Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestię opłat sądowych w Republice Chorwacji reguluje ustawa o opłatach sądowych (dziennik urzędowy Republiki Chorwacji (Narodne Novine, NN), nry 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 i 157/2013), która zawiera taryfę opłat sądowych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o opłatach sądowych opłaty figurujące w taryfie opłat sądowych uiszcza się w formie znaków opłaty sądowej wydawanych przez Republikę Chorwacji, a płatności w gotówce przyjmuje się wyłącznie w przypadku, gdy podatnik jest zobowiązany do uiszczenia opłat w kwocie powyżej 100 HRK.

Jakie opłaty są pobierane?

Opłaty sądowe wnosi się we wszystkich postępowaniach cywilnych oraz w przypadkach wskazanych w art. 16 ustawy o opłatach sądowych. Z obowiązku wniesienia opłaty sądowej zwolnione są następujące podmioty:

 1. Republika Chorwacji i organy rządowe;
 2. osoby i organy sprawujące władzę publiczną przy wykonywaniu swoich uprawnień;
 3. pracownicy, którzy przystąpili do sporów pracowniczych, oraz urzędnicy służby cywilnej, którzy przystąpili do sporów na gruncie prawa administracyjnego w związku z wykonywaniem swoich praw wynikających ze stosunku pracy w służbie cywilnej;
 4. pracownicy, którzy przystąpili do sporów na gruncie prawa administracyjnego w następstwie przeprowadzenia wstępnego postępowania mającego na celu odzyskanie należności (predstečajna nagodba);
 5. inwalidzi wojenni z czasów wojny o niepodległość Chorwacji na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających ich status;
 6. małżonkowie, dzieci i rodzice żołnierzy zabitych, zaginionych oraz uwięzionych w trakcie wojny o niepodległość Chorwacji na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status;
 7. małżonkowie, dzieci i rodzice osób zabitych, zaginionych oraz uwięzionych w trakcie wojny o niepodległość Chorwacji w oparciu o odpowiednie dokumenty potwierdzające ich status;
 8. uchodźcy, wysiedleńcy i osoby powracające na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status;
 9. osoby korzystające z pomocy społecznej;
 10. organizacje humanitarne oraz organizacje zajmujące się ochroną osób niepełnosprawnych i rodzin osób, które zostały zabite, zaginęły lub zostały uwięzione w związku z prowadzoną działalnością humanitarną;
 11. dzieci będące stronami postępowania alimentacyjnego lub postępowania w sprawie roszczeń z tytułu prawa do świadczeń alimentacyjnych;
 12. powodowie w sprawach o uznanie macierzyństwa i ojcostwa oraz powodowie w sprawach o roszczenia z tytułu wydatków związanych z ciążą i porodem w przypadku związku pozamałżeńskiego;
 13. strony występujące o przywrócenie zdolności do czynności prawnych;
 14. małoletni występujący o zezwolenie na nabycie zdolności do czynności prawnych z uwagi na fakt, że zostali się rodzicami;
 15. strony postępowania o przekazanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz wykonania orzeczenia dotyczącego prawa do styczności osobistej z dzieckiem;
 16. powodowie w sporach dotyczących praw wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego i obowiązkowego ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz w sporach dotyczących praw osób bezrobotnych na mocy przepisów w zakresie zatrudnienia i praw do świadczeń socjalnych;
 17. powodowie lub skarżący w postępowaniu o ochronę praw i wolności człowieka zagwarantowanych w konstytucji w związku z wydaniem ostatecznych aktów indywidualnych lub o ochronę przed czynem sprzecznym z prawem oraz
 18. powodowie w sporach o odszkodowanie za zanieczyszczenie środowiska;
 19. związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych w postępowaniu cywilnym o uzyskanie zgody sądowej na zastępstwo oraz w sporach pracowniczych, a także przedstawiciele związków zawodowych w postępowaniu cywilnym w ramach wykonywania uprawnień przysługujących radzie pracowników.

Państwo trzecie jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłat, jeżeli wynika to z treści umowy międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności.

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełnienia warunków, o których mowa w akapicie drugim wspomnianego artykułu, sąd zwróci się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie.

Przepisy art. 16 akapit pierwszy pkt 10 ustawy o opłatach sądowych stosuje się do organizacji humanitarnych wskazanych przez ministra właściwego ds. opieki społecznej.

Przepisów akapitu pierwszego wspominanego artykułu ustawy o opłatach sądowych nie stosuje się do organów gminnych i miejskich, chyba że na mocy przepisów szczególnych powierzono im wykonywanie władzy publicznej.

W postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty mają zastosowanie następujące opłaty:

 • za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty – opłatę wnosi powód;
 • za wydanie orzeczenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty – opłatę wnosi powód;
 • za wniesienie sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty – opłatę wnosi pozwany.

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego:

 • za wydanie wyroku – opłatę wnosi powód;
 • za wniesienie apelacji – opłatę wnosi strona wnosząca apelację;
 • za wniesienie odpowiedzi na apelację – opłatę wnosi strona wnoszącą odpowiedź (wniesienie odpowiedzi jest fakultatywne);
 • nadzwyczajny środek zaskarżenia – skarga kasacyjna przysługuje od orzeczenia sądu drugiej instancji, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 200 000,00 HRK;
 • opłaty sądowe uiszcza strona wnosząca skargę kasacyjną oraz strona wnosząca odpowiedź na skargę kasacyjną (wniesienie odpowiedzi jest fakultatywne).

Ile wynoszą opłaty?

II. Za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, za wydanie orzeczenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz za wniesienie odpowiedzi na apelację lub skargę kasacyjną wnosi się połowę wysokości opłat, o których mowa w pkt I.

III. Za wniesienie apelacji od wyroku lub skargi kasacyjnej wnosi się dwukrotność wysokości opłat sądowych, o których mowa w pkt I.

IV. W przypadku zawarcia ugody sądowej w toku postępowania sądowego nie pobiera się żadnych opłat sądowych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Opłaty sądowe podlegają egzekucji i jeżeli nie zostaną niezwłocznie uiszczone, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 100,00 HRK.

Zgodnie z art. 39 ustawy o opłatach sądowych sąd musi w pierwszej kolejności pouczyć stronę o spoczywającym na niej obowiązku wniesienia opłaty sądowej w terminie trzech dni, a w przypadku niezastosowania się do takiego pouczenia sąd wyda nakaz zapłaty nieuregulowanej opłaty wraz z dodatkową opłatę w wysokości 100 HRK.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe, których wysokość przekracza 100 HRK, wnosi się na rachunek Skarbu Państwa Republiki Chorwacji za pośrednictwem dowolnego banku lub urzędu pocztowego.

Aby wnieść opłaty sądowe za pomocą przelewu zagranicznego, należy podać następujące informacje:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Nr rachunku bieżącego (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Nr referencyjny: 5045-20735-osobisty numer identyfikacyjny (lub inny numer identyfikacyjny osoby uiszczającej opłatę)

Nazwa odbiorcy: Ministerstwo Finansów Republiki Chorwacji w imieniu Sądu Gospodarczego w Zagrzebiu

Opis płatności powinien zawierać sformułowanie opłata za sprawę ________ (sygnatura sprawy oraz opis płatności, np. opłata sądowa za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty).

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po wniesieniu opłaty do sądu rozpoznającego sprawę, której dotyczy płatność, należy przesłać dowód uiszczenia opłaty zawierający sygnaturę sprawy (o ile jest znana) lub w przypadku pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty potwierdzenie przelewu bankowego należy dołączyć do pozwu.

Strony są zobowiązane do regularnego przekazywania sądowi stosownych dokumentów pocztą (listem poleconym lub zwykłym).

I. Za wytoczenie powództwa i powództwa wzajemnego, za wydanie wyroku i wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty pobiera się opłatę sądową w wysokości proporcjonalnej do wartości przedmiotu sporu (obliczoną wyłącznie na podstawie kwoty powództwa głównego bez odsetek i kosztów) zgodnie z niniejszą tabelą:

od

do [...] HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 15 000,00 HRK, pobiera się opłatę w wysokości 500,00 HRK powiększoną o 1% wartości nadwyżki, przy czym maksymalna wysokość tej opłaty wynosi 5 000,00 HRK.

Ostatnia aktualizacja: 08/12/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony