Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem platiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám robiť po zaplatení?

Úvod

Súdne poplatky v Chorvátskej republike sa upravujú v zákone o súdnych poplatkoch (Narodne novine – NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky – č. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 a 157/2013), ktorý obsahuje sadzobník súdnych poplatkov.

Podľa článku 6 zákona o súdnych poplatkoch sa poplatky predpísané v sadzobníku súdnych poplatkov musia zaplatiť v kolkoch vydávaných Chorvátskou republikou. V hotovosti sa uhrádzajú len vtedy, keď daňovník musí zaplatiť poplatky vyššie ako 100 HRK.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Súdne poplatky sa platia vo všetkých občianskych súdnych konaniach, a to podľa článku 16 zákona o súdnych poplatkoch. Od platby sú oslobodené:

 1. Chorvátska republika a vládne orgány,
 2. osoby a orgány pôsobiace ako orgány verejnej moci pri výkone svojich právomocí,
 3. pracovníci a zamestnanci v pracovnoprávnych sporoch a úradníci v správnych sporoch týkajúcich sa uplatňovania ich práv vyplývajúcich z úradných vzťahov,
 4. pracovníci v správnych sporoch vyplývajúcich z predkonkurzného urovnania,
 5. telesne postihnuté osoby z vojny za nezávislosť Chorvátska – na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status,
 6. manželky, resp. manželia, deti a rodičia vojakov, ktorí boli zabití, zmizli alebo boli zajatí vo vojne za nezávislosť Chorvátska, na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status,
 7. manželky, resp. manželia, deti a rodičia osôb, ktoré boli zabité, zmizli alebo boli zajaté v vojne za nezávislosť Chorvátska, na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status,
 8. utečenci, vysídlené osoby a navrátilci na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich status;
 9. príjemcovia sociálnych dávok v hmotnej núdzi;
 10. humanitárne organizácie a organizácie zaoberajúce sa ochranou osôb so zdravotným postihnutím a rodín osôb, ktoré boli zabité, zmizli alebo boli zajaté pri vykonávaní humanitárnych činností;
 11. deti, ktoré sú stranami v konaní o výživnom alebo konaní o nárokoch na základe tohto práva;
 12. navrhovatelia v súdnych konaniach týkajúcich sa uznania materstva a otcovstva a nákladov vzniknutých tehotenstvom a pôrodom mimo manželstva;
 13. strany žiadajúce obnovu právnej spôsobilosti;
 14. maloleté osoby žiadajúce o oprávnenie získať právnu spôsobilosť, lebo sa stali rodičmi;
 15. strany konaní o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti a o výkone rozhodnutia o právach na návštevy dieťaťa;
 16. navrhovatelia v sporoch o právach vyplývajúcich z povinného dôchodkového a všeobecného zdravotného poistenia, právach nezamestnaných osôb podľa zamestnaneckých predpisov a právach v oblasti sociálneho zabezpečenia;
 17. navrhovatelia v konaniach o ochrane ústavne zaručených ľudských práv a slobôd proti konečným individuálnym činom alebo o ochrane pred nezákonnou činnosťou;
 18. navrhovatelia v sporoch o náhradu škody za znečistenie životného prostredia;
 19. odborové zväzy a združenia odborových zväzov v občianskoprávnych konaniach o súdnom schválení výmeny a v kolektívnych pracovných sporoch a zástupcovia odborov v občianskoprávnych konaniach o výkone právomocí rady zamestnancov.

Cudzí štát je oslobodený od platenia poplatkov, ak je to stanovené v medzinárodnej zmluve, alebo na základe reciprocity.

V prípade pochybností o podmienkach uvedených v bode 2 tohto článku súd požiada ministerstvo spravodlivosti o vysvetlenie.

Ustanovenia bodu 1 ods. 10 tohto článku sa vzťahujú na humanitárne organizácie, ktoré určil minister zodpovedný za oblasť sociálnej spravodlivosti.

Ustanovenia bodu 1 tohto článku sa nevzťahujú na orgány obcí a miest okrem prípadov, keď sa na ne v súlade s osobitným zákonom preniesol výkon verejnej moci.

V európskom konaní o platobnom rozkaze sa platia tieto poplatky:

 • za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu – platí navrhovateľ,
 • za rozhodnutie o vydaní európskeho platobného rozkazu – platí navrhovateľ,
 • za sťažnosť proti vydaniu európskeho platobného rozkazu – platí odporca,

ak sa konanie dostane pred súd:

 • za rozsudok – platí navrhovateľ,
 • za odvolanie – platí odvolateľ,
 • za odpoveď na odvolanie – platí osoba poskytujúca odpoveď (odpoveď je nepovinná),
 • mimoriadny opravný prostriedok – preskúmanie rozhodnutia súdu druhého stupňa je možné v prípade, ak výška sporu presahuje 200 000,00 HRK,
 • súdne poplatky platí osoba podávajúca žiadosť o preskúmanie a osoba poskytujúca odpoveď na žiadosť o preskúmanie (odpoveď je nepovinná).

Koľko budem platiť?

II. V prípade návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, rozhodnutia o vydaní európskeho platobného rozkazu, odpovede na odvolanie alebo preskúmanie sa platí polovica poplatkov uvedených v bode I.

III. V prípade odvolania sa proti rozsudku alebo preskúmaniu sa platí dvojnásobok súdnych poplatkov uvedených v bode I.

IV. Súdny poplatok sa neplatí, keď sa počas súdneho konania dosiahne súdne urovnanie.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súdne poplatky sa budú vymáhať, a keď sa nezaplatia ihneď, uloží sa navyše poplatok 100,00 HRK.

Podľa článku 39 zákona o súdnych poplatkoch musí súd najprv upozorniť stranu na povinnosť zaplatiť poplatok do troch dní a keď strana na toto upozornenie nereaguje, súd prijme rozhodnutie v súvislosti s poplatkom, ku ktorému sa pridá navyše poplatok 100 HRK.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky vyššie ako 100 HRK sa platia do štátneho rozpočtu prostredníctvom akejkoľvek banky alebo pošty, a to na účet štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky.

Pri platení súdnych poplatkov zo zahraničia je potrebné uviesť tieto informácie:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Bežný účet (CC): 1001005-1863000160

Konštantný symbol: HR64

Variabilný symbol: 5045-20735-osobné identifikačné číslo (alebo iné identifikačné číslo platcu)

Príjemca: Ministerstvo financií Chorvátskej republiky v mene Obchodného súdu v Záhrebe

V poznámke k platbe by malo byť uvedené, že ide o poplatok za vec ________ (číslo spisu a opis platby, napr. súdny poplatok za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu).

Čo mám robiť po zaplatení?

Po zaplatení je nutné poslať súdu zaoberajúcemu sa vecou, za ktorú sa platí poplatok, dôkaz o zaplatení vrátane odkazu na číslo prejednávanej veci (ak je číslo veci známe), prípadne, keď sa iba podáva žiadosť o vydanie európskeho platobného rozkazu, musí k nej byť priložený dôkaz o bankovej platbe.

Strany posielajú dokumenty súdu bežnou poštou (doporučeným listom alebo obyčajnou zásielkou).

I. V prípade nároku, protinároku, rozsudku a námietky voči platbe sa musí zaplatiť súdny poplatok úmerný hodnote predmetu sporu (vypočítaný len na základe hodnoty hlavného nároku bez úrokov a trov), a to:

nad

do (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

V prípade súm vyšších ako 15 000,00 HRK sa platí poplatok 500,00 HRK plus 1 % z rozdielu nad 15 000,00 HRK, najviac však 5 000,00 HRK.

Posledná aktualizácia: 08/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.