Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Malta

Autor obsahu
Malta

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Poplatky, ktoré sa v tomto konaní uplatňujú, sa stanovujú v článku 1 ods. 2, článku 2 a článku 13 ods. 1 sadzobníka B kapitoly 12 maltského organizačného a občianskeho súdneho poriadku.

Súdne poplatky nemožno uhradiť elektronicky.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Úhrada poplatkov sa vyžaduje v súvislosti s týmito tlačivami:

Tlačivo A – Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu

Tlačivo D – Rozhodnutie o odmietnutí návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu

Tlačivo E – Európsky platobný rozkaz

Tlačivo F – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu

Tlačivo G – Vyhlásenie vykonateľnosti

Koľko mám zaplatiť?

Tlačivo A – Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu: súdny poplatok vo výške 30,00 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie odporcovi alebo odporcom a žiadateľovi v prípade tlačiva D alebo E

Tlačivo F – Odpor proti európskemu platobnému rozkazu: súdny poplatok vo výške 30,00 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie žiadateľovi

Tlačivo G – Vyhlásenie vykonateľnosti: súdny poplatok vo výške 20,00 EUR

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky v stanovených lehotách?

Tlačivo možno spracovať len po uhradení poplatkov.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno uhradiť na tento účet:

Názov majiteľa účtu

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kód národnej banky

KÓD BANKY 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Názov banky

CENTRAL BANK OF MALTA (CENTRÁLNA BANKA MALTY)

Adresa banky

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Mena účtu

EURO

Čo mám urobiť po zaplatení?

Musíte predložiť potvrdenie o zaplatení vydané bankou, v ktorej sa daná transakcia vykonala.

Posledná aktualizácia: 31/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom