Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Introducere

Care sunt taxele aplicabile?

Ce sumă voi avea de plătit?

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

În Republica Croația, taxele judiciare sunt reglementate de Legea privind taxele judiciare (Narodne novine – NN, Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 și 157/2013, care conține secțiunea „Cuantumul taxelor judiciare”.

În temeiul articolului 6 din Legea privind taxele judiciare, taxele prevăzute în secțiunea „Cuantumul taxelor judiciare” trebuie achitate în timbre fiscale emise de Republica Croația și în numerar atunci când contribuabilul este obligat la plata unor taxe de peste 100 HRK.

Care sunt taxele aplicabile?

Se plătesc taxe judiciare în cadrul tuturor procedurilor judiciare civile și în temeiul articolului 16 din Legea privind taxele judiciare. Sunt scutite de la plată:

 1. Republica Croația și organismele guvernamentale;
 2. persoanele și organismele publice în exercitarea prerogativelor lor;
 3. lucrătorii și angajații în cadrul litigiilor de muncă și ofițerii în litigii de contencios administrativ privind drepturile acestora care decurg din relații oficiale;
 4. lucrătorii în litigii de contencios administrativ ce decurg din lichidarea premergătoare falimentului;
 5. invalizii din Războiul pentru Independența Croației, pe baza unor documente care dovedesc statutul acestora;
 6. soții ori soțiile, copiii și părinții luptătorilor uciși, dispăruți sau deținuți în timpul Războiului pentru Independența Croației, pe baza unor documente care dovedesc statutul acestor;
 7. soții ori soțiile, copiii și părinții persoanelor ucise, dispărute sau deținute în timpul Războiului pentru Independența Croației, pe baza unor documente care dovedesc statutul acestora;
 8. persoanele refugiate, strămutate și repatriate, pe baza unor documente care dovedesc statutul acestora;
 9. persoanele care beneficiază de ajutor social sub forma unor alocații de subzistență;
 10. organizații umanitare și organizații pentru protecția persoanelor cu handicap și a familiilor celor uciși, dispăruți sau deținuți în cursul exercitării unor activități umanitare;
 11. copiii care s-au constituit părți în cadrul unor acțiuni privind obligația de întreținere sau în cadrul unor acțiuni privind cereri de despăgubire întemeiate pe dreptul la întreținere;
 12. reclamanții în litigii privind recunoașterea maternității și a paternității, precum și pentru costurile suportate în cazul unei sarcini și a nașterii unui copil în afara căsătoriei;
 13. părțile care solicită restabilirea capacității juridice;
 14. minorii care solicită autorizarea în vederea dobândirii capacității juridice, întrucât au devenit părinți;
 15. părțile la o procedură de încredințare a unui copil și de executare a unei hotărâri privind drepturile de a vizita copilul respectiv;
 16. reclamanții în litigii privind drepturile ce decurg din asigurarea medicală generală și de pensie obligatorie, privind drepturile șomerilor în temeiul reglementărilor referitoare la ocuparea forței de muncă și drepturile în domeniul protecției sociale;
 17. reclamanții sau solicitanții în procedurile privind apărarea drepturilor și a libertăților omului garantate prin Constituție împotriva actelor finale cu caracter individual sau privind protecția împotriva acțiunilor ilegale;
 18. reclamanții în litigii privind compensarea pentru poluarea mediului;
 19. sindicatele și asociațiile sindicale în cadrul unor proceduri civile privind autorizarea judiciară pentru înlocuiri, în cazul unor litigii colective de muncă, precum și reprezentanții sindicali în cadrul procedurilor civile în exercitarea puterilor conferite de comitetul de întreprindere.

Un stat străin este scutit de plata taxelor în cazul în care acest lucru este prevăzut de un tratat internațional ori sub condiția reciprocității.

În caz de incertitudine privind condițiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol, instanța va solicita o explicație din partea Ministerului Justiției.

Dispozițiile alineatului (1) punctul (10) din prezentul articol se aplică acelor organizații umanitare cărora le-au fost conferite de minister atribuții în domeniul protecției sociale.

Dispozițiile alineatului (1) din prezentul articol nu se aplică organismelor administrațiilor municipale și orășenești, cu excepția cazului în care acestora le-a fost transferată capacitatea de exercitare a puterii publice în temeiul unei legi speciale.

În procedurile europene de somație de plată, se aplică următoarele taxe:

 • pentru o propunere privind o somație europeană de plată – reclamantul plătește;
 • pentru o hotărâre privind o somație europeană de plată – reclamantul plătește;
 • în cazul unei plângeri împotriva unei somații europene de plată – pârâtul plătește;

Dacă dosarul ajunge în fața instanței:

 • în cazul pronunțării unei hotărâri – reclamantul plătește;
 • în cazul unui recurs – apelantul plătește;
 • în cazul unui memoriu în răspuns la recurs – persoana care a formulat memoriul plătește (răspunsul este opțional);
 • cale de atac extraordinară – este permisă contestarea hotărârii unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție dacă valoarea litigiului este mai mare de 200 000,00 HRK.
 • taxele judiciare se plătesc de către partea care a formulat contestația și de persoana care răspunde la contestație (răspunsul este opțional).

Ce sumă voi avea de plătit?

II. Jumătate din taxele menționate la punctul I se plătesc în cazul unei propuneri privind o somație europeană de plată, al unei hotărâri privind o somație europeană de plată, al unui memoriu în răspuns la recurs și al unei contestări.

III. În cazul unui recurs sau al contestării unei hotărâri, se plătește dublul valorii taxelor judiciare menționate la punctul I.

IV. Nu se plătește nicio taxă judiciară dacă, pe parcursul procedurii, se încheie o tranzacție judiciară.

Ce se întâmplă dacă nu achit taxele judiciare la timp?

Plata taxelor judiciare se va face prin executare silită, iar, în cazul neplății imediate, se aplică o taxă suplimentară de 100,00 HRK.

În temeiul articolului 39 din Legea privind taxele judiciare, instanța trebuie mai întâi să avertizeze partea care are obligația de a plăti taxele în termen de trei zile, iar, în cazul în care partea respectivă nu dă curs avertizării, instanța va adopta o hotărâre cu privire la taxa judiciară, la care se va aplica o taxă suplimentară de 100 HRK.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare care depășesc 100 HRK se plătesc la bugetul național la orice bancă sau oficiu poștal, în contul Bugetului național al Republicii Croația.

Pentru plata din străinătate a taxelor judiciare, trebuie incluse următoarele informații:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Cont curent (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Referința nr.: 5045-20735-codul numeric personal (sau alt număr de identificare a plătitorului)

Beneficiar: Ministerul de Finanțe al Republicii Croația, în numele Tribunalului de Comerț din Zagreb

Descrierea plății ar trebui să includă taxa pentru cauza ________ (numărul dosarului și o descriere a plății, cum ar fi, de exemplu, taxă judiciară pentru o propunere privind o somație europeană de plată).

Ce fac după ce am plătit?

După efectuarea plății, o dovadă de plată trebuie transmisă instanței pe rolul căreia se află cauza pentru care a fost achitată taxa, menționându-se inclusiv numărul cauzei aflate în curs de examinare (dacă este cunoscut) sau, în cazul unei cereri de emitere a unei somații europene de plată, dovada de plată prin bancă trebuie însoțită de cererea respectivă.

Părțile transmit documente instanței în mod obișnuit prin poștă (prin scrisoare recomandată sau printr-un serviciu normal de distribuire de colete).

I. În cazul formulării unei acțiuni în revendicare sau a unei cereri reconvenționale, al pronunțării unei hotărâri și al formulării unei obiecții împotriva unei plăți, se va achita o taxă judiciară proporțională cu cuantumul sumei în litigiu (calculate doar pentru suma care face obiectul acțiunii principale, fără dobândă și costuri), după cum urmează:

peste

până la HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

O taxă de 500,00 HRK se plătește pentru sumele de peste 15 000,00 și 1 % din diferența de peste 15 000,00 HRK, dar nu mai mult de 5 000,00 HRK.

Ultima actualizare: 08/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site