NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Austria

Conținut furnizat de
Austria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cadrul legislativ de reglementare a onorariilor profesiilor juridice

Avocații

În general, conform Codului avocaților din Austria (Rechtsanwaltsordnung), onorariile plătite avocaților pentru serviciile prestate de aceștia pot fi stabilite de comun acord între avocat și client.

Onorariile pot fi calculate pe baza unui anumit tarif pe oră sau pot fi fixe. Onorariile fixe nu variază în funcție de serviciile individuale prestate sau de timpul alocat. Dacă nu se stabilește în mod explicit un onorariu, se consideră că a fost convenit un nivel rezonabil de remunerare pe baza normelor privind onorariile, stabilite în Legea privind cuantumul onorariilor avocaților (Rechtsanwaltstarifsgesetz) sau în Criteriile generale privind onorariile avocaților (Allgemeinen Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte).

Codul de procedură civilă din Austria (Zivilprozessordnung – ZPO) și Legea privind cuantumul onorariilor avocaților prevăd că, în acțiunile civile, instanța trebuie să stabilească partea din costuri pe care partea căzută în pretenții trebuie să o ramburseze părții care are câștig de cauză. Costurile respective sunt calculate pe baza valorii litigiului, precum și a duratei și naturii serviciilor prestate.

În procedurile penale, ca regulă generală, orice persoană care a angajat un avocat să o reprezinte (un inculpat, o parte care inițiază punerea sub acuzare privată sau o parte care se constituie ca parte civilă în procesul penal) trebuie să suporte și costurile aferente. Acest lucru se aplică inclusiv atunci când avocatul apărării a fost numit din oficiu, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea de asistență juridică. Costurile variază, de regulă, în funcție de tipul și componența instanței competente (de exemplu, instanță teritorială, instanță regională cu ședințe conduse de un singur judecător, instanță formată din judecători consultanți sau curte cu jurați).

Executori judecătorești

Remunerația primită de executorii judecătorești (Gerichtsvollzieher) pentru activitățile pe care le desfășoară este prevăzută în Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare (Vollzugsgebührengesetz). Mai exact, legea prevede un onorariu pentru acțiunile de executare pe care creditorul solicitant trebuie să îl plătească la depunerea cererii de executare, împreună cu un onorariu fix, stabilit în Legea privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz -GGG).

Onorariul pentru acțiunile de executare (§ Secțiunea 2 din Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare) face parte din costurile procedurii de executare. Atunci când acordă cheltuieli de judecată, instanța poate dispune rambursarea de către debitor a costurilor respective în cazul în care creditorul solicită acest lucru.

Executorul judecătoresc are, de asemenea, dreptul la remunerație pentru colectarea plăților. Aceasta poate fi dedusă din suma colectată ( § Secțiunea 11 din Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare).

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor civile

Taxele judiciare percepute pentru folosirea serviciilor instanțelor iau forma fie a unei taxe fixe, fie a unui procentaj din baza de evaluare. Suma depinde de natura cauzei și de valoarea litigiului (care este determinată de valoarea monetară a creanței) și de numărul părților. Dacă sunt implicate mai mult de două părți, se poate aplica o suprataxă, în conformitate cu § Secțiunea 19a din Legea privind taxele judiciare (între 10 și 50%).

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe

Pentru procedurile civile în primă instanță, trebuie plătită o taxă judiciară fixă la depunerea cererii. Taxa trebuie plătită o singură dată, indiferent de evoluția procedurii în această etapă și indiferent dacă acțiunea conține una sau mai multe creanțe sau se referă la una sau mai multe persoane, și acoperă toate procedurile în primă instanță. Dacă măsurile reparatorii solicitate inițial sunt extinse pe parcursul procedurilor, este posibil să survină taxe suplimentare. Acestea trebuie plătite la depunerea pledoariilor scrise. În cazul în care măsurile reparatorii solicitate sunt extinse în timpul unei ședințe de judecată, taxa suplimentară trebuie plătită în momentul înregistrării extinderii. La a doua sau a treia instanță, taxa trebuie achitată în momentul depunerii notificării căii de atac [§secțiunea 2 articolul (1) din Legea privind taxele judiciare]. În mod excepțional, în procedurile necontencioase se plătește uneori o taxă pentru emiterea hotărârii și nu o taxă pentru depunerea cererii.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

Se plătește o taxă în temeiul punctului 13 din Legea privind taxele judiciare numai în cazul punerii sub acuzare privată.

Etapa procedurilor penale în care trebuie plătite costuri fixe

Costurile fixe trebuie plătite la începutul procedurilor și la depunerea notificării căii de atac.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în procedurile constituționale

Conform Secțiunii 17a (1) din Legea privind Curtea Constituțională (Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG), taxa este de 220 EUR.

Etapa procedurii constituționale în care trebuie plătite costuri fixe

Costurile fixe trebuie plătite la începutul procedurilor.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

În termeni generali, avocatul are obligația de a-și informa clientul despre modalitatea în care vor fi calculate onorariile și despre costurile la care acesta trebuie să se aștepte. Secțiunea 50 articolul (2) din Orientările privind exercitarea profesiei de avocat și controlul respectării obligațiilor avocaților (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts – RL-BA) recomandă ca, atunci când preia o cauză nouă, avocatul să își informeze clientul cu privire la modul în care va fi calculat onorariul și la dreptul său de a primi plăți intermediare. Cu excepția cazului în care s-a convenit asupra unui onorariu fix, clientul are dreptul ca, la intervale de timp rezonabile, să solicite o situație intermediară a plăților ori un raport privind serviciile prestate sau, în cazul în care s-a convenit asupra unui onorariu pe bază orară, o situație privind numărul de ore petrecute pentru soluționarea litigiului. De asemenea, înainte de numirea avocatului, ar trebui încheiat un acord privind începerea și frecvența plăților intermediare.

Temeiul juridic al costurilor

Unde pot găsi informații despre taxele judiciare din Austria?

Dispozițiile legale privind obligația de a suporta anumite costuri în procedurile civile contencioase (inclusiv în materie comercială) se regăsesc în secțiunile 40-55 din Codul de procedură civilă. Procedurile necontencioase (de exemplu, cele referitoare la cauzele privind dreptul familiei, în special divorțul prin acordul soților, sau litigiile privind custodia, drepturile de vizitare sau pensia alimentară) sunt supuse unor norme separate privind obligația de a suporta costurile. Normele generale în materie sunt prevăzute în secțiunea 78 din Legea privind procedurile necontencioase (Außerstreitgesetz – AußStrG)Excepțiile de la respectivele norme generale se aplică, între altele, în procedurile referitoare la custodie și la dreptul de vizitare și în procedurile privind pensia alimentară pentru minori. Costurile aferente procedurilor penale sunt reglementate de dispozițiile din secțiunile 380-395 din Codul de procedură penală (Strafprozessordnung – StPO). Taxele judiciare (taxele fixe) sunt prevăzute în Legea privind taxele judiciare.

O prezentare generală a onorariilor pe care le pot percepe avocații este oferită în broșura de informare online disponibilă pe pagina principală a site-ului Asociației Barourilor din Austria (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Se pot obține informații generale și prin intermediul paginii principale a serviciului HELP pentru cetățenii străini care locuiesc în Austria [Amtshelfer für Österreich] prin intermediul linkului: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren [Viața în Austria > Drept civil > Procedură civilă].

Acest site web Serviciul HELP pentru cetățenii străini care locuiesc în Austria oferă informații generale cu privire la taxele judiciare. Textele legilor (cum ar fi Legea privind taxele judiciare și normele privind cuantumul onorariilor) sunt disponibile gratuit prin Sistemul de informații juridice al Republicii Austria (Rechtsinformationssystem des Bundes) pe site-ul Cancelariei Federale a Austriei (Bundeskanzleramt).

În ce limbi sunt disponibile informațiile cu privire la temeiul juridic al costurilor în Austria?

În limba germană.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

O listă cu mediatori (menținută de Ministerul Justiției) este disponibilă pentru publicul larg pe o pagină de internet creată în acest scop.

În ceea ce privește justiția reparatorie în procedurile penale, informații privind medierea între inculpat și victimă sunt disponibile pe site-ul NEUSTART (inclusiv în limba engleză).

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Informații disponibile online cu privire la costurile procedurale

Puteți consulta informații cu caracter general despre sistemul judiciar din Austria, costurile judiciare și Ministerul Federal al Justiției pe site-ul judiciar al Austriei și pe site-ul Serviciului HELP pentru cetățenii străini care locuiesc în Austria, care oferă informații generale, într-un format accesibil pentru cititori.

Site-ul Sistemul de informații juridice al Republicii Austria pune la dispoziție textele următoarelor legi:

 • Legea privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz – GGG)
 • Legea privind dreptul la onorarii (Gebührenanspruchsgesetz – GebAG)
 • Codul avocaților (Rechtsanwaltsordnung – RAO)
 • Legea privind cuantumul onorariilor avocaților (Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG)

Textul Criteriilor generale privind onorariile avocaților (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte – AHK) poate fi accesat prin intermediul portalului Asociației Barourilor din Austria.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pentru acest tip de informații, contactați direct Ministerul Justiției din Austria.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Taxele judiciare care trebuie achitate pentru fiecare tip de procedură sunt prestabilite (prin Legea privind taxele judiciare). Acestea pot varia dacă valoarea litigiului crește sau scade. În acțiunile civile, instanța stabilește ce taxe și costuri (onorariile avocaților, onorariile experților, costurile de interpretare/traducere) trebuie plătite părții care are câștig de cauză de partea care cade în pretenții. Instanța acordă cheltuielile judecătorești pe baza Legii privind cuantumul onorariilor avocaților (pentru onorariile avocaților) și a Legii privind dreptul la onorarii (pentru onorariile experților și ale interpreților). Costurile se bazează în principal pe cheltuielile implicate și pe timpul alocat. Prin urmare, nu poate fi indicată dinainte o sumă specifică. În principiu, onorariul plătit avocatului de către client poate fi convenit în mod liber între aceștia.

Taxa pe valoarea adăugată

Unde sunt disponibile informații cu privire la taxa pe valoarea adăugată? Care sunt valorile aplicabile?

Serviciile avocaților sunt supuse taxei pe valoarea adăugată. TVA în Austria este de 20 %. Ca și alte cheltuieli, aceasta trebuie plătită avocatului separat, astfel cum se prevede în secțiunea 16 din Legea privind cuantumul onorariilor avocaților și în secțiunea 17 din Criteriile generale privind onorariile. Onorariile prevăzute în Legea privind cuantumul onorariilor avocaților și în Criteriile generale privind onorariile nu includ taxa pe valoare adăugată.

Asistență juridică

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Eligibilitatea pentru asistență juridică (Verfahrenshilfenu se bazează pe un prag minim de venit stabilit prin lege. În procedurile civile (și în cauzele comerciale), acordarea asistenței juridice este reglementată de Codul de procedură civilă austriac. Dispozițiile Codului de procedură civilă se aplică, mutatis mutandis, în procedurile necontencioase. Hotărârea de a acorda asistență juridică este luată de instanța de prim grad de jurisdicție.

Se acordă asistență juridică unei părți numai în cazul în care venitul acesteia, situația financiară și obligațiile de plată a unei pensii alimentare fac ca aceasta să nu își poată permite să plătească costul procedurilor judiciare fără ca acest lucru să-i afecteze grav resursele necesare pentru menținerea unui nivel de trai modest. Asistența juridică nu se va acorda dacă acțiunea sau apărarea legală dorită pare evident neîntemeiată sau lipsită de șanse de reușită. Instanța hotărăște care dintre beneficiile menționate în continuare trebuie acordate în fiecare caz în parte.

În Austria, asistența juridică poate include:

 1. scutirea temporară de la plata taxelor judiciare, a remunerației martorilor, a onorariilor experților și ale interpreților sau traducătorilor, a costurilor eventualelor anunțuri publice care trebuie efectuate, a costurilor unui curator și a oricăror cheltuieli suportate din veniturile proprii de reprezentantul sau avocatul desemnat de către instanță
 2. reprezentarea de către un avocat.

În termen de trei ani de la încheierea procedurilor, părților care au primit asistență juridică li se poate solicita să plătească, integral sau parțial, suma aferentă, în cazul în care situația lor financiară s-a schimbat și au posibilitatea de a efectua respectivele plăți fără ca acest lucru să le afecteze resursele necesare pentru subzistență.

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați și victime

Nu se utilizează un prag financiar fix pentru a stabili dacă un inculpat, victima unei infracțiuni sau un reclamant parte civilă are dreptul la asistență juridică. Plata unei alocații de întreținere mai mari decât venitul minim de subzistență și sub nivelul unei alocații adecvate reprezintă criteriile hotărâtoare. Venitul minim de subzistență este recalculat permanent, iar versiunea cea mai recentă este publicată pe site-ul judiciar oficial al Austriei.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor

În cazul în care nu are dreptul la asistență judiciară (Prozessbegleitung) în conformitate cu §secțiunea 66 articolul (2) din Codul de procedură penală (Strafprozessordnung – StPO), un reclamant parte civilă are dreptul să obțină asistență juridică dacă

 • acesta nu își poate permite să fie reprezentat de un apărător fără ca acest lucru să-i afecteze resursele necesare pentru subzistență (a se vedea observațiile de mai sus privind resursele necesare) și
 • reprezentarea acestuia de către un apărător este în interesul administrării justiției, în special, în interesul executării corespunzătoare a cererilor, în vederea evitării unor proceduri civile ulterioare.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică inculpaților

Pe lângă condițiile financiare, asistența juridică trebuie să fie în interesul administrării justiției și, în special, în interesul unei apărări corespunzătoare.

Se consideră că desemnarea unui apărător este în orice caz în interesul administrării justiției atunci când

 • apărarea este obligatorie (notwendige Verteidigung) în conformitate cu secțiunea 61 articolul (1) din Codul de procedură penală (a se vedea mai jos),
 • dacă inculpatul este orb, surd, mut sau un alt handicap sau nu cunoaște suficient limba folosită de instanță,
 • în procedurile privind căile de atac;
 • atunci când cauza implică circumstanțe faptice și juridice complexe.

În cauzele în care apărarea este obligatorie, inculpatul trebuie să fie reprezentat de un avocat al apărării. Secțiunea 61 articolul (1) din Codul de procedură penală conține o listă exhaustivă a situațiilor în care apărarea este obligatorie, conform legii:

 1. atunci când și atâta timp cât inculpatul este reținut în arest preventiv;
 2. pe parcursul tuturor procedurilor care implică reținerea într-o instituție pentru infractorii cu boli psihice;
 3. într-un proces în vederea reținerii într-o instituție pentru infractorii care suferă de o dependență și care au nevoie de reabilitare sau a închiderii într-o instituție pentru infractorii recidiviști periculoși;
 4. într-un proces în fața unei instanțe regionale care este judecat de judecători consultanți sau de o curte cu jurați;
 5. într-un proces în fața unei instanțe regionale care este judecat de un singur judecător, în cazul în care inculpatul este pasibil de o pedeapsă mai mare de trei ani de închisoare, cu excepția infracțiunii de furt calificat prevăzută la secțiunea 129 articolele (1)-(3) din Codul penal (Strafgesetzbuch – StGB) și de primire de bunuri furate prevăzută la secțiunea 164 articolul (4) din Codul penal;
 6. într-un interogatoriu contradictoriu (secțiunea 165), în cazul în care acesta face parte din apărarea obligatorie în proces în conformitate cu punctele 3 - 5, într-o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță formată din judecători consultanți sau de o curte cu jurați;
 7. pentru depunerea unei cereri de rejudecare și la orice ședință de judecată publică privind o astfel de cerere.

Proceduri judiciare gratuite

Pentru a proteja drepturile victimei în procedurile penale, asistența psiho-socială sau asistența judiciară sunt disponibile în mod gratuit pentru victimele faptelor violente, ale amenințărilor periculoase sau ale infracțiunilor de natură sexuală, precum și pentru soțul/soția, partenerul de viață, o rudă de gradul întâi, fratele sau sora unei persoane al cărei deces este posibil să fi fost cauzat de o infracțiune, sau pentru alte rude care au fost martori la respectiva infracțiune. Victimele sub 14 ani ale infracțiunilor de natură sexuală au dreptul la asistență gratuită în toate cazurile, fără a fi nevoie să depună o cerere. Asistența psiho-socială vizează pregătirea victimei pentru proceduri și pentru stresul emoțional cauzat de acestea. Asistența psiho-socială și asistența judiciară sunt oferite de organizații pentru sprijinul victimelor contractate de Ministerul federal al Justiției în temeiul secțiunii 66 articolul (2) din Codul de procedură penală.

În procedurile necontencioase nu se percep taxe pentru procedurile privind numirea unui curator (Sachwalter), custodia și dreptul de vizitare. De asemenea, nu se percep taxe pentru procedurile desfășurate în temeiul Legii privind închiderea într-o instituție privativă de libertate (Unterbringungsgesetz) și al Legii privind internarea în instituții de îngrijire (Heimaufenthaltsgesetz). În cazul în care o parte în cadrul procedurilor are venituri scăzute sau active limitate în raport cu taxele care trebuie plătite, asistența juridică poate fi acordată sub forma unei scutiri temporare de la plata taxelor judiciare. Nivelul scutirii acordate depinde de cererea înaintată și este la libera apreciere a instanței.

Când trebuie să plătească partea căzută în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Procedurile contencioase

Costurile în cadrul procedurilor civile (inclusiv în cauzele comerciale) sunt reglementate de Codul de procedură civilă. Acesta prevede că, în general, fiecare parte trebuie să plătească inițial costurile survenite prin implicarea sa în procedură. Costurile implicate de ambele părți sunt inițial împărțite în mod egal între acestea. Atunci când instanța se pronunță asupra cauzei, aceasta emite, de asemenea, o hotărâre privind costurile. Se aplică principiul acordării cheltuielilor de judecată părții care are câștig de cauză. Partea căzută în pretenții în toate privințele trebuie să ramburseze celeilalte părți toate onorariile și costurile suportate de aceasta care au fost necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a procesului sau pentru apărare. În cazul în care părțile au câștig de cauză parțial, costurile sunt compensate reciproc sau împărțite în mod proporțional.

Nerespectarea principiului acordării cheltuielilor de judecată părții care are câștig de cauză este justificată în anumite cazuri:

 • în cazul căderii în pretenții cu privire la un capăt de cerere relativ minor, dacă partea acțiunii care a fost respinsă nu a generat costuri specifice;
 • dacă cuantumul creanței este stabilit de experți sau este la libera apreciere a instanței, iar costurile urmează a fi compensate reciproc;
 • în cazul în care conduita pârâtului nu a dat niciun motiv pentru intentarea acțiunii, iar acesta a recunoscut creanța încă de la început;
 • în cazul în care una dintre părți a determinat ca procedura să fie anulată sau declarată nulă și neavenită, partea respectivă poate fi obligată la plata costurilor integrale.

Procedurile necontencioase

Cauzele ce țin de dreptul familiei (procedurile pentru pensie alimentară, dreptul de vizitare și custodia asupra copiilor, precum și divorțul prin acordul soților) sunt soluționate prin proceduri necontencioase. Normele generale privind costurile în procedurile necontencioase se regăsesc în secțiunea 78 din Legea privind procedurile necontencioase. Cu toate acestea, se fac excepții de la aceste norme pentru numeroase tipuri de proceduri. Și aici se aplică în mod normal principiul potrivit căruia cheltuielile de judecată se acordă părții care are câștig de cauză, însă acestea pot fi acordate diferit pentru motive de echitate. Dacă nu se solicită despăgubiri, cheltuielile suportate din veniturile proprii (de exemplu, onorariile experților) trebuie plătite proporțional cu rolul părții în cauză. Dacă acesta nu poate fi stabilit, cheltuielile trebuie împărțite în mod egal.

Detalii privind diferitele tipuri de proceduri (proceduri privind pensia alimentară, dreptul de vizitare, custodia asupra copiilor și divorțul):

 1. În ceea ce privește procedurile de divorț, trebuie să se facă o distincție între divorțul neconsimțit și divorțul prin acordul părților.

Divorțul neconsimțit: Dispozițiile speciale din Codul de procedură civilă austriac se aplică divorțurilor neconsimțite. Dacă niciuna dintre părți nu este găsită în culpă, costurile trebuie compensate reciproc. Dacă motivul pentru divorț este destrămarea căsniciei și hotărârea de divorț stabilește culpa unuia dintre soți pentru destrămare, atunci partea vinovată trebuie să plătească costurile celeilalte părți.

Divorțul prin acordul părților: Normele privind procedurile necontencioase se aplică divorțului prin acordul părților. În acest caz, soții depun două cereri identice în fața instanței. Deoarece nu există proceduri contradictorii, nu se acordă nici cheltuieli de judecată. Cheltuielile din veniturile proprii trebuie suportate în mod egal de părți.

 1. Procedurile pentru custodie și dreptul de vizitare sunt, de asemenea, proceduri necontencioase. În virtutea unei clauze de scutire (secțiunea 107 articolul (5) din Legea privind procedurile necontencioase), nu se acordă cheltuieli în acest tip de procedură.
 2. În temeiul unei alte clauze de scutire [secțiunea 101 articolul (2) din Legea privind procedurile necontencioase], nu se acordă cheltuieli de judecată în procedurile privind pensia de întreținere pentru copiii care sunt încă minori.

Procedurile penale

În procedurile penale, orice persoană care este reprezentată de un avocat al apărării sau de un alt reprezentant trebuie să suporte costurile pentru plata onorariului acestuia, chiar dacă avocatul a fost numit de către instanță [secțiunea 393 articolul (1) din Codul de procedură penală].

O hotărâre de condamnare a inculpatului trebuie să dispună, de asemenea, plata de către persoana condamnată a costurilor procedurilor penale [secțiunea 389 articolul (1) din Codul de procedură penală]. În temeiul secțiunii 381 articolul (1) din Codul de procedură penală, pot fi suportate următoarele cheltuieli în procesul penal:

 1. o sumă forfetară pentru costurile procedurilor penale, altele decât cele descrise în continuare, inclusiv costurile anchetei și ale măsurilor dispuse de procuror sau de instanță pentru efectuarea actelor oficiale, limitată în conformitate cu secțiunea 381 articolul (3) la următoarele valori maxime: pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de o curte cu jurați, între 500 și 10 000 EUR; pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de judecători consultanți, între 250 EUR și 5 000 EUR; pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de un singur judecător, între 150 EUR și 3 000 EUR; iar pentru procesele în fața unei instanțe teritoriale, între 50 EUR și 1 000 EUR;
 2. onorariile experților, precum și, în general, onorariile interpreților;
 3. costuri pentru informații, rapoarte sau avize din partea autorităților publice;
 4. costuri pentru transportul internațional al inculpatului sau al martorilor din străinătate;
 5. costuri generate de un ordin de înghețare și costuri pentru informații privind conturi bancare, pentru confiscarea corespondenței, pentru informații privind date de telecomunicații și pentru interceptarea telecomunicațiilor;
 6. costuri legate de executarea hotărârii, inclusiv cele cu transferul prizonierilor într-un sistem penal intern sau străin, cu excepția costurilor aferente executării unei pedepse privative de libertate;
 7. taxe judiciare aferente procedurii penale;
 8. onorariile avocatului apărării sau ale altor reprezentanți;
 9. o sumă forfetară referitoare la costurile pentru asistența acordată victimei, în cuantum de până la 1 000 EUR.

Cu excepția costurilor menționate la punctele 3, 7 și 9 de mai sus, costurile sunt achitate în avans de autoritățile federale. Atunci când hotărăște suma forfetară stabilită în conformitate cu secțiunea 381 articolele (1) și (9), instanța ține seama de situația materială a persoanei răspunzătoare pentru plată. Costurile pentru serviciile unui interpret nu trebuie să fie rambursate de pârât.

Cu toate acestea, secțiunea 391 articolul (1) din Codul de procedură penală prevede recuperarea costurilor procedurilor penale de la persoana condamnată numai în cazul în care acest lucru nu pune în pericol resursele necesare pentru ca persoana condamnată și familia sa să mențină un nivel de trai modest sau capacitatea acesteia de a plăti despăgubiri pentru daunele produse. În cazul în care costurile nu pot fi recuperate din cauza lipsei mijloacelor materiale a persoanei condamnate, instanța poate declara costurile nerecuperabile. Atunci când instanța constată că respectivele costuri vor deveni recuperabile în viitor, însă nu sunt recuperabile în prezent, capacitatea economică a persoanei în cauză trebuie reevaluată după o anumită perioadă. Termenul de prescripție pentru recuperarea costurilor prevăzut de lege este de cinci ani după pronunțarea hotărârii finale în proces. În cazul în care instanța decide că persoana condamnată trebuie să suporte costurile procedurilor, iar ulterior se dovedește că situația acesteia nu îi permite să le plătească, autoritățile pot să prelungească termenul de plată, să permită plata în rate sau să reducă valoarea.

În cazul în care persoana condamnată este obligată prin hotărâre a instanței penale să plătească cel puțin despăgubiri parțiale unui reclamant parte civilă, aceasta trebuie să ramburseze, de asemenea, costurile suportate de reclamantul parte civilă în legătură cu procesul penal.

În conformitate cu secțiunea 393a din Codul de procedură penală, un inculpat care a fost achitat poate solicita autorităților federale o contribuție pentru plata costurilor legate de onorariul avocatului apărării. Aceasta acoperă cheltuielile suportate efectiv din veniturile proprii și o sumă forfetară pentru costurile avocatului apărării. Suma forfetară este calculată în funcție de amploarea și complexitatea apărării, precum și de sfera serviciilor necesare și adecvate furnizate de avocat și nu poate depăși următoarele plafoane: pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de curtea cu jurați, 10 000 EUR; pentru procesele în fața unui instanțe regionale care sunt judecate de judecători consultanți, 5 000 EUR; pentru procesele în fața instanței teritoriale care sunt judecate de un singur judecător, 3 000 EUR; și pentru procesele în fața instanțelor teritoriale, 1000 EUR.

În cazul în care procedurile penale au fost inițiate prin punere sub acuzare privată sau la cererea unui reclamant parte civilă, în temeiul secțiunii 72 din Codul de procedură penală, și nu au condus la o condamnare, acuzatorul privat sau reclamantul parte civilă are obligația să plătească toate costurile generate de introducerea sau continuarea acțiunii. În cazul în care procedurile penale se încheie prin tranzacție (Diversion), (secțiunile 198-209 din Codul de procedură penală), reclamantul parte civilă nu este nevoit să plătească costurile.

Onorariile experților

În procedurile civile contencioase (inclusiv în cauzele comerciale), onorariul expertului se compensează sau se împarte reciproc în funcție de măsura în care o parte are câștig de cauză [secțiunea 43 articolul (1) din Codul de procedură civilă].

În procedurile privind divorțul neconsimțit, dacă hotărârea nu stabilește culpa, cheltuielile suportate din veniturile proprii trebuie compensate reciproc. În cazul în care una dintre părți a plătit mai mult de jumătate din cheltuieli, cealaltă parte trebuie să restituie cuantumul plătit în plus. Dacă unul dintre soți este găsit în culpă, atunci acesta va trebui să ramburseze celeilalte părți cheltuielile legate de plata onorariilor experților.

În cadrul procedurilor următoare, toate onorariile experților plătite inițial din fonduri oficiale trebuie rambursate instanței de părțile care le-au determinat sau în al căror interes a fost introdusă acțiunea oficială: procedurile de divorț prin acordul soților, procedurile pentru obținerea custodiei și pentru drepturile de vizitare și procedurile privind pensia alimentară pentru copiii minori. Dacă mai multe persoane au obligația de a rambursa costurile, atunci acestea răspund solidar [secțiunea 1 articolul (5) din Legea privind taxele judiciare] (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG) coroborată cu secțiunea 2 articolul (1) din aceeași lege).

Cuantumul onorariilor experților este reglementat de Legea privind dreptul la onorarii. Fiecare caz specific depinde în esență de conținutul și sfera raportului solicitat de instanță.

În procedurile penale, onorariile experților fac parte din costurile procedurilor [secțiunea 381 articolul (1) din Codul de procedură penală], care, în conformitate cu secțiunea 389 articolul (1) din Codul de procedură penală, trebuie să fie suportate de persoana condamnată. Onorariile experților sunt stabilite de instanță sau de procuror și sunt plătite de autoritățile federale.

Onorariile traducătorilor și interpreților

Explicațiile de mai sus se aplică, de asemenea, în cazul onorariilor traducătorilor și interpreților.

Documente relevante

Studiu privind transparența costurilor: Raport de țară: Austria  PDF (829 Kb) en

Linkuri utile

Secțiunea 32 din Legea privind taxele judiciare

Ultima actualizare: 06/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site