Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Španjolska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što činim nakon plaćanja?

Uvod

Sudske naknade u građanskim postupcima, koji uključuju postupak za europski platni nalog, državni su porez koji se plaća na početku postupka pri podnošenju zahtjeva stranke. Naknade su uređene Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom 10/2012 od 20. studenoga 2012. o određenim naknadama u području pravosuđa i naknadama Nacionalnog instituta za toksikologiju i forenziku (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), izmijenjenim Poveznica se otvara u novom prozoruKraljevskim dekretom 3/2013 od 22. veljače 2013. i Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom HAP/2662/2012 od 13. prosinca 2012. (izmijenjena Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom HAP/490/2013 od 27. ožujka 2013.).

Uređene su i Poveznica se otvara u novom prozoruKraljevskim dekretom 1/2015 od 27. veljače 2015. o mehanizmima za drugu priliku, o smanjenju financijskog opterećenja i o drugim mjerama u području socijalne sigurnosti (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), koji je izmijenjen gore navedenim Zakonom 10/2012.

Poveznica se otvara u novom prozoruNaknade se plaćaju preko Poveznica se otvara u novom prozoruPorezne uprave (Agencia Tributaria) Poveznica se otvara u novom prozoruupotrebom obrasca koji se preuzima i ispunjava na sljedeći način Poveznica se otvara u novom prozoru(kliknite ovdje) ili putem zahtjeva koji se kreira nakon što se unesu podaci (Poveznica se otvara u novom prozorukliknite ovdje) i koji omogućujePoveznica se otvara u novom prozoruinternetsko plaćanje (ta je mogućnost trenutačno dostupna samo velikim poduzećima).

Plaćanje bi trebalo izvršiti po podnošenju obrasca zahtjeva A. Plaćanje može izvršiti pravni zastupnik ili odvjetnik (abogado) u ime poreznog obveznika, osobito ako nema prebivalište u Španjolskoj. Osoba koja nema prebivalište u Španjolskoj ne mora ishoditi porezni broj prije obrnute porezne obveze. Pravni zastupnik ili odvjetnik nema porezne obveze u pogledu tog plaćanja.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U postupku za europski platni nalog sudske naknade plaća osoba koja poduzima sudske radnje u svrhu pokretanja postupka, odnosno osoba koja podnosi tužbu ili protutužbu putem obrasca A, ako se temelji na dokumentu koji čini izvansudski izvršni instrument u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 517. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) i ako je vrijednost spora viša od 2 000 EUR. Naknade se ne plaćaju za izvršne postupovne instrumente. Slično tome, sve fizičke i pravne osobe koje imaju pravo na pravnu pomoć izuzete su sve dok mogu dokazati da ispunjavaju uvjete za pravnu pomoć utvrđene u primjenjivom zakonodavstvu.

Koliko ću platiti?

U postupku za europski platni nalog plaća se fiksni iznos od 100 EUR uz promjenjivi iznos koji ovisi o potraživanom iznosu i dobiva se primjenom porezne osnovice na primjenjivu stopu iz sljedeće tablice:

Porezna osnovica

Porezni obveznik

Porezna stopa

Maksimalni promjenjivi iznos stope

Od 0 do 1 000 000 EUR

Pravna osoba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR

Pravna osoba

0,25 %

10 000 EUR

Oporezivi je iznos vrijednost sudskog postupka. U postupku za europski platni nalog vrijednost je sudskog postupka iznos glavne tražbine kojem se pripisuju kamate i ugovorne kazne.

U postupku za europski platni nalog za iznos od 9 000 EUR u koji je uključena pravna osoba, naknada bi iznosila 100 EUR + 9 000 EUR x 0.50 % = 145 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako na početku nije dostavljen dokaz o plaćenoj naknadi, pravosudni službenik (Letrado de la Administración de Justicia) od poreznog će obveznika zatražiti da pruži takav dokaz te će početi obrađivati zahtjev za tužbu tek nakon što ga zaprimi. Nedostavljanje dokaza o plaćanju ne sprečava primjenu roka utvrđenog postupovnim pravom, stoga ako se naknade ne plati ni nakon zahtjeva pravosudnog službenika, postupovni akt neće se uzeti u obradu i postupak će se nastaviti ili zaključiti.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Naknade se moraju platiti u postupku obrnute porezne obveze prije no što odgovarajuća stranka podnese postupovni akt. Za plaćanje naknada upotrebljava se Poveznica se otvara u novom prozoruslužbeni obrazac 696 za ispunjavanje obrnute porezne obveze za naknadu za izvršenje pravosudnog postupka, kako slijedi Poveznica se otvara u novom prozoru(kliknite ovdje), ili putem zahtjeva koji se kreira nakon što se unesu podaci (Poveznica se otvara u novom prozorukliknite ovdje). Plaćanje se može izvršiti osobno u bilo kojoj Poveznica se otvara u novom prozoruagenciji za naplatu. Obrazac je dostupan na Poveznica se otvara u novom prozorušpanjolskom i Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom.

Internetsko plaćanje trenutačno je moguće samo za velika poduzeća, preko bankovnog transfera, kreditne kartice, povlačenjem s bankovnog računa itd., zbog toga što još nisu uvedena tehnička rješenja za provedbu nedavnih izmjena zakonodavstva o naknadama.

Sudske naknade uključene su u pravnu pomoć, čije je pružanje uređenoPoveznica se otvara u novom prozoruZakonom 1/1996 od 10. siječnja 1996. o pravnoj pomoći(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), a osobito njegovim člancima 1. – 8. i 46. – 51.

Relevantne informacije dostupne su na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiciagratuita.es/, putem koje se može zatražiti pravna pomoć. Odaberite odvjetničku komoru (Colegio de Abogados) u mjestu suda koji će odlučivati o predmetu.

Što činim nakon plaćanja?

Uz obrazac A potrebno je priložiti dokaz o plaćanju naknade po potvrđenom službenom obrascu (papirnatom ili elektroničkom).

U Španjolskoj još uvijek nije moguće slati europski platni nalog elektroničkim putem. Dokaz o plaćanju (primljen na papiru ili elektronički) trebalo bi poslati u papirnatom obliku zajedno s drugom potrebnom dokumentacijom.

Naknada će biti 10 % niža za elektroničko podnošenje nakon što ta mogućnost postane dostupna. Zakonom je predviđen povrat 60 % naknade u slučaju dogovora oko tražbine ili njezina prihvaćanja čime se okončava spor.

Posljednji put ažurirano: 12/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Hrvatska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što činim nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe su u Republici Hrvatskoj određene Zakonom o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 118/18) te Uredbom o tarifi sudskih pristojbi koju propisuje Vlada Republike Hrvatske. .

Prema članku 5. Zakona o sudskim pristojbama pristojbe propisane Tarifom plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem .
Za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u trenutku njihova podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom.
Na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom ako je uplaćena u roku od tri dana od dana elektroničke dostave odluke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe se plaćaju u svim građanskim i trgovačkim sudskim postupcima, a od plaćanja su temeljem čl. 11. Zakona o sudskim pristojbama oslobođeni:

 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
 2. osobe i tijela koja obavljaju javne ovlasti u postupcima proizašlim iz obavljanja tih ovlasti
 3. radnici u sporovima i drugim postupcima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz radnog odnosa
 4. službenici i namještenici u upravnim sporovima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz službeničkih odnosa
 5. invalidi Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i osobe s invaliditetom, na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 6. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 7. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 8. prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 9. korisnici socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu
 10. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti te organizacije osoba s invaliditetom
 11. djeca kao stranke u postupcima radi uzdržavanja ili u postupcima o tražbinama na temelju tog prava
 12. stranke koje pokreću postupke radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva i postupke radi troškova koji su nastali trudnoćom i porodom izvanbračnog djeteta
 13. stranke koje traže vraćanje poslovne sposobnosti
 14. maloljetnici u postupcima davanja dopuštenja za sklapanje braka
 15. stranke u postupcima radi predaje djeteta i radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom
 16. stranke koje pokreću postupke o pravima iz obveznog mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja, o pravima nezaposlenih osoba na temelju propisa o zapošljavanju i pravima s područja socijalne skrbi
 17. stranke koje pokreću postupke za zaštitu ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda protiv konačnih pojedinačnih akata
 18. stranke koje pokreću postupke o naknadi štete zbog onečišćenja okoliša
 19. sindikati i udruge sindikata više razine u parničnim postupcima za sudsku nadomjesnu suglasnost i u kolektivnim radnim sporovima te sindikalni povjerenici u parničnim postupcima u obavljanju ovlasti radničkog vijeća
 20. potrošači kao stečajni dužnici
 21. druge osobe i tijela kada je to propisano posebnim zakonom.

Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uvjeta uzajamnosti , sud će zatražiti objašnjenje od Ministarstva pravosuđa.

Oslobođenje iz točke 10. odnosi se na one humanitarne organizacije za koje to odlukom odredi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.

U postupku povodom Europskog platnog naloga se plaćaju slijedeće pristojbe:

 • na prijedlog za EPN – plaća tužitelj
 • na rješenje EPN – plaća tužitelj
 • na prigovor protiv EPN – plaća tuženik

ako postupak prijeđe u parnični

 • na presudu – plaća tužitelj
 • na žalbu – plaća žalitelj
 • na odgovor na žalbu – plaća podnositelj odgovora (nije obavezno odgovoriti na žalbu).
 • izvanredni pravni lijek – revizija je dozvoljena je protiv odluke suda drugog stupnja ako vrijednost predmeta spora prelazi 200.000,00 kn
 • sudsku pristojbu plaća podnositelj revizije i osoba koja podnosi odgovor na reviziju (odgovor nije obavezan)

Koliko ću platiti?

I. Za tužbu, protutužbu, presudu i prigovor protiv platnog naloga plaća se sudska pristojba prema vrijednosti predmeta spora (uračunava se samo vrijednost glavnog zahtjeva bez kamata i troškova) i to:

iznad

do kuna

kuna

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Preko 15.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna i još 1% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

II. Za prijedlog za EPN, Rješenje o EPN, odgovor na žalbu i reviziju se plaća pola sudske pristojbe iz točke I.

III. Za žalbu protiv presude i reviziju se plaća dupli iznos sudske pristojbe iz točke I.

IV. Ako se tijekom sudskog postupka sklopi sudska nagodba ne plaća se sudska pristojba.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako stranka ne plati pristojbu u propisanom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, sud će u daljnjem roku od 15 dana na rješenje o pristojbi odnosno na rješenje o prigovoru staviti potvrdu o ovršnosti te ga radi prisilne naplate dostaviti Financijskoj agenciji radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima stranke u skladu s odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema članku 28. Zakona o sudskim pristojbama sud najprije upozorava stranku koja je nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije odmah platila, da u roku od 3 dana plati pristojbu. Ako stranka ne postupi po upozorenju ili nije bila nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije platila, sud donosi rješenje o pristojbi na koje se plaća dodatna pristojba u iznosu od 100 kuna.Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem.

Pristojba u gotovom novcu može se platiti i u računovodstvu suda, koje je dužno u roku od pet dana od dana naplate taj novac uplatiti u proračunski prihod od sudskih pristojbi.

U državnim biljezima pristojbe se mogu platiti ako je iznos pristojbi manji od 100 kuna.

Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe ističu se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča, mrežnim stranicama sudova i u sudskim pisarnicama.

Sudske pristojbe plaćaju se putem bilo koje banke ili pošte na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Radi plaćanja sudske pristojbe-uplate sudskih pristojbi iz inozemstva popunjava se:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Žiro-račun (CC):1001005-1863000160

Model:HR64

Poziv na br: 5045-20735-OIB (odnosno drugi identifikacijski broj platitelja)

Korisnik:Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

U opis plaćanja se navodi pristojba u predmetu ________ (broj sudskog spisa, odnosno opis plaćanja, npr. sudska pristojba na prijedlog za izdavanje Europskog platnog naloga)

Što činim nakon plaćanja?

Nakon plaćanja sudske pristojbe potrebno je dokaz o izvršenoj uplati dostaviti sudu koji vodi sudski postupak u kojem se plaća sudska pristojba , s pozivom na broj predmeta koji se vodi (ako se već zna broj predmeta) odnosno ako se tek postavlja Zahtjev za izdavanje EPN,uz sam zahtjev potrebno je priložiti potvrdu o izvršenoj uplati.

Stranke pismena sudovima dostavljaju putem pošte (preporučenom ili običnom pošiljkom) ili u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Sjeverna Irska

U ovom se trenutku ne naplaćuju nikakve sudske pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 13/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.