Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Inleiding

Welke rechten worden geheven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de griffierechten niet op tijd betaal?

Hoe betaal ik de griffierechten?

Wat moet ik doen nadat ik de griffierechten heb betaald?

Inleiding

De griffierechten zijn geregeld in de wet op de griffierechten (Narodne novine (staatsblad van de Republiek Kroatië) nrs. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 en 157/2013), waarin de tarieven van de griffierechten staan vermeld.

Ingevolge artikel 6 van de wet op de griffierechten moeten verschuldigde griffierechten worden voldaan door middel van legeszegels die zijn uitgegeven door de Republiek Kroatië of met contant geld wanneer de belastingbetaler een bedrag van meer dan 100 HRK moet betalen.

Welke rechten worden geheven?

Griffierechten worden geheven in alle civiele procedures en overeenkomstig artikel 16 van de wet op de griffierechten. De volgende personen en instanties zijn vrijgesteld:

 1. de Republiek Kroatië en haar bestuursorganen,
 2. personen en instanties die openbaar gezag uitoefenen in het kader van de uitoefening van de betreffende bevoegdheden,
 3. werknemers en werkgevers in arbeidsgeschillen en ambtenaren in administratieve geschillen die verband houden met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit arbeidsverhoudingen,
 4. werknemers in administratieve geschillen die voortvloeien uit een 'pre-faillissementschikking',
 5. personen die ten gevolge van de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog invalide zijn en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen,
 6. echtgenoten, kinderen en ouders van soldaten die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen,
 7. echtgenoten, kinderen en ouders van personen die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of gevangen zijn genomen en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen,
 8. vluchtelingen, ontheemden en repatrianten die van hun status schriftelijk bewijs kunnen overleggen,
 9. bijstandsgerechtigden die een uitkering ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien,
 10. humanitaire organisaties en organisaties die zich inzetten voor gehandicapten, alsook familieleden van personen die bij het uitvoeren van humanitaire activiteiten zijn gedood, vermist zijn geraakt of gevangen zijn genomen,
 11. kinderen als partijen in een alimentatieprocedure, of een procedure omtrent op dat recht gebaseerde vorderingen,
 12. eisers in procedures voor de erkenning van moeder- of vaderschap en voor vergoeding van de kosten van zwangerschap en bevalling buiten het huwelijk,
 13. partijen die om herstel van hun handelingsbekwaamheid verzoeken,
 14. minderjarigen die om een verklaring van handelingsbekwaamheid verzoeken omdat ze vader/moeder zijn geworden,
 15. partijen in procedures tot het afgeven van een kind of voor de uitoefening van omgangsrechten,
 16. eisers in geschillen over rechten uit een verplichte pensioen- of algemene ziektekostenverzekering, in geschillen over rechten van werklozen op grond van het arbeidsrecht en in geschillen over bijstandsrechten,
 17. verzoekers in procedures voor de bescherming van in de grondwet vastgelegde mensenrechten en vrijheden tegen individuele besluiten of in procedures tegen onrechtmatige handelingen,
 18. eisers in geschillen over de vergoeding van schade door milieuverontreiniging,
 19. vakbonden en vakverenigingen in civiele procedures voor de gerechtelijke goedkeuring van vervanging en in collectieve arbeidsgeschillen, en vakbondsvertegenwoordigers in civiele procedures in het kader van de uitoefening van het lidmaatschap van de ondernemingsraad.

Een buitenlandse staat is vrijgesteld van griffierechten wanneer dit bij internationaal verdrag is bepaald of op basis van wederkerigheid.

Bij twijfel over de uitleg van de in lid 2 van dit artikel genoemde voorwaarden, zal de rechtbank het ministerie van Justitie om een toelichting vragen.

Lid 1, onder 10, van dit artikel geldt alleen voor humanitaire organisaties die door de minister van Sociale Zaken als zodanig zijn erkend.

Lid 1 van dit artikel geldt niet voor bestuursorganen op gemeentelijk niveau, behalve wanneer aan die bestuursorganen bij bijzondere wet bevoegdheden van openbaar gezag zijn toegekend.

Voor Europese betalingsbevelprocedures zijn de volgende griffierechten verschuldigd:

 • voor een voorstel voor een Europees betalingsbevel - de eiser betaalt,
 • voor een beslissing inzake een Europees betalingsbevel - de eiser betaalt,
 • voor een verweerschrift tegen een Europees betalingsbevel - de verweerder betaalt,

en wanneer de procedure voor de rechter komt,

 • voor een uitspraak - de eiser betaalt,
 • voor een beroep - de appellant betaalt,
 • voor een verweerschrift op een beroep - de indiener van het verweerschrift betaalt (verweer is facultatief),
 • buitengewoon rechtsmiddel - de uitspraak van de rechtbank van tweede aanleg is vatbaar voor herziening indien met het geschil een bedrag van meer dan 200 000 HRK is gemoeid,
 • griffierechten zijn verschuldigd door degene die om herziening verzoekt en degene die hierop reageert met een verweerschrift (verweer is facultatief).

Hoeveel moet ik betalen?

II. Voor een voorstel voor een Europees betalingsbevel, een beslissing inzake een Europees betalingsbevel en het verweer op een beroep of herziening is de helft van de onder I genoemde griffierechten verschuldigd.

III. Voor een beroep of herziening is het dubbele van de onder I genoemde griffierechten verschuldigd.

IV. Wanneer de partijen tijdens de gerechtelijke procedure een gerechtelijke schikking treffen, zijn geen griffierechten verschuldigd.

Wat gebeurt als ik de griffierechten niet op tijd betaal?

Griffierechten worden desnoods onder dwang geïnd. Wanneer de rechten niet meteen worden voldaan, worden ze verhoogd met 100 HRK.

Ingevolge artikel 39 van de wet op de griffierechten moet de rechtbank de tot betaling van griffierechten verschuldigde partij eerst waarschuwen dat ze de verschuldigde rechten binnen drie dagen moet betalen. Wanneer de partij geen gevolg geeft aan die waarschuwing, zal de rechtbank haar bij formele beslissing opdracht geven om de verschuldigde griffierechten plus boeteleges van 100 HRK te voldoen.

Hoe betaal ik de griffierechten?

Wanneer de griffierechten hoger zijn 100 HRK moet het verschuldigde bedrag via een bank of postkantoor op de rekening van de staatskas van de Republiek Kroatië worden overgemaakt.

Bij overmakingen vanuit het buitenland moeten de volgende gegevens worden vermeld:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Lopende rekening (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Referentienummer: 5045-20735-Persoonlijk identificatienummer (of ander identificatienummer voor de betaler)

Begunstigde: Ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, voor de handelsrechtbank te Zagreb

Uit de betaalomschrijving moet blijken dat het gaat om de betaling van de griffierechten voor zaak _______________ (zaaknummer vermelden en een omschrijving van de betaling bijv. griffierechten voor voorstel voor een Europees betalingsbevel).

Wat moet ik doen nadat ik de griffierechten heb betaald?

Zodra de betaling is verricht, moet aan de rechtbank die de zaak behandelt en ten behoeve waarvan de griffierechten zijn betaald, een bewijs van betaling worden gestuurd, met vermelding van het zaaknummer, voor zover bekend. Wanneer een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel wordt ingediend, moet dat verzoek vergezeld gaan van een bewijs van bankbetaling.

Stukken moeten via aangetekende of gewone pakketpost bij de rechtbank worden bezorgd.

I. Voor een vordering, een tegenvordering, een uitspraak of een bezwaar tegen een betaling zijn griffierechten verschuldigd die evenredig zijn aan het bedrag van de hoofdsom van de vordering (dus exclusief rente en kosten):

meer dan … HRK

tot en met … HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Voor vorderingen van meer dan 15 000 HRK is 500 HRK aan griffierechten verschuldigd plus 1% van het bedrag boven 15 000 HRK, met een maximum van 5 000 HRK.

Laatste update: 08/12/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.