Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Belgia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

Acest aspect este reglementat de articolele 1017-1022 din Codul judiciar belgian (Code judiciaire) și de articolul 953 din codul respectiv în ceea ce privește plata sumelor cuvenite martorilor. De asemenea, acest aspect este reglementat de Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă din Belgia (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) și, în special, de articolul 142 și următoarele și de articolul 268 și următoarele în ceea ce privește taxele de înregistrare.

Care sunt taxele aplicabile?

Articolul 1018 din Codul judiciar belgian specifică natura costurilor:

1° taxe de grefă, de înregistrare și alte taxe. Taxele de grefă includ taxele de punere pe rol, taxele de redactare și taxele pentru eliberarea de copii certificate (a se vedea articolul 268 și următoarele din Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă din Belgia). Taxa de punere pe rol variază între 30 EUR și 100 EUR, în funcție de instanță. Taxa de redactare este de 35 EUR.

Taxele de înregistrare trebuie achitate pentru hotărâri în cazurile în care suma principală depășește 12 500 EUR (fără taxele judiciare). Acestea sunt stabilite la 3% din această sumă;

2° costul procedurilor instanței și al salariilor și retribuțiilor conexe;

3° costul unei copii certificate a hotărârii: acesta variază între 0,85 EUR și 5,75 EUR pe pagină;

4° costurile implicate de orice mijloc de a oferi sau de a obține probe, inclusiv onorariile experților și sumele cuvenite altor martori. Decretul regal din 27 iulie 1972 a stabilit această sumă la 200 de franci belgieni pe martor, echivalând, în prezent, cu aproximativ 5 EUR.  La această sumă se adaugă indemnizația de călătorie (0,0868 EUR/km).

În cazul în care este chemat un expert în calitate de martor, acesta are libertatea de a stabili propriile costuri și onorarii. Totuși, metoda de calcul trebuie să fie clar declarată și suma poate fi redusă, dacă este necesar (de exemplu, în cazul costurilor suportate în mod inutil), de către instanță în cadrul evaluării detaliate a taxelor judiciare;

5° cheltuielile de călătorie și de ședere pentru judecători, grefieri și părțile implicate în litigiu, în cazul în care instanța a dispus deplasarea acestora, și costurile aferente actelor, în cazul în care acestea au fost întocmite numai în scopul procesului;

6° taxa de pregătire a cazului (articolul 1022 din Codul judiciar belgian). Aceasta este plătită de partea care pierde și reprezintă o contribuție fixă la cheltuielile de judecată și taxele exigibile părții care a obținut câștig de cauză. Sumele se bazează pe indicele prețurilor de consum și vor fi majorate sau reduse cu 10% dacă indicele crește sau scade cu 10% puncte procentuale.

Valoarea litigiului

Valoare
de bază

Valoare
minimă

Valoare
maximă

Maximum 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR-750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR-2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

750,01 EUR-5 000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

5 000,01 EUR-10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

10 000,01 EUR-20 000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

20 000,01 EUR-40 000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

40 000,01 EUR-60 000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

60 000,01 EUR-100 000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

100 000,01 EUR-250 000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

250 000,01 EUR-500 000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

500 000,01 EUR-1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Minimum 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Creanțe nemonetare

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Tribunalul pentru Litigii de Muncă (norme speciale)

Valoarea litigiului

Valoare
de bază

Valoare
minimă

Valoare
maximă

Maximum 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Maximum 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Maximum 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Minimum 2 500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Creanțe nemonetare

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° taxele, retribuțiile și cheltuielile ombudsmanului numit în conformitate cu articolul 1734 din Codul judiciar belgian.

Ce sumă voi avea de plătit?

Având în vedere cele de mai sus, suma care trebuie plătită depinde integral de fiecare caz în parte, luându-se în considerare dacă ați câștigat sau nu, dacă au fost chemați experți în calitate de martori, dacă au fost citați alți martori, dacă judecătorii au trebuit să călătorească în străinătate, dacă a fost implicat un ombudsman etc.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Taxele de grefă trebuie plătite în avans, altfel cauza nu va fi adăugată pe rol.

Experții chemați în calitate de martori solicită întotdeauna plata în avans, pentru a demara activitatea.

În cazul în care solicitați audierea unui martor, va trebui, mai întâi, să plătiți grefierului suma datorată. Dacă nu plătiți această sumă, se va înțelege că nu mai doriți ca martorul să fie audiat.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Plata poate fi efectuată prin transfer de credit sau ordin de plată, transfer electronic, numerar sau cec la grefa instanței (ultima opțiune fiind rezervată avocaților și executorilor judecătorești).

Ce fac după ce am plătit?

Toate dovezile plăților trebuie păstrate într-un loc sigur, astfel încât să poată fi prezentate imediat la cerere.

Ultima actualizare: 26/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Bulgaria

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

Dispozițiile privind plata taxelor judiciare și a costurilor în cadrul procedurilor civile, inclusiv în cadrul procedurii europene de somație de plată, sunt prevăzute în Codul de procedură civilă și în Baremul taxelor de stat colectate de instanțe în temeiul Codului de procedură civilă (GPK).

Codul de procedură civilă:

„Capitolul opt. Taxe și costuri, Secțiunea I – Costul acțiunii

Costul acțiunii
Articolul 68. Valoarea monetară a obiectului cauzei reprezintă costul acțiunii.

Costul acțiunii
Articolul 69. (1) Valoarea costului acțiunii este:
1. în cadrul acțiunilor privind creanțe monetare: suma revendicată;

Stabilirea costului acțiunii
Articolul 70. (1) Costul acțiunii este specificat de reclamant. Costul acțiunii poate fi contestat fie de pârât, fie de instanță, care acționează din oficiu, cel târziu în timpul primei ședințe de judecată pentru examinarea cauzei. În eventualitatea unei discrepanțe între costul indicat și costul efectiv, instanța stabilește costul acțiunii.
(2) Hotărârea instanței de a majora costul acțiunii poate fi contestată printr-o acțiune incidentă.
(3) În cazul în care costul acțiunii este dificil de evaluat la momentul introducerii acțiunii, instanța stabilește costul aproximativ al acțiunii și, ulterior, se aplică o taxă suplimentară sau se rambursează taxa plătită în plus în funcție de costul stabilit de instanță în momentul soluționării cauzei.

Secțiunea II. Taxe de stat și costuri

Obligația de a achita taxele și costurile
Articolul 71. (1) Taxele de stat aplicabile costului acțiunii și cheltuielile de judecată sunt colectate pentru soluționarea cauzei. În cazul în care acțiunea nu poate fi evaluată, instanța stabilește valoarea taxelor de stat.
Taxe de stat
Articolul 73. (3) Taxele de stat sunt colectate în conformitate cu un barem adoptat de Consiliul de miniștri, atunci când se prezintă o propunere de protecție sau de facilitare și când este emis documentul pentru care trebuie să se plătească o taxă.

Documente care trebuie anexate la cerere
Articolul 128. Următoarele documente sunt prezentate alături de cerere:
1. procura, în cazul în care declarația este depusă de un mandatar;
2. dovada plății taxelor de stat și a costurilor, în cazul în care astfel de taxe și costuri sunt datorate;
3. copii ale cererii și ale documentelor anexate la aceasta, în funcție de numărul de pârâți.

Verificarea cererii
Articolul 129. (1) Instanța verifică conformitatea cererii.
(2) În cazul în care cererea nu este conformă cu cerințele prevăzute la articolul 127 alineatul (1) și la articolul 128, reclamantului i se solicită să remedieze neconformitățile în termen de o săptămână și este informat cu privire la posibilitatea de a recurge la asistență judiciară în cazul în care are nevoie de aceasta și are dreptul să o primească. În cazul în care adresa reclamantului nu este indicată sau nu este cunoscută de instanță, comunicarea are loc prin afișarea unui anunț într-un loc desemnat în acest scop la sediul instanței, timp de o săptămână.
(3) În cazul în care reclamantul nu remediază neconformitățile, cererea și documentele anexate la aceasta sunt returnate, iar dacă adresa nu este cunoscută, cererea rămâne la sediul instanței, la dispoziția reclamantului. O acțiune incidentă poate fi formulată împotriva returnării cererii fără prezentarea unei copii a comunicării.”

Baremul taxelor de stat colectate de instanțe în temeiul Codului de procedură civilă
„Secțiunea I
Taxe colectate în cadrul procedurilor judiciare
Articolul 1. O taxă de 4 % din costul acțiunii, dar nu mai puțin de 50 BGN se colectează pentru o cerere, o cerere reconvențională sau o cerere a unei părți terțe cu drepturi independente.

13. Următoarele taxe sunt colectate pentru eliberarea unui certificat:
2. un certificat privind emiterea unei somații europene de plată și o hotărâre de încuviințare a executării: 40 BGN;”

Taxele judiciare se achită numai prin transfer bancar către un cont al instanței.

Care sunt taxele aplicabile?

Taxele de stat sunt colectate atunci când este introdusă acțiunea. Reclamantul trebuie să anexeze la cerere dovada plății oricăror taxe de stat și costuri datorate.

Ce sumă voi avea de plătit?

Pentru o cerere privind o somație europeană de plată și o hotărâre de încuviințare a executării: 40 BGN.
Taxa judiciară pentru o cerere, o cerere reconvențională sau o cerere a unei părți terțe cu drepturi independente în cadrul procedurilor civile standard este de 4 % din costul acțiunii, dar nu mai puțin de 50 BGN. Valoarea costului acțiunii în cadrul acțiunilor pentru creanțe monetare este egală cu suma revendicată. În eventualitatea unei obiecții la cererea privind o somație de plată și a unui consimțământ expres pentru trecerea la procedurile de acțiune standard, reclamantul trebuie să crediteze contul instanței cu soldul taxei pentru o acțiune standard.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

În cazul în care reclamantul nu anexează la cerere dovada plății taxelor de stat datorate atunci când introduce acțiunea, cererea este considerată neconformă. În astfel de cazuri, instanța îi va trimite reclamantului o notificare prin care îl înștiințează că trebuie să plătească taxele de stat în termen de o săptămână. În cazul în care adresa reclamantului nu este indicată sau nu este cunoscută de instanță, notificarea se realizează prin afișarea unui anunț într-un loc desemnat în acest scop la sediul instanței timp de o săptămână.
În cazul în care reclamantul nu plătește taxele judiciare datorate în termen de o săptămână, cererea și documentele anexate sunt returnate, iar dacă adresa nu este cunoscută, cererea rămâne la sediul instanței, la dispoziția reclamantului. În aceste situații, acțiunea este respinsă.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare se achită numai prin transfer bancar către un cont al instanței, iar dovada plății trebuie prezentată judecătorului/instanței judecătorești care examinează cauza prin intermediul grefei. Taxa judiciară nu poate fi achitată în numerar la casieria instanței. Fiecare instanță are contract cu o bancă care îi prestează servicii. Conturile bancare sunt indicate pe site-ul internet oficial al instanței.

Ce fac după ce am plătit?

Taxele judiciare se achită numai prin transfer bancar către un cont al instanței, iar dovada plății trebuie prezentată judecătorului/instanței judecătorești care examinează cauza prin intermediul grefei.

Ultima actualizare: 27/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Republica Cehă

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum și unde pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

Taxele judiciare sunt reglementate de Legea nr. 549/1991 privind taxele judiciare. Baremul taxelor este inclus într-o anexă la lege. Taxele sunt alocate bugetului de stat.

Taxele trebuie achitate într-un cont deschis pentru instanța în cauză la Banca Națională a Republicii Cehe. Taxele care nu depășesc 5 000 CZK pot fi plătite și folosind timbre fiscale.

Care sunt taxele aplicabile?

În cadrul procedurii europene de somație de plată, taxele judiciare trebuie plătite în conformitate cu reglementările generale. În cazul acestei proceduri se aplică aceleași norme ca și în alte proceduri civile.

Ce sumă voi avea de plătit?

Ratele taxelor pentru proceduri sunt stabilite sub forma unei sume fixe sau a unui procent în cazul taxelor pentru care baza este exprimată ca sumă financiară. Procentul taxei se calculează ca produsul dintre baza taxei și rata taxei. Ratele individuale sunt stabilite în barem, care constituie o anexă la Legea nr. 549/1991 privind taxele judiciare.

În ceea ce privește procedura europeană de somație de plată, este relevantă regula fundamentală bazată pe criteriul plății. Pentru cererea de inițiere a unei proceduri civile privind o plată, taxa se stabilește după cum urmează:

 • pentru sume de până la 20 000 CZK, se aplică o taxă fixă de 1 000 CZK;
 • pentru sume cuprinse între 20 000 CZK și 40 000 000 CZK, taxa este egală cu 5% din sumă;
 • pentru sume care depășesc 40 000 000 CZK, taxa este egală cu 2 000 000 CZK plus 1% din suma care depășește 40 000 000 CZK; taxele pentru sumele de peste 250 000 000 CZK nu sunt calculate.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Obligația de a plăti taxa decurge din introducerea unei acțiuni sau, în cazul unei căi de atac, din introducerea căii de atac, precum și din impunerea, de către o instanță sau o altă instituție, a unei obligații de plată. Taxele devin exigibile în momentul în care se instituie obligația de plată.

Dacă taxa nu este plătită imediat la introducerea acțiunii sau a căii de atac, instanța impune reclamantului să o achite într-un termen stabilit de aceasta; dacă termenul expiră fără ca taxa să fie achitată, instanța suspendă procedura (mai puțin în anumite situații specificate în lege). Plata taxei după expirarea termenului nu va fi luată în considerare.

În cazul în care decizia de suspendare a procedurii ca urmare a neplății devine definitivă, obligația de plată se stinge.

Cum și unde pot plăti taxele judiciare?

Taxele se achită prin transfer bancar în contul instanței relevante. Datele contului bancar sunt indicate pe site-urile internet ale instanțelor individuale, care pot fi consultate pe portalul internet Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/. Taxele care nu depășesc 5 000 CZK pot fi plătite și folosind timbre fiscale.

Deciziile privind aspectele legate de taxele aplicabile în cadrul unei proceduri sunt luate de instanța care are competența de fond și teritorială să judece cauza în primă instanță. Deciziile privind aspectele legate de taxele aplicabile în cadrul unei proceduri în fața unei curți de apel sau a unei instanțe de ultim grad de jurisdicție sunt luate de instanța de prim grad de jurisdicție, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Dacă o persoană are obligația de a plăti o taxă în legătură cu o cale de atac sau cu o hotărâre definitivă pe fond în cadrul unei căi de atac ori în legătură cu o cale de atac sau cu o hotărâre definitivă în cadrul unei căi de atac care va conduce la încheierea procedurii, decizia privind taxele judiciare este luată de instanța de prim grad de jurisdicție, cu excepția cazului în care curtea de apel sau instanța de ultim grad de jurisdicție decide cu privire la acestea.

Ce fac după ce am plătit?

Obligațiile persoanei care trebuie să plătească o taxă sunt stinse în momentul în care banii sunt transferați în contul bancar al instanței competente sau timbrele fiscale sunt înmânate instanței competente. Persoana în cauză nu este obligată să transmită alte documente.

Ultima actualizare: 20/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Germania

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

Taxele judiciare pentru procedura europeană de somație de plată sunt reglementate de „Legea privind taxele judiciare” (Gerichtskostengesetz – GKG).

Taxele judiciare pot fi plătite fie la depunerea cererii, fie prin achitarea unei facturi de taxă judiciară. Din punct de vedere tehnic, plata este efectuată prin transfer bancar.

Care sunt taxele aplicabile?

Articolul 12 alineatele (3) și (4) din Legea privind taxele judiciare prevede că o somație europeană de plată trebuie emisă numai după plata taxei stabilite.

Taxele exacte sunt specificate în anexa la Legea privind taxele judiciare [Index costuri (Kostenverzeichnis – KV-GKG)]. Punctul 1100 din KV-GKG prevede o rată de taxare de 0,5 aferentă taxei pentru procedura europeană de somație de plată.

Valoarea taxei este stabilită în funcție de valoarea litigiului, care, de regulă, este identică cu valoarea creanței solicitate. Dacă, pe lângă creanța principală, se aplică și dobânzi sau costuri sub formă de creanțe accesorii, valoarea acestor creanțe accesorii nu este luată în considerare.

Ce sumă voi avea de plătit?

Taxa judiciară care trebuie plătită la emiterea unei somații europene de plată este:

Valoarea maximă a litigiului Taxă în EUR Valoarea maximă a litigiului Taxă în EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

În cazul în care nu se efectuează plata în avans a taxelor judiciare, instanța nu va emite somația de plată și nu va mai da curs procedurii.

Pentru ca instanța să atribuie plata numărului dosarului corespunzător, este imperativ ca reclamantul să specifice și numărul dosarului atunci când efectuează transferul bancar.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Plata în avans a taxelor judiciare poate fi efectuată direct atunci când se depune cererea. Dacă acestea nu au fost plătite, instanța va trimite reclamantului o factură pentru taxele judiciare.

(a) Transfer bancar

Puteți achita prin transfer bancar.

(b) Card de credit

Nu puteți achita cu un card de credit.

(c) Colectarea de către instanță din contul bancar al reclamantului

Plata prin colectare din contul bancar al reclamantului nu este posibilă.

(d) Asistență judiciară

În cazul în care reclamantului i-a fost acordată asistență judiciară, acestuia nu i se va solicita să plătească cheltuieli de judecată sau să efectueze plăți în avans. Cererea de asistență judiciară poate fi depusă la aceeași instanță la care a fost depusă cererea privind somația europeană de plată.

(e) Altele

Nu există alte tipuri de plată.

Ce fac după ce am plătit?

După efectuarea cu succes a plății, instanța va atribui plata cererii și va procesa cererea.

Ultima actualizare: 24/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Estonia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

În cazul în care depuneți o cerere privind o somație europeană de plată la o instanță din Estonia, va trebui să plătiți aceeași taxă de stat ca atunci când depuneți o cerere națională. Taxele de stat și alte costuri procedurale sunt reglementate prin Codul de procedură civilă și Legea privind taxele de stat. Puteți plăti o taxă de stat de până la 10 EUR în numerar la sediul instanței. Dacă taxa de stat depășește 10 EUR, va trebui să o achitați prin transfer bancar înainte de a depune cererea la instanță.

Care sunt taxele aplicabile?

Atunci când depuneți cererea, va trebui să plătiți o taxă de stat pentru a acoperi costurile procedurii. În plus, este posibil să trebuiască să suportați costurile aferente comunicării sau notificării actelor de procedură în timpul procedurii (costuri cuprinse între 30 EUR și 60 EUR pentru asistența unui executor judecătoresc în cazul în care documentele sunt comunicate sau notificate în Estonia sau costuri de traducere dacă documentele sunt comunicate sau notificate în străinătate). Nu există alte costuri.

Ce sumă voi avea de plătit?

Dacă depuneți o cerere privind o somație europeană de plată la o instanță din Estonia, taxa de stat pe care va trebui să o plătiți este identică cu cea care ar trebui plătită în cazul unei cereri naționale, și anume 3 % din creanța totală (suma de bani solicitată, adică suma creanței principale și a creanțelor colaterale), dar nu mai puțin de 45 EUR.

În cazul trecerii de la procedura accelerată de somație de plată la o acțiune în justiție obișnuită, va trebui să plătiți o taxă de stat suplimentară egală cu valoarea care nu este acoperită de taxa de stat plătită la depunerea cererii privind procedura accelerată de somație de plată. Cuantumul taxei de stat pe care o plătiți pentru o acțiune depinde de suma de bani pe care o revendicați. De exemplu, va trebui să plătiți o taxă de stat de 75 EUR pentru o creanță de maximum 350 EUR în cadrul unei acțiuni, o taxă de stat de 100 EUR pentru o creanță cuprinsă între 351 EUR și 500 EUR, o taxă de stat de 125 EUR pentru o creanță cuprinsă între 501 EUR și 750 EUR etc. (rate în vigoare începând cu 14 mai 2019).

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Trebuie să plătiți taxa de stat în avans atunci când depuneți cererea. Dacă nu ați plătit taxa de stat, instanța vă va da posibilitatea să o plătiți într-un termen stabilit de aceasta. Dacă nu plătiți taxa de stat în termenul stabilit, instanța vă va respinge cererea.

Dacă depuneți o cerere pentru a trece de la procedura accelerată de somație de plată la o acțiune, acțiunea nu va fi admisă până când nu veți plăti taxa de stat suplimentară pentru acțiune.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele de stat pot fi plătite numai prin transfer bancar. Cardurile de credit nu sunt acceptate. În cazul tuturor plăților destinate a fi efectuate către instanțe, beneficiarul este Ministerul de Finanțe.

În ceea ce privește ordinele de plată destinate unei autorități de stat sau unei fundații înființate de stat, Ministerul de Finanțe trebuie să fie indicat ca beneficiar, alături de numărul de cont curent.

Fiecare autoritate are propriul număr de referință, pe baza căruia Trezoreria va transfera sumele primite către contul autorității relevante din sistemul electronic al Trezoreriei.

Este obligatoriu să se indice numărul de referință. Un număr de referință unic este furnizat de autoritatea către care se efectuează transferul.

Puteți găsi mai multe informații privind conturile pentru taxa de stat și numerele de referință ale instanțelor pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al instanțelor din Estonia.

Ce fac după ce am plătit?

Trebuie să furnizați instanței informațiile care confirmă efectuarea plății taxei de stat, astfel încât aceasta să poată verifica primirea taxei de stat. Aceste informații sunt după cum urmează: numele persoanei care plătește taxa de stat, date privind banca și contul în care taxa de stat a fost plătită, suma plătită și data efectuării plății. Instanța poate verifica recepționarea plății în mod electronic, ceea ce înseamnă că nu trebuie să transmiteți ordinul de plată care confirmă efectuarea plății taxei de stat. Totuși, instanța poate solicita acest ordin de plată, dacă este necesar.

Ultima actualizare: 24/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Irlanda

Reglementările naționale privind plata taxelor judiciare sunt:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăS.I. nr. 22 din 2014

Linkul se deschide într-o fereastră nouăS.I. nr. 23 din 2014

Linkul se deschide într-o fereastră nouăS.I. nr. 24 din 2014

În Irlanda, ordonanțele privind cheltuielile judiciare nu prevăd în prezent nicio taxă pentru somațiile europene de plată. Prin urmare, puteți transmite cererea dumneavoastră fără a se percepe nicio taxă.

Ultima actualizare: 30/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Grecia

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

La introducerea în instanță a unei cereri de somație europeană de plată [formularul Α din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006], persoana fizică sau reprezentantul acesteia trebuie să plătească taxele judiciare corespunzătoare prevăzute în legislația națională. Dacă cererea este introdusă chiar de către reclamant, care nu este reprezentat de un avocat, acesta va fi scutit de plata avansului pentru onorariile avocaților (a se vedea considerentul 26 din regulamentul menționat). Dacă vi se acceptă cererea și se emite somația europeană de plată (formularul E din regulamentul menționat), iar ulterior nu se ridică obiecții și se constată forța executorie a somației (formularul G), veți primi un titlu executoriu și va trebui să plătiți o taxă de timbru, al cărei cuantum diferă în funcție de tipul de cerere (în conformitate cu Codul privind taxa de timbru).

Ce taxe se plătesc?

Atunci când depuneți formularul A, trebuie să plătiți o taxă de timbru (care este aplicat pe cerere, a se vedea Codul privind taxa de timbru) și o taxă judiciară [care este percepută fie pentru achiziționarea timbrului fiscal necesar în cazul exercitării unei căi de atac, fie pentru eliberarea de către Trezorerie a unei chitanțe de plată de tip B; timbrul fiscal sau chitanța de plată, după caz, se depune la dosarul cauzei, a se vedea Legea nr. 3978/1912, astfel cum a fost modificată prin articolul 63I(IC1) din Legea nr. 4093/2012: 0,8 % din suma solicitată plus taxe parafiscale].

Ce sumă trebuie să plătesc?

Cuantumul taxelor judiciare se calculează pe baza sumei pentru care se solicită emiterea somației, în conformitate cu legislația menționată mai sus.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Instanța nu se va pronunța asupra cererii dumneavoastră de somație europeană de plată sau de executare a unei somații europene de plată care a fost declarată executorie.

Cum plătesc taxele judiciare?

Numai personal, la instanța unde se introduce formularul A sau căreia i se solicită constatarea forței executorii, pe baza formularului G. În prezent, taxele judiciare nu pot fi plătite electronic.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Reclamantul trebuie să depună cererea la instanță.

Ultima actualizare: 31/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Spania

Introducere

Ce taxe se aplică?

Ce sume trebuie plătite?

Ce se întâmplă dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp?

Cum se efectuează plata?

Ce trebuie făcut după efectuarea plății?

Introducere

Taxa judiciară în cauzele civile, inclusiv în cele privind o somație europeană de plată sau o procedură europeană de somație de plată, este o taxă de stat și trebuie achitată la începutul activității jurisdicționale de către partea care introduce acțiunea. Această taxă este reglementată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 10/2012 din 20 noiembrie 2012 privind taxele aferente administrării justiției și Institutului Național de Toxicologie și Medicină Legală (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), modificată prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul-lege regal nr. 3/21013 din 22 februarie 2013 și prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul HAP/2662/2012 din 13 decembrie 2012 (modificat prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul HAP/490/2013 din 27 martie 2013).

De asemenea, taxa judiciară este reglementată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul-lege regal nr. 1/2015 din 27 februarie 2015 privind mecanismele de tip „a doua șansă”, reducerea sarcinii financiare și alte măsuri de ordin social (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), care a modificat din nou Legea nr. 10/2012, menționată anterior.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPlata taxei judiciare se efectuează prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgenției Fiscale (Agencia Tributaria), Linkul se deschide într-o fereastră nouăutilizând un formular care poate fi descărcat de pe internet și care trebuie completat conform instrucțiunilor furnizate (Linkul se deschide într-o fereastră nouăclic aici) sau prin intermediul unei aplicații care îl generează după completarea datelor (Linkul se deschide într-o fereastră nouăclic aici) și care acceptă Linkul se deschide într-o fereastră nouăplata online, însă în prezent doar întreprinderile mari pot beneficia de această opțiune.

Taxa judiciară trebuie achitată la momentul introducerii formularului de cerere A. Plata taxei poate fi efectuată de către reprezentantul juridic sau avocat în numele și pentru persoana impozabilă, în special în cazul în care aceasta nu își are reședința în Spania, fără să fie necesar să furnizeze un cod de identificare fiscală anterior taxării inverse. Reprezentantul juridic sau avocatul nu poartă răspundere fiscală pentru plata respectivă.

Ce taxe se aplică?

În cadrul unei proceduri privind o somație europeană de plată sau al unei proceduri europene de somație de plată, taxa judiciară trebuie plătită de persoana impozabilă care inițiază activitatea jurisdicțională ce duce la faptul generator, și anume persoana care introduce o cerere principală sau o cerere reconvențională prin intermediul formularului A. Numai în cazul în care cererea prezentată în cadrul procedurii se întemeiază pe un document care constituie un titlu executoriu extrajudiciar în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 517 din Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind Codul civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) și cuantumul acesteia este de peste 2 000 EUR nu trebuie să se plătească taxa judiciară. De asemenea, sunt scutite de plata taxei judiciare toate persoanele fizice și persoanele juridice cărora li s-a recunoscut dreptul de a beneficia de asistență judiciară gratuită și care fac dovada faptului că îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Ce sume trebuie plătite?

În cadrul unei proceduri europene de somație de plată sau al unei proceduri privind o somație europeană de plată trebuie să se achite o sumă fixă 100 EUR și o sumă variabilă, care depinde de suma solicitată și care se determină aplicând bazei de impozitare o cotă de impozitare, conform tabelului de mai jos:

Bază de impozitare

Persoană impozabilă

Cotă de impozitare

Cuantumul maxim al taxei variabile

0 – 1 000 000 EUR

Persoană juridică

0,50 %


Peste 1 000 000 EUR

Persoană juridică

0,25 %

10 000 EUR

Baza de impozitare este egală cu cuantumul procedurii judiciare. În cazul unei proceduri europene de somație de plată sau al unei proceduri privind o somație europeană de plată, cuantumul procedurii judiciare corespunde sumei creanței principale, la care se adaugă dobânzile și penalitățile contractuale.

Pentru o procedură europeană de somație de plată sau pentru o somație europeană de plată cu o bază de impozitare de 9 000 EUR, o persoană juridică va trebui să achite o taxă de 100 EUR + 9 000EUR * 0,50 % = 145 EUR.

Ce se întâmplă dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp?

În cazul în care în dosar nu este inclusă dovada achitării taxei judiciare, executorul judecătoresc (Letrado de la Administración de Justicia) solicită persoanei impozabile să o prezinte, cererea nefiind soluționată până la primirea respectivei dovezi. Neprezentarea dovezii taxării inverse nu împiedică aplicarea termenelor stabilite de dreptul procesual. Astfel, dacă persoana impozabilă nu face dovada achitării taxei în termenele prevăzute după formularea acestei solicitări de către executorul judecătoresc, actul de procedură este lovit de nulitate, iar procedura continuă sau se încheie, după caz.

Cum se efectuează plata?

Taxa trebuie plătită prin procedura taxării inverse înainte de introducerea actului de procedură de către partea interesată. Această taxă se plătește utilizând Linkul se deschide într-o fereastră nouăformularul oficial 696 pentru taxarea inversă aplicabilă exercitării puterii judecătorești, care trebuie completat conform instrucțiunilor furnizate (Linkul se deschide într-o fereastră nouăclic aici), sau prin intermediul unei aplicații care îl generează după completarea datelor (Linkul se deschide într-o fereastră nouăclic aici). Plata se poate efectua personal, la oricare dintre Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstituțiile financiare partenere, formularul fiind disponibil în Linkul se deschide într-o fereastră nouălimba spaniolă sau în Linkul se deschide într-o fereastră nouălimba engleză.

În prezent doar întreprinderile mari pot plăti taxele online, prin transfer bancar, carte de credit, debitarea contului bancar etc., deoarece legislația privind taxele a fost modificată recent și nu s-a instituit încă o soluție tehnică.

Taxele judiciare sunt incluse în asistența judiciară gratuită, care este reglementată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 1/1996 din 10 ianuarie 1996 privind asistența judiciară gratuită (în special de articolele 1-8 și 46-51).

Informații utile sunt disponibile pe pagina web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justiciagratuita.es/, unde se poate solicita recunoașterea acestui drept, alegându-se baroul (Colegio de Abogados) din locul unde se află curtea sau tribunalul care va soluționa acțiunea.

Ce trebuie făcut după efectuarea plății?

Formularul A trebuie să fie însoțit de dovada achitării taxei, conform modelului oficial (pe suport de hârtie sau în format electronic), validată în mod corespunzător.

În Spania încă nu este posibil ca formularele pentru procedura europeană de somație de plată sau pentru somația europeană de plată să fie trimise electronic, dovada achitării taxei (care a fost primită pe suport de hârtie sau în format electronic) trebuind trimisă pe suport de hârtie împreună cu celelalte documente necesare.

Atunci când documentele vor putea fi transmise prin mijloace electronice, cei care vor utiliza această opțiune vor beneficia de o reducere de 10 % a taxei. Legea prevede o rambursare de 60 % a taxei în cazul în care se ajunge la o recunoaștere totală a cererii sau la un acord de soluționare a litigiului.

Ultima actualizare: 12/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Croaţia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

În Republica Croația, taxele judiciare sunt reglementate de Legea privind taxele judiciare (Zakon o sudskim pristojbama) (Narodne novine – NN, Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 118/18) și Decretul privind baremul taxelor judiciare prevăzut de Guvernul Republicii Croația.

În temeiul articolului 5 din Legea privind taxele judiciare, taxele prevăzute în baremul taxelor judiciare pot fi achitate prin plăți fără numerar, în numerar, în timbre fiscale emise de Republica Croația sau pe cale electronică.
În cazul petițiilor depuse electronic, în temeiul reglementărilor speciale prin intermediul sistemului informatic utilizat în activitățile instanței, taxa trebuie plătită la momentul depunerii acestora. Suma care trebuie plătită este egală cu jumătate din valoarea taxei stabilite în barem.
În ceea ce privește deciziile comunicate sau notificate de o instanță pe cale electronică, în temeiul reglementărilor speciale prin intermediul sistemului informatic utilizat în activitățile instanței, se plătește jumătate din valoarea taxei stabilite în barem în cazul în care plata este efectuată în termen de trei zile de la data comunicării sau notificării electronice.

Care sunt taxele aplicabile?

Se plătesc taxe judiciare în cadrul tuturor procedurilor judiciare civile și comerciale. În temeiul articolului 11 din Legea privind taxele judiciare, sunt scutite de la plată:

 1. Republica Croația și organismele guvernamentale;
 2. persoanele și organismele publice în cadrul procedurilor care rezultă din exercitarea prerogativelor lor;
 3. lucrătorii în cadrul litigiilor și al altor proceduri legate de exercitarea drepturilor lor care decurg din raporturile de muncă;
 4. funcționarii publici și angajații în cadrul litigiilor administrative legate de exercitarea drepturilor lor care decurg din raporturile de muncă;
 5. veteranii cu handicap ai Războiului pentru Independența Croației, pe baza documentelor adecvate care dovedesc statutul lor, precum și persoanele cu handicap, pe baza documentelor adecvate eliberate de Departamentul de expertiză, reabilitare profesională și încadrare în muncă a persoanelor cu handicap;
 6. soții ori soțiile, copiii și părinții luptătorilor uciși, dispăruți sau deținuți în timpul Războiului pentru Independența Croației, pe baza unor documente adecvate care dovedesc statutul acestora;
 7. soții ori soțiile, copiii și părinții persoanelor ucise, dispărute sau deținute în timpul Războiului pentru Independența Croației, pe baza unor documente adecvate care dovedesc statutul acestora;
 8. persoanele refugiate, strămutate și repatriate, pe baza unor documente adecvate care dovedesc statutul acestora;
 9. persoanele care beneficiază de ajutor social sub forma unor alocații de subzistență;
 10. organizațiile umanitare, organizațiile pentru protecția familiilor celor uciși, dispăruți sau deținuți în cursul exercitării unor activități umanitare și organizațiile persoanelor cu handicap;
 11. copiii care s-au constituit părți în cadrul unor acțiuni privind obligația de întreținere sau în cadrul unor acțiuni privind cereri de despăgubire întemeiate pe dreptul la întreținere;
 12. părțile care au inițiat proceduri pentru stabilirea maternității sau paternității și proceduri pentru costurile suportate în contextul unei sarcini și al nașterii unui copil în afara căsătoriei;
 13. părțile care solicită restabilirea capacității juridice;
 14. minorii care solicită autorizarea în vederea încheierii unei căsătorii;
 15. părțile la o procedură de încredințare a unui copil și de exercitare a unei relații personale cu un copil;
 16. părțile care inițiază proceduri privind drepturile ce decurg din asigurarea medicală generală și de pensie obligatorie, privind drepturile șomerilor în temeiul reglementărilor referitoare la ocuparea forței de muncă și drepturile în domeniul protecției sociale;
 17. părțile care inițiază proceduri pentru apărarea drepturilor și libertăților omului garantate de Constituție împotriva actelor finale cu caracter individual;
 18. părțile în litigii privind compensarea pentru poluarea mediului;
 19. sindicatele și asociațiile sindicale de nivel mai înalt în cadrul unor proceduri civile privind autorizarea judiciară pentru înlocuiri, în cazul unor litigii colective de muncă, precum și reprezentanții sindicali în cadrul procedurilor civile în exercitarea puterilor conferite de comitetul de întreprindere;
 20. consumatorii ca debitori aflați în faliment;
 21. alte persoane și organisme prevăzute de o lege specială.

Un stat străin este scutit de la plata taxelor în cazul în care acest lucru este prevăzut de un tratat internațional ori sub rezerva reciprocității.

În caz de incertitudine privind condițiile de reciprocitate, instanța va solicita o explicație din partea Ministerului Justiției.

Scutirea prevăzută la punctul 10 se aplică organizațiilor umanitare pentru care ministrul responsabil de chestiunile legate de asistența socială emite o decizie adecvată.

Scutirea de la plata taxelor judiciare nu se aplică organismelor administrațiilor municipale și orășenești, cu excepția cazului în care acestora le-a fost delegată capacitatea de exercitare a puterii publice în temeiul unei legi speciale.

În cadrul procedurilor europene de somație de plată, se aplică următoarele taxe:

 • pentru propunerea de somație europeană de plată – reclamantul plătește;
 • pentru o hotărâre privind o somație europeană de plată – reclamantul plătește;
 • pentru o plângere împotriva unei somații europene de plată – pârâtul plătește;

dacă dosarul ajunge în fața instanței:

 • în cazul pronunțării unei hotărâri – reclamantul plătește;
 • în cazul unui apel – apelantul plătește;
 • în cazul unui memoriu în răspuns la apel – persoana care a formulat memoriul plătește (răspunsul este opțional);
 • cale de atac extraordinară – este permisă contestarea hotărârii unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție dacă valoarea litigiului este mai mare de 200 000,00 HRK;
 • taxele judiciare se plătesc de către partea care a formulat contestația și de persoana care răspunde la contestație (răspunsul este opțional).

Ce sumă voi avea de plătit?

I. În cazul formulării unei acțiuni în revendicare sau a unei cereri reconvenționale, al pronunțării unei hotărâri și al formulării unei obiecții împotriva unei somații de plată, se achită o taxă judiciară proporțională cu cuantumul sumei în litigiu (calculată doar pentru suma care face obiectul cererii principale, fără dobândă și costuri), după cum urmează:

peste

până la HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

O taxă de 500,00 HRK se plătește pentru sumele de peste 15 000,00 HRK plus 1 % din diferența de peste 15 000,00 HRK, dar nu mai mult de 5 000,00 HRK.

II. Jumătate din taxa menționată la punctul I se plătește în cazul unei propuneri privind o somație europeană de plată, al unei hotărâri privind o somație europeană de plată, al unui memoriu în răspuns la apel și al unei contestații.

III. În cazul unui apel sau al contestării unei hotărâri, se plătește dublul valorii taxelor judiciare menționate la punctul I.

IV. Nu se plătește nicio taxă judiciară dacă, pe parcursul procedurii, se încheie o tranzacție judiciară.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

În cazul în care o parte nu achită taxa în termenul prevăzut sau nu informează imediat instanța în acest sens, instanța va anexa, în termen de 15 zile, un certificat de executare la decizia privind taxa sau la decizia privind plângerea și îl va transmite agenției financiare în vederea executării silite a plății din fondurile părții în conformitate cu dispozițiile legii care reglementează executarea hotărârilor privind activele monetare.

În temeiul articolului 28 din Legea privind taxele judiciare, instanța trebuie, mai întâi, să avertizeze partea la acțiunea judiciară cu privire la obligația de a plăti taxa și, în cazul în care partea nu se conformează imediat avertismentului, instanța trebuie să avertizeze partea că trebuie să plătească taxa în termen de trei zile. În cazul în care partea nu dă curs avertismentului sau nu a fost prezentă la acțiunea judiciară pentru care se datorează taxa și nu a plătit taxa, instanța va adopta o decizie privind taxa pentru care trebuie să se achite în plus 100 HRK.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare pot fi plătite fără numerar, în numerar, în timbre fiscale emise de Republica Croația sau pe cale electronică.

Taxa în numerar poate fi plătită și în contul instanței, în acest caz instanța fiind obligată să transfere banii respectivi în veniturile bugetare din taxele judiciare în termen de cinci zile de la data colectării.

Taxele pot fi plătite în timbre fiscale dacă sunt mai mici de 100 HRK.

Informațiile privind metoda de plată a taxelor sunt puse la dispoziție pe site-ul forumului dedicat instanțelor, pe site-urile instanțelor și la sediul instanțelor.

Taxele judiciare pot fi plătite la orice bancă sau oficiu poștal la bugetul de stat al Republicii Croația.

Pentru plata din străinătate a taxelor judiciare, trebuie incluse următoarele informații:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Cont curent poștal (CC):1001005-1863000160

Model: HR64

Număr de referință: 5045-20735-PIN (sau alt număr personal de identificare a plătitorului)

Beneficiar: Ministerul de Finanțe al Republicii Croația, în numele Tribunalului de Comerț din Zagreb

Descrierea plății ar trebui să includă taxa pentru cauza ________ (numărul dosarului și o descriere a plății, de exemplu, taxă judiciară pentru o propunere de somație europeană de plată).

Ce fac după ce am plătit?

După efectuarea plății, dovada plății trebuie transmisă instanței pe rolul căreia se află cauza pentru care a fost achitată taxa, menționându-se numărul cauzei aflate în curs de examinare (dacă este cunoscut) sau, în cazul unei cereri de emitere a unei somații europene de plată, dovada plății prin bancă trebuie să însoțească cererea respectivă.

Părțile trebuie să transmită instanței documentele în mod obișnuit prin poștă (scrisoare recomandată ori livrare obișnuită de colete) sau pe cale electronică, într-o formă care respectă reglementările speciale prin intermediul sistemului informatic utilizat în activitățile instanței.

Ultima actualizare: 21/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Italia

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Normele privind cheltuielile de judecată sunt stabilite în textul consolidat al actelor cu putere de lege și al normelor administrative privind cheltuielile de judecată cuprinse în Decretul prezidențial nr. 115 din

30 Mai 2002.

Ce fel de taxe se plătesc?

În cadrul acțiunilor civile, fiecare parte suportă costurile aferente propriilor sale acte și costurile actelor necesare acțiunii în cazul în care legea sau instanța dispune că aceste cheltuieli trebuie suportate de partea respectivă (articolul 8 din textul consolidat privind cheltuielile de judecată, Decretul prezidențial nr. 115/2002).

În cadrul acțiunilor civile se percep următoarele taxe:

 • taxa standard;
 • cheltuielile de notificare;
 • taxele pentru eliberarea de copii.

Cât va trebui să plătesc?

Sumele care trebuie plătite sunt stabilite la articolele 13 și 30 din Decretul prezidențial nr. 115/2002 în ceea ce privește taxa standard și, respectiv, avansul forfetar pentru comunicările sau notificările efectuate la cererea grefei.

Taxele pentru eliberarea de copii sunt reglementate de articolul 267 și următoarele din Decretul prezidențial nr. 115/2002 și sunt enumerate în tabelele 6, 7 și 8 anexate la decretul prezidențial menționat.

În conformitate cu articolul 46 din Legea nr. 374/1991 de instituire a justiției de pace, pentru actele și măsurile a căror valoare nu depășește 1 033 EUR nu se plătește decât taxa standard.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În caz de neplată, instanța judecătorească sau societatea însărcinată cu recuperarea acestor creanțe (în acest sens s-a încheiat o convenție cu Equitalia Giustizia s.p.a) va transmite un aviz de plată care cuprinde informațiile necesare pentru regularizarea plății taxei standard (articolul 248 din Decretul prezidențial nr. 115/2002).

În caz de neplată a taxelor pentru eliberarea de copii și a sumei prevăzute la articolul 30 din Decretul prezidențial nr. 115/2002, instanța judecătorească poate refuza primirea actului (articolul 285 din Decretul prezidențial nr. 115/2002).

Cum pot plăti taxele judiciare?

În Italia plata se poate efectua prin intermediul unui cont poștal, al formularului F23 sau al timbrelor care pot fi cumpărate la tutungeriile și magazinele autorizate.

Plățile din străinătate se efectuează prin transfer bancar în contul următor:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Ce se întâmplă după ce plătesc?

După efectuarea plății, trebuie să se transmită instanței judecătorești dovada de plată corespunzătoare.

Ultima actualizare: 06/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Cipru

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Regulamentul de procedură care reglementează aplicarea procedurii europene de somație de plată în Cipru este Regulamentul de procedură nr. 7/2008 privind procedura europeană de somație de plată, care a intrat în vigoare la 12 iunie 2008.

Ce taxe se plătesc?

Articolul 25 din Regulamentul de procedură menționat prevede că taxele judiciare datorate nu pot depăși taxele judiciare percepute pentru acțiunile civile obișnuite, în conformitate cu baremul aplicabil prevăzut în formularul H din anexa VIII (a se vedea mai jos).

Ce sumă va trebui să plătesc?

A se vedea răspunsul la întrebarea 2 de mai sus.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cererea dumneavoastră de somație europeană de plată nu va fi soluționată decât dacă taxele judiciare au fost plătite.

Cum plătesc taxele judiciare?

Taxele judiciare se pot achita prin intermediul Băncii Centrale a Ciprului.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

După ce Banca Centrală a confirmat instanței districtuale că a primit viramentul printr-o notă de credit, dosarul este trimis judecătorului competent care, dacă sunt îndeplinite condițiile, dispune executarea somației europene de plată.

ANEXA VIII

TAXE JUDICIARE

Formularul H

Articolul 25 alineatul (2) din

Regulamentul de procedură din 2008 privind procedura europeană de somație de plată

Suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

Taxa de timbru (EUR)

(a) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 100 EUR, dar nu depășește 500 EUR

17,00

(b) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 500 EUR, dar nu depășește 2 000 EUR

31,00

(c) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 2 000 EUR, dar nu depășește 10 000 EUR

48,00

(d) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 10 000 EUR, dar nu depășește 50 000 EUR

94,00

(e) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 50 000 EUR, dar nu depășește 100 000 EUR

154,00

(f) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 100 000 EUR, dar nu depășește 500 000 EUR

256,00

(g) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 500 000 EUR, dar nu depășește 2 000 000 EUR

342,00

(h) În cazul în care suma solicitată sau valoarea obiectului litigiului

depășește 2 000 000 EUR

427,00

Dacă reclamantul solicită o sumă mai mare după depunerea acțiunii, acesta trebuie să plătească diferența aferentă taxelor judiciare aplicabile noii sume solicitate.

Dacă valoarea obiectului litigiului crește ca urmare a introducerii unei cereri reconvenționale, diferența aferentă taxelor judiciare aplicabile trebuie plătită de către pârât (autorul cererii reconvenționale).

Ultima actualizare: 02/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Letonia

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 33 (2) din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), cheltuielile de judecată (tiesas izdevumi) cuprind:

 • o taxă de stat (valsts nodeva);
 • o taxă de servicii (kancelejas nodeva) și
 • cheltuielile necesare efectuate în legătură cu examinarea unei cauze.

Trebuie plătită o taxă de stat pentru fiecare cerere depusă în instanță – cerere inițială, cerere reconvențională, cerere introdusă de o terță parte cu o cerere separată privind obiectul litigiului în procedura inițiată deja, cerere într-o procedură specială sau o altă cerere prevăzută în Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 34 din Legea privind procedura civilăLinkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunea 43 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums) enumeră persoanele scutite de la plata cheltuielilor de judecată (inclusiv a taxelor de stat).

Instanța obligă partea căzută în pretenții la plata tuturor cheltuielilor de judecată ale părții care a avut câștig de cauză. În cazul în care cererea este admisă numai în parte, instanța dispune ca cheltuielile de judecată să fie rambursate reclamantului, proporțional cu partea din pretenții satisfăcută, și pârâtului, proporțional cu partea din pretenții respinsă. Nu se poate recupera taxa de stat (valsts nodeva) pentru o plângere auxiliară (blakus sūdzība) împotriva unei hotărâri a instanței sau pentru redeschiderea unor proceduri judiciare după ce a fost pronunțată o hotărâre judecătorească în lipsă.

În cazul în care reclamantul își retrage plângerea, acesta trebuie să ramburseze cheltuielile de judecată suportate de către pârât. În acest caz, pârâtul nu rambursează cheltuielile de judecată suportate de către reclamant. Însă, în cazul în care reclamantul își retrage plângerea deoarece pârâtul dă curs cererii sale în mod benevol după depunerea cererii în instanță, aceasta poate dispune ca pârâtul, la cererea reclamantului, să plătească cheltuielile de judecată ale reclamantului.

În cazul în care instanța respinge acțiunea, aceasta poate, la cererea pârâtului, să dispună plata cheltuielilor de judecată ale pârâtului de către reclamant.

În cazul în care reclamantul este scutit de la plata cheltuielilor de judecată, pârâtul va fi obligat să plătească statului cheltuieli de judecată proporțional cu partea din cerere care a fost admisă.

Ce taxe sunt aplicabile?

Pentru o cerere de somație europeană de plată trebuie plătită o taxă de stat, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.

În cadrul procedurilor, partea poate fi, de asemenea, obligată să plătească alte cheltuieli de judecată, cum ar fi o taxă de servicii (de exemplu, pentru eliberarea de transcrieri și duplicate ale documentelor referitoare la procedură) și cheltuieli legate de examinarea cauzei (de exemplu, cheltuielile suportate pentru căutarea pârâtului la cererea reclamantului sau cheltuielile pentru transmiterea, eliberarea și traducerea citațiilor și a altor documente ale instanței).

Cât trebuie să plătesc?

Atunci când depuneți o cerere de somație europeană de plată, trebuie să plătiți o taxă de stat egală cu 2% din suma datoriei; taxa nu poate depăși suma de 498,01 EUR. Valoarea oricărei taxe de servicii este stabilită în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 38 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums). Valoarea cheltuielilor aferente examinării unei cauze poate varia în funcție de mai mulți factori (de exemplu, modul de transmitere a documentelor, prin poștă sau prin e-mail).

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care o cerere nu este însoțită de documentele care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege, instanța, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 133 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), nu va mai da curs cererii și va stabili un termen până la care reclamantul va putea remedia deficiențele.

În cazul în care reclamantul remediază deficiențele în termenul prevăzut, cererea se consideră ca fiind depusă la data la care aceasta a fost prezentată pentru prima dată în instanță.

În cazul în care reclamantul nu remediază deficiențele în termenul stabilit, se consideră că aceasta nu a fost depusă și se restituie reclamantului.

Restituirea unei cereri reclamantului nu îl împiedică pe acesta să o depună din nou în instanță, în conformitate cu procedura ordinară prevăzută de lege.

În cazul în care, pentru notificarea documentelor, trebuie plătite cheltuieli de judecată, instanța nu va notifica documentele decât după achitarea taxei relevante. Cu toate acestea, în cazul în care cheltuielile aferente examinării unei cauze nu sunt plătite în mod benevol către stat înainte de examinarea cauzei, acestea vor fi recuperate în conformitate cu normele generale privind executarea hotărârilor judecătorești.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxa de stat poate fi plătită în contul Trezoreriei de Stat (Valsts kase). Taxa de stat [Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 34 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), cu excepția punctului 6] se plătește după cum urmează:

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare: 90000050138

Numărul de cont: LV55TREL1060190911200

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC: TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Taxa de stat pentru cererea de eliberare a unui titlu executoriu sau a unui alt document de executare poate fi plătită în contul Trezoreriei de Stat. Taxa de stat pentru cererea de eliberare a unui titlu executoriu sau a unui alt document de executare [Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 34 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), punctul 6] se plătește după cum urmează:

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare: 90000050138

Numărul de cont: LV71TREL1060190911300

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC: TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Taxa de servicii poate fi plătită în contul Trezoreriei de Stat. Taxa de servicii [Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 38 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums)] se plătește după cum urmează:

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare: 90000050138

Numărul de cont: LV39TREL1060190911100

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC: TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de servicii se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Cheltuielile aferente examinării unei cauze și cheltuielile aferente executării obligațiilor în urma notificării pot fi plătite în contul administrației instanțelor (Tiesu administrācija). Cheltuielile aferente examinării unei cauze [Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 39 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums)] și cheltuielile aferente executării obligațiilor în urma notificării [Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 4063 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums)]:

Instanțele districtuale (municipale) și instanțele regionale:

Beneficiar: Tiesu administrācija

Numărul de înregistrare: 90001672316

Numărul de cont: LV51TREL2190458019000

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC: TRELLV22

Scopul plății: „21499” și indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata cheltuielilor aferente examinării unei cauze se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Atunci când depuneți o cerere în instanță, trebuie să anexați documente care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege. De asemenea, trebuie să plătiți o taxă de servicii înainte de prestarea serviciului solicitat respectiv. Trebuie să plătiți orice cheltuieli legate de examinarea cauzei înainte ca examinarea să aibă loc.

Ultima actualizare: 07/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Lituania

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În cazul somației europene de plată, se aplică normele privind calcularea și plata taxei de timbru prevăzute la articolul...alineatele (1)-(3) din Codul de procedură civilă al Republicii Lituania.

În conformitate cu Rezoluția nr. 1240 a Guvernului Republicii Lituania din 27 octombrie 2011 de aprobare a normelor de calculare, plată, compensare și rambursare a taxei de timbru, această taxă poate fi plătită și prin mijloace electronice.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxa de timbru se plătește în cuantumul specificat la punctul următor.

Cât trebuie să plătesc?

În cazul unei cereri de emitere a unui ordin judecătoresc, taxa de timbru este egală cu un sfert din suma care trebuie plătită pentru procedurile judiciare în instanță, dar nu poate fi mai mică de zece litas, cu excepția cazului în care o persoană a fost scutită integral sau parțial de la plata taxei de timbru prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească sau în cazul în care plata taxei de timbru a fost amânată.

În cazul în care, după emiterea ordinului de către instanță, debitorul formulează obiecții iar creditorul introduce o acțiune în cadrul procedurii generale, taxa de timbru menționată mai sus se deduce din valoarea taxei de timbru care trebuie plătită pentru cerere.

În cazul în care se consideră că cererea creditorului nu a fost depusă în cazul menționat la articolul 439 alineatul (6) din Codul de procedură civilă, taxa de timbru plătită nu este rambursată solicitantului.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cererea trebuie să fie însoțită de documente și de alte dovezi care să servească drept bază pentru cererile solicitantului, precum și de dovezi că taxa de timbru a fost plătită.

În cazul în care taxa de timbru nu a fost plătită, instanța emite un ordin care stabilește un termen adecvat pentru conformitate, ce nu poate fi mai scurt de șapte zile. Ordinul este expediat cel târziu în ziua lucrătoare următoare emiterii sale.

Dacă partea la procedură care depune actul de procedură a respectat instrucțiunile instanței în termenul specificat, se consideră că actul de procedură a fost depus la data depunerii sale inițiale în instanță. În caz contrar, se consideră că actul de procedură nu a fost depus și, în cel mult cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru conformitate, judecătorul emite un ordin de returnare a actului de procedură, împreună cu orice document însoțitor, către persoana care l-a depus.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxa de timbru se plătește în contul de venituri bugetare al Inspectoratului Fiscal de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor, prin metoda aleasă de persoana în cauză (e-banking, plata în numerar, transfer bancar etc.).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dovada plății taxei de timbru este ordinul de plată sau un alt document de confirmare a plății, care trebuie să conțină următoarele detalii:

 1. numele, prenumele și codul numeric personal al plătitorului (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății);
 2. numele, prenumele și codul numeric personal al celeilalte părți (pârât, debitor etc.) (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății);
 3. data efectuării plății;
 4. codul plății;
 5. suma plătită;
 6. scopul plății (indicat ca „taxă de timbru”, și denumirea instanței unde sunt inițiate procedurile)

În cazul în care taxa de timbru este plătită de un reprezentant al părții la procedură (avocat, asistent juridic sau o altă persoană care reprezintă interesele părții), ordinul de plată sau un alt document care confirmă plata ar trebui să includă, pe lângă datele enumerate mai sus, numele, prenumele și codul numeric personal (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății) ale părții reprezentate.

În cazul în care taxa de timbru este plătită prin mijloace electronice, nu sunt necesare documente care să confirme plata taxei de timbru.

Ultima actualizare: 07/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Luxemburg

Nu există costuri fixe pentru soluționarea unui litigiu de către instanțele civile („sesizarea instanței civile”), cu excepția costurilor aferente acțiunilor efectuate de executorii judecătorești și a onorariilor avocaților. În principiu,  nu se suportă cheltuieli de judecată la instanțele civile. Pot apărea costuri după pronunțarea unei hotărâri, ocazionate de executarea hotărârii, la cererea părții care a obținut câștig de cauză.
Ultima actualizare: 20/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Ungaria

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În cadrul procedurilor europene de somație de plată inițiate în Ungaria, în vederea executării unei creanțe financiare necontestate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, pentru procedura notarială trebuie plătită o taxă, a cărei valoare este stabilită prin Legea L din 2009 privind procedurile de somație de plată și prin Decretul nr. 14/1991 din 26 noiembrie 1991 al Ministrului Justiției privind onorariile notariale. În conformitate cu aceste norme, în momentul inițierii procedurii trebuie plătit un onorariu notarial egal cu 3 % din valoarea creanței. Solicitantul poate opta pentru efectuarea plății în numerar sau cu cardul de credit/debit la biroul notarial sau prin transfer în contul bancar al notarului, ori prin mandat poștal.

Ce taxe sunt aplicabile?

În momentul inițierii procedurii trebuie plătit un onorariu notarial.

Cât trebuie să plătesc?

Cuantumul onorariului notarial este egal cu 3 % din valoarea creanței financiare, excluzând taxele (dobândă, costuri); pentru mai multe creanțe, cuantumul onorariului notarial este egal cu 3 % din totalul sumelor, dar nu mai mic de 5 000 HUF și nu mai mare de 300 000 HUF. În cazul în care în procedură sunt implicate mai mult de cinci persoane, onorariul minim este de 1 000 HUF înmulțit cu numărul de părți. În cazul în care creanța financiară este exprimată într-o altă monedă decât HUF, onorariul trebuie plătit pentru echivalentul în HUF al creanței, calculat pe baza cursului de schimb oficial al băncii centrale din ziua în care este formulată cererea.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care solicitantul nu plătește onorariul notarial la începutul procedurii, notarul instrumentator îi cere solicitantului să achite onorariul notarial. În cazul în care solicitantul nu se conformează solicitării în termenul prevăzut, notarul va respinge cererea.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Solicitantul poate selecta oricare dintre modalitățile enumerate mai jos pentru a achita onorariul notarial:

 1. Acesta poate efectua plata în numerar la notarul instrumentator.
 2. Acesta poate efectua plata prin mandat poștal furnizat de notar în contul de plată al notarului instrumentator la orice oficiu poștal.
 3. Acesta poate efectua plata prin transfer în contul bancar al notarului.
 4. În cazul în care la biroul notarului instrumentator sunt disponibile facilități adecvate, solicitantul poate efectua plata prin card de credit/debit.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

În cazul în care onorariul notarial este plătit în numerar sau cu card bancar de credit/debit la biroul notarului, solicitantul nu trebuie să prezinte dovada plății.

În cazul în care solicitantul plătește onorariul notarial prin mandat poștal, chitanța care face dovada plății trebuie să fie anexată la cererea de somație europeană de plată.

În cazul în care solicitantul plătește onorariul notarial prin transfer în contul bancar al notarului, acesta trebuie să anexeze la cererea de somație europeană de plată un extras de cont corespunzător zilei în cauză sau o copie a acestuia, făcând dovada că suma a fost debitată.

Ultima actualizare: 03/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Malta

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele aplicabile acestei proceduri sunt prevăzute la articolul 1 alineatul (2), la articolul 2 și la articolul 13 alineatul (1) din Lista de tarife B din Codul de organizare și de procedură civilă (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili), care constituie capitolul 12 din Legislația Maltei (Liġijiet ta’ Malta).

Taxele judiciare nu pot fi plătite prin mijloace electronice.

Ce taxe se plătesc?

Trebuie achitate taxe pentru acțiunile prevăzute în următoarele formulare:

Formularul A – Cerere de somație europeană de plată

Formular D – Decizie de respingere a unei cereri de somație europeană de plată

Formularul E – Somație europeană de plată

Formularul F – Opoziție la o somație europeană de plată

Formularul G – Hotărâre de încuviințare a executării

Ce sumă trebuie să plătesc?

Formularul A – Cerere de somație europeană de plată: taxă judiciară de 30,00 EUR și 7,20 EUR pentru fiecare notificare a pârâtului (pârâților) și a persoanei care solicită formularul D sau E

Formularul F – Opoziție la o somație europeană de plată: taxă judiciară de 30,00 EUR și 7,20 EUR pentru fiecare notificare a reclamantului

Formularul G – Hotărâre de încuviințare a executării: taxă judiciară de 20,00 EUR

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Formularul nu va fi prelucrat decât după efectuarea plății.

Cum plătesc taxele judiciare?

Taxele judiciare pot fi plătite în următorul cont bancar:

Titularul contului

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (număr de cont bancar internațional)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Cheia Băncii Naționale

SORT CODE 01100

Numărul contului

40001EUR-CMG5-001-H

Cod BIC/SWIFT

MALTMTMT

Denumirea băncii

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa băncii

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Moneda contului

EUR

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Trebuie să prezentați chitanța eliberată de banca prin intermediul căreia s-a efectuat tranzacția.

Ultima actualizare: 31/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Ţările de Jos

Linkul se deschide într-o fereastră nouăIntroducere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCe taxe sunt aplicabile?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCât trebuie să plătesc?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCe se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCum pot să plătesc taxele judiciare?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCe trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Procedura europeană de somație de plată [Regulamentul (CE) nr. Linkul se deschide într-o fereastră nouă1896/2006, care a intrat în vigoare la 12 decembrie 2008] permite creditorilor să își recupereze creanțele civile și comerciale transfrontaliere necontestate în cadrul unei proceduri uniforme care funcționează pe baza unor formulare standard. În cadrul acestei proceduri nu este necesară prezența părților în instanță. Regulamentul se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Consiliul Judiciar (Raad voor de rechtspraak) a desemnat Tribunalul Districtual din Haga (Rechtbank Den Haag) drept singurul tribunal districtual care are competența de a gestiona cauzele referitoare la o somație europeană de plată. În cazul în care se depune o declarație de opoziție, procedura poate fi continuată în conformitate cu normele ordinare ale jurisdicției teritoriale.

Pentru a depune o cerere în cadrul procedurii europene de somație de plată, trebuie utilizat formularul A. Acest formular este disponibil în toate limbile Uniunii Europene pe site-ul web al Comisiei Europene.

Formularul

Cererile pot fi depuse la Tribunalul Districtual din Haga numai în limba neerlandeză.

Cererile din cadrul procedurii europene de somație de plată pot fi trimise la:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați telefonic grefa Afaceri Generale a instanței (griffie Algemene Zaken). Numărul de telefon al grefei Afaceri Generale a instanței este: +31 (0)70-381 22 64.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxele depind de valoarea creanței principale. A se vedea, de asemenea: Cât trebuie să plătesc?

Cât trebuie să plătesc?

Mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a Linkul se deschide într-o fereastră nouătaxelor aplicabile pentru anul 2019.

Natura/valoarea creanței sau a cererii

Taxa judiciară pentru alte persoane decât persoanele fizice

Taxa judiciară pentru persoanele fizice

Taxa judiciară pentru persoanele cu posibilități limitate

Taxa judiciară a instanței care examinează cauze subregionale

Cauze referitoare la o creanță sau cerere:

Pentru o sumă nedeterminată sau

O sumă care nu depășește 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Cauze referitoare la o creanță sau o cerere cu o valoare care depășește 500 EUR, dar care este mai mică de 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Cauze referitoare la o creanță sau o cerere cu o valoare care depășește 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Taxa judiciară a instanței care examinează alte cauze decât cele subregionale

Cauze referitoare la o creanță sau cerere:

– Pentru o sumă nedeterminată sau

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Cauze referitoare la o creanță sau o cerere cu o valoare care nu depășește 100 000 EUR

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Cauze referitoare la o creanță sau o cerere cu o valoare care depășește 100 000 EUR

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați următoarele site-uri web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăRechtspraak.nl și Linkul se deschide într-o fereastră nouăRaad voor Rechtsbijstand.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care taxele judiciare nu sunt plătite la timp, este posibil ca cererea să nu fie examinată în continuare, iar acțiunea va fi respinsă.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Solicitantul primește o factură pentru plata taxelor judiciare. Plata poate fi efectuată prin transfer bancar.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

După ce plătiți taxele judiciare, ar trebui să așteptați informații suplimentare din partea Tribunalul Districtual din Haga.

Regulamentul de instituire a unei proceduri europene de somație de plată prevede că instanța emite somația europeană de plată în cel mai scurt termen și în principiu în termen de treizeci de zile de la introducerea cererii.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTaxe aplicabile pentru 2019

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRechtspraak.nl

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRaad voor Rechtsbijstand

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

Ultima actualizare: 03/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Austria

Cadrul legislativ de reglementare a onorariilor profesiilor juridice

Avocații

În general, conform Codului avocaților din Austria (Rechtsanwaltsordnung), onorariile plătite avocaților pentru serviciile prestate de aceștia pot fi stabilite de comun acord între avocat și client.

Onorariile pot fi calculate pe baza unui anumit tarif pe oră sau pot fi fixe. Onorariile fixe nu variază în funcție de serviciile individuale prestate sau de timpul alocat. Dacă nu se stabilește în mod explicit un onorariu, se consideră că a fost convenit un nivel rezonabil de remunerare pe baza normelor privind onorariile, stabilite în Legea privind cuantumul onorariilor avocaților (Rechtsanwaltstarifsgesetz) sau în Criteriile generale privind onorariile avocaților (Allgemeinen Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte).

Codul de procedură civilă din Austria (Zivilprozessordnung – ZPO) și Legea privind cuantumul onorariilor avocaților prevăd că, în acțiunile civile, instanța trebuie să stabilească partea din costuri pe care partea căzută în pretenții trebuie să o ramburseze părții care are câștig de cauză. Costurile respective sunt calculate pe baza valorii litigiului, precum și a duratei și naturii serviciilor prestate.

În procedurile penale, ca regulă generală, orice persoană care a angajat un avocat să o reprezinte (un inculpat, o parte care inițiază punerea sub acuzare privată sau o parte care se constituie ca parte civilă în procesul penal) trebuie să suporte și costurile aferente. Acest lucru se aplică inclusiv atunci când avocatul apărării a fost numit din oficiu, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea de asistență juridică. Costurile variază, de regulă, în funcție de tipul și componența instanței competente (de exemplu, instanță teritorială, instanță regională cu ședințe conduse de un singur judecător, instanță formată din judecători consultanți sau curte cu jurați).

Executori judecătorești

Remunerația primită de executorii judecătorești (Gerichtsvollzieher) pentru activitățile pe care le desfășoară este prevăzută în Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare (Vollzugsgebührengesetz). Mai exact, legea prevede un onorariu pentru acțiunile de executare pe care creditorul solicitant trebuie să îl plătească la depunerea cererii de executare, împreună cu un onorariu fix, stabilit în Legea privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz -GGG).

Onorariul pentru acțiunile de executare (Linkul se deschide într-o fereastră nou㧠Secțiunea 2 din Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare) face parte din costurile procedurii de executare. Atunci când acordă cheltuieli de judecată, instanța poate dispune rambursarea de către debitor a costurilor respective în cazul în care creditorul solicită acest lucru.

Executorul judecătoresc are, de asemenea, dreptul la remunerație pentru colectarea plăților. Aceasta poate fi dedusă din suma colectată ( Linkul se deschide într-o fereastră nou㧠Secțiunea 11 din Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare).

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor civile

Taxele judiciare percepute pentru folosirea serviciilor instanțelor iau forma fie a unei taxe fixe, fie a unui procentaj din baza de evaluare. Suma depinde de natura cauzei și de valoarea litigiului (care este determinată de valoarea monetară a creanței) și de numărul părților. Dacă sunt implicate mai mult de două părți, se poate aplica o suprataxă, în conformitate cu § Secțiunea 19a din Legea privind taxele judiciare (între 10 și 50%).

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe

Pentru procedurile civile în primă instanță, trebuie plătită o taxă judiciară fixă la depunerea cererii. Taxa trebuie plătită o singură dată, indiferent de evoluția procedurii în această etapă și indiferent dacă acțiunea conține una sau mai multe creanțe sau se referă la una sau mai multe persoane, și acoperă toate procedurile în primă instanță. Dacă măsurile reparatorii solicitate inițial sunt extinse pe parcursul procedurilor, este posibil să survină taxe suplimentare. Acestea trebuie plătite la depunerea pledoariilor scrise. În cazul în care măsurile reparatorii solicitate sunt extinse în timpul unei ședințe de judecată, taxa suplimentară trebuie plătită în momentul înregistrării extinderii. La a doua sau a treia instanță, taxa trebuie achitată în momentul depunerii notificării căii de atac [§secțiunea 2 articolul (1) din Legea privind taxele judiciare]. În mod excepțional, în procedurile necontencioase se plătește uneori o taxă pentru emiterea hotărârii și nu o taxă pentru depunerea cererii.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

Se plătește o taxă în temeiul punctului 13 din Legea privind taxele judiciare numai în cazul punerii sub acuzare privată.

Etapa procedurilor penale în care trebuie plătite costuri fixe

Costurile fixe trebuie plătite la începutul procedurilor și la depunerea notificării căii de atac.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în procedurile constituționale

Conform Secțiunii 17a (1) din Legea privind Curtea Constituțională (Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG), taxa este de 220 EUR.

Etapa procedurii constituționale în care trebuie plătite costuri fixe

Costurile fixe trebuie plătite la începutul procedurilor.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

În termeni generali, avocatul are obligația de a-și informa clientul despre modalitatea în care vor fi calculate onorariile și despre costurile la care acesta trebuie să se aștepte. Secțiunea 50 articolul (2) din Orientările privind exercitarea profesiei de avocat și controlul respectării obligațiilor avocaților (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts – RL-BA) recomandă ca, atunci când preia o cauză nouă, avocatul să își informeze clientul cu privire la modul în care va fi calculat onorariul și la dreptul său de a primi plăți intermediare. Cu excepția cazului în care s-a convenit asupra unui onorariu fix, clientul are dreptul ca, la intervale de timp rezonabile, să solicite o situație intermediară a plăților ori un raport privind serviciile prestate sau, în cazul în care s-a convenit asupra unui onorariu pe bază orară, o situație privind numărul de ore petrecute pentru soluționarea litigiului. De asemenea, înainte de numirea avocatului, ar trebui încheiat un acord privind începerea și frecvența plăților intermediare.

Temeiul juridic al costurilor

Unde pot găsi informații despre taxele judiciare din Austria?

Dispozițiile legale privind obligația de a suporta anumite costuri în procedurile civile contencioase (inclusiv în materie comercială) se regăsesc în secțiunile 40-55 din Codul de procedură civilă. Procedurile necontencioase (de exemplu, cele referitoare la cauzele privind dreptul familiei, în special divorțul prin acordul soților, sau litigiile privind custodia, drepturile de vizitare sau pensia alimentară) sunt supuse unor norme separate privind obligația de a suporta costurile. Normele generale în materie sunt prevăzute în secțiunea 78 din Legea privind procedurile necontencioase (Außerstreitgesetz – AußStrG)Excepțiile de la respectivele norme generale se aplică, între altele, în procedurile referitoare la custodie și la dreptul de vizitare și în procedurile privind pensia alimentară pentru minori. Costurile aferente procedurilor penale sunt reglementate de dispozițiile din secțiunile 380-395 din Codul de procedură penală (Strafprozessordnung – StPO). Taxele judiciare (taxele fixe) sunt prevăzute în Legea privind taxele judiciare.

O prezentare generală a onorariilor pe care le pot percepe avocații este oferită în broșura de informare online disponibilă pe pagina principală a site-ului Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației Barourilor din Austria (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Se pot obține informații generale și prin intermediul paginii principale a Linkul se deschide într-o fereastră nouăserviciului HELP pentru cetățenii străini care locuiesc în Austria [Amtshelfer für Österreich] prin intermediul linkului: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren [Viața în Austria > Drept civil > Procedură civilă].

Acest site web Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul HELP pentru cetățenii străini care locuiesc în Austria oferă informații generale cu privire la taxele judiciare. Textele legilor (cum ar fi Legea privind taxele judiciare și normele privind cuantumul onorariilor) sunt disponibile gratuit prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul de informații juridice al Republicii Austria (Rechtsinformationssystem des Bundes) pe site-ul Cancelariei Federale a Austriei (Bundeskanzleramt).

În ce limbi sunt disponibile informațiile cu privire la temeiul juridic al costurilor în Austria?

În limba germană.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

O listă cu mediatori (menținută de Ministerul Justiției) este disponibilă pentru publicul larg pe o Linkul se deschide într-o fereastră nouăpagină de internet creată în acest scop.

În ceea ce privește justiția reparatorie în procedurile penale, informații privind medierea între inculpat și victimă sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăNEUSTART (inclusiv în limba engleză).

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Informații disponibile online cu privire la costurile procedurale

Puteți consulta informații cu caracter general despre sistemul judiciar din Austria, costurile judiciare și Ministerul Federal al Justiției pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul judiciar al Austriei și pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului HELP pentru cetățenii străini care locuiesc în Austria, care oferă informații generale, într-un format accesibil pentru cititori.

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul de informații juridice al Republicii Austria pune la dispoziție textele următoarelor legi:

 • Legea privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz – GGG)
 • Legea privind dreptul la onorarii (Gebührenanspruchsgesetz – GebAG)
 • Codul avocaților (Rechtsanwaltsordnung – RAO)
 • Legea privind cuantumul onorariilor avocaților (Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG)

Textul Criteriilor generale privind onorariile avocaților (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte – AHK) poate fi accesat prin intermediul portalului Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației Barourilor din Austria.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pentru acest tip de informații, contactați direct Ministerul Justiției din Austria.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Taxele judiciare care trebuie achitate pentru fiecare tip de procedură sunt prestabilite (prin Legea privind taxele judiciare). Acestea pot varia dacă valoarea litigiului crește sau scade. În acțiunile civile, instanța stabilește ce taxe și costuri (onorariile avocaților, onorariile experților, costurile de interpretare/traducere) trebuie plătite părții care are câștig de cauză de partea care cade în pretenții. Instanța acordă cheltuielile judecătorești pe baza Legii privind cuantumul onorariilor avocaților (pentru onorariile avocaților) și a Legii privind dreptul la onorarii (pentru onorariile experților și ale interpreților). Costurile se bazează în principal pe cheltuielile implicate și pe timpul alocat. Prin urmare, nu poate fi indicată dinainte o sumă specifică. În principiu, onorariul plătit avocatului de către client poate fi convenit în mod liber între aceștia.

Taxa pe valoarea adăugată

Unde sunt disponibile informații cu privire la taxa pe valoarea adăugată? Care sunt valorile aplicabile?

Serviciile avocaților sunt supuse taxei pe valoarea adăugată. TVA în Austria este de 20 %. Ca și alte cheltuieli, aceasta trebuie plătită avocatului separat, astfel cum se prevede în secțiunea 16 din Legea privind cuantumul onorariilor avocaților și în secțiunea 17 din Criteriile generale privind onorariile. Onorariile prevăzute în Legea privind cuantumul onorariilor avocaților și în Criteriile generale privind onorariile nu includ taxa pe valoare adăugată.

Asistență juridică

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Eligibilitatea pentru asistență juridică (Verfahrenshilfenu se bazează pe un prag minim de venit stabilit prin lege. În procedurile civile (și în cauzele comerciale), acordarea asistenței juridice este reglementată de Codul de procedură civilă austriac. Dispozițiile Codului de procedură civilă se aplică, mutatis mutandis, în procedurile necontencioase. Hotărârea de a acorda asistență juridică este luată de instanța de prim grad de jurisdicție.

Se acordă asistență juridică unei părți numai în cazul în care venitul acesteia, situația financiară și obligațiile de plată a unei pensii alimentare fac ca aceasta să nu își poată permite să plătească costul procedurilor judiciare fără ca acest lucru să-i afecteze grav resursele necesare pentru menținerea unui nivel de trai modest. Asistența juridică nu se va acorda dacă acțiunea sau apărarea legală dorită pare evident neîntemeiată sau lipsită de șanse de reușită. Instanța hotărăște care dintre beneficiile menționate în continuare trebuie acordate în fiecare caz în parte.

În Austria, asistența juridică poate include:

 1. scutirea temporară de la plata taxelor judiciare, a remunerației martorilor, a onorariilor experților și ale interpreților sau traducătorilor, a costurilor eventualelor anunțuri publice care trebuie efectuate, a costurilor unui curator și a oricăror cheltuieli suportate din veniturile proprii de reprezentantul sau avocatul desemnat de către instanță
 2. reprezentarea de către un avocat.

În termen de trei ani de la încheierea procedurilor, părților care au primit asistență juridică li se poate solicita să plătească, integral sau parțial, suma aferentă, în cazul în care situația lor financiară s-a schimbat și au posibilitatea de a efectua respectivele plăți fără ca acest lucru să le afecteze resursele necesare pentru subzistență.

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați și victime

Nu se utilizează un prag financiar fix pentru a stabili dacă un inculpat, victima unei infracțiuni sau un reclamant parte civilă are dreptul la asistență juridică. Plata unei alocații de întreținere mai mari decât venitul minim de subzistență și sub nivelul unei alocații adecvate reprezintă criteriile hotărâtoare. Venitul minim de subzistență este recalculat permanent, iar versiunea cea mai recentă este publicată pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăjudiciar oficial al Austriei.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor

În cazul în care nu are dreptul la asistență judiciară (Prozessbegleitung) în conformitate cu §secțiunea 66 articolul (2) din Codul de procedură penală (Strafprozessordnung – StPO), un reclamant parte civilă are dreptul să obțină asistență juridică dacă

 • acesta nu își poate permite să fie reprezentat de un apărător fără ca acest lucru să-i afecteze resursele necesare pentru subzistență (a se vedea observațiile de mai sus privind resursele necesare) și
 • reprezentarea acestuia de către un apărător este în interesul administrării justiției, în special, în interesul executării corespunzătoare a cererilor, în vederea evitării unor proceduri civile ulterioare.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică inculpaților

Pe lângă condițiile financiare, asistența juridică trebuie să fie în interesul administrării justiției și, în special, în interesul unei apărări corespunzătoare.

Se consideră că desemnarea unui apărător este în orice caz în interesul administrării justiției atunci când

 • apărarea este obligatorie (notwendige Verteidigung) în conformitate cu secțiunea 61 articolul (1) din Codul de procedură penală (a se vedea mai jos),
 • dacă inculpatul este orb, surd, mut sau un alt handicap sau nu cunoaște suficient limba folosită de instanță,
 • în procedurile privind căile de atac;
 • atunci când cauza implică circumstanțe faptice și juridice complexe.

În cauzele în care apărarea este obligatorie, inculpatul trebuie să fie reprezentat de un avocat al apărării. Secțiunea 61 articolul (1) din Codul de procedură penală conține o listă exhaustivă a situațiilor în care apărarea este obligatorie, conform legii:

 1. atunci când și atâta timp cât inculpatul este reținut în arest preventiv;
 2. pe parcursul tuturor procedurilor care implică reținerea într-o instituție pentru infractorii cu boli psihice;
 3. într-un proces în vederea reținerii într-o instituție pentru infractorii care suferă de o dependență și care au nevoie de reabilitare sau a închiderii într-o instituție pentru infractorii recidiviști periculoși;
 4. într-un proces în fața unei instanțe regionale care este judecat de judecători consultanți sau de o curte cu jurați;
 5. într-un proces în fața unei instanțe regionale care este judecat de un singur judecător, în cazul în care inculpatul este pasibil de o pedeapsă mai mare de trei ani de închisoare, cu excepția infracțiunii de furt calificat prevăzută la secțiunea 129 articolele (1)-(3) din Codul penal (Strafgesetzbuch – StGB) și de primire de bunuri furate prevăzută la secțiunea 164 articolul (4) din Codul penal;
 6. într-un interogatoriu contradictoriu (secțiunea 165), în cazul în care acesta face parte din apărarea obligatorie în proces în conformitate cu punctele 3 - 5, într-o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță formată din judecători consultanți sau de o curte cu jurați;
 7. pentru depunerea unei cereri de rejudecare și la orice ședință de judecată publică privind o astfel de cerere.

Proceduri judiciare gratuite

Pentru a proteja drepturile victimei în procedurile penale, asistența psiho-socială sau asistența judiciară sunt disponibile în mod gratuit pentru victimele faptelor violente, ale amenințărilor periculoase sau ale infracțiunilor de natură sexuală, precum și pentru soțul/soția, partenerul de viață, o rudă de gradul întâi, fratele sau sora unei persoane al cărei deces este posibil să fi fost cauzat de o infracțiune, sau pentru alte rude care au fost martori la respectiva infracțiune. Victimele sub 14 ani ale infracțiunilor de natură sexuală au dreptul la asistență gratuită în toate cazurile, fără a fi nevoie să depună o cerere. Asistența psiho-socială vizează pregătirea victimei pentru proceduri și pentru stresul emoțional cauzat de acestea. Asistența psiho-socială și asistența judiciară sunt oferite de organizații pentru sprijinul victimelor contractate de Ministerul federal al Justiției în temeiul secțiunii 66 articolul (2) din Codul de procedură penală.

În procedurile necontencioase nu se percep taxe pentru procedurile privind numirea unui curator (Sachwalter), custodia și dreptul de vizitare. De asemenea, nu se percep taxe pentru procedurile desfășurate în temeiul Legii privind închiderea într-o instituție privativă de libertate (Unterbringungsgesetz) și al Legii privind internarea în instituții de îngrijire (Heimaufenthaltsgesetz). În cazul în care o parte în cadrul procedurilor are venituri scăzute sau active limitate în raport cu taxele care trebuie plătite, asistența juridică poate fi acordată sub forma unei scutiri temporare de la plata taxelor judiciare. Nivelul scutirii acordate depinde de cererea înaintată și este la libera apreciere a instanței.

Când trebuie să plătească partea căzută în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Procedurile contencioase

Costurile în cadrul procedurilor civile (inclusiv în cauzele comerciale) sunt reglementate de Codul de procedură civilă. Acesta prevede că, în general, fiecare parte trebuie să plătească inițial costurile survenite prin implicarea sa în procedură. Costurile implicate de ambele părți sunt inițial împărțite în mod egal între acestea. Atunci când instanța se pronunță asupra cauzei, aceasta emite, de asemenea, o hotărâre privind costurile. Se aplică principiul acordării cheltuielilor de judecată părții care are câștig de cauză. Partea căzută în pretenții în toate privințele trebuie să ramburseze celeilalte părți toate onorariile și costurile suportate de aceasta care au fost necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a procesului sau pentru apărare. În cazul în care părțile au câștig de cauză parțial, costurile sunt compensate reciproc sau împărțite în mod proporțional.

Nerespectarea principiului acordării cheltuielilor de judecată părții care are câștig de cauză este justificată în anumite cazuri:

 • în cazul căderii în pretenții cu privire la un capăt de cerere relativ minor, dacă partea acțiunii care a fost respinsă nu a generat costuri specifice;
 • dacă cuantumul creanței este stabilit de experți sau este la libera apreciere a instanței, iar costurile urmează a fi compensate reciproc;
 • în cazul în care conduita pârâtului nu a dat niciun motiv pentru intentarea acțiunii, iar acesta a recunoscut creanța încă de la început;
 • în cazul în care una dintre părți a determinat ca procedura să fie anulată sau declarată nulă și neavenită, partea respectivă poate fi obligată la plata costurilor integrale.

Procedurile necontencioase

Cauzele ce țin de dreptul familiei (procedurile pentru pensie alimentară, dreptul de vizitare și custodia asupra copiilor, precum și divorțul prin acordul soților) sunt soluționate prin proceduri necontencioase. Normele generale privind costurile în procedurile necontencioase se regăsesc în secțiunea 78 din Legea privind procedurile necontencioase. Cu toate acestea, se fac excepții de la aceste norme pentru numeroase tipuri de proceduri. Și aici se aplică în mod normal principiul potrivit căruia cheltuielile de judecată se acordă părții care are câștig de cauză, însă acestea pot fi acordate diferit pentru motive de echitate. Dacă nu se solicită despăgubiri, cheltuielile suportate din veniturile proprii (de exemplu, onorariile experților) trebuie plătite proporțional cu rolul părții în cauză. Dacă acesta nu poate fi stabilit, cheltuielile trebuie împărțite în mod egal.

Detalii privind diferitele tipuri de proceduri (proceduri privind pensia alimentară, dreptul de vizitare, custodia asupra copiilor și divorțul):

 1. În ceea ce privește procedurile de divorț, trebuie să se facă o distincție între divorțul neconsimțit și divorțul prin acordul părților.

Divorțul neconsimțit: Dispozițiile speciale din Codul de procedură civilă austriac se aplică divorțurilor neconsimțite. Dacă niciuna dintre părți nu este găsită în culpă, costurile trebuie compensate reciproc. Dacă motivul pentru divorț este destrămarea căsniciei și hotărârea de divorț stabilește culpa unuia dintre soți pentru destrămare, atunci partea vinovată trebuie să plătească costurile celeilalte părți.

Divorțul prin acordul părților: Normele privind procedurile necontencioase se aplică divorțului prin acordul părților. În acest caz, soții depun două cereri identice în fața instanței. Deoarece nu există proceduri contradictorii, nu se acordă nici cheltuieli de judecată. Cheltuielile din veniturile proprii trebuie suportate în mod egal de părți.

 1. Procedurile pentru custodie și dreptul de vizitare sunt, de asemenea, proceduri necontencioase. În virtutea unei clauze de scutire (secțiunea 107 articolul (5) din Legea privind procedurile necontencioase), nu se acordă cheltuieli în acest tip de procedură.
 2. În temeiul unei alte clauze de scutire [secțiunea 101 articolul (2) din Legea privind procedurile necontencioase], nu se acordă cheltuieli de judecată în procedurile privind pensia de întreținere pentru copiii care sunt încă minori.

Procedurile penale

În procedurile penale, orice persoană care este reprezentată de un avocat al apărării sau de un alt reprezentant trebuie să suporte costurile pentru plata onorariului acestuia, chiar dacă avocatul a fost numit de către instanță [secțiunea 393 articolul (1) din Codul de procedură penală].

O hotărâre de condamnare a inculpatului trebuie să dispună, de asemenea, plata de către persoana condamnată a costurilor procedurilor penale [secțiunea 389 articolul (1) din Codul de procedură penală]. În temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunii 381 articolul (1) din Codul de procedură penală, pot fi suportate următoarele cheltuieli în procesul penal:

 1. o sumă forfetară pentru costurile procedurilor penale, altele decât cele descrise în continuare, inclusiv costurile anchetei și ale măsurilor dispuse de procuror sau de instanță pentru efectuarea actelor oficiale, limitată în conformitate cu secțiunea 381 articolul (3) la următoarele valori maxime: pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de o curte cu jurați, între 500 și 10 000 EUR; pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de judecători consultanți, între 250 EUR și 5 000 EUR; pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de un singur judecător, între 150 EUR și 3 000 EUR; iar pentru procesele în fața unei instanțe teritoriale, între 50 EUR și 1 000 EUR;
 2. onorariile experților, precum și, în general, onorariile interpreților;
 3. costuri pentru informații, rapoarte sau avize din partea autorităților publice;
 4. costuri pentru transportul internațional al inculpatului sau al martorilor din străinătate;
 5. costuri generate de un ordin de înghețare și costuri pentru informații privind conturi bancare, pentru confiscarea corespondenței, pentru informații privind date de telecomunicații și pentru interceptarea telecomunicațiilor;
 6. costuri legate de executarea hotărârii, inclusiv cele cu transferul prizonierilor într-un sistem penal intern sau străin, cu excepția costurilor aferente executării unei pedepse privative de libertate;
 7. taxe judiciare aferente procedurii penale;
 8. onorariile avocatului apărării sau ale altor reprezentanți;
 9. o sumă forfetară referitoare la costurile pentru asistența acordată victimei, în cuantum de până la 1 000 EUR.

Cu excepția costurilor menționate la punctele 3, 7 și 9 de mai sus, costurile sunt achitate în avans de autoritățile federale. Atunci când hotărăște suma forfetară stabilită în conformitate cu secțiunea 381 articolele (1) și (9), instanța ține seama de situația materială a persoanei răspunzătoare pentru plată. Costurile pentru serviciile unui interpret nu trebuie să fie rambursate de pârât.

Cu toate acestea, secțiunea 391 articolul (1) din Codul de procedură penală prevede recuperarea costurilor procedurilor penale de la persoana condamnată numai în cazul în care acest lucru nu pune în pericol resursele necesare pentru ca persoana condamnată și familia sa să mențină un nivel de trai modest sau capacitatea acesteia de a plăti despăgubiri pentru daunele produse. În cazul în care costurile nu pot fi recuperate din cauza lipsei mijloacelor materiale a persoanei condamnate, instanța poate declara costurile nerecuperabile. Atunci când instanța constată că respectivele costuri vor deveni recuperabile în viitor, însă nu sunt recuperabile în prezent, capacitatea economică a persoanei în cauză trebuie reevaluată după o anumită perioadă. Termenul de prescripție pentru recuperarea costurilor prevăzut de lege este de cinci ani după pronunțarea hotărârii finale în proces. În cazul în care instanța decide că persoana condamnată trebuie să suporte costurile procedurilor, iar ulterior se dovedește că situația acesteia nu îi permite să le plătească, autoritățile pot să prelungească termenul de plată, să permită plata în rate sau să reducă valoarea.

În cazul în care persoana condamnată este obligată prin hotărâre a instanței penale să plătească cel puțin despăgubiri parțiale unui reclamant parte civilă, aceasta trebuie să ramburseze, de asemenea, costurile suportate de reclamantul parte civilă în legătură cu procesul penal.

În conformitate cu secțiunea 393a din Codul de procedură penală, un inculpat care a fost achitat poate solicita autorităților federale o contribuție pentru plata costurilor legate de onorariul avocatului apărării. Aceasta acoperă cheltuielile suportate efectiv din veniturile proprii și o sumă forfetară pentru costurile avocatului apărării. Suma forfetară este calculată în funcție de amploarea și complexitatea apărării, precum și de sfera serviciilor necesare și adecvate furnizate de avocat și nu poate depăși următoarele plafoane: pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de curtea cu jurați, 10 000 EUR; pentru procesele în fața unui instanțe regionale care sunt judecate de judecători consultanți, 5 000 EUR; pentru procesele în fața instanței teritoriale care sunt judecate de un singur judecător, 3 000 EUR; și pentru procesele în fața instanțelor teritoriale, 1000 EUR.

În cazul în care procedurile penale au fost inițiate prin punere sub acuzare privată sau la cererea unui reclamant parte civilă, în temeiul secțiunii 72 din Codul de procedură penală, și nu au condus la o condamnare, acuzatorul privat sau reclamantul parte civilă are obligația să plătească toate costurile generate de introducerea sau continuarea acțiunii. În cazul în care procedurile penale se încheie prin tranzacție (Diversion), (secțiunile 198-209 din Codul de procedură penală), reclamantul parte civilă nu este nevoit să plătească costurile.

Onorariile experților

În procedurile civile contencioase (inclusiv în cauzele comerciale), onorariul expertului se compensează sau se împarte reciproc în funcție de măsura în care o parte are câștig de cauză [secțiunea 43 articolul (1) din Codul de procedură civilă].

În procedurile privind divorțul neconsimțit, dacă hotărârea nu stabilește culpa, cheltuielile suportate din veniturile proprii trebuie compensate reciproc. În cazul în care una dintre părți a plătit mai mult de jumătate din cheltuieli, cealaltă parte trebuie să restituie cuantumul plătit în plus. Dacă unul dintre soți este găsit în culpă, atunci acesta va trebui să ramburseze celeilalte părți cheltuielile legate de plata onorariilor experților.

În cadrul procedurilor următoare, toate onorariile experților plătite inițial din fonduri oficiale trebuie rambursate instanței de părțile care le-au determinat sau în al căror interes a fost introdusă acțiunea oficială: procedurile de divorț prin acordul soților, procedurile pentru obținerea custodiei și pentru drepturile de vizitare și procedurile privind pensia alimentară pentru copiii minori. Dacă mai multe persoane au obligația de a rambursa costurile, atunci acestea răspund solidar [secțiunea 1 articolul (5) din Legea privind taxele judiciare] (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG) coroborată cu secțiunea 2 articolul (1) din aceeași lege).

Cuantumul onorariilor experților este reglementat de Legea privind dreptul la onorarii. Fiecare caz specific depinde în esență de conținutul și sfera raportului solicitat de instanță.

În procedurile penale, onorariile experților fac parte din costurile procedurilor [secțiunea 381 articolul (1) din Codul de procedură penală], care, în conformitate cu secțiunea 389 articolul (1) din Codul de procedură penală, trebuie să fie suportate de persoana condamnată. Onorariile experților sunt stabilite de instanță sau de procuror și sunt plătite de autoritățile federale.

Onorariile traducătorilor și interpreților

Explicațiile de mai sus se aplică, de asemenea, în cazul onorariilor traducătorilor și interpreților.

Documente relevante

Studiu privind transparența costurilor: Raport de țară: Austria PDF(829 Kb)en

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunea 32 din Legea privind taxele judiciare

Ultima actualizare: 06/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Polonia

Introducere

Ce tipuri de taxe judiciare se colectează?

Cât ar trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc la timp?

Cum se plătește o taxă judiciară?

Care sunt pașii următori?

Introducere

Taxele în cadrul acțiunilor civile sunt reglementate prin Legea privind taxele judiciare (în cauzele civile) din 28 iulie 2005 (text consolidat: Monitorul Oficial 2014, punctul 1025). De regulă, se percepe o taxă pentru orice cerere introductivă, inclusiv pentru cererile înaintate în cadrul procedurilor reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată. Legislația poloneză prevede posibilitatea de a depune o cerere de scutire de la plata acestor cheltuieli în textul legii menționate mai sus (Titlul IV - Scutirea de la plata cheltuielilor de judecată).

Ce tipuri de taxe judiciare se colectează?

Taxa aplicabilă în cazul procedurii europene de somație de plată este una proporțională.

Cât ar trebui să plătesc?

Se percepe o taxă proporțională pentru cauzele referitoare la drepturile de proprietate care ajunge la 5 % din valoarea litigiului (adică suma specificată în cererea introductivă); însă aceasta nu poate fi mai mică de 30 PLN sau mai mare de 100 000 PLN. În cazul în care se solicită anularea procedurii europene de somație de plată, se percepe jumătate din taxă.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc la timp?

În temeiul articolului 1262 alineatul (1) din Codul de procedură civilă din 17 noiembrie 1964 (Monitorul Oficial nr. 43, punctul 269, cu modificările ulterioare), instanța nu va lua nicio măsură ca răspuns la un document de procedură pentru care taxa aplicabilă nu a fost achitată. Cu alte cuvinte, taxa trebuie plătită la depunerea documentului de procedură (cererea introductivă) pentru care aceasta este datorată sau, în mod alternativ, trebuie depusă o cerere de scutire de la plata cheltuielilor de judecată.

Consecințele procedurale ale neplății taxelor aferente unui document de procedură sunt prevăzute la Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolele 130 și Linkul se deschide într-o fereastră nouă1302 din Codul de procedură civilă, printre altele.

În temeiul articolului 130 din Codul de procedură civilă, dacă documentul de procedură (inclusiv cererea introductivă) nu poate fi prelucrat ca urmare a neplății taxei, președintele instanței solicită părții să efectueze această plată în termen de o săptămână, în caz contrar documentul de procedură se returnează. În cazul în care documentul de procedură a fost depus de o persoană care locuiește în străinătate și nu are un reprezentant desemnat în Polonia, președintele instanței va specifica un termen de cel puțin o lună pentru plata taxei. Dacă taxa nu este plătită în termenul specificat, documentul de procedură se returnează părții. Dacă taxa este plătită în termenul specificat, documentul de procedură produce efecte juridice de la data depunerii.

În temeiul articolului 1302 din Codul de procedură civilă, un document de procedură depus de un avocat sau un avocat specializat în brevete pentru care nu s-a efectuat plata taxei se returnează fără o solicitare de plată dacă taxa este fixă sau proporțională cu valoarea litigiului, conform precizării părții. Totuși, dacă taxa pentru documentul de procedură este plătită în termen de o săptămână de la comunicarea sau notificarea deciziei de returnare a documentului, documentul produce efecte juridice începând cu data la care a fost depus.

Cum se plătește o taxă judiciară?

Modalitățile de plată a taxelor judiciare în cauzele civile sunt reglementate prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul ministrului justiției din 31 ianuarie 2006 de stabilire a modalităților de plată a taxelor judiciare în cauzele civile (Monitorul Oficial nr. 27, punctul 199), prin care se pune în aplicare legislația pentru Legea privind taxele judiciare (în cauzele civile) menționată anterior.

Taxele judiciare în cauzele civile se pot plăti prin mijloace fără numerar în contul curent al instanței competente (detaliile contului se pot obține direct de la instanță sau de pe site-ul web al acesteia sau de pe site-ul Ministerului Justiției), direct la casieria instanței sau sub forma timbrelor judiciare care pot fi achiziționate de la casieria instanței.

Care sunt pașii următori?

Odată ce taxele au fost achitate și eventualele nereguli soluționate, instanța va emite o somație europeană de plată.

Ultima actualizare: 03/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - România

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Procedura somației europene de plată este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.

Cu privire la sistemul taxelor judiciare de timbru precizăm că acesta este reglementat de Ordonanța de urgență nr. 80/2013, în vigoare de la 26.06.2013. Acest act normativ a fost adoptat ca urmare a modificării cadrului legal de desfășurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum și punerea în aplicare a noilor instituții adoptate prin Codul civil.

Taxele judiciare de timbru sunt datorate de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești, precum și de către Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Taxele judiciare de timbru se pot plăti, în România, în sistem on-line, însă până în prezent un sistem electronic de plată nu este funcțional.

Ce fel de taxe se plătesc?

Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege.

Persoanele fizice pot beneficia, la cerere, de reduceri, scutiri și eșalonări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele juridice pot beneficia de facilități la plata taxelor judiciare de timbru în condițiile art. 42 alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013.

Cât va trebui să plătesc?

În stadiul actual al legislației taxa judiciară de timbru pentru introducerea cererii de somație europeană de plată se stabilește potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 astfel:

 1. până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;
 2. între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;
 3. între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;
 4. între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;
 5. între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.105 lei + 2% pentru ce depășește 50.000 lei;
 6. peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 taxa judiciară de timbru se plătește anticipat. Dacă până la termenul prevăzut de lege sau stabilit de instanță reclamantul nu îndeplinește obligația de plată a taxei, cererea va fi anulată ca netimbrată sau, după caz, va fi soluționată în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. De asemenea, în situația în care cererea de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru a fost respinsă, iar reclamantul nu a achitat în termenul stabilit de instanță taxa de timbru datorată și nu a depus la dosar dovada plății, instanța procedează la anularea cererii ca netimbrată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.

Taxele judiciare de timbru pot fi plătite în numerar la Direcțiile de Taxe și Impozite ale unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința sau în care persoana juridică își are sediul.

Totodată, taxele judiciare de timbru pot fi plătite prin virament bancar și în sistem on-line.

Până în prezent, în România, nu a fost implementat un sistem de plată electronică al taxelor judiciare de timbru, deși această modalitate este prevăzută de lege.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Chitanța de plată a taxelor judiciare de timbru, eliberată în cazul plăților efectuate în numerar sau ordinul de plată se depune odată cu înregistrarea cererii de chemare în judecată.

Chitanțele sau după caz, ordinele de plată privind taxele judiciare de timbru nu au un format standard, fiind eliberate în forma acceptată de unitatea la care se face plata.

În cazul în care taxa judiciară de timbru este plătită după ce reclamantul a primit comunicarea instanței în acest sens, acesta trebuie să depună la dosarul cauzei dovada plătii taxei în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

Depunerea dovezii de plata a taxei de timbru se poate realiza personal la sediul instanței sau prin poștă cu indicarea numărului de dosar (numărul cauzei) pentru care plata a fost făcută, numărul de dosar fiind menționat în comunicarea pe care instanța o trimite părții.

Ultima actualizare: 09/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Slovenia

Introducere

Ce taxe se aplică?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare aplicabile procedurii europene de somație de plată sunt stabilite în Legea privind taxele judiciare (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 37/08, nr. 97/10, nr. 63/13, nr. Linkul se deschide într-o fereastră nouă58/14 – decizie a Curții Constituționale, Linkul se deschide într-o fereastră nouă19/15 – decizie a Curții Constituționale, 30/16 și 10/17 – ZPP-E; Legea de modificare și completare a Codului de procedură civilă, denumit în continuare: ZST-1) ca normă generală care reglementează taxele judiciare.

ZST-1 (articolul 6) constituie temeiul juridic pentru plata taxelor judiciare în numerar, pe cale electronică sau cu alte mijloace de plată valabile, inclusiv în ceea ce privește plata taxelor în cadrul procedurii europene de somație de plată. În practică, taxele judiciare pot fi plătite pe cale electronică prin intermediul serviciilor de plată online ale diferitelor bănci.

Ce taxe se aplică?

Pentru întreaga procedură europeană de somație de plată se aplică o taxă judiciară unică. Taxa judiciară trebuie să fie achitată de către reclamant, iar plata trebuie să fie efectuată la data depunerii în instanță a cererii de somație europeană de plată.

Cât va trebui să plătesc?

În cadrul procedurii europene de somație de plată, cuantumul taxelor judiciare care trebuie plătite de solicitant la depunerea cererii în instanță depinde de valoarea obiectului litigiului.

Coeficientul aplicat la calcularea acestei taxe este de 1,2 (numărul 1301 din baremul taxelor prevăzut de ZST-1), iar taxele se calculează conform tabelulului de la articolul 16 din ZST-1. Dat fiind că numărul claselor de valoare este foarte mare, acestea nu pot fi menționate în detaliu în această etapă.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care solicitantul nu plătește taxa judiciară în timp util, instanța execută totuși procedura, iar taxa judiciară poate face obiectul unei recuperări silite, dacă acest lucru este necesar.

Cum pot plăti taxele judiciare?

ZST-1 (articolul 6) constituie temeiul juridic pentru plata taxelor judiciare în numerar, pe cale electronică sau cu alte mijloace de plată valabile, inclusiv în ceea ce privește plata taxelor în cadrul procedurii europene de somație de plată.

În practică, taxele judiciare pot fi plătite pe cale electronică, prin intermediul serviciilor de plată online ale diferitelor bănci, putând fi achitate și în mod direct, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată sau la casa instanței (în numerar sau la terminalele punct de vânzare - POS).

Pentru efectuarea de plății electronice, fiecare bancă dispune de propriul serviciu de plată online.

Debitorul are posibilitatea de a achita în avans taxele judiciare, și anume la momentul depunerii în instanță a cererii de deschidere a unei proceduri, sau de a depune mai întâi o cerere în instanță, urmând să aștepte ca aceasta să îi adreseze un ordin de plată în care să menționeze, pe lângă cuantumul taxelor judiciare datorate, și celelalte informații necesare pentru efectuarea plății.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dacă debitorul a achitat taxele judiciare indicând în mod corespunzător numărul de referință (pe care instanța trebuie să-l comunice debitorului în ordinul de plată a taxei judiciare), acesta nu este obligat să furnizeze instanței dovada plății. În acest caz, instanța este informată cu privire la efectuarea plății prin intermediul unui sistem bancar electronic special (UJPnet), în cadrul căruia menționarea numărului de referință exact are o importanță decisivă pentru identificarea plății corespunzătoare.

În schimb, dacă taxa judiciară a fost plătită fără să se fi indicat numărul de referință adecvat, debitorul trebuie să prezinte instanței dovada plății. Nu se prevăd condiții de formă speciale în ceea ce privește valabilitatea acestei dovezi. Pe baza dovezii, instanța verifică, după caz, plata taxei judiciare în aplicația UJPnet (în special în cazul în care taxa judiciară nu este achitată la casieria instanței).

Ultima actualizare: 02/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Slovacia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce plătesc?

Introducere

Legea nr. 71/1992 privind taxele judiciare și taxele pentru extrasele din cazierul judiciar, cu modificările ulterioare.

Taxele judiciare pot fi plătite prin card de debit sau de credit, prin transfer bancar sau la sucursala unei bănci străine.

Care sunt taxele aplicabile?

Taxele judiciare sunt exigibile în temeiul articolului 1 din Legea nr. 71/1992 privind taxele judiciare și taxele pentru extrasele din cazierul judiciar, cu modificările ulterioare, pentru acte individuale sau acțiuni în justiție desfășurate la propunerea autorităților administrației judiciare și a procurorilor și ca acte ale acestora și sunt enumerate în baremul taxelor judiciare și al taxelor pentru extrasele din cazierul judiciar, care constituie o anexă la legea menționată.

De asemenea, se percep taxe pentru procedurile și actele desfășurate în lipsa unei propuneri în beneficiul plătitorului taxei dacă sunt menționate în mod expres în barem.

Ce sumă voi avea de plătit?

Cuantumul taxelor este menționat în barem ca procent din baza taxei sau ca sumă fixă. Dacă se stabilește cuantumul taxei pentru o procedură, aceasta înseamnă o procedură în fața unei singure instanțe. Se plătește o taxă cu același cuantum dacă se exercită o cale de atac în aceeași cauză.

În cazul depunerii unei petiții de începere a unei proceduri europene de somație de plată, cu excepția cazului în care se stabilește un cuantum special, taxa este de 6 % din costul (plata) obiectului procedurii sau valoarea obiectului litigiului, dar nu mai puțin de 16,50 EUR. Aceeași taxă se aplică și în cazul depunerii unei obiecții.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă nu s-a plătit taxa datorată la depunerea unei plângeri, a unei petiții de începere a unei proceduri, a unei căi de atac sau a unei plângeri în vederea casării, instanța solicită plătitorului să achite taxa într-un termen pe care îl stabilește, în general, în termen de zece zile de la primirea cererii; dacă taxa nu este plătită în termenul prevăzut, în ciuda solicitării, instanța va suspenda procedura. Plătitorul taxei trebuie să fie informat în cadrul procedurii de depunere a cererii despre consecințele neplății taxei.

Instanța nu suspendă procedura din cauza neplății taxei dacă:

 1. a început deja procedura;
 2. domeniul de aplicare al plângerii sau al petiției a fost extins sau s-a depus o cerere reconvențională sau o petiție în aceeași cauză după începerea procedurii;
 3. solicită plata taxei într-un cuantum care intră în contradicție cu textul legii menționate;
 4. obligația de plată a plătitorului taxei a apărut ca urmare a depunerii unei petiții pentru dispunerea unor măsuri de urgență;
 5. o cerere de scutire de la plata taxei a fost depusă în termenul de plată a taxei judiciare, iar instanța a admis cererea; dacă instanța acordă doar o scutire parțială, aceasta va solicita plătitorului taxei să plătească cuantumul taxei judiciare neacoperit de scutire.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele percepute de instanțe, de autoritățile administrației judiciare și de procurori se pot plăti în numerar, prin card de debit sau de credit, prin mandat poștal sau transfer bancar sau la sucursala unei bănci străine. Taxele se plătesc în numerar, prin card de debit sau de credit sau prin transfer bancar sau la sucursala unei bănci străine folosind echipamentele tehnice ale unei entități juridice deținute în totalitate de stat care este un operator de sistem, dacă organismul competent a îndeplinit cerințele în acest sens. Taxele pot fi plătite în numerar în cazul în care instanțele, autoritățile administrației judiciare și procurorii au instituit condițiile necesare în acest sens și cu condiția ca taxa pe cauză să nu depășească 300 EUR, cu excepția taxei de la punctul 17 (în cauzele ce țin de registrul comerțului), care poate fi plătită în numerar, chiar dacă depășește 300 EUR. Dacă instanța, autoritatea administrației judiciare și procurorul sunt integrate în sistemul central de evidență a taxelor, taxele plătite prin mandat poștal, card de debit sau de credit, transfer bancar sau la sucursala unei bănci străine sunt plătite în contul operatorului de sistem.

Ce fac după ce plătesc?

Remiterea plății poate fi confirmată prin documente de plată standard utilizate în tranzacțiile obișnuite, în funcție de metoda de plată, și anume chitanță, mandat poștal, extras de cont etc.

Ultima actualizare: 02/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Suedia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Normele aplicabile în Suedia privind taxa pentru cererea de somație europeană de plată sunt reprezentate de:

Legea (2008:879) privind somația europeană de plată 5 § Solicitantul unei somații europene de plată trebuie să plătească o taxă aferentă cererii. Guvernul poate emite reglementări cu privire la valoarea taxei.

Taxa aferentă cererii trebuie plătită în avans.

Dacă solicitantul nu respectă dispoziția de plată a taxei aferente cererii, aceasta din urmă va fi respinsă.

Regulamentul (2008:892) privind somația europeană de plată 3 § La plata taxei aferente cererii, solicitantul trebuie să indice codul numeric personal al pârâtului sau numărul de înregistrare al organizației.

Este posibilă efectuarea plății în format electronic către Autoritatea suedeză de executare silită, folosind detaliile contului specificat.

Care sunt taxele aplicabile?

Dacă solicitați o somație europeană de plată în Suedia, trebuie să plătiți o taxă aferentă cererii. Taxa aferentă cererii trebuie plătită în avans. Aceasta înseamnă că taxa aferentă cererii trebuie să fi fost plătită pentru ca Autoritatea suedeză de executare silită să înceapă prelucrarea cererii de somație europeană de plată. Plata se face în momentul depunerii cererii în cadrul formularului A. După depunerea cererii, veți primi o dispoziție din partea Autorității suedeze de executare silită care conține informații despre modalitatea de plată a taxei aferente cererii. Nu veți primi o astfel de dispoziție dacă ați anexat deja la cerere dovada conform căreia taxa aferentă cererii a fost plătită în contul Autorității suedeze de executare silită.

Cât trebuie să plătesc?

În prezent, trebuie să plătiți o taxă aferentă cererii de 300 SEK.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă taxa aferentă cererii nu este plătită la timp, cererea va fi respinsă înainte de a fi prelucrată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Puteți plăti taxa aferentă cererii de somație europeană de plată utilizând detaliile contului de mai jos. Specificați numărul cauzei, codul numeric personal al pârâtului sau numărul de înregistrare al organizației ca informații la efectuarea plății:

 • Plus giro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Nu trebuie să faceți nimic după ce ați plătit la termen taxa aferentă cererii. Autoritatea suedeză de executare silită monitorizează primirea plății. Odată ce plata a fost înregistrată în contabilitate, Autoritatea suedeză de executare silită începe prelucrarea cererii dumneavoastră de somație europeană de plată.

Ultima actualizare: 02/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Anglia şi Ţara Galilor

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce plătesc?

Introducere

Somația europeană de plată este o procedură simplificată pentru obținerea de hotărâri judecătorești privind creanțele necontestate în cauzele civile și comerciale transfrontaliere. O cauză transfrontalieră este aceea în care cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința obișnuită într-un alt stat membru decât cel în care se află instanța de judecată în fața căreia este introdusă acțiunea.

Care sunt taxele aplicabile?

Plata taxelor judiciare este necesară pentru înaintarea unei cereri de somație europeană de plată. Dacă doriți să plătiți prin card de debit/credit, detaliile relevante ale cardului trebuie furnizate în anexa la „Formularul A – Cerere de somație europeană de plată”.

În cazul în care este necesară executarea silită a cererii, se impune plata unei taxe judiciare suplimentare. Mai multe detalii despre tipurile de proceduri disponibile pot fi găsite în paginile privind executarea silită referitoare la Anglia și Țara Galilor.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Taxele judiciare din Anglia și Țara Galilor pot fi consultate în broșura Linkul se deschide într-o fereastră nouăEX50 – Taxe judiciare aplicabile în cadrul instanțelor civile și de familie

Taxa datorată se bazează pe valoarea creanței.

Pentru a facilita consultarea, taxele din tabelul de mai jos sunt valabile începând cu 17 noiembrie 2016. Taxele judiciare fac obiectul modificărilor, astfel încât trebuie întotdeauna să verificați valabilitatea cuantumului unei anumite taxe adresându-vă instanței, reprezentantului dumneavoastră legal și oricăror alte persoane sau organizații implicate. Aceste taxe sunt exprimate în lire sterline (GBP); pentru a calcula echivalentul în euro, conversia trebuie efectuată în ziua în care doriți să depuneți cererea.

1.1 La începerea acțiunilor (inclusiv a celor introduse după acordarea permisiunii de introducere) în vederea recuperării unei sume de bani în cazul în care se solicită suma:

Taxa datorată (£)

(a) Nu depășește 300 £

35 £

(b) Depășește 300 £, dar nu depășește 500 £

50 £

(c) Depășește 500 £, dar nu depășește 1 000 £

70 £

(d) Depășește 1 000 £, dar nu depășește 1 500 £

80 £

(e) Depășește 1 500 £, dar nu depășește 3 000 £

115 £

(f) Depășește 3 000 £, dar nu depășește 5 000 £

205 £

(g) Depășește 5 000 £, dar nu depășește 10 000 £

455 £

(h) Depășește 10 000 £, dar nu depășește 200 000 £

5 % din valoarea creanței

(i) Depășește 200 000 £

10 000 £

Dacă doriți executarea silită a cererii, se percepe o taxă suplimentară.

Trebuie să plătiți o taxă judiciară pentru a introduce o cerere în fața instanței și să plătiți alte taxe judiciare în diferite etape ale cauzei. Puteți beneficia de o „scutire de taxe” (în funcție de situația dumneavoastră personală) ceea ce înseamnă că este posibil să nu fiți nevoit să plătiți o taxă judiciară sau să trebuiască să plătiți doar o parte din aceasta. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă datorată pe parcursul procesului în instanță. Așadar, de exemplu, solicitarea unei scutiri la înaintarea primei cereri vă va oferi doar scutirea pentru prima taxă, cea de „introducere”. Motivul pentru aceasta este că circumstanțele dumneavoastră s-ar putea modifica pe parcursul procesului și este posibil să nu mai fiți eligibil pentru scutire într-o etapă ulterioară. În mod alternativ, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe pe parcursul procesului.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care reclamantul nu completează corect detaliile relevante ale cardului de credit sau dacă plata nu se efectuează din anumite motive, instanța competentă va trimite reclamantului formularul B – „Solicitare către reclamant de a completa și/sau de a rectifica o cerere de somație europeană de plată” – prin care solicită furnizarea detaliilor unui card de credit valabil pentru a permite plata taxelor judiciare. Nu se va da curs cererii dacă nu se primește plata corectă.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Plata taxei judiciare se face prin furnizarea detaliilor corecte ale plății către instanță. Inițial, acest lucru ar trebui făcut prin furnizarea detaliilor relevante în „Formularul A – Cerere de somație europeană de plată”.

Plata se face de obicei prin card de debit/credit. Este posibil să nu fie disponibile toate metodele de plată din formularul A la instanța la care se depune cererea. Reclamantul ar trebui să ia legătura cu instanța și să verifice ce metodă de plată poate fi utilizată.

De asemenea, poate fi posibilă efectuarea plății prin telefon, cu un card de credit. Multe instanțe dispun de facilități pentru efectuarea plăților cu cardul în acest mod, dar mai întâi ar trebui contactată instanța competentă pentru a confirma că plata se poate efectua în acest mod.

Plata electronică se poate efectua doar în cazul unei persoane care are adresa în Regatul Unit.

Ce fac după ce plătesc?

Dacă cererea a fost formulată corect, instanța va emite somația europeană de plată (formularul E) adresată pârâtului. O notificare privind emiterea va fi trimisă în același timp reclamantului, împreună cu o chitanță aferentă operațiunii de plată.

Chitanța va avea de obicei dimensiunea 8 x 12 cm și va conține numele instanței și adresa poștală a acesteia în partea de sus și suma plătită, împreună cu data și ora plății în partea de jos.

Pentru mai multe informații, consultați Linkul se deschide într-o fereastră nouăCreanțele transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Irlanda de Nord

În prezent nu se percepe nicio taxă.

Ultima actualizare: 13/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Taxele judiciare aferente somației europene de plată - Scoţia

Introducere

Ce taxe se aplică?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

În Scoția, taxele judiciare aplicabile somațiilor europene de plată sunt reglementate prin:

 • Ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de modificare din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts.

Anexa 2 partea a II-a punctul 6 se aplică somațiilor europene de plată începând cu 1 aprilie 2019.

Anexa 3 partea a II-a punctul 6 se aplică somațiilor europene de plată începând cu 1 aprilie 2020.

Aceste taxe nu pot fi plătite electronic.

Ce taxe se aplică?

Pentru a depune la instanță o cerere de somație europeană de plată (formularul A) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1896/2006, este necesar să plătească o taxă care acoperă întreaga procedură judiciară.

În mod normal, nu este necesară reprezentarea de către un avocat consultant (solicitor), iar taxa judiciară nu include eventualele onorarii percepute de acesta și nici costul notificării sau comunicării actelor pârâtului.

Nu există o taxă pentru depunerea unei declarații de opoziție prin completarea formularului F.

Cât va trebui să plătesc?

Taxa pentru depunerea în instanță a unei cereri de somație europeană de plată este de 129 GBP.

În conformitate cu articolul 8 din ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/481, astfel cum a fost modificat - o parte poate beneficia de scutirea de la plata taxei, de exemplu dacă are dreptul la anumite prestații publice, sau poate beneficia de asistență judiciară în materie civilă.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În conformitate cu punctul 3 din ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/481, astfel cum a fost modificat - instanța nu acceptă cererea și nu este obligată să acționeze dacă taxa nu este achitată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare pot fi plătite:

 • prin cec către The Scottish Courts and Tribunals Service (Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția)
 • prin card de debit sau de credit; vă rugăm să verificați ce tipuri de card sunt acceptate de instanța competentă și dacă plata poate fi efectuată prin telefon.
 • prin ordin poștal către The Scottish Courts and Tribunals Service (Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția)
 • în numerar; vă recomandăm să nu efectuați plăți în numerar prin poștă.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Instanța acceptă depunerea documentelor prin completarea formularului A din Regulamentul UE nr. 1896/2006, precum și plata taxei judiciare. Documentele și plata ar trebui depuse la instanță sau trimise acesteia în același timp. Ca următor pas din cadrul procedurii, instanța îi va preda sau îi va trimite pârâtului formularul B, C, D sau E. Nu este necesar să se facă dovada plății.

Ultima actualizare: 03/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.