Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko
Predloženie sporu občianskoprávnemu súdu (čo nazývame podanie návrhu na občianskoprávny súd) nie je spojené s inými fixnými nákladmi, ako sú náklady na úkony súdneho vykonávateľa a trovy právneho zastúpenia.  Na občianskoprávnych súdoch obvykle žiadne náklady nevznikajú. Po vynesení rozsudku môžu vzniknúť dodatočné náklady spojené s výkonom rozhodnutia a na návrh účastníka konania, ktorý spor vyhral.
Posledná aktualizácia: 20/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom