Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Spanyolország

Bevezetés

Alkalmazandó illetékek

Fizetendő összeg

A bírósági illetékek megfizetésének késedelmes teljesítése

Fizetési módok

Teendők a fizetést követően

Bevezetés

A polgári peres eljárásokért – amelyek körébe az európai fizetési meghagyásos eljárás is tartozik – fizetendő bírósági illeték állami jellegű, amelynek megfizetése, ha jogszabály erről másként nem rendelkezik, a bírósági eljárás megindításakor válik esedékessé. Ezt az eljárási illetéket a február 22-i 3/2013. sz. királyi törvényerejű rendelettel módosított, az igazságszolgáltatással, valamint a Nemzeti Toxikológiai és Igazságügyi Orvostani Intézet eljárásával kapcsolatos meghatározott díjak szabályozásáról szóló, november 20-i 10/2012. sz. törvény (A link új ablakot nyit megLey 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses modificada por A link új ablakot nyit megReal Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero), valamint a március 27-i HAP/490/2013. sz. rendelettel módosított december 13-i HAP/2662/2012. sz. rendelet ( A link új ablakot nyit megOrden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre modificada por la A link új ablakot nyit megOrden HAP/490/2013, de 27 de marzo) szabályozza.

Emellett az illetékszabályozás körébe tartozik még a második esélyt nyújtó mechanizmusokról, a pénzügyi terhek csökkentéséről és egyéb szociális intézkedésekről szóló, február 27-i 1/2015. sz. királyi törvényerejű rendelet is (A link új ablakot nyit megReal Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), amely az említett 10/2012. sz. törvény egy további módosítását jelentette.

Az A link új ablakot nyit megilletékfizetés az A link új ablakot nyit megadóhatóságon (Agencia Tributaria) keresztül, a kitöltendő A link új ablakot nyit megletölthető űrlap segítségével (a kitöltésről A link új ablakot nyit megide kattintva tájékozódhat), vagy A link új ablakot nyit megelektronikus fizetés esetében – amely lehetőség egyelőre kizárólag a nagyvállalatok számára elérhető – az adatok kitöltésével létrejövő alkalmazáson keresztül (A link új ablakot nyit megkattintson ide) teljesíthető.

Az illetéket az „A” keresetlevél benyújtásakor kell megfizetni. Az illetékfizetést az adott személy nevében és érdekében eljáró jogi képviselő (representación procesal) vagy ügyvéd (abogado) is teljesítheti, különösen nem spanyolországi illetőségűek esetében. A nem spanyolországi illetőségű személyeknek az önbevallást megelőzően nem kell adóazonosító számmal rendelkezniük. Sem az ügyésznek (procurador), sem az ügyvédnek nem keletkezik adókötelezettsége az említett fizetés teljesítése után.

Alkalmazandó illetékek

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban az illeték megfizetésére kötelezett személyek azok, akik a bírósági eljárást kezdeményezik és annak illetékköteles tényállását megvalósítják, vagyis akik az „A” formanyomtatvánnyal keresetet vagy viszontkeresetet nyújtanak be, amennyiben ezen eljárásokban a kereseti kérelem a polgári perrendtartásról szóló, január 7-i 1/2000. sz. törvény (A link új ablakot nyit megartículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) 517. cikkének rendelkezése szerint nem bíróság által kibocsátott végrehajtó okiratnak minősülő dokumentumon alapul és meghaladja a 2000 EUR összegű követelést. Mindazonáltal, ha bírósági végrehajtó okiratról van szó, az mentességet élvez a fizetés tekintetében. Ugyancsak mentességet élveznek azon természetes személyek és jogi személyek, akik és amelyek költségmentességi jogosultságát elismerték, feltéve hogy igazolni tudják a költségmentességre vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítését.

Fizetendő összeg

Az európai fizetési meghagyásos eljárás során fizetendő összeg egy 100 EUR-s átalánydíjból, valamint egy, a vitatott összeg mértékének függvényében változó – az illetékalapra alkalmazandó, az alábbi táblázat szerinti kulccsal kiszámított – összegből áll.

Illetékalap

Az illetékfizetésre kötelezett

Kulcs

Az illeték változó mértékének felső határa

0 EUR-tól 1 000 000 EUR-ig

Jogi személy

0,50 %


1 000 000 EUR-tól

Jogi személy

0,25 %

10 000 €

Az illeték alapja a pertárgy értéke. Az európai fizetési meghagyásos eljárás esetében a pertárgy értéke megfelel a vitássá tett tőkeösszeg kamatokkal és kötbérrel növelt összegének.

Egy olyan európai fizetési meghagyásos eljárásnál például, ahol az illeték alapja 9 000 EUR, ha jogi személyről van szó, akkor az illeték maga 100 EUR + 9 000 EUR * 0,50 %, vagyis összesen 145 EUR.

A bírósági illetékek megfizetésének késedelmes teljesítése

Abban az esetben, ha az illetékfizetés teljesítésének igazolását elmulasztják csatolni, a bírósági végrehajtó (Letrado de la Administración de Justicia) az adott személyt felhívja hiánypótlásra, és amíg a felhívásnak nem tesznek eleget, leállítja az irat további feldolgozását. Az önbevallási igazolás benyújtásának elmaradása nem érinti az eljárási szabályokban megállapított határidők alkalmazását, így tehát, ha a bírósági végrehajtó előírás szerinti felhívása nyomán nem kerül sor hiánypótlásra, az a kérelem kizárását eredményezi, továbbá az eljárás ebből következő folytatását vagy lezárását vonja maga után adott esetben.

Fizetési módok

Az illetékfizetést önbevallással, még azt megelőzően kell teljesíteni, hogy az érintett fél benyújtja kérelmét. Az illeték a bírósági eljárási illetékek önbevallására szolgáló, 696. sz. hivatalos űrlap (A link új ablakot nyit megmodelo oficial 696) segítségével fizethető meg, amelynek kitöltéséről A link új ablakot nyit megide kattintva tájékozódhat. Az illetékfizetés teljesíthető továbbá az adatok kitöltésével létrejövő alkalmazáson keresztül (A link új ablakot nyit megkattintson ide) is. Az illeték A link új ablakot nyit megaz együttműködő pénzügyi intézményeknél személyesen fizethető meg. Az űrlap A link új ablakot nyit megspanyol és A link új ablakot nyit megangol nyelven egyaránt elérhető.

Elektronikus úton – banki átutalással, hitelkártyával, a bankszámla terhelésével stb. – jelenleg kizárólag a nagyvállalatok fizethetnek, aminek hátterében az áll, hogy az illetékek törvényi szabályozása a közelmúltban módosult és új műszaki megoldások meghonosítására még nem volt mód.

A bírósági illetékek a költségmentességről szóló, január 10-i 1/1996. sz. törvény (A link új ablakot nyit megLey 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita) által szabályozott költségmentesség hatálya alá tartoznak (e témakör kapcsán lásd az 1–8. cikket és a 46–51. cikket).

Ennek részleteihez, valamint a költségmentesség kérelmezéséhez keresse fel a A link új ablakot nyit meghttp://www.justiciagratuita.es/ honlapot. Válassza ki a bírósági eljárásban eljáró bíróság helye szerinti ügyvédi kamarát (Colegio de Abogados).

Teendők a fizetést követően

A hivatalos űrlapnak megfelelő, érvényesnek nyilvánított illetékfizetési (papír alapú vagy elektronikus) igazolást az „A” formanyomtatványhoz kell csatolni.

Spanyolországban az európai fizetési meghagyásos eljárás kapcsán benyújtandó formanyomtatványok jelenleg nem küldhetők be elektronikus úton, aminek következtében a fizetési igazolást (a papír, illetve az elektronikus formában kapott igazolást egyaránt) a szükséges további dokumentációhoz csatolva papír alapon, illetve kinyomtatva kell benyújtani.

Az iratok elektronikus benyújtási rendjének életbeléptetését követően az elektronikus továbbítás alkalmazása 10 %-os illetékkedvezményt von maga után. A törvény értelmében 60 %-os illeték-visszatérítés jár a jogvita lezárását eredményező egyezség vagy a teljes tartozás elismerése esetében.

Utolsó frissítés: 12/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Horvátország

Bevezetés

Milyen díjakat kell fizetni?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha elmulasztom a bírósági illetékek határidőn belüli befizetését?

Hogyan fizethetem be a bírósági illetékeket?

Mit kell tennem, ha megtörtént a befizetés?

Bevezetés

A Horvát Köztársaság bírósági illetékeiről a bírósági illetékekről szóló törvény (Narodne novine (NN; A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye) 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 és 157/2013) rendelkezik, amely meghatározza a bírósági illetékek tarifarendszerét.

A bírósági illetékekről szóló törvény 6. cikkének megfelelően a bírósági illetékeket a Horvát Köztársaság által kibocsátott illetékbélyegben kell megfizetni, készpénzfizetésre csak akkor van lehetőség, ha az adófizető 100 HRK-t meghaladó összeg megfizetésére köteles.

Milyen díjakat kell fizetni?

A bírósági illetékeket valamennyi polgári peres eljárásban meg kell fizetni, a bírósági illetékekről szóló törvény 16. cikkének megfelelően. A következők jelentenek ezalól kivételt:

 1. a Horvát Köztársaság és a kormányzati szervek,
 2. közhatalmat gyakorló személyek és szervezetek.
 3. munkajogi vitákban a munkavállalók, valamint a hivatali jogviszonyból fakadó hatáskörgyakorláshoz kapcsolódó közigazgatási jogvitákban a tisztviselők,
 4. a csődegyezséget megelőző közigazgatási jogvitákban a munkavállalók,
 5. a horvát függetlenségi háború rokkantjai, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján,
 6. a horvát függetlenségi háborúban megölt, eltűnt és fogvatartott katonák házastársai, gyermekei és szülei, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján,
 7. a horvát függetlenségi háborúban megölt, eltűnt és fogvatartott személyek házastársai, gyermekei és szülei, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján,
 8. menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és hazatérők, a státuszukat igazoló megfelelő dokumentáció alapján,
 9. segélyekben részesülő rászorulók,
 10. humanitárius szervezetek és a fogyatékkal élők, valamint a humanitárius tevékenység folytatása közben megölt, eltűnt vagy fogvatartott személyek családjainak védelmével foglalkozó szervezetek;
 11. a tartással vagy tartási jogon alapuló követelésekkel kapcsolatos eljárásokban félként eljáró gyermekek;
 12. az anyaság vagy apaság megállapítása, továbbá a házasságon kívüli terhesség és gyermekszülés költségeinek megtérítése iránti perekben a felperesek;
 13. a cselekvőképesség visszaállítása iránt pert indító felek;
 14. a szülővé vált kiskorúak a cselekvőképesség megszerzésének jóváhagyása iránt indított eljárásokban;
 15. a gyermek átadása és a gyermek láthatási jogokkal kapcsolatos döntés végrehajtása iránt indított eljárásokban a felek;
 16. a kötelező nyugdíjból és általános egészségbiztosításból származó jogokkal, a munkaügyi rendeletek alapján a munkanélküliek jogaival, valamint a szociális jóléti juttatásokkal kapcsolatos jogvitákban a felperesek;
 17. az alkotmány által garantált emberi jogok és szabadságok jogerős egyedi aktusokkal szembeni védelmére, vagy törvénytelen fellépéssel szembeni védelemre irányuló eljárásokban a felperesek (kérelmezők), valamint
 18. a környezetszennyezési kártérítési jogvitákban a felperesek,
 19. szakszervezetek és szakszervezeti szövetségek a bérpótlás bírósági jóváhagyása iránti polgári peres eljárásokban és a kollektív munkaügyi vitákban, ezen túlmenően a szakszervezeti képviselők az üzemi tanácsok hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos polgári peres eljárásokban.

A külföldi állam mentes az illetékfizetés alól nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján.

Az e cikk (2) bekezdésében felsorolt feltételekkel kapcsolatos kétség esetén a bíróság az igazságügyi minisztériumtól magyarázatot kér.

Az e cikk (1) bekezdésének 10. pontja azon humanitárius szervezetekre vonatkozik, amelyeket a szociális jólétért felelős miniszter ilyenként határozott meg.

E cikk (1) bekezdése nem vonatkozik önkormányzati és városi testületekre, kivéve, ha külön jogszabály közigazgatási hatáskört ruház rájuk.

Az európai fizetési meghagyásos eljárásokban a következő illetékeket kell megfizetni:

 • európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemért – a felperes fizet
 • európai fizetési meghagyást kibocsátó határozatért – a felperes fizet
 • európai fizetési meghagyással szembeni panaszért – az alperes fizet

ha az eljárás perré alakul

 • az ítéletért – a felperes fizet
 • fellebbezésért – a fellebbező fizet
 • fellebbezési ellenkérelemért – az ellenkérelmet benyújtó fél fizet (az ellenkérelem benyújtása opcionális)
 • rendkívüli jogorvoslatért – a másodfokú bírósági határozat elleni felülvizsgálatra akkor van lehetőség, ha a pertárgyérték meghaladja a 200 000 HRK-t
 • a bírósági illetékeket a felülvizsgálatot kérelmező, valamint a felülvizsgálati ellenkérelmet benyújtó fél fizeti (az ellenkérelem benyújtása opcionális)

Mennyit kell fizetnem?

II. Az I. pont alatt jelzett illetékek felét kell kifizetni az európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemért, az európai fizetési meghagyást kibocsátó határozatért, és a fellebbezési vagy felülvizsgálati ellenkérelemért.

III. Az I. pont alatt jelzett illetékek kétszeresét kell kifizetni az ítélet ellen benyújtott fellebbezésért vagy felülvizsgálati kérelemért.

IV. Nem kell bírósági illetéket fizetni, ha bírósági egyezséget kötöttek a bírósági eljárás során.

Mi történik, ha elmulasztom a bírósági illetékek határidőn belüli befizetését?

A bírósági illetékeket végrehajtás útján szedik be, és ha ezeket nem fizették meg azonnal, további 100 HRK kiegészítő díjat szabnak ki.

A bírósági illetékekről szóló törvény 39. cikke értelmében a bíróság először figyelmezteti a felet az illeték három napon belül történő megfizetésének kötelezettségére, és amennyiben a fél ennek nem tesz eleget, a bíróság határozatot fogad el az illetékről, amelyen túlmenően 100 HRK összeget szab ki.

Hogyan fizethetem be a bírósági illetékeket?

A 100 HRK-t meghaladó összegű bírósági illetékeket a nemzeti költségvetésbe kell megfizetni bármely bankon vagy postahivatalon keresztül, a Horvát Köztársaság nemzeti költségvetésének bankszámlaszámára.

A bírósági illetékek külföldről történő megfizetése esetén a következő információkat kell feltüntetni:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Jelenlegi számlaszám (CC):1001005-1863000160

Típus: HR64

Hivatkozási szám: 5045-20735-Személyi azonosító szám (vagy a befizető más azonosító száma)

Kedvezményezett: A Horvát Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Zágrábi Kereskedelmi Bíróság nevében

A fizetésnél megjegyzésben fel kell tüntetni, hogy arra az ________ ügyben (ügyszám és a fizetés típusának meghatározása, pl. európai fizetési meghagyás kibocsátása kérelmezésének bírósági illetéke) kerül sor

Mit kell tennem, ha megtörtént a befizetés?

Ha megtörtént a befizetés, ennek igazolását meg kell küldeni az illeték tárgyát képező ügyet tárgyaló bíróságnak az ügyszámra való hivatkozással (ha az ügyszám ismert), vagy ha az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet ekkor nyújtották be, akkor a banki befizetés igazolását a kérelemhez kell csatolni.

A feleknek a dokumentumokat szokásosan postai úton (ajánlott vagy hagyományos kézbesítéssel) kell megküldeniük a bíróság számára.

I. Kereset, viszontkereset, ítélet és bírósági illeték fizetésére kötelezés elleni ellentmondás esetén a vitatott összeggel arányos bírósági illetéket kell megfizetni (amelyet a főkövetelés összege alapján számolnak ki, kamatok és költségek nélkül) a következők szerint:

fölött

HRK-ig

HRK

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

15 000 HRK fölött 500 HRK illetéket kell megfizetni, valamint a 15 000 HRK fölötti összeg 1 %-át, de legfeljebb 5 000 HRK-t.

Utolsó frissítés: 08/12/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Magyarország

Bevezetés

Milyen illetéket kell fizetnem?

Mennyit kell fizetni?

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 2006. december 12-i 1896/2006/EK rendelete alapján nem vitatott pénzkövetelés érvényesítése iránt Magyarországon indított európai fizetési meghagyásos eljárásban közjegyzői eljárás díjat kell fizetni, amelynek mértékét a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény és a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet határozza meg. E szabályok szerint az eljárás megindításakor a követelés értékéhez igazodó, annak 3 százalékát kitevő mértékű közjegyzői eljárási díjat kell fizetni. A fizetés a jogosult választása szerint történhet a közjegyzőnél készpénzben vagy bankkártyával, illetve teljesíthető a közjegyző bankszámlájára történő átutalással és készpénz-átutalási megbízás felhasználásával is.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az eljárás megindításakor közjegyzői eljárási díjat kell fizetni.

Mennyit kell fizetni?

A közjegyzői eljárási díj mértéke a pénzkövetelés járulékok (kamat, költség) nélkül számított összegének, több pénzkövetelés esetén azok együttes összegének a 3 %-a, de legalább 5000.- Ft és legfeljebb 300.000.- Ft. Ha az eljárásban 5-nél több fél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor 1.000.- Ft, ahány fél van. Nem forint pénznemű követelés esetén a követelésnek a kérelem benyújtása napján fennálló jegybanki középárfolyamon számított forint ellenértéke után kell a díjat megfizetni.

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időben a bírósági illetéket?

Ha a jogosult az eljárás megindításkor a közjegyzői eljárási díjat nem fizeti meg, az eljáró közjegyző felhívja a jogosultat a közjegyzői eljárási díj megfizetésére. Ha a jogosult ennek nem tesz eleget a megadott határidőben, a közjegyző a kérelmet elutasítja.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

A közjegyzői eljárási díjat a jogosult a választása szerint az alábbiak szerint fizetheti meg:

 1. Megfizetheti készpénzzel az eljáró közjegyzőnél.
 2. Megfizetheti az eljáró közjegyző fizetési számlájára készpénz-átutalási megbízással a közjegyző által rendelkezésére bocsátott készpénz-átutalási megbízás felhasználásával a postákon.
 3. Megfizetheti a közjegyző bankszámlájára való átutalással.
 4. Amennyiben annak feltételei az eljáró közjegyzőnél adottak, megfizetheti bankkártyával kezdeményezett átutalással.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

Amennyiben a közjegyzői eljárási díjat készpénzzel vagy bankkártyával a közjegyzőnél kezdeményezett átutalással fizetik meg, a jogosultnak a befizetés tényét nem kell igazolnia.

Amennyiben a jogosult a közjegyzői eljárási díjat készpénz-átutalási megbízással fizeti meg, a fizetés tényét igazoló szelvényt az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez mellékelni kell.

Amennyiben a jogosult a közjegyzői eljárás díját a közjegyző bankszámlájára való átutalással fizeti meg, a bankszámla terhelését tartalmazó napi bankkivonatot vagy annak másolatát kell az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez mellékelni.

Utolsó frissítés: 06/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Észak-Írország

Az eljárás jelenleg díjmentes.

Utolsó frissítés: 13/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.