Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Grecia

Contenuto fornito da
Grecia

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Όταν ο αιτών (ιδιώτης ή πληρεξούσιος δικηγόρος του) υποβάλλει αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής (έντυπο Α του Κανονισμού 1896/2006) σε Δικαστήριο, καταβάλλει και τα αντίστοιχα δικαστικά έξοδα, που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Εάν την αίτηση την υποβάλλει ο αιτών αυτοπροσώπως, χωρίς την εκπροσώπηση πληρεξούσιου δικηγόρου, απαλλάσσεται από την καταβολή προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής (βλ. αιτιολογική σκέψη 26 του Κανονισμού). Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση και εκδοθεί η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής (έντυπο Ε του Κανονισμού) και, στη συνέχεια, μη ασκηθεισών αντιρρήσεων, κηρυχθεί αυτή εκτελεστή (έντυπο Ζ), ο αιτών λαμβάνει απόγραφο, καταβάλλοντας το τυχόν τέλος απογράφου ανάλογα με το είδος της απαίτησης (βλ. Κώδικα τελών Χαρτοσήμου).

Τι τέλη επιβάλλονται;

Επί κατάθεσης του εντύπου Α καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου (που επικολλάται στην αίτηση, βλ. Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου) και τέλος δικαστικού ενσήμου (αγορά αγωγόσημου ή προσκόμιση απόδειξης είσπραξης τύπου Β από ΔΟΥ, που τοποθετούνται στο φάκελο της δικογραφίας, βλ. ν. ΓΠΟΗ/1912, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63Ι παρ. ΙΓ1 ν. 4093/2012: 8 τοις χιλίοις επί του κεφαλαίου του αιτούμενου ποσού πλέον εισφορών υπέρ τρίτων).

Πόσο θα πληρώσω;

Ο υπολογισμός του ποσού των δικαστικών εξόδων γίνεται με βάση του αιτούμενο ποσό της Διαταγής σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Το Δικαστήριο δεν θα επιληφθεί της διαδικασίας έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής ή έκδοσης απογράφου επί κηρυχθείσας εκτελεστής Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Μόνον αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται το έντυπο Α ή από το οποίο ζητείται η έκδοση απογράφου με βάση το έντυπο Ζ. Προς το παρόν δεν προβλέπεται ηλεκτρονική πληρωμή των δικαστικών εξόδων.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Να υποβάλει ο αιτών την αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.