje.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Ak sa poplatky uhradili u notára v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty, navrhovateľ nemusí poskytnúť žiadne potvrdenie o úhrade.

Ak navrhovateľ uhradí notárske poplatky prostredníctvom prevodného príkazu na úhradu, k návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa musí priložiť potvrdenie o úhrade.

Ak navrhovateľ uhradí notárske poplatky prevodom na bankový účet notára, k návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa musí priložiť originál alebo kópia výpisu z účtu, kde je uvedená debetná transakcia.

Posledná aktualizácia: 07/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Malta

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Poplatky, ktoré sa v tomto konaní uplatňujú, sa stanovujú v článku 1 ods. 2, článku 2 a článku 13 ods. 1 sadzobníka B kapitoly 12 maltského organizačného a občianskeho súdneho poriadku.

Súdne poplatky nemožno uhradiť elektronicky.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Úhrada poplatkov sa vyžaduje v súvislosti s týmito tlačivami:

Tlačivo A – Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu

Tlačivo D – Rozhodnutie o odmietnutí návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu

Tlačivo E – Európsky platobný rozkaz

Tlačivo F – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu

Tlačivo G – Vyhlásenie vykonateľnosti

Koľko mám zaplatiť?

Tlačivo A – Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu: súdny poplatok vo výške 30,00 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie odporcovi alebo odporcom a žiadateľovi v prípade tlačiva D alebo E

Tlačivo F – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu: súdny poplatok vo výške 30,00 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie žiadateľovi

Tlačivo G – Vyhlásenie vykonateľnosti: súdny poplatok vo výške 20,00 EUR

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

Tlačivo možno spracovať len po uhradení poplatkov.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno uhradiť na tento účet:

Názov majiteľa účtu

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kód národnej banky

KÓD BANKY 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Názov banky

CENTRAL BANK OF MALTA (CENTRÁLNA BANKA MALTY)

Adresa banky

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Mena účtu

EURO

Čo mám urobiť po zaplatení?

Musíte predložiť potvrdenie o zaplatení vydané bankou, v ktorej sa daná transakcia vykonala.

Posledná aktualizácia: 31/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Holandsko

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneAké poplatky sa platia?

Odkaz sa zobrazí v novom okneAká je výška poplatkov?

Odkaz sa zobrazí v novom okneČo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Odkaz sa zobrazí v novom okneAko môžem zaplatiť súdne poplatky?

Odkaz sa zobrazí v novom okneČo mám robiť po zaplatení poplatku?

Úvod

Európske konanie o platobnom rozkaze [nariadenie (ES) č. Odkaz sa zobrazí v novom okne1896/2006, ktoré nadobudlo účinnosť 12. decembra 2008] umožňuje veriteľom získať svoje nepopreté cezhraničné pohľadávky v občianskych a obchodných veciach prostredníctvom jednotného konania, ktoré funguje na základe vzorových tlačív. Pri tomto konaní sa nevyžaduje, aby sa strany dostavili na súd. Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi EÚ s výnimkou Dánska.

Súdna rada (Raad voor de rechtspraak) určila okresný súd v Haagu (Rechtbank Den Haag) ako jediný okresný súd príslušný na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa európskeho platobného rozkazu. Ak je podaný odpor, v konaní sa môže pokračovať v súlade s bežnými pravidlami podľa územnej príslušnosti.

Na podanie návrhu v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze je potrebné použiť tlačivo A. Toto tlačivo je dostupné na webovom sídle Európskej komisie vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Tlačivo

Návrhy možno podať na okresnom súde v Haagu iba v holandčine.

Návrhy v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze možno poslať na adresu:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Ďalšie informácie vám poskytne register pre všeobecné záležitosti (griffie Algemene Zaken) na svojom telefónnom čísle +31 (0)703812264.

Aké poplatky sa platia?

Tieto poplatky závisia od výšky pohľadávky z istiny. Pozri aj: Aká je výška poplatkov?

Aká je výška poplatkov?

Ďalej sa uvádza prehľad Odkaz sa zobrazí v novom oknepoplatkov platných v roku 2019.

Povaha/výška pohľadávky alebo návrhu

Súdny poplatok pre iné ako fyzické osoby

Súdny poplatok pre fyzické osoby

Súdny poplatok pre osoby s obmedzenými prostriedkami

Súdny poplatok za súdne spracovanie vecí na úrovni podokresu

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na:

– neurčitú sumu alebo

– sumu nepresahujúcu 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na sumu presahujúcu 500 EUR ale nepresahujúcu 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na sumu presahujúcu 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Súdny poplatok za súdne spracovanie iných vecí, než sú veci na úrovni podokresu

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na:

– neurčitú sumu alebo

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na sumu nepresahujúcu 100 000 EUR

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Veci týkajúce sa pohľadávky alebo návrhu vzťahujúceho sa na sumu presahujúcu 100 000 EUR

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Ďalšie informácie nájdete na týchto webových sídlach: Odkaz sa zobrazí v novom okneRechtspraak.nl a Odkaz sa zobrazí v novom okneRaad voor Rechtsbijstand.

Čo sa stane, keď nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak nezaplatíte súdne poplatky včas, postup návrhu sa zastaví a vec sa zamietne.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Navrhovateľovi sa vystaví faktúra na uhradenie súdnych poplatkov. Platbu možno vykonať bankovým prevodom.

Čo mám robiť po zaplatení poplatku?

Po zaplatení súdnych poplatkov by ste mali počkať na ďalšie informácie, ktoré vám poskytne okresný súd v Haagu.

V nariadení, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sa stanovuje, že súd vydá európsky platobný rozkaz čo najskôr a obvykle do 30 dní od podania návrhu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePoplatky platné v roku 2019

Odkaz sa zobrazí v novom okneRechtspraak.nl

Odkaz sa zobrazí v novom okneRaad voor Rechtsbijstand

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

Posledná aktualizácia: 03/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Rakúsko

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Podľa rakúskeho advokátskeho  poriadku sa klient a právny zástupca v zásade môžu slobodne dohodnúť na odmene, ktorú má klient zaplatiť advokátovi za poskytnuté služby.

Odmena sa môže určiť podľa hodinovej sadzby alebo ako paušálny poplatok. Pri paušálnej odmene sa jednotlivé úkony a vynaložený čas nerátajú. Ak sa strany výslovne nedohodli na odmene, predpokladá sa, že sa dohodli na primeranej odmene podľa taríf poplatkov stanovených v zákone o sadzbách advokátovvšeobecných kritérií pre honoráre advokátov.

V Občianskom súdnom poriadku (Zivilprozessordnung – ZPO) a zákone o sadzbách advokátov sa ustanovuje, že v občianskoprávnych konaniach musí súd určiť podiel nákladov, ktoré musí strana, ktorá spor prehrá, nahradiť druhej strane. Poplatky vychádzajú z hodnoty sporu, ako aj z dĺžky a povahy uskutočnených úkonov.

trestných konaniach musí v zásade každá osoba (obžalovaný/obvinený, súkromný prokurátor, súkromná osoba uplatňujúca si nárok), ktorá poverila advokáta zastupovaním, znášať vzniknuté náklady. Platí to aj v prípade, keď je obhajca vymenovaný ex offo, pokiaľ nie sú splnené predpoklady na poskytnutie právnej pomoci. Trovy sa spravidla líšia podľa druhu a zloženia príslušného súdu (napr. okresný súd, krajinský súd so samosudcom, senát zložený z laických sudcov, porota).

Exekútori

Odmena, ktorú dostáva súdny exekútor za svoju činnosť, je stanovená v zákone o exekučných poplatkoch (Vollzugsgebührengesetz). V zákone je stanovený najmä exekučný poplatok, ktorý veriteľ uplatňujúci si nárok musí zaplatiť, keď podá návrh na exekúciu, spolu s paušálnym poplatkom stanoveným v zákone o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – GGG).

Exekučný poplatok ( Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 2 zákona o exekučných poplatkoch) je súčasťou trov exekučného konania. Na žiadosť veriteľa môže súd pri rozhodovaní o trovách konania určiť, že exekučný poplatok má uhradiť dlžník.

Exekútorovi prináleží aj odmena za prijatie platieb. Táto odmena sa môže odpočítať z vymáhanej sumy ( Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 11 zákona o exekučných poplatkoch).

Trovy konania

Trovy v občianskoprávnom konaní

Trovy pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Súdne trovy, ktoré sa majú zaplatiť za úkony vykonané súdom, sa určujú buď ako paušálne poplatky (pevne stanovené poplatky) alebo ako sadzby vyjadrené v percentách (promile) (percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu). Ich výška závisí od povahy veci, ako aj od hodnoty sporu (ktorá sa určuje podľa výšky nároku v peňažnom vyjadrení) a počtu zúčastnených strán. V prípade viac ako dvoch zúčastnených strán je možné pripočítať príplatok za viac strán podľa § 19a GGG (od 10 – 50%).

Kedy sa musia zaplatiť trovy v občianskoprávnom konaní?

Paušálne poplatky sa pri občianskoprávnom konaní na prvom stupni musia zaplatiť pri podaní návrhu na začatie konania. Poplatok je splatný len raz, bez ohľadu na to, či návrh obsahuje viac než jeden nárok alebo sa týka viac než jednej osoby. Paušálny poplatok pokrýva celé konanie na prvom stupni. Ak sa obžaloba počas konania rozšíri, môžu tým vzniknúť aj ďalšie poplatky. Tieto sa majú zaplatiť pri predložení podaní. Ak sa obžaloba rozšíri v priebehu ústneho pojednávania, poplatky sa stávajú splatnými začatím zápisu do protokolu. V prípade konania na druhom a treťom stupni je poplatok splatný pri podaní návrhu na odvolanie (§ 2 bod 1 zákona o súdnych poplatkoch - GGG). Na rozdiel od toho pri nesporových konaniach sa niekedy platí poplatok za rozhodnutie namiesto poplatku za uplatnený nárok.

Trovy v trestnom konaní

Trovy pre strany sporu v trestnom konaní

Iba pri podaní súkromnej žaloby sa má platiť poplatok podľa položky 13 sadzobníka v zákone o súdnych poplatkoch (GGG).

Kedy sa musia zaplatiť trovy v trestnom konaní?

Pevne stanovené poplatky sa musia zaplatiť na začiatku konania a v čase podania odvolania.

Trovy v konaniach pred Ústavným súdom

Trovy strán sporu v konaniach pred Ústavným súdom

Poplatok je podľa § 17a bodu 1 zákona o ústavnom súde (Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG) 220 EUR.

Kedy sa musia zaplatiť trovy konania Ústavným súdom?

Pevne stanovené poplatky sa musia zaplatiť na začiatku konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Vo všeobecnosti je advokát povinný informovať svojho klienta ako sa počítajú trovy konania a aké náklady môžu klientovi vzniknúť. V tejto súvislosti sa v § 50 ods. 2 usmernení k výkonu profesie právneho zástupcu a dohľadu nad plnením povinností advokátov (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts – RL-BA) odporúča, aby advokát pri prijímaní nového mandátu informoval svojho klienta o tom, na základe čoho sa bude odmena účtovať a o jeho nároku na priebežné vyúčtovanie. Pokiaľ sa strany nedohodli na paušálnej odmene, má klient právo požadovať v primeraných intervaloch priebežné vyúčtovanie alebo výkaz dovtedy poskytnutých služieb, alebo času stráveného na veci (ak bolo dohodnuté vyúčtovanie podľa hodinových sadzieb). Rovnako by sa mal dohodnúť začiatok a frekvencia priebežného vyúčtovania ešte pred najatím právnika.

Stanovenie súdnych trov – právne základy

Kde sa môžete informovať o predpisoch určujúcich súdne trovy v Rakúsku?

Zákonné predpisy o úhradách trov pri sporovom občianskoprávnom konaní (vrátane obchodných vecí) sú uvedené v §§ 40 – 55 Občianskeho súdneho poriadku (ZPO). Na nesporové konania (napríklad konania rodinného práva, najmä pri rozvode po vzájomnej dohode alebo v prípade sporov o opatrovnícke právo, právo styku a nárokov na výživné) sa uplatňujú iné pravidlá o náhrade trov. Všeobecné pravidlá sú ustanovené v § 78 zákona o nesporových konaniach (Außerstreitgesetz – AußStrG). Výnimky sa týchto všeobecných pravidiel platia okrem iného pre konania o opatrovníckom práve, práve styku a nárokoch na výživné pre maloletých. Náhrady trov v trestnom konaní sú upravené v §§ 380-395 trestného poriadku (Strafprozessordnung – StPO). V zákone o súdnych poplatkoch (GGG) sú upravené súdne poplatky (paušálne poplatky).

Na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneRakúskej advokátskej komory (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) je online dostupná informačná brožúra s prehľadom poplatkov, na ktoré majú advokáti nárok. Všeobecné informácie sú dostupné aj cez domovskú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneHELP - služby pre Rakúsko (HELP-Amtshelfer für Österreich) cez odkaz: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren verfügbar.

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneHELP – služby pre Rakúsko obsahuje všeobecné informácie o súdnych poplatkoch. Právne texty (zákon o súdnych poplatkoch, položky colného sadzobníka) možno bezplatne nájsť prostredníctvom odkazu Odkaz sa zobrazí v novom oknena federálny  právny informačný systém (Rechtsinformationssystem des Bundes) na domovskej stránke úradu spolkového kancelára (Bundeskanzleramt).

V akých jazykoch sú dostupné informácie o právnych predpisoch o súdnych trovách v Rakúsku?

V nemčine.

Kde je možné sa informovať o mediácii/urovnávaní sporov?

Zoznam mediátorov, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti, je k dispozícii na vlastnej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite venovanej téme mediácia.

Pokiaľ ide o restoratívnu justíciu v trestnom konaní, informácie o kompenzácii (mediácia medzi obvinenými a obeťami) sú k dispozícii na domovskej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNEUSTART (aj v angličtine).

Kde možno nájsť ďalšie informácie o trovách konania?

Online informácie o trovách konania

Všeobecné informácie o rakúskom justičnom systéme, o trovách a o spolkovom ministerstve spravodlivosti sa nachádzajú sa nachádzajú na oficiálnej webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknerakúskej justície, ako aj na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneHELP - služby pre Rakúsko, ktorá poskytuje informácie zrozumiteľné pre čitateľov.

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový právny informačný systém ponúka doslovné znenia nasledujúcich zákonov:

 • zákon o súdnych poplatkoch (GGG)
 • zákon o nárokoch na odmeny (GebAG)
 • advokátsky poriadok (RAO)
 • zákon o sadzbách advokátov (RATG)

Znenie všeobecných kritérií pre honoráre (Allgemeinen Honorar-Kriterien – AHK) je dostupné na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneösterreichischen Rechtsanwälte.

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých druhov konaní?

So žiadosťou o tieto informácie sa obráťte priamo na rakúske ministerstvo spravodlivosti.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových trovách jednotlivých druhov konania?

Súdne trovy splatné za jednotlivé druhy konaní sa stanovujú vopred (zákon o súdnych poplatkoch). Môžu sa zmeniť, ak sa hodnota sporu zmení smerom nahor alebo nadol. V občianskoprávnom konaní určí súd v rozhodnutí o trovách ktoré súdne poplatky a trovy (odmeny advokátom, odmeny znalcom, náklady na tlmočenie, resp. preklady) má uhradiť strana, ktorá spor prehrá, strane, ktorá spor vyhrala. Základom pre toto rozhodnutie sú zákon o sadzbách advokátov (pokiaľ ide o odmeny advokátom) a zákona o nárokoch na odmeny (pokiaľ ide o odmeny znalcom, náklady na tlmočenie, resp. preklady). Tieto náklady vychádzajú prevažne z vynaložených výdavkov a času stráveného na prípade. Preto nie je možné vopred stanoviť konkrétnu sumu. V zásade sa môže výška odmeny, ktorú má klient zaplatiť advokátovi, stanoviť dohodou medzi nimi.

Daň z pridanej hodnoty

Kde možno nájsť informácie o dani z pridanej hodnoty? Aké vysoké sú sadzby?

Výkony advokátov podliehajú dani z pridanej hodnoty. Sadzba tejto dane v Rakúsku je 20%. Podobne ako ostatné výdavky, aj táto daň sa musí zaplatiť advokátovi osobitne, ako sa ustanovuje v § 16 zákona o sadzbách advokátov§ 17 všeobecných kritérií pre honoráre. Daň z obratu nie je zahrnutá v tarifách poplatkov ustanovených v zákone o sadzbách advokátov, ani vo všeobecných kritériách pre honoráre.

Právna pomoc v konaní

Uplatniteľná hranica príjmov v občianskoprávnych veciach

Právna pomoc nevychádza zo zákonom stanovených hraníc príjmov. V občianskoprávnych veciach (a v obchodných veciach) sa právna pomoc riadi rakúskym Občianskym súdnym poriadkom. Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku sa vzťahujú primerane aj na nesporové konania Rozhodnutia o poskytovaní právnej pomoci prijíma súd, ktorý vo veci koná na prvom stupni.

Právna pomoc sa poskytne účastníkovi konania len vtedy, keď jeho príjem, finančné podmienky a vyživovacie povinnosti sú také, že si nemôže dovoliť uhradiť trovy súdneho konania bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na výšku finančných prostriedkov na obživu potrebných na vedenie skromného spôsobu života. Právna pomoc sa neposkytne, ak konanie alebo obhajoba sú preukázateľne bezdôvodné alebo nemajú žiadne vyhliadky na úspech. Súd v každom jednotlivom prípade rozhodne, ktoré z ďalej uvedených nárokov sa majú priznať.

V Rakúsku môže právna pomoc zahŕňať:

 1. dočasné odpustenie úhrady súdnych poplatkov, odmien svedkom, znalcom a tlmočníkom, resp. prekladateľom, náklady nevyhnutných verejných oznámení, náklady správcu majetku a všetkých prípadných hotovostných úhrad, ktoré vykonal súdom určený zákonný zástupca alebo advokát
 2. zastupovanie advokátom.

Do troch rokov po skončení konania môže byť strana prijímajúca právnu pomoc požiadaná, aby čiastočne alebo v plnom rozsahu uhradila náklady právnej pomoci, keď sa jeho finančná situácia primerane zmení a bude v stave ich uhradiť bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na jeho živobytie.

Uplatniteľná hranica príjmov v trestnom konaní pre obžalovaných/obvinených a pre obete trestných činov

Neexistujú žiadne pevne stanovené hranice na určenie, či obžalovaný alebo obeť/súkromná osoba uplatňujúca si nárok spĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci. Hlavným kritériom je v tomto prípade príjem vyšší než minimálna mzda alebo nižší než náklady na primerané živobytie. Životné minimum sa pravidelne prehodnocuje a jej aktuálna výška je uverejnená na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneösterreichischen Justiz.

Podmienky poskytnutia právnej pomoci obetiam trestných činov

Pokiaľ nie je nárok na právnu pomoc v konaní (Prozessbegleitung) v zmysle § 66 ods. 2 rakúskeho trestného poriadku, súkromný navrhovateľ má nárok na právnu pomoc, ak

 • zastúpenie advokátom si nemôže dovoliť bez toho, aby to malo nepriaznivý vplyv na jeho nevyhnutnú obživu (pozri k tomu vyššie uvedené údaje k nákladom na živobytie) a
 • zastúpenie advokátom je v záujme výkonu spravodlivosti, najmä v záujme náležitého vymáhania nárokov s cieľom predísť ďalšiemu občianskoprávnemu konaniu.

Podmienky poskytnutia právnej pomoci pre obžalovaných/obvinených

Predpokladom na poskytnutie právnej pomoci je, že táto – odhliadnuc od splnenia finančných predpokladovje v záujme výkonu spravodlivosti, predovšetkým v záujme náležitej obhajoby.

V záujme výkonu spravodlivosti je pridelenie obhajcu v každom prípade odôvodnené, keď

 • ide o prípad povinnej obhajoby v zmysle § 61 ods. 1 Trestného poriadku (pozri k tomu ďalej):
 • ak je obžalovaný/obvinený slepý, hluchý, nemý alebo akokoľvek inak postihnutý; alebo ak súdny jazyk nie je dostatočne zrozumiteľný,
 • pri odvolacom konaní,
 • ak sú s prípadom spojené zložité vecné a právne okolnosti.

V prípade povinnej obhajoby musí obžalovaného/obvineného zastupovať obhajca. Podľa § 61 ods. 1 Trestného poriadku je obhajoba povinná v týchto prípadoch uvedených v zákone:

 1. pokiaľ sa osoba nachádza vo vyšetrovacej väzbe,
 2. počas celého konania, ak ide o umiestnenie obžalovaného v ústave pre duševne postihnutých páchateľov,
 3. ak sa súdny proces týka umiestnenia obžalovaného v ústave pre závislých páchateľov, ktorí potrebujú odvykaciu liečbu, alebo umiestnenia v ústave pre nebezpečných recidivistov,
 4. ak súdny proces prebieha pred porotou alebo senátom zloženým z laických sudcov na krajinskom súde
 5. ak súdny proces prebieha pred samosudcom na krajinskom súde, ak za trestný čin hrozí trest odňatia slobody na viac než tri roky okrem prípadov vlámania podľa § 129 bodov 1 až 3 Trestného poriadku a prechovávania podľa § 164 ods. 4 Trestného poriadku,
 6. v rámci kontradiktórneho výsluchu (§ 165), pokiaľ na hlavnom pojednávaní podľa bodov 3 až 5 existuje potrebná obhajoba, v odvolacom konaní proti rozsudku senátu zloženého z laických sudcov alebo poroty,
 7. pri výkone žiadosti o obnovu trestného konania a pri jej verejnom prerokúvaní;

Bezplatné súdne konanie

V trestných konaniach majú obete násilných činov, nebezpečného vyhrážania alebo sexuálne motivovaných trestných činov, ako aj ich manželky/manželia, životné družky/druhovia, najbližší príbuzní, brat alebo sestra danej osoby, ktorých smrť by mohla byť spôsobená trestným činom, alebo ďalší príbuzní, ktorí boli svedkami trestného činu, nárok na bezplatnú psychosociálnu alebo právnu pomoc v konaní s cieľom chrániť práva obetí v trestnom konaní. Obetiam, ktoré mohli byť poškodené z hľadiska svojej sexuálnej integrity a ešte nedosiahli vek 14 rokov, sa musí poskytnúť procesná pomoc v každom prípade aj bez bez žiadosti. Psychosociálna pomoc v konaní zahŕňa prípravu poškodeného na konanie a emočnú záťaž spojenú s konaním. Psychosociálnu alebo právnu pomoc v konaní poskytujú organizácie pomoci obetiam, ktoré zmluvne poverilo ministerstvo spravodlivosti podľa § 66 ods. 2 Trestného poriadku.

nesporových konaniach sa neplatia žiadne poplatky za konania o ustanovení správcu majetku alebo v konaniach o opatrovníckom práve. Poplatky sa takisto neplatia za konania podľa zákona o umiestnení do ústavu (Unterbringungsgesetz) a zákona o domácej starostlivosti (Heimaufenthaltsgesetz). Právna pomoc sa môže poskytnúť v podobe dočasného odpustenia poplatkov v prípade nízkeho príjmu a nedostatku majetku - v pomere voči poplatkom, ktoré sa majú uhradiť. Rozsah udelenej výnimky závisí od žiadosti a od uváženia súdu.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strane?

Sporové konanie

Trovy v občianskoprávnych konaniach (vrátane obchodných vecí) sú upravené v rakúskom občianskom súdnom poriadku (ZPO). V ZPO sa ustanovuje, že na začiatku musí každý účastník konania zaplatiť vzniknuté náklady úmerne jeho účasti na konaní. Spoločne vzniknuté náklady sa najskôr znášajú spoločne. Ak súd vo veci rozhodne, vydá aj rozhodnutie o trovách konania. Uplatňuje sa pritom zásada úspešnosti. Strana, ktorá spor prehrá v každom bode obžaloby, musí druhej strane nahradiť všetky poplatky a náklady nevyhnutné na dosiahnutie spravodlivosti alebo obhajoby, spojené so súdnym konaním. Ak strany čiastočne vyhrajú a čiastočne prehrajú, musia sa trovy navzájom započítať alebo úmerne rozdeliť.

V určitých prípadoch je z dôvodu spravodlivosti odôvodnené upustenie od zásady úspešnosti:

 • v prípade neúspechu len v nepatrnej časti, ak v súvislosti so zamietnutou časťou obžaloby nevznikli žiadne mimoriadne náklady,
 • ak výšku nároku určia znalci alebo sa určí rozhodnutím súdu, ako aj v prípade vzájomného započítania,
 • ak konanie obžalovaného nebolo dôvodom na vznesenie obžaloby a pohľadávku priznal pri prvej príležitosti a
 • ak dôvod na automatické zrušenie súdneho konania alebo jeho vyhlásenie za neplatné možno pripísať jednej zo strán konania, od tejto strany sa môže požadovať, aby uhradila všetky trovy konania.

Nesporové konania

O rodinných záležitostiach (výživné, právo styku, opatrovnícke právo a rozvod na základe vzájomnej dohody) sa rozhoduje v nesporových konaniach Všeobecné pravidlo o trovách nesporového konania sa uvádza v § 78 zákona o nesporových konaniach (Außerstreitgesetz – AußerStrG). Pri mnohých konaniach sa však uplatňuje výnimka z tohto pravidla. Aj tu sa uplatňuje zásada úspešnosti, ale môže sa od nej upustiť z dôvodov spravodlivosti.  V prípade, keď sa nenárokuje žiadna náhrada škody, sa musia hotovostné výdavky (napr. odmeny znalcom) vyrovnať primerane podľa podielu na spornej záležitosti. Ak podiel nie je možné určiť, strany znášajú tieto výdavky rovnakým dielom.

Podrobné informácie o rôznych druhoch konaní (konania o výživnom, práve styku a opatrovníckom práve a rozvodové konania):

 1. Pri rozvodovom konaní treba rozlišovať medzi sporovým konaním a rozvodovým konaním po vzájomnej dohode.

Sporové rozvodové konanie: v tomto prípade platia osobitné ustanovenia rakúskeho občianskeho súdneho poriadku. Ak žiadna zo strán nie je uznaná vinnou z rozpadu manželstva, trovy si musia navzájom započítať. Ak je dôvodom pre rozvod rozpad spoločnej domácnosti manželov a ak rozsudok obsahuje rozhodnutie o zodpovednosti za tento rozpad, trovy druhej strany musí zaplatiť ten z manželov, ktorý je uznaný vinným.

Rozvod po vzájomnej dohode: pre rozvod po vzájomnej dohode platia pravidlá nesporového konania. V tomto prípade podajú manželia na súde dva rovnaké návrhy. Keďže nejde o sporové konanie, nepriznávajú sa žiadne trovy konania. Hotovostné výdavky znášajú strany rovnakým dielom.

 1. Konania o opatrovníckom práve a práve styku sú takisto nesporovými konaniami. V zmysle ustanovenia o výnimkách (§ 107 ods. 5 AußerStrG) sa pri týchto konaniach nepriznávajú žiadne náhrady trov.
 2. V ďalšom ustanovení o výnimkách (§ 101 ods. 2 AußStrG) sa určuje, že v konaniach týkajúcich sa nároku na výživné na neplnoleté dieťa sa nepriznáva žiadna náhrada trov konania.

Trestné konanie

Osoba, ktorú v trestnom konaní zastupuje obhajca alebo iný zástupca, musí znášať aj trovy súvisiace s týmto zastupovaním, dokonca aj v prípade, ak jej bol advokát pridelený ex offo (§ 393 ods. 1 StPO).

V prípade uznania viny musí obžalovaný v zásade uhradiť aj trovy trestného konania (§ 389 ods. 1 StPO). V trestnom konaní môžu podľa Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 381 ods. 1 StPO vzniknúť tieto náklady:

 1. paušálny poplatok ako podiel na nákladoch konania, ktoré nie sú bližšie špecifikované, vrátane nákladov na vyšetrovanie a vykonanie príkazov prokuratúry alebo nevyhnutné úradné úkony súdu a ktoré sa podľa ods. 3 cit. ust. určujú v týchto medziach: v konaní pred porotou na krajinskom súde od 500 EUR do 10 000 EUR, v konaní pred senátom zloženým z laických sudcov na krajinskom súde od 250 do 5 000 EUR, v konaní pred samosudcom na krajinskom súde od 150 do 3 000 EUR a v konaní na okresnom súde od 50 do 1000 EUR,
 2. odmeny pre znalcov a v zásade aj pre tlmočníkov,
 3. poplatky za informácie, stanoviská alebo odborné posudky úradov,
 4. náklady na prevoz obžalovaného/obvineného z iného štátu a cestovné náklady svedkov pozvaných zo zahraničia,
 5. náklady súvisiace s príkazom zakazujúcim nakladanie s majetkom, náklady na informácie o bankových účtoch, zhabanie listov, informácie o telekomunikačných údajoch, zachytávanie správ,
 6. náklady spojené s výkonom trestného rozsudku, vrátane nákladov na prevoz zatknutého do výkonu trestu na vnútroštátnom území alebo v zahraničí, s výnimkou nákladov na výkon trestu odňatia slobody,
 7. súdne poplatky spojené s trestným konaním,
 8. náklady na obhajcu alebo iných zástupcov,
 9. paušálny poplatok ako podiel na nákladoch na právnu pomoc v konaní až do výšky 1 000 EUR.

S výnimkou nákladov uvedených v bode 3 a v bodoch 7 až 9 štát uhradí náklady vopred. Pri rozhodovaní o paušálnom poplatku uvedenom v ods. 1 bode 9 súd berie do úvahy ekonomickú situáciu povinného. Náklady na prizvanie tlmočníka nie sú súčasťou nákladov, ktoré musí obžalovaný nahradiť.

Podľa § 391 ods. 1 Trestného poriadku sa pri vymáhaní rozhodnutia súdu o trovách konania musí brať do úvahy skutočnosť, či tým nebude ohrozená schopnosť odsúdenej osoby hradiť svoje každodenné životné náklady a náklady svojej rodiny, ako aj splniť svoju povinnosť platiť odškodnenie. Súd môže vyhlásiť trovy za nevymáhateľné v prípade, keď trovy nemožno vymáhať z dôvodu, že odsúdená osoba je v hmotnej núdzi. Ak súd predpokladá, že v budúcnosti bude možné trovy vymôcť, ale v súčasnosti vymáhateľné nie sú, ekonomická situácia príslušnej osoby sa po určitom čase opäť preskúma. Zákonom stanovená premlčacia lehota na vymáhanie trov je päť rokov odo dňa vydania právoplatného rozhodnutia v konaní. Ak súd rozhodne, že odsúdená osoba musí znášať trovy konania a neskôr sa zistí, že nie je schopná ich zaplatiť, orgány zodpovedné za vymáhanie trov konania môžu predĺžiť lehotu na ich zaplatenie, povoliť ich splácanie v splátkach alebo znížiť trovy.

Ak je odsúdená osoba povinná na základe rozhodnutia trestného súdu zaplatiť aspoň čiastočnú náhradu súkromnej osobe uplatňujúcej si nárok, musí uhradiť aj trovy trestného konania, ktoré tejto súkromnej osobe vznikli.

Podľa § 393a Trestného poriadku môže osoba zbavená obžaloby požiadať spolkový štát o príspevok na úhradu nákladov na svoju obhajobu. Tieto náklady zahŕňajú nevyhnutné a skutočne vynaložené hotovostné výdavky, ako aj paušálny poplatok súvisiaci s nákladmi na obhajcu. Paušálna suma sa určí so zreteľom na rozsah a zložitosť obhajoby a rozsah nevyhnutných alebo účelne poskytnutých služieb obhajcov a nemôže presiahnuť nasledujúce sumy: 10 000 EUR za konanie pred porotou na krajinskom súde, 5 000 EUR za konanie pred senátom zloženým z laických sudcov na krajinskom súde, 3 000 EUR za konanie pred samosudcom na krajinskom súde súdoch a 1 000 EUR za konanie na okresnom súde.

Ak trestné stíhanie začne súkromný prokurátor alebo sa začalo na žiadosť súkromnej osoby uplatňujúcej si nárok podľa § 72 Trestného poriadku (subsidiárne stíhanie) a obžalovaný je zbavený viny, tento súkromný prokurátor alebo súkromná osoba uplatňujúca si nárok sú povinní zaplatiť všetky náklady súvisiace s obžalobou a prípadným ďalším konaním. Ak trestné stíhanie skončí zamietnutím veci (odvrátenie obžaloby) (§§ 198 až 209 Trestného poriadku), súkromná osoba uplatňujúca si nárok nemusí platiť trovy konania.

Odmeny znalcov

V občianskych konaniach v sporných veciach (ako aj v obchodných veciach) sa odmeny znalcov započítajú alebo rozdelia úmerne k miere úspechu danej strany v konaní (§ 43 ods. 1 ZPO).

V sporových rozvodových konaniach, ak nie je vynesené rozhodnutie o zavinení, si hotovostné výdavky musia strany navzájom započítať. Ak jedna strana zaplatila viac než polovicu hotovostných výdavkov, druhá strana jej musí uhradiť rozdiel. Ak je v rozsudku o rozvode jedna strana uznaná vinnou, táto strana musí nahradiť odmeny znalcov druhej strany.

Odmeny znalcov, ktoré boli pôvodne zaplatené z úradných zdrojov, musia súdu nahradiť strany konania, ktoré ich spôsobili alebo v záujme ktorých boli úradné kroky podniknuté, a to pri nasledujúcich konaniach: pri rozvodoch po vzájomnej dohode, konaniach o opatrovníckom práve a práve styku a konaniach týkajúcich sa nárokov na výživné pre neplnoleté deti. Ak sa povinnosť nahradiť trovy konania týka niekoľkých osôb, tieto sú za ich úhradu zodpovedné spoločne [§ 1 bod 5 zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG) v spojení s § 2 ods. 1 GEG].

Výšku odmien znalcov upravuje zákon o nárokoch na odmeny (Gebührenanspruchsgesetz – GebAG). Táto výška závisí v jednotlivých prípadoch od obsahu a rozsahu znaleckého posudku požadovaného súdom.

V prípade trestných konaní tvoria odmeny znalcov súčasť trov konania (§ 381 ods. 1 trestného poriadku), ktoré podľa § 389 ods. 1 trestného poriadku musí zaplatiť odsúdená osoba. Odmeny znalcov určuje súd alebo prokurátor a platí ich spolkový štát.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Predchádzajúce vysvetlenie platí aj na odmeny prekladateľov a tlmočníkov.

Súvisiace dokumenty

Správa Rakúska k štúdii o transparentnosti trov PDF(829 Kb)en

Odkazy k téme

Odkaz sa zobrazí v novom okne§ 32 GGG

Posledná aktualizácia: 27/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Poľsko

Úvod

Aké druhy súdnych poplatkov sa vyberajú?

Koľko by som mal uhradiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím načas?

Ako uhradiť súdny poplatok?

Aký je ďalší postup?

Úvod

Poplatky v občianskom súdnom konaní sú upravené v zákone o súdnych trovách (občianske veci) z 28. júla 2005 (konsolidované znenie: zbierka zákonov z roku 2014, bod 1025). Poplatok je spravidla splatný pri každom podaní žalobného návrhu vrátane žalôb podaných ako súčasť konaní, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. V poľských právnych predpisoch sa v uvedenom zákone stanovuje možnosť podať žiadosť o oslobodenie od týchto trov (hlava IV – Oslobodenie od súdnych trov).

Aké druhy súdnych poplatkov sa vyberajú?

Poplatok uplatniteľný v prípade európskeho platobného rozkazu je pomerný poplatok.

Koľko by som mal uhradiť?

Pomerný poplatok sa vyberá pri veciach týkajúcich sa vlastníckych práv vo výške 5 % hodnoty sporu (t. j. sumy uvedenej v žalobnom návrhu); jeho výška však nemôže byť nižšia ako 30 PLN ani vyššia ako 100 000 PLN. V prípade návrhu na zrušenie európskeho platobného rozkazu sa vyberá polovičný poplatok.

Čo sa stane, ak nezaplatím načas?

Podľa článku 1262 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku zo 17. novembra 1964 (zbierka zákonov č. 43, bod 269, v znení zmien) súd neprijme žiadne opatrenie v reakcii na procesnú písomnosť, za ktorú nebol uhradený príslušný poplatok. Inými slovami, poplatok sa musí uhradiť, keď sa podáva procesná písomnosť (žalobný návrh), za ktorú je splatný, alebo sa alternatívne musí podať žiadosť o oslobodenie od súdnych trov.

Procesné dôsledky vyplývajúce z neuhradenia poplatkov za procesnú písomnosť sa okrem iného uvádzajú v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 130Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 1302 Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa článku 130 Občianskeho súdneho poriadku, ak procesnú písomnosť (vrátane žalobného návrhu) nemožno spracovať v dôsledku neuhradenia poplatku, predsedajúci sudca vyzve príslušnú stranu, aby uhradila tento poplatok do jedného týždňa, lebo v opačnom prípade sa jej procesná písomnosť vráti. Ak bola procesná písomnosť podaná osobou žijúcou v zahraničí, ktorá nemá určeného zástupcu v Poľsku, predsedajúci sudca určí lehotu na uhradenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Ak poplatok nebude uhradený v stanovenej lehote, procesná písomnosť sa strane vráti. Ak poplatok bude uhradený v stanovenej lehote, procesná písomnosť bude mať právne účinky od dátumu, keď bola podaná.

Podľa článku 1302 Občianskeho súdneho poriadku sa procesná písomnosť podaná právnym zástupcom alebo patentovým zástupcom, za ktorú nebol uhradený poplatok, vráti bez výzvy na uhradenie, ak je poplatok viazaný na hodnotu sporu, ako uviedla príslušná strana, alebo je jeho výška úmerná tejto hodnote. Ak sa však poplatok za procesnú písomnosť uhradí do jedného týždňa od doručenia rozhodnutia o vrátení písomnosti, písomnosť bude mať právne účinky od dátumu, keď bola podaná.

Ako uhradiť súdny poplatok

Postup úhrady súdnych poplatkov v občianskych veciach sa riadi Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti z 31. januára 2006, ktorým sa stanovuje postup úhrady súdnych poplatkov v občianskych veciach (zbierka zákonov č. 27, bod 199), ktoré je vykonávacím právnym predpisom pre uvedený zákon o súdnych trovách (občianske veci).

Súdne poplatky v občianskych veciach možno uhradiť bezhotovostne na bežný účet príslušného súdu (číslo účtu možno získať priamo od súdu alebo z jeho webového sídla alebo z webového sídla ministerstva spravodlivosti), priamo v pokladni súdu alebo formou kolkov, ktoré si možno zakúpiť v pokladni súdu.

Aký je ďalší postup?

Po úhrade poplatkov a vyriešení prípadných nezrovnalostí súd vydá európsky platobný rozkaz.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Rumunsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Európske konanie o platobnom rozkaze sa upravuje nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

Pokiaľ ide o systém kolkových poplatkov, treba poznamenať, že tento systém sa upravuje mimoriadnym nariadením č. 80/2013 účinným od 26. júna 2013. Toto nariadenie sa prijalo po zmene právneho rámca upravujúceho občianskoprávne konanie prijatím Občianskeho súdneho poriadku a zavedením nových inštitúcií v zmysle Občianskeho zákonníka.

Kolkové poplatky platia všetky fyzické a právnické osoby a predstavujú úhradu za služby, ktoré poskytujú súdy, ako aj ministerstvo spravodlivosti a prokuratúra pri Najvyššom kasačnom a odvolacom súde (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Kolkové poplatky sa v Rumunsku môžu uhradiť online, ale elektronický platobný systém zatiaľ nie je v prevádzke.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Kolkové poplatky sú splatné za rozsudky súdov prvého stupňa a za opravné prostriedky podľa podmienok stanovených zákonom.

Fyzické osoby môžu na základe žiadosti využiť zníženie a rozloženie úhrady kolkových poplatkov či oslobodenie od ich úhrady podľa podmienok stanovených v mimoriadnom nariadení vlády č. 51/2008 o súdnej verejnej pomoci v občianskoprávnych veciach, zmenenom a doplnenom zákonom č. 193/2008 v znení neskorších predpisov. Právnické osoby môžu využiť platobné úľavy od úhrady kolkových poplatkov podľa podmienok stanovených v článku 42 ods. 2 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013.

Koľko budem musieť zaplatiť?

V súčasnom štádiu právnych predpisov sa kolkový poplatok za podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu stanovuje v súlade s článkom 3 ods. 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 takto:

 1. do 500 lei – 8 %, ale nie menej ako 20 lei,
 2. od 501 lei do 5 000 lei – 40 lei + 7 % pri každej sume vyššej ako 500 lei,
 3. od 5 001 lei do 25 000 lei – 355 lei + 5 % pri každej sume vyššej ako 5 000 lei,
 4. od 25 001 lei do 50 000 lei – 1 355 lei + 3 % pri každej sume vyššej ako 25 000 lei,
 5. od 50 001 lei do 250 000 lei – 2 105 lei + 2 % pri každej sume vyššej ako 50 000 lei,
 6. nad 250 000 lei – 6 105 lei + 1 % pri každej sume vyššej ako 250 000 lei.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Podľa ustanovení mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 sa kolkový poplatok musí uhradiť vopred. Ak navrhovateľ po uplynutí lehoty stanovenej zákonom alebo súdom nesplnil povinnosť uhradiť poplatok, návrh sa zamietne z dôvodu, že nie je okolkovaný, alebo sa prípadne vybaví v rámci limitov, v ktorých sa kolkový poplatok zákonne uhradil. Navyše v prípade zamietnutia žiadosti o získanie úľavy od úhrady kolkového poplatku a ak navrhovateľ neuhradil splatný kolkový poplatok v lehote stanovenej súdom a nepredložil potvrdenie o úhrade do spisu o veci, súd zamietne návrh z dôvodu, že nebol okolkovaný.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Kolkové poplatky uhrádza dlžník poplatku v hotovosti, prevodom alebo v on-line systéme na osobitný účet pre príjmy miestneho rozpočtu „Súdne kolkové poplatky a iné kolkové poplatky“, vedený územným správnym celkom, v ktorom má fyzická osoba svoje bydlisko alebo miesto pobytu, prípadne v ktorom má právnická osoba svoje sídlo. Náklady na prevod splatných súm za kolkový poplatok hradí dlžník.

Ak osoba, ktorá má uhradiť kolkový poplatok, nemá bydlisko, miesto pobytu ani sídlo v Rumunsku, kolkový poplatok sa musí uhradiť na účet miestneho rozpočtu vedený územným správnym celkom, v ktorom sa nachádza sídlo súdu, ktorý rozhoduje o žalobe alebo návrhu.

Kolkové poplatky možno uhradiť v hotovosti na daňovom úrade územného správneho celku, v ktorom má fyzická osoba svoje bydlisko alebo miesto pobytu alebo v ktorom má právnická osoba svoje sídlo.

Kolkové poplatky možno uhradiť aj bankovým prevodom a v on-line systéme.

Dodnes sa v Rumunsku nezaviedol žiadny elektronický systém uhrádzania kolkových poplatkov, hoci sa tento spôsob úhrady uvádza v zákone.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Potvrdenie o úhrade kolkových poplatkov vydané za platby v hotovosti alebo platobný príkaz sa predkladá pri registrácii návrhu na súde.

Potvrdenia alebo platobné príkazy týkajúce sa kolkových poplatkov nemajú štandardný formát, vydávajú sa vo forme, ktorú prijíma správny celok ako príjemca úhrady.

Ak sa kolkový poplatok uhradí po tom, ako navrhovateľ prijal oznámenie súdu na tento účel, navrhovateľ je povinný do desiatich dní od prijatia oznámenia predložiť potvrdenie o úhrade poplatku.

Potvrdenie o úhrade kolkového poplatku možno predložiť osobne v sídle súdu alebo zaslať poštou, pričom treba uviesť číslo spisu (číslo veci), za ktorý (ktorú) sa vykonala úhrada. Číslo spisu je uvedené v oznámení, ktoré súd posiela dotknutej strane.

Posledná aktualizácia: 02/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Slovinsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky v súvislosti s európskym konaním o platobnom rozkaze upravuje zákon Slovinskej republiky o súdnych poplatkoch [(Zakon o sodnih taksah, Úradný vestník Slovinskej republiky č. 37/08, 97/10, 63/13, Odkaz sa zobrazí v novom okne58/14 – rozhodnutie Ústavného súdu, Odkaz sa zobrazí v novom okne19/15 – rozhodnutie Ústavného súdu, 30/16 a 10/17 – ZPP-E (zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, ďalej len „ZST-1“)], ktorý je všeobecným právnym predpisom o súdnych poplatkoch.

V ZST-1 (článok 6) sa stanovuje právny základ pre úhradu súdnych poplatkov v hotovosti, elektronicky alebo inými platnými platobnými prostriedkami, čo sa vzťahuje aj na úhradu poplatkov v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze. V praxi sa súdne poplatky môžu hradiť elektronicky prostredníctvom on-line platobných služieb, ktoré poskytujú jednotlivé banky.

Aké poplatky sa uplatňujú?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze sa súdne poplatky uhrádzajú naraz za celé konanie. Súdne poplatky uhrádza navrhovateľ a musí ich zaplatiť pri podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu na súde.

Koľko budem musieť zaplatiť?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze závisí výška súdnych poplatkov, ktoré musí uhradiť navrhovateľ pri podaní svojho návrhu, od hodnoty predmetu sporu.

Pri výpočte poplatkov sa uplatňuje koeficient 1,2 (položka 1301 v sadzobníku poplatkov uvedenom v ZST-1), pričom poplatky sa vypočítavajú podľa tabuľky uvedenej v článku 16 ZST-1. Keďže rozpätie hodnôt je veľké, nie je tu možné podrobne uviesť všetky hodnoty.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak navrhovateľ nezaplatí súdne poplatky načas, súd aj tak začne konanie a následne podľa potreby vymáha súdne poplatky.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

V ZST-1 (článok 6) sa stanovuje právny základ pre úhradu súdnych poplatkov v hotovosti, elektronicky alebo inými platnými platobnými prostriedkami, čo sa vzťahuje aj na úhradu poplatkov v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze.

V praxi možno hradiť súdne poplatky elektronicky prostredníctvom on-line platobných služieb, ktoré poskytujú jednotlivé banky, pričom poplatky možno uhradiť aj priamo u poskytovateľa platobných služieb alebo na pokladnici súdu (v hotovosti alebo prostredníctvom terminálu na predajnom mieste).

Pokiaľ ide o elektronické platby, každá banka má svoju vlastnú on-line platobnú službu.

Dlžník môže uhradiť súdne poplatky vopred, to znamená v čase podania návrhu na začatie konania na súde, alebo môže najprv podať návrh na súd a počkať, kým mu súd pošle platobný príkaz, v ktorom okrem výšky splatných poplatkov uvedie aj iné informácie potrebné na vykonanie platby.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak dlžník uhradil súdne poplatky a uviedol referenčné číslo ad hoc (ktoré mu oznámil súd v platobnom príkaze), nemusí súdu predložiť potvrdenie o zaplatení. V tomto prípade je totiž súd informovaný prostredníctvom špeciálneho elektronického bankového systému (UJPnet), v ktorom je uvedenie presného referenčného čísla základným predpokladom na identifikáciu príslušnej platby.

Naopak, ak sa súdne poplatky uhradili bez uvedenia referenčného čísla ad hoc, dlžník musí súdu predložiť potvrdenie o zaplatení. Na platnosť tohto potvrdenia sa nevzťahuje žiadna osobitná formálna požiadavka. Na základe tohto potvrdenia súd podľa potreby overí uhradenie súdnych poplatkov v systéme UJPnet (najmä v prípade, ak sa súdne poplatky neuhradili na pokladnici súdu).

Posledná aktualizácia: 01/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Slovensko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Súdne poplatky môžu byť platené aj platobnou kartou, alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V súlade s § 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu predmetného zákona.

Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.

Koľko mám zaplatiť?

Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej.

Z návrhu na začatie konania o európskom platobnom rozkaze, ak nie je ustanovená osobitná sadzba, je to 6% z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 16,50 eura. To isté platí aj v prípade podania odporu.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdny poplatok včas?

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo kasačnej sťažnosti, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí, spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve nebol poplatok zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Pre nezaplatenie poplatku súd konanie nezastaví, ak

 1. už začal konať vo veci samej,
 2. došlo k rozšíreniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podnaiu vzájomnej žaloby alebo vzájomného návrhu v tej istej veci po tom, ako začal konať vo veci samej,
 3. žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,
 4. vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,
 5. do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, ktorému súd vyhovel; ak súd návrhu vyhovie len sčasti, vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to príslušný orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry majú pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur, okrem poplatku podľa položky 17 (vo veciach obchodného registra), ktorý je možné platiť v hotovosti, aj keď prevyšuje 300 eur. Ak je súd, orgán štátnej správy súdov a orgán prokuratúry zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Vykonanie platby možno preukázať bežnými dokladmi o zaplatení, ktoré sa používajú v bežnom platobnom styku v závislosti od použitej formy platby, tzn. výdavkovým pokladničným dokladom, ústrižkom poštovej poukážky, výpisom z účtu a pod.

Posledná aktualizácia: 10/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Švédsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Vo Švédsku platia tieto pravidlá týkajúce sa poplatku účtovaného za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu:

§ 5 zákona (2008:879) o európskom konaní o platobnom rozkaze: Každá osoba, ktorá podá návrh na začatie európskeho konania o platobnom rozkaze, musí uhradiť poplatok. Vláda môže prijať ustanovenia o výške poplatku.

Platný poplatok za návrh sa musí uhradiť vopred.

Ak navrhovateľ neuhradí poplatok za návrh, návrh sa zamietne.

§ 3 nariadenia (2008:892) o európskom konaní o platobnom rozkaze: Pri úhrade poplatku za návrh musí navrhovateľ uviesť osobné číslo alebo registračné číslo odporcu.

Zaplatiť možno elektronicky na účet švédskeho exekučného orgánu (Kronofogdemyndigheten) použitím oznámených bankových údajov.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Ak predkladáte návrh na začatie európskeho konania o platobnom rozkaze vo Švédsku, musíte uhradiť platný poplatok za návrh. Platný poplatok za návrh sa musí uhradiť vopred. Platný poplatok za návrh sa tak musí uhradiť skôr, ako švédsky exekučný orgán začne spracúvať spis týkajúci sa návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu. Platba sa vykonáva v rámci návrhu prostredníctvom vzorového tlačiva „A“. Po podaní návrhu dostanete od švédskeho exekučného orgánu platobný príkaz s informáciami o tom, ako uhradiť platný poplatok. Tento platobný príkaz nedostanete, ak k návrhu priložíte potvrdenie o uhradení platného poplatku za návrh na účet švédskeho exekučného orgánu.

Koľko budem musieť zaplatiť?

V súčasnosti je výška platného poplatku za návrh 300 švédskych korún.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak sa platný poplatok za návrh neuhradí v stanovených lehotách, návrh sa zamietne ešte pred jeho spracovaním.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Príslušný poplatok za návrh na začatie európskeho konania o platobnom rozkaze môžete uhradiť na nižšie uvedený účet. Pri platbe uveďte číslo spisu, ako aj osobné číslo alebo registračné číslo odporcu.

 • Plusgiro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak ste včas uhradili platný poplatok za návrh, už nemusíte podniknúť žiadne kroky. Švédsky exekučný orgán si overí príjem platby. Po zaúčtovaní platby švédsky exekučný orgán začne spracovávať váš návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Anglicko a Wales

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Európsky platobný rozkaz je zjednodušený postup na získanie rozsudkov o nesporných nárokoch v cezhraničných občianskych a obchodných veciach. Cezhraničným sporom je spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa vyžaduje úhrada súdnych poplatkov. Ak si želáte zaplatiť debetnou/kreditnou kartou, príslušné údaje o karte by sa mali uviesť v dodatku k tlačivu A„Návrhu na vydanie európského platobného rozkazu“.

Ak by bolo potrebné vymáhať nárok, bude si to vyžadovať ďalšie súdne poplatky. Podrobnejšie informácie o druhoch dostupných postupov nájdete na stránkach o vymáhaní, pokiaľ ide o Anglicko a Wales.

Koľko mám zaplatiť?

Súdne poplatky v Anglicku a vo Walese možno nájsť v letáku Odkaz sa zobrazí v novom okneEX50 – Občianske a rodinné súdne poplatky

Splatný poplatok sa zakladá na hodnote nároku.

Pre jednoduchšiu orientáciu sú poplatky uvedené v nasledujúcej tabuľke; ich výška bola správna od 17. novembra 2016. Súdne poplatky podliehajú zmenám, takže by ste vždy mali preveriť platnosť aktuálnych sadzieb, či už na súde, u svojho právneho zástupcu a u iných jednotlivcov alebo organizácií, ktoré sa daného prípadu zúčastňujú. Tieto poplatky sú v librách šterlingov (GBP); na výpočet ekvivalentu v eurách sa musí uplatniť výmenný kurz platný v deň podania návrhu.

1.1 Pri začatí konania (vrátane konaní uskutočnených po udelení povolenia na uskutočnenie konania) na vymáhanie peňažnej sumy, pričom ak sa požaduje suma:

Splatný poplatok (£)

a) vymáhaná súma nepresahuje 300 £

35 £

b) presahuje 300 £, ale nepresahuje 500 £

50 £

c) presahuje 500 £, ale nepresahuje 1 000 £

70 £

d) presahuje 1 000 £, ale nepresahuje 1 500 £

80 £

e) presahuje 1 500 £, ale nepresahuje 3 000 £

115 £

f) presahuje 3 000 £, ale nepresahuje 5 000 £

205 £

g) presahuje 5 000 £, ale nepresahuje 10 000 £

455 £

h) presahuje 10 000 £, ale nepresahuje 200 000 £

5 % hodnoty nároku

i) presahuje 200 000 £

10 000 £.

Ak chcete vymáhať nárok, platí sa ďalší poplatok.

Musíte zaplatiť súdny poplatok na podanie návrhu na súd, pričom v rôznych fázach súdneho konania je nutné zaplatiť ďalšie súdne poplatky. Môže sa na vás vzťahovať „odpustenie poplatku“ (v závislosti od vašich osobných okolností), čo znamená, že nemusíte platiť súdny poplatok vôbec, resp. musíte zaplatiť len jeho časť. Pri každom poplatku, ktorý má byť zaplatený počas súdneho procesu, však musíte požiadať o jeho odpustenie samostatne. Takže napr. v prípade požiadania o odpustenie pri podaní prvého návrhu, sa vám udelí odpustenie len tohto prvého poplatku za povolenie uskutočnenia konania. Je to preto, lebo vaše osobné okolnosti sa počas súdneho konania môžu meniť a možno neskôr počas prípadu už nebudete mať právo na odpustenie poplatku. Alebo môžete nadobudnúť právo na odpustenie poplatku počas súdneho konania.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak žiadateľ nedoplní príslušné údaje o kreditnej karte správne alebo platba nie je z nejakého dôvodu realizovaná, súd, ktorý o návrhu koná, zašle navrhovateľovi tlačivo B „Žiadosť o doplnenie a/alebo opravu návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu navrhovateľom“ so žiadosťou, aby boli poskytnuté podrobné údaje o platnej kreditnej karte, s cieľom umožniť úhradu súdnych poplatkov. Ak nebude prijatá správna platba, o návrhu sa nebude konať.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Úhrada súdneho poplatku sa vykoná tak, že sa súdu poskytnú správne platobné údaje. V prvom kole by sa to malo uskutočniť poskytnutím príslušných údajov vo tlačive A „Návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu“.

Platba sa zvyčajne realizuje debetnou/kreditnou kartou. Je možné, že na súde, na ktorom sa návrh podáva, nebudú dostupné všetky spôsoby platby podľa tlačiva A. Navrhovateľ by sa mal obrátiť na súd a overiť, ktorý spôsob platby môže použiť.

Takisto by malo byť možné použiť prostredníctvom telefónu kreditnú kartu. Mnohé súdy majú k dispozícii zariadenia na takéto spôsoby platby kartou, ale je potrebné si vopred overiť, či je tento spôsob k dispozícii na príslušnom súde.

Elektronickú platbu možno realizovať len voči niekomu, kto má adresu v Spojenom kráľovstve.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Ak bol návrh podaný správne, súd vydá voči odporcovi európsky platobný rozkaz (formulár E). Navrhovateľovi sa súčasne zašle oznámenie o vydaní, spolu s potvrdením o platobnej transakcii.

Potvrdenka bude zvyčajne mať rozmery 8 x 12 cm s názvom súdu v hornej časti s jeho poštovou adresou a sumou vyplatenou, ako aj s uvedeným dátumom a časom platby v dolnej časti.

Viac informácií nájdete v časti venovanej Odkaz sa zobrazí v novom oknecezhraničným pohľadávkam v Európskej únii.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Severné Írsko

V tejto chvíli sa neúčtujú žiadne poplatky.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Škótsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V Škótsku sú súdne poplatky za európske platobné rozkazy upravené týmito predpismi:

 • Zákon o súdnych poplatkoch šerifského súdu z roku 2018 v znení novely tohto predpisu z roku 2018.

Na európske platobné príkazy sa od 1. apríla 2019 uplatňuje rozpis 2, časť II, odsek 6.

Od 1. apríla 2020 sa na európske platobné príkazy bude vzťahovať rozpis 3, časť II, odsek 6.

Elektronické platenie poplatkov nie je možné.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V zmysle nariadenia (ES) č. 1896/2006 podanie tlačiva A „Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu" na súde si vyžaduje len zaplatenie jedného poplatku, ktorý zahŕňa všetky súdne postupy.

Zastúpenie advokátom sa zvyčajne nevyžaduje a súdny poplatok nezahŕňa odmeny právnych zástupcov, ani náklady na doručenie písomností odporcovi.

S podaním odporu na tlačive F nie je spojený žiadny poplatok.

Koľko mám zaplatiť?

Poplatok za podanie európskeho platobného rozkazu na súde je 129 libier šterlingov.

Pokiaľ ide o článok 8 zákona o súdnych poplatkoch šerifského súdu z roku 2018 a novelizovaný škótsky podzákonný predpis 2018/481, strana môže mať nárok na oslobodenie od poplatku, napríklad ak má nárok na určité štátne dávky alebo má nárok na pomoc v občianskoprávnych veciach.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Pokiaľ ide o článok 3 zákona o súdnych poplatkoch šerifského súdu z roku 2018 a novelizovaný škótsky podzákonný predpis 2018/481, súd bez úhrady poplatku neprijme návrh ani nie je povinný žiadnym spôsobom konať.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky môžu byť uhradené:

 • šekmi – vystavenými na príjemcu „Scottish Courts and Tribunals Service“
 • debetnými a kreditnými kartami – overte si, ktoré typy kariet sú prijateľné na príslušnom súde a či sa platba môže uskutočniť aj telefonicky.
 • poštovými poukážkami – vystavenými na poukazníka „Scottish Courts and Tribunals Service“
 • hotovosťou – ak ide o platbu poštou , neodporúča sa hotovostná platba

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súd spolu s platbou prijme podanie návrhu na tlačive A podľa nariadenia (ES) č. 1896/2006. Dokumenty a platby by mali byť súdu poskytnuté naraz. Súd následne, ako ďalší krok v procese, vydá alebo zašle tlačivo B, C, D alebo E. Nevyžadujú sa žiadne dôkazy o platbe.

Posledná aktualizácia: 03/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.