Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Vnútroštátne predpisy týkajúce sa platenia súdnych poplatkov sú:

vykonávací predpis č. 22/2014

vykonávací predpis č. 23/2014

vykonávací predpis č. 24/2014

V súčasnosti írske predpisy o súdnych poplatkoch nestanovujú žiadny poplatok za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu. Vašu žiadosť by ste preto mali zaslať bez akéhokoľvek s tým spojeného poplatku.

Posledná aktualizácia: 30/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom