Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Ak žiadateľ (súkromná osoba alebo jeho advokát) predloží súdu návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu [vzorové tlačivo A uvedené v nariadení (ES) č. 1896/2006], uhradí príslušné súdne poplatky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak návrh predloží osobne žiadateľ, ktorého nezastupuje advokát, žiadateľ sa oslobodzuje od platby zálohy za odmenu advokáta (pozri odôvodnenie 26 nariadenia). Ak sa návrh prijme a vydá sa európsky platobný rozkaz (vzorové tlačivo E uvedené v nariadení) a ak sa následne nevznesie žiadna námietka, rozkaz sa vyhlási za vykonateľný (vzorové tlačivo G), žiadateľ dostane vykonateľný titul a uhradí príslušný kolkový poplatok stanovený podľa pohľadávky (pozri zákonník o kolkových poplatkoch).

Aké poplatky sa uplatňujú?

Pokiaľ ide o vzorové tlačivo A, hradí sa kolkový poplatok (kolok sa nalepí na návrh, pozri zákonník o kolkových poplatkoch) a súdny poplatok (nákup kolkovej známky alebo predloženie potvrdenia typu B o úhrade vydaného štátnou pokladnicou, ktoré sa priložia k súdnemu spisu, pozri zákon ΓΠΟΗ/1912 zmenený článkom 63I ods. ΙΓ.1 zákona č. 4093/2012: 0,8 % z požadovanej sumy plus poplatky v prospech tretích strán).

Koľko budem musieť zaplatiť?

Súdne poplatky sa vypočítajú na základe požadovanej sumy uvedenej v platobnom rozkaze v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súd nebude rozhodovať v konaní o vydaní európskeho platobného rozkazu ani v konaní o výkone európskeho platobného rozkazu, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Len osobne na súde, ktorému sa predkladá vzorové tlačivo A alebo návrh na vydanie vykonateľného titulu na základe vzorového tlačiva G. Zatiaľ sa súdne poplatky neplatia elektronicky.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Žiadateľ musí predložiť návrh na príslušnom súde.

Posledná aktualizácia: 31/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom