Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ievads

Tiesas nodeva civilprocesos, kas ietver Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, ir valsts nodoklis, ko maksā, uzsākot tiesvedību pēc puses pieprasījuma. Šo nodevu reglamentē 2012. gada 20. novembra Saite atveras jaunā logāLikums 10/2012 par noteiktām nodevām saistībā ar tieslietu administrācijas un Valsts toksikoloģijas un tiesu ekspertīzes institūta pakalpojumiem (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), kas grozīts arSaite atveras jaunā logā2013. gada 22. februāra Karaļa dekrētlikumu 3/2013, unSaite atveras jaunā logā2012. gada 13. decembra Rīkojums HAP/2662/2012, kas grozīts arSaite atveras jaunā logā2013. gada 27. marta Rīkojumu HAP/490/2013.

Visbeidzot, to reglamentē arī Saite atveras jaunā logā2015. gada 27. februāra Karaļa dekrētlikums 1/2015 par otrās iespējas mehānismiem, finansiālā sloga samazināšanu un citiem sociāliem pasākumiem (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), kurā jauns grozījums izdarīts ar iepriekš minēto Likumu 10/2012.

Saite atveras jaunā logāNodevas nomaksa jāveic ar Saite atveras jaunā logāNodokļu aģentūras (Agencia Tributaria) starpniecību, Saite atveras jaunā logāizmantojot lejupielādējamu veidlapu, kas jāaizpilda šādi (Saite atveras jaunā logāklikšķināt šeit), vai izmantojot pieteikumu, kas tiek ģenerēts, tiklīdz ir ievadīti dati (Saite atveras jaunā logāklikšķināt šeit), un kas ļauj Saite atveras jaunā logāmaksāt tiešsaistē (šī iespēja patlaban ir pieejama tikai lieliem uzņēmumiem).

Maksājums jāveic brīdī, kad tiek iesniegta pieteikuma veidlapa A. Maksājumu var veikt juridiskais pārstāvis vai advokāts ar nodokli apliekamās personas vārdā un uzdevumā, jo īpaši tad, ja šī persona nav Spānijas rezidents, un tai nav nepieciešams nodrošināt nodokļu maksātāja numuru pirms pašnovērtējuma veikšanas. Juridiskajam pārstāvim (procurador) vai advokātam (abogado) nerodas nodokļu saistības saistībā ar šo maksājumu.

Kādas likmes tiek piemērotas?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā pienākums maksāt nodevu ir ikvienai personai, kura uzsāk juridisku darbību, kas rada iekasējamības gadījumu, t.i., persona, kura iesniedz prasību vai pretprasību, izmantojot veidlapu A, ja prasība ir balstīta uz dokumentu, kas ir ārpustiesas tiesiski īstenojams instruments saskaņā ar Saite atveras jaunā logā517. pantu 2000. gada 7. janvāra Likumā 1/2000 par civilprocesu (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), un pārsniedz EUR 2000. Ja tas ir tiesiski īstenojams procesuāls dokuments, nodeva nav jāmaksā. Tāpat no maksājuma ir atbrīvotas visas fiziskās personas un juridiskās personas, kas ir tiesīgas saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja tās spēj apliecināt, ka atbilst nosacījumiem par bezmaksas juridisko palīdzību, kas paredzēti piemērojamos tiesību aktos.

Cik daudz būs jāmaksā?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā ir maksājama fiksēta summa EUR 100 apmērā, kā arī mainīga summa, kas ir atkarīga no prasībā minētās summas un ko iegūst, nodokļa bāzei piemērojot attiecīgo nodokļa likmi saskaņā ar turpmāk minēto tabulu.

Nodokļa bāze

Ar nodokli apliekamā persona

Nodokļa likme

Likmes maksimālais mainīgais apmērs

No € 0 līdz € 1 000 000

Juridiskā persona

0,50 %


Sākot ar € 1 000 000

Juridiskā persona

0,25 %

€ 10 000

Ar nodokli apliekamā summa atbilst tiesvedībā minētajai summai. Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru tiesvedībā minētā summa ir prasības pamatsumma plus procenti un līgumsodi.

Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru ar nodokļa bāzi EUR 9000 apmērā, kurā iesaistīta juridiska persona, nodeva būtu EUR 100 + EUR 9000 x 0,50 % = EUR 145.

Kas notiek tad, ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikā?

Gadījumā, ja nav sniegts pierādījums par nodevas nomaksu, tiesu iestādes jurists (Letrado de la Administración de Justicia) pieprasīs nodokļa maksātājam sniegt šādu pierādījumu un neizskatīs prasību, pirms tas nav saņemts. Pierādījuma par maksājumu nesniegšana neliedz piemērot procesuālajās tiesībās noteiktos termiņus, un, ja nodeva nav samaksāta arī pēc jurista pieprasījuma, procesuālais akts netiks virzīts uz priekšu un tiesvedība attiecīgā gadījumā tiks turpināta vai slēgta.

Kā var veikt maksājumu?

Nodeva jāsamaksā, izmantojot pašnovērtējuma procedūru, pirms attiecīgā puse iesniedz procesuālo aktu. Šo nodevu maksā, izmantojot nodevas pašnovērtējuma Saite atveras jaunā logāoficiālo paraugu 696, ko piemēro par tiesu varas īstenošanu un kas jāaizpilda šādi (Saite atveras jaunā logāklikšķināt šeit), vai izmantojot pieteikumu, kas tiek ģenerēts, tiklīdz ir ievadīti dati (Saite atveras jaunā logāklikšķināt šeit). Maksājumu var veikt personīgi jebkurā no Saite atveras jaunā logāsadarbības finanšu iestādēm. Veidlapa ir pieejama Saite atveras jaunā logāspāņu un Saite atveras jaunā logāangļu valodā.

Maksājums tiešsaistē patlaban ir pieejams tikai lieliem uzņēmumiem, izmantojot bankas pārskaitījumu, kredītkarti, debeta maksājumu no bankas konta utt., jo tiesību akti par nodevām tika nesen grozīti un vēl nav ieviests tehnisks risinājums.

Maksas par juridiskajiem pakalpojumiem ir iekļautas bezmaksas juridiskajā palīdzībā, ko reglamentē Saite atveras jaunā logā1996. gada 10. janvāra Likums 1/1996 par bezmaksas juridisko palīdzību (Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita) (konkrēti šajā gadījumā – galvenokārt 1.–8. pants un 46.–51. pants).

Attiecīgā informācija ir pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiciagratuita.es/, kurā ir iespējams pieprasīt šo tiesību atzīšanu, izvēloties tās vietas advokātu asociāciju (Colegio de Abogados), kurā atrodas tiesa, kas izskatīs lietu.

Kas jādara pēc maksājuma veikšanas?

Veidlapai A ir jāpievieno pienācīgi apstiprināts pierādījums par nodevas nomaksu atbilstoši oficiālajam modelim (iegūts papīra vai elektroniskā formātā).

Spānija patlaban neļauj elektroniski iesniegt veidlapas, kas saistītas ar Eiropas maksājuma rīkojumu vai Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, tāpēc maksājuma apliecinājumam (iegūts papīra vai elektroniskā formātā) ir jānosūta papīra formātā kopā ar pārējiem prasītajiem dokumentiem.

Tiklīdz būs iespējams dokumentus iesniegt elektroniski, šim iesniegšanas veidam tiks piemērota nodevas atlaide 10 % apmērā. Tiesību akti paredz nodevas atmaksu 60 % apmērā, ja tiek panākta vienošanās vai prasība tiek pieņemta, tādējādi izbeidzot tiesvedību.

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Horvātija

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiek, ja tiesu nodevas netiek savlaicīgi samaksātas?

Kādi ir tiesu nodevu apmaksas veidi?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Tiesu nodevas Horvātijas Republikā reglamentē Tiesu nodevu likums (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 74/1995, Nr. 57/1996, Nr. 137/2002, Nr. 125/2011, Nr. 112/2012 un Nr. 157/2013, kurā ietverts Tiesu nodevu cenrādis.

Atbilstīgi Tiesu nodevu likuma 6. pantam saskaņā ar tiesu nodevu cenrādi noteiktās nodevas jāmaksā zīmogmarkās, ko izdevusi Horvātijas Republika, un skaidrā naudā tikai tādā gadījumā, ja nodokļu maksātājam ir pienākums maksāt nodevas, kuras pārsniedz HRK 100.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Tiesu nodevas tiek maksātas par tiesvedību visās civillietās un saskaņā ar Tiesu nodevu likuma 16. pantu. Tiesu nodevas nemaksā:

 1. Horvātijas Republika un valsts iestādes;
 2. personas un iestādes, kuras pilda valsts iestāžu funkcijas, īstenojot šīs funkcijas;
 3. darba ņēmēji un darba devēji darba strīdos un amatpersonas administratīvos strīdos, kas saistīti ar to tiesību īstenošanu, kuras izriet no oficiālām attiecībām;
 4. darba ņēmēji administratīvos strīdos, kas radušies pēc mierizlīguma ar kreditoriem;
 5. Horvātijas Neatkarības kara invalīdi, pamatojoties uz atbilstīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 6. Horvātijas Neatkarības karā nogalināto, pazudušo un aizturēto karavīru laulātie partneri, bērni un vecāki, pamatojoties uz atbilstīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 7. Horvātijas Neatkarības karā nogalināto, pazudušo un aizturēto personu laulātie partneri, bērni un vecāki, pamatojoties uz atbilstīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 8. bēgļi, pārvietotās personas un repatrianti, pamatojoties uz atbilstīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 9. personas, kuras saņem iztikas pabalstus;
 10. humānās palīdzības organizācijas un organizācijas, kuras aizsargā invalīdus un sniedz humāno palīdzību nogalināto, pazudušo un aizturēto personu ģimenēm;
 11. bērni, kuri iesaistīti tiesvedībā par uzturlīdzekļiem vai tiesvedībā saistībā ar prasībām, kuru pamatā ir tādas tiesības;
 12. prasības iesniedzēji tiesas prāvās par maternitātes un paternitātes atzīšanu, un attiecībā uz izmaksām, kas radušās ārpus laulības grūtniecības un dzemdību laikā;
 13. puses, kuras vēlas atjaunot tiesībspēju un rīcībspēju;
 14. nepilngadīgie, kuri vēlas iegūt tiesībspēju un rīcībspēju, jo viņi ir kļuvuši par vecākiem;
 15. puses tiesvedībā par bērna nodošanu un lēmuma par bērna apmeklējuma tiesībām izpildi;
 16. prasības iesniedzēji strīdos par tiesībām, kas izriet no obligātās pensijas un vispārējās medicīniskās apdrošināšanas, par bezdarbnieka tiesībām saskaņā ar nodarbinātības noteikumiem un sociālās aprūpes tiesībām;
 17. prasības iesniedzēji, t. i., prasītāji procedūrās par Konstitūcijā garantēto cilvēktiesību un brīvību aizsardzību pret galīgiem aktiem, kas attiecas uz personu, vai aizsardzību pret nelikumīgu rīcību; un
 18. prasības iesniedzēji strīdos par vides piesārņojuma atlīdzināšanu;
 19. arodbiedrības un arodbiedrību savienības civillietās par tiesas apstiprinātu aizvietotāju un kolektīvos darba strīdos, un arodbiedrību pārstāvji civillietās par darbinieku padomes pilnvaru īstenošanu.

Cita valsts ir atbrīvota no nodevu maksāšanas, ja to nosaka starptautisks nolīgums vai tai piemēro savstarpējību.

Šaubu gadījumā par šā panta 2. punktā norādītajiem nosacījumiem tiesa lūdz Tieslietu ministrijas skaidrojumu.

Šā panta pirmās daļas 10. punkta noteikumus piemēro tām humānās palīdzības organizācijām, kuras noteicis par sociālo aprūpi atbildīgais ministrs.

Šā panta pirmās daļas noteikumu nepiemēro pašvaldību un pilsētu iestādēm, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar īpašu likumu tām ir nodots valsts iestādes funkciju izpildes pienākums.

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrām piemēro šādas nodevas:

 • par Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasījumu maksā prasītājs,
 • par lēmumu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu maksā prasītājs,
 • par sūdzību attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu maksā atbildētājs;

ja par procedūru tiek ierosināta tiesvedība:

 • par spriedumu maksā prasītājs,
 • par apelāciju maksā apelācijas iesniedzējs,
 • par atbildi uz apelāciju maksā atbildes iesniedzējs (atbildi var sniegt pēc izvēles),
 • tiesiskās aizsardzības ārkārtas līdzeklis – ir atļauts pārskatīt otrās instances tiesas lēmumu, ja strīda summa pārsniedz HRK 200 000,00,
 • tiesu nodevas apmaksā pārskatīšanas pieteicējs un pārskatīšanas atbildētājs (atbildi var sniegt pēc izvēles).

Cik liela ir maksājamā summa?

II. Puse no I punktā norādītajām nodevām jāmaksā par Eiropas maksājuma rīkojuma pieprasījumu, lēmumu attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu, atbildi uz apelāciju vai pārskatīšanu.

III. Divkārša I punktā norādīto tiesu nodevu summa jāmaksā par sprieduma apelāciju vai pārskatīšanu.

IV. Tiesas nodeva nav jāmaksā, ja tiesvedības laikā tiek panākts izlīgums.

Kas notiek, ja tiesu nodevas netiek savlaicīgi samaksātas?

Tiesu nodevas tiks iekasētas piespiedu kārtā, un, ja tās netiek samaksātas nekavējoties, tām tiks piemērota papildu maksa HRK 100,00 apmērā.

Saskaņā ar Tiesu nodevu likuma 39. pantu tiesa vispirms brīdina attiecīgo pusi par to, ka tai nodeva jāsamaksā trīs dienu laikā, un, ja puse brīdinājumu neņem vērā, tiesa pieņem lēmumu saistībā ar nodevu, kam piemēro papildu maksu HRK 100 apmērā.

Kādi ir tiesu nodevu apmaksas veidi?

Tiesu nodevas, kuras pārsniedz HRK 100, jāiemaksā valsts budžetā jebkurā bankas filiālē vai pasta nodaļā, attiecīgo summu ieskaitot Horvātijas Republikas valsts budžeta kontā.

Lai tiesu nodevas samaksātu no ārvalstīm, jāietver šāda informācija:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Norēķunu konts (CC):1001005-1863000160

Kods: HR64

Atsauces Nr.: 5045-20735-personas kods (vai cits maksātāja identifikācijas numurs)

Saņēmējs: Horvātijas Republikas Finanšu ministrija, Zagrebas Komerctiesas vārdā

Maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķis jānorāda, ka tā ir nodeva par lietu ________ (lietas numurs un maksājuma apraksts, piemēram, tiesas nodeva par pieprasījumu izdot Eiropas maksājuma rīkojumu).

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Līdzko maksājums ir veikts, maksājuma uzdevums jānosūta tai tiesai, kura izskata lietu, par kuru nodeva tiek maksāta, norādot atsauci uz izskatāmās lietas numuru (ja lietas numurs ir zināms) vai gadījumā, kad ir tikko iesniegts pieprasījums izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, pieteikumam jāpievieno pierādījums par bankā veiktu maksājumu.

Puses iesniedz dokumentus tiesai, izmantojot pastu (ierakstītu vai parastu sūtījumu).

I. Tiesas nodevu par sūdzību, pretsūdzību, spriedumu vai iebildumu maksājumam proporcionāli strīda summai (aprēķina tikai atbilstīgi galvenajā pieteikumā norādītajai summai, nepiemērojot procentus un izmaksas):

virs

līdz HRK

HRK

0,00

3000,00

100,00

3000,00

6000,00

200,00

6000,00

9000,00

300,00

9000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Nodeva HRK 500,00 apmērā jāmaksā tad, ja summas pārsniedz HRK 15 000,00, un 1 % par starpību, pārsniedzot HRK 15 000,00, bet ne vairāk kā HRK 5000,00.

Lapa atjaunināta: 08/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Latvija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 33. panta otro daļu tiesas izdevumi ir:

 • valsts nodeva;
 • kancelejas nodeva;
 • ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

Par katru prasības pieteikumu - sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.pantā paredzētajiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā - maksājama valsts nodeva. Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 43. pantā uzskaitīts to subjektu loks, kuri no tiesas izdevumu (tostarp valsts nodevas) samaksas ir atbrīvoti.

Pusei, kuras labā taisīts spriedums, tiesa piespriež no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus. Ja prasība apmierināta daļēji, norādītās summas piespriež prasītājam proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram, bet atbildētājam — proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta. Valsts nodeva par blakus sūdzību par tiesas lēmumu, pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums, netiek atlīdzināta.

Ja prasītājs atsakās no prasības, viņš atlīdzina atbildētājam radušos tiesas izdevumus. Prasītāja samaksātos tiesas izdevumus šajā gadījumā atbildētājs neatlīdzina. Tomēr, ja prasītājs neuztur savus prasījumus tāpēc, ka atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis, tiesa pēc prasītāja lūguma piespriež no atbildētāja prasītāja samaksātos tiesas izdevumus.

Ja prasība atstāta bez izskatīšanas, tiesa pēc atbildētāja lūguma piespriež no prasītāja atbildētāja samaksātos tiesas izdevumus.

Tiesas izdevumi, ja prasītājs no to samaksāšanas bijis atbrīvots, piespriežami no atbildētāja valsts ienākumos proporcionāli apmierinātajai prasījuma daļai.

Kādi ir izdevumi?

Par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Saite atveras jaunā logāEiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, maksājama valsts nodeva.

Tiesvedības laikā pusei var nākties valsts ienākumos maksāt arī citus tiesas izdevumus – kancelejas nodevu (piemēram, par procesuālo dokumentu norakstu un dublikātu izsniegšanu) un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus (piemēram, ar atbildētāja meklēšanu, ko lūdzi veikt prasītājs, saistītie izdevumi, ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu saistītie izdevumi).

Cik man jāmaksā?

Iesniedzot pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam,  maksājama valsts nodeva— 2 procenti no parāda summas, bet ne vairāk par 498,01 euro. Kancelejas nodeva maksājama Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 38. pantā noteiktajā apmērā. Savukārt ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus apmērs var svārstīties atkarībā no vairākiem faktoriem (piemēram, atkarībā no dokumentu nosūtījuma veida – vienkāršā pasta sūtījumā vai elektroniskā pasta sūtījumā).

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja prasības pieteikumam nav pievienoti dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, tad tiesa, pamatojoties uz Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 133.pantu, atstāj prasības pieteikumu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod prasītājam.

Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību.

Savukārt, ja tiesas izdevumi saistīti ar dokumentu izsniegšanu, tiesa tos neizsniedz, pirms netiek samaksāta attiecīgā nodeva. Bet gadījumā, ja līdz lietas izskatīšanai ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi valsts ienākumos netiek iemaksāti labprātīgi, tos piedzen piespiedu kārtā pēc tiesas sprieduma izpildes vispārīgajiem noteikumiem.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Valsts nodevu var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Valsts nodeva (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.pants, izņemot sesto daļu) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV55TREL1060190911200

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Valsts nodevu par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Valsts nodeva par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.panta sestā daļa) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV71TREL1060190911300

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Kancelejas nodevu var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Kancelejas nodeva (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 38. pants) maksājama:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr. LV39TREL1060190911100

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja kancelejas nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta kancelejas nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus un ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītos izdevumus var samaksāt, veicot maksājumu uz Tiesu administrācijas kontu. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 39. pants) un ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītie izdevumi (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 406.3pants):

Rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr.: 90001672316

Konta Nr.: LV51TREL2190458019000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Iesniedzot pieteikumu tiesā, pievienojami dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Arī kancelejas nodeva maksājama pirms attiecīgā pakalpojuma izdarīšanas. Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi iemaksājami līdz lietas izskatīšanai.

Lapa atjaunināta: 11/09/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.