Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Belgija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

To je područje uređeno člancima od 1017. do 1022. belgijskog Pravosudnog zakonika (Code judiciaire) i člankom 953. tog zakonika koji se odnosi na isplatu naknada svjedocima. Uređeno je i belgijskim Zakonikom o naknadama za registraciju, hipoteke i usluge sudskog registra (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), a posebno člancima 142. i dalje i 268. i dalje, koji se odnose na naknade za registraciju.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U članku 1018. belgijskog Pravosudnog zakonika navodi se priroda tih pristojbi:

1. Naknade za usluge sudskog registra i registraciju te ostale pristojbe. U naknade za usluge sudskog registra ubrajaju se pristojbe za uvrštenje u registar, za sastavljanje i za izdavanje ovjerenih primjeraka dokumenata (vidjeti članke 268. i dalje belgijskog Zakonika o pristojbama za registraciju, hipoteke i usluge sudskog registra). Naknada za uvrštenje u sudski registar iznosi od 30 EUR do 100 EUR, ovisno o sudu. Naknada za sastavljanje dokumenata iznosi 35 EUR.

Naknade za registraciju plaćaju se za odluke u predmetima u kojima iznos glavnice premašuje 12 500 EUR (ne uključujući sudske pristojbe), a iznose 3 % tog iznosa.

2. Troškovi sudskih postupaka te povezanih plaća i prihoda.

3. Trošak izdavanja ovjerenog primjerka presude: od 0,85 EUR do 5,75 EUR po stranici.

4. Troškovi svih sredstava iznošenja ili pribavljanja dokaza, uključujući naknade za vještake i ostale naknade za svjedoke. Kraljevskim dekretom od 27. srpnja 1972. utvrđen je iznos od 200 BEF po svjedoku, što danas odgovara iznosu od oko 5 EUR.  Tom se iznosu pridodaju putni troškovi (0,0868 EUR po kilometru).

Ako je sudski vještak pozvan da svjedoči, ima pravo odrediti iznos svojih troškova i naknade za rad. Međutim, metoda izračuna mora biti jasno naznačena, a sud može smanjiti iznos ako to bude potrebno (na primjer ako su troškovi nastali bez potrebe) u detaljnoj procjeni sudskih troškova.

5. Putni troškovi i dnevnice sudaca, službenika i stranaka u predmetu u slučaju da im je putovanje naložio sud te troškovi za isprave ako su sastavljene isključivo za potrebe suđenja.

6. Troškovi pripremanja predmeta (članak 1022. belgijskog Pravosudnog zakonika). Te troškove plaća stranka koja izgubi spor, a odnose se na fiksni doprinos za pravne troškove i naknade stranke koja je dobila spor. Iznosi su izračunani na temelju indeksa potrošačkih cijena te će se uvećati ili umanjiti za 10 % ako se indeks poveća ili smanji za 10 postotnih bodova.

Iznos tražbine

Osnovni
iznos

Najniži
iznos

Najviši
iznos

250,00 EUR ili manje

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

od 750,01 EUR do 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

od 750,01 EUR do 5000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1800,00 EUR

od 5000,01 EUR do 10 000,00 EUR

1080,00 EUR

600,00 EUR

2400,00 EUR

od 10 000,01 EUR do 20 000,00 EUR

1320,00 EUR

750,00 EUR

3000,00 EUR

od 20 000,01 EUR do 40 000,00 EUR

2400,00 EUR

1200,00 EUR

4800,00 EUR

od 40 000,01 EUR do 60 000,00 EUR

3000,00 EUR

1200,00 EUR

6000,00 EUR

od 60 000,01 EUR do 100 000,00 EUR

3600,00 EUR

1200,00 EUR

7200,00 EUR

od 100 000,01 EUR do 250 000,00 EUR

600,00 EUR

1200,00 EUR

12 000,00 EUR

od 250 000,01 EUR do 500 000,00 EUR

8400,00 EUR

1200,00 EUR

16 800,00 EUR

od 500 000,01 EUR do 1 000 000,00 EUR

12 000,00 EUR

1200,00 EUR

24 000,00 EUR

1 000 000,01 EUR ili više

18 000,00 EUR

1200,00 EUR

36 000,00 EUR

Nenovčane tražbine

1440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Sud za radne sporove (posebna pravila)

Iznos tražbine

Osnovni
iznos

Najniži
iznos

Najviši
iznos

250,00 EUR ili manje

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR ili manje

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR ili manje

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

2500,01 ili više

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Nenovčane tražbine

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Naknade, prihodi i troškovi rada pučkog pravobranitelja imenovanog u skladu s člankom 1734. belgijskog Pravosudnog zakonika.

Koliko trebam platiti?

S obzirom na prethodno navedeno, iznos koji ćete morati platiti u potpunosti ovisi o predmetu, o tome jeste li dobili spor ili ne, jesu li pozvani sudski vještaci, jesu li pozvani drugi svjedoci, jesu li suci morali putovati u inozemstvo, je li pučki branitelj bio uključen u predmet itd.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Naknade za usluge sudskog registra moraju se platiti unaprijed, u protivnom slučaj neće biti uvršten u registar.

Sudski vještaci uvijek traže isplatu predujma prije početka rada.

Ako zatražite saslušanje svjedoka, najprije ćete morati platiti potreban iznos službeniku. Ako ne platite taj iznos, pretpostavlja se da vam saslušanje svjedoka više nije potrebno.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti kreditnim transferom ili platnim nalogom, prijenosom sredstava elektroničkim putem, gotovinom ili čekom naslovljenim na sudski registar (zadnja se mogućnost odnosi na pravosudne djelatnike i sudske izvršitelje).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sve dokaze o plaćanju potrebno je čuvati na sigurnom tako da se odmah na zahtjev mogu predočiti sudu.

Posljednji put ažurirano: 31/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Bugarska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Odredbe o plaćanju sudskih pristojbi i troškova u sudskim postupcima, uključujući i postupak za europski platni nalog, utvrđene su u Zakonu o parničnom postupku i Tarifom državnih pristojbi koje sudovi naplaćuju na temelju Zakona o parničnom postupku.

Zakon o parničnom postupku:

„Osmo poglavlje – Pristojbe i troškovi, odjeljak I. – Vrijednost postupka

Vrijednost postupka
Članak 68. Novčana vrijednost predmeta spora jest vrijednost postupka.

Vrijednost postupka
Članak 69. 1. Iznos vrijednosti postupka odgovara sljedećem:
(1) u postupcima povezanima s novčanim tražbinama: iznos čije se plaćanje zahtijeva.

Određivanje vrijednosti postupka
Članak 70. 1. Vrijednost postupka utvrđuje tužitelj. Tuženik ili sud na vlastitu inicijativu mogu osporiti vrijednost postupka najkasnije tijekom prve rasprave na kojoj se predmet razmatra. U slučaju razlike između navedene i stvarne vrijednosti, sud određuje vrijednost postupka.
2. Na odluku suda o povećanju vrijednosti postupka moguće je uložiti privremenu žalbu.
3. U slučaju da je vrijednost postupka teško procijeniti u trenutku podnošenja tužbe, sud određuje približnu vrijednost postupka, a dodatna se pristojba naplaćuje naknadno odnosno preplaćeni se iznos vraća ovisno o trošku koji sud odredi pri donošenju odluke u predmetu.

Odjeljak II. Državne pristojbe i troškovi

Odgovornost za pristojbe i troškove
Članak 71. 1. Za obradu predmeta naplaćuju se državne pristojbe na vrijednost postupka i sudske troškove. U slučaju da trošak postupka nije moguće procijeniti, sud određuje iznos državnih pristojbi.
Državne pristojbe
Članak 73. 3. Državne se pristojbe naplaćuju nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu ili pomoć i izdavanja dokumenta za koji se pristojba plaća, u skladu s tarifom koju je donijelo Vijeće ministara.

Prilozi zahtjevu
Članak 128. Uz zahtjev se podnosi sljedeće:
1. punomoć, u slučajevima u kojima izjavu podnosi opunomoćenik
2. pisani dokaz o plaćanju državnih pristojbi i troškova ako ih je trebalo platiti
3. preslike zahtjeva i njegovih priloga u skladu s brojem tuženika.

Provjera zahtjeva
Članak 129. 1. Sud provjerava usklađenost zahtjeva.
2. U slučajevima u kojima zahtjev nije u skladu sa zahtjevima iznesenima u članku 127. stavku 1. i članku 128., tužitelju se nalaže da otkloni neusklađenosti u roku od jednog tjedna te ga se obavještava o tome da može iskoristiti pravnu pomoć ako mu je ona potrebna i ima pravo na nju. Ako tužiteljeva adresa nije navedena ili poznata sudu, obavještava ga se postavljanjem objave na za to određenom mjestu na sudu u trajanju od jednog tjedna.
3. U slučaju da tužitelj ne otkloni neusklađenosti, zahtjev i prilozi mu se vraćaju, a ako adresa nije poznata, zahtjev se čuva u uredu suda i stoji na raspolaganju tužitelju. Moguće je uložiti privremenu žalbu na odluku o vraćanju zahtjeva bez potrebe za predočenjem preslike.”

Tarifa državnih pristojbi koje sud naplaćuje na temelju Zakona o parničnom postupku
„Odjeljak I.
Pristojbe koje se naplaćuju u sudskim postupcima
Članak 1. Pristojba koja iznosi 4% vrijednosti postupka, a najmanje 50 BGN, naplaćuje se za podnošenje zahtjeva, protuzahtjeva ili zahtjeva treće strane sa zasebnim pravima.

13. Pristojbe za izdavanje potvrde naplaćuju se u sljedećim iznosima:
2. potvrda o izdavanju europskog platnog naloga i potvrda o proglašenju izvršivosti: 40 BGN;”

Sudske pristojbe moguće je platiti bankovnom doznakom na račun suda.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Pri podnošenju tužbe naplaćuju se državne pristojbe. Tužitelj zahtjevu mora priložiti pisani dokaz o plaćanju svih primjenjivih državnih pristojbi i troškova.

Koliko trebam platiti?

Za zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga i potvrde o proglašenju izvršivosti: 40 BGN.
Sudska pristojba za podnošenje zahtjeva, protuzahtjeva ili zahtjeva treće strane sa zasebnim pravima u uobičajenim parničnim postupcima iznosi 4% ukupne vrijednosti postupka, a najmanje 50 BGN. Iznos vrijednosti postupka u postupcima za naplatu novčanih tražbina jednak je potraživanom iznosu. U slučaju prigovora na zahtjev za izdavanje platnog naloga i izričite suglasnosti za prelazak na uobičajeni postupak tužitelj mora doznačiti sredstva u visini pristojbe za uobičajene postupke na račun suda.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne priloži pisani dokaz o plaćanju državnih pristojbi zahtjevu za pokretanje postupka, zahtjev se smatra neispravnim. U takvim slučajevima sud će tužitelju poslati obavijest s uputom o plaćanju državnih pristojbi u roku od jednog tjedna. Ako tužiteljeva adresa nije navedena ili poznata sudu, obavještava ga se postavljanjem objave na za to određenom mjestu na sudu u trajanju od jednog tjedna.
U slučaju da tužitelj ne plati primjenjive sudske pristojbe u roku od jednog tjedna, zahtjev i prilozi mu se vraćaju, a ako adresa nije poznata, zahtjev se čuva u sudskom registru i stoji na raspolaganju tužitelju. U takvim se slučajevima predmet odbacuje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom na račun suda, a potvrda o plaćanju mora se dostaviti sucu / vijeću sudaca koji razmatraju predmet putem sudskog registra. Sudsku pristojbu nije moguće gotovinom platiti sudskom blagajniku. Svaki sud ima ugovor s bankom koja pruža usluge sudu. Bankovne račune možete naći na službenim internetskim stranicama suda.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sudske pristojbe moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom na račun suda, a potvrda o plaćanju mora se dostaviti sucu / vijeću sudaca koji razmatraju predmet putem sudskog registra.

Posljednji put ažurirano: 31/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Češka

Uvod

Koje se pristojbe moraju platiti?

Koliki je iznos pristojbi?

Koje su posljedice kašnjenja s plaćanjem pristojbi?

Kako i gdje mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe uređene su Zakonom br. 549/1991 o sudskim pristojbama. Tarifa pristojbi priložena je Zakonu. Pristojbe se prosljeđuju u državni proračun.

Pristojbe se uplaćuju na račun predmetnog suda u Češkoj narodnoj banci. Pristojbe u iznosu manjem od 5000 CZK mogu se platiti i biljezima.

Koje se pristojbe moraju platiti?

Sudske pristojbe u postupku za europski platni nalog moraju se platiti u skladu s općim propisom. Primjenjuju se jednaka pravila kao i za druge parnične postupke.

Koliki je iznos pristojbi?

Stope pristojbi za sudske postupke izražene su u obliku fiksnog iznosa ili postotka u slučaju da je osnovica pristojbe izražena u obliku novčanog iznosa. Postotak pristojbe umnožak je pristojbene osnovice i stope pristojbe. Pojedinačne stope utvrđene su u tarifi priloženoj Zakonu br. 549/1991 o sudskim pristojbama.

Kad je riječ o postupku za izdavanje europskog platnog naloga, primjenjuje se osnovno pravilo koje se temelji na kriteriju plaćanja. Pristojba za podnošenje zahtjeva za pokretanje sudskog postupka određuje se kako slijedi:

 • za iznose do 20 000 CZK fiksni je iznos pristojbe 1000 CZK
 • za iznose veće od 20 000 CZK i manje od 40 000 000 CZK pristojba iznosi 5%
 • za iznose veće od 40 000 000 CZK pristojba iznosi 2 000 000 CZK uvećano za 1% iznosa koji premašuje 40 000 000 CZK; iznosi veći od 250 000 000 CZK ne obračunavaju se.

Koje su posljedice kašnjenja s plaćanjem pristojbi?

Obveza plaćanja pristojbe nastaje podnošenjem tužbe ili, u slučaju žalbe, podnošenjem žalbe, odnosno tako što sud ili druga institucija odredi obvezu plaćanja. Pristojbe je potrebno platiti nakon nastanka obveze plaćanja.

Ako se pristojba ne plati odmah pri podnošenju tužbe ili žalbe, sud određuje rok u kojem je podnositelj zahtjeva mora platiti; ako po isteku roka pristojba nije plaćena, sud obustavlja postupak (osim u određenim slučajevima koji su navedeni u Zakonu). Plaćanje pristojbe nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

Ako odluka o obustavi postupka zbog neplaćene pristojbe postane pravomoćna, obveza plaćanja prestaje.

Kako i gdje mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe se plaćaju bankovnom doznakom na račun nadležnog suda. Bankovne podatke možete naći na internetskim stranicama pojedinih sudova dostupnima na internetskom portalu Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.cz/. Pristojbe u iznosu manjem od 5000 CZK mogu se platiti i biljezima.

O pitanjima povezanima s pristojbama za postupak odlučuje sud koji je stvarno i mjesno nadležan za razmatranje predmeta i donošenje presude u prvom stupnju. O pitanjima povezanima s pristojbama za postupak pred žalbenim ili najvišim žalbenim sudom odlučuje sud koji je donio presudu u prvom stupnju, osim ako je drukčije navedeno u nastavku.

Ako je osoba dužna platiti pristojbu povezanu s odlukom žalbenog ili najvišeg žalbenog suda o osnovanosti predmeta ili s odlukom žalbenog ili najvišeg žalbenog suda kojom će se okončati postupak, o pitanjima povezanima s pristojbama odlučuje sud koji je donio prvostupanjsku presudu, osim ako o njima odluče žalbeni ili najviši žalbeni sud.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Obveze osobe koja je dužna platiti pristojbu prestaju uplatom novca na bankovni račun nadležnog suda ili predajom biljega nadležnom sudu. Osoba ne treba predati nikakve druge dokumente.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Njemačka

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe u postupku za europski platni nalog uređene su Zakonom o sudskim pristojbama (Gerichtskostengesetz).

Sudske pristojbe moguće je platiti pri podnošenju zahtjeva ili plaćanjem računa za sudske pristojbe. Tehnički gledano, uplate se vrše bankovnom doznakom.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Člankom 12. stavcima 3. i 4. Zakona o sudskim pristojbama propisano je da se europski platni nalog izdaje tek nakon plaćanja utvrđene pristojbe.

Točni iznosi pristojbi navedeni su u prilogu Zakonu o sudskim pristojbama (Indeks troškova [Kostenverzeichnis]). Točkom 1100. Indeksa troškova propisana je pristojba po stopi od 0,5 za europski platni nalog.

Iznos pristojbe određuje se na temelju vrijednosti spora, koja je najčešće jednaka iznosu tražbine. Ako uz glavnu tražbinu postoje i sporedna potraživanja u obliku kamata ili troškova, vrijednost tih sporednih potraživanja ne uzima se u obzir.

Koliko trebam platiti?

Sudska pristojba koju je potrebno platiti pri podnošenju zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga iznosi:

Vrijednost spora od najviše Iznos pristojbe u EUR Vrijednost spora od najviše Iznos pristojbe u EUR
500 32,00 50 000
273,00
1000 32,00 65 000
333,00
1500 35,50 80 000
393,00
2000 44,50 95 000
453,00
3000 54,00 110 000
513,00
4000 63,50 125 000
573,00
5000 73,00 140 000
633,00
6000 82,50 155 000
693,00
7000 92,00 170 000
753,00
8000 101,50 185 000
813,00
9000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1052,00
16 000 146,50 290 000
1141,50
19 000 159,50 320 000
1231,00
22 000 172,50 350 000
1320,50
25 000 185,50 380 000
1410,00
30 000 203,00 410 000
1499,50
35 000 220,50 440 000
1589,00
40 000 238,00 470 000
1678,50
45 000 255,50 500 000
1768,00

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se ne plati predujam za sudske pristojbe, sud neće izdati platni nalog, a postupak će se obustaviti.

Podnositelj zahtjeva pri izvršavanju bankovne doznake mora navesti i broj spisa kako bi sud mogao pridružiti uplatu odgovarajućem broju spisa.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Predujam za sudske pristojbe moguće je platiti izravno pri podnošenju zahtjeva. Ako još nije plaćen, sud će podnositelju zahtjeva poslati račun za sudske pristojbe.

(a) Bankovna doznaka

Možete platiti bankovnom doznakom.

(b) Kreditna kartica

Ne možete platiti kreditnom karticom.

(c) Terećenje računa podnositelja zahtjeva

Sud ne može naplatiti pristojbe terećenjem bankovnog računa podnositelja zahtjeva.

(d) Pravna pomoć

Ako je podnositelju zahtjeva dodijeljena pravna pomoć, neće morati platiti nikakve zakonske troškove ili predujmove. Zahtjev za pravnu pomoć moguće je podnijeti istom sudu kao i zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga.

(e) Ostale mogućnosti

Ne postoji mogućnost plaćanja drugim sredstvima.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon uspješnog plaćanja sud će pridružiti uplatu zahtjevu i obraditi ga.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Estonija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Ako predate zahtjev za europski platni nalog sudu u Estoniji, morat ćete platiti istu državnu pristojbu koju biste trebali platiti da ste podnijeli zahtjev na nacionalnoj razini. Državne pristojbe i drugi troškovi postupka uređeni su Zakonom o parničnom postupku i Zakonom o državnim pristojbama.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Nakon što podnesete svoj zahtjev, morat ćete platiti državnu pristojbu kako biste pokrili troškove postupka. Isto tako, možda ćete morati snositi troškove dostave postupovnih dokumenata tijekom postupka (troškove za usluge sudskog izvršitelja u rasponu od 30 EUR do 60 EUR ako se dokumenti dostavljaju u Estoniji odnosno troškove prijevoda ako se dokumenti dostavljaju u inozemstvo). Ne postoje drugi troškovi.

Koliko trebam platiti?

Ako predate zahtjev za europski platni nalog sudu u Estoniji, morat ćete platiti istu državnu pristojbu koju biste trebali platiti da podnosite zahtjev na nacionalnoj razini, tj. 3 % ukupne tražbine (novčanog iznosa čije se plaćanje zahtijeva, tj. zbroja glavnog i sporednih potraživanja), ali ne manje od 45 EUR.

Ako ubrzani postupak za platni nalog zamijenite redovnim sudskim postupkom, morat ćete platiti dodatnu državnu pristojbu u iznosu koji nije obuhvaćen državnom pristojbom koju ste platili pri podnošenju zahtjeva za ubrzani postupak za platni nalog. Iznos državne pristojbe koji ćete platiti za postupak ovisi o novčanom iznosu koji potražujete. Na primjer, za potraživanja u iznosu od najviše 350 EUR u okviru postupka morat ćete platiti državnu pristojbu od 75 EUR, za potraživanja u iznosu od 351 EUR do 500 EUR državna pristojba iznosi 100 EUR, za potraživanja u iznosu od 501 EUR do 750 EUR pristojba iznosi 125 EUR itd. (stope na snazi od 14 svibnja 2019.).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Državnu pristojbu morate platiti unaprijed pri podnošenju zahtjeva. Ako niste platili državnu pristojbu, dobit ćete mogućnost plaćanja u roku koji će odrediti sud. Ako ne platite državnu pristojbu u tom roku, sud će odbaciti vaš zahtjev.

Ako podnesete zahtjev za pretvaranje ubrzanog postupka za platni nalog u tužbu, tužba neće biti prihvaćena dok ne platite dodatnu državnu pristojbu za tužbu.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državne se pristojbe mogu platiti isključivo bankovnom doznakom. Plaćanje kreditnim karticama nije moguće. Potrebno je navesti Ministarstvo financija kao primatelja svih uplata namijenjenih sudovima.

Na platnim nalozima namijenjenima državnim tijelima ili nacionalnim zakladama potrebno je naznačiti Ministarstvo financija kao primatelja te navesti broj tekućeg računa.

Svako tijelo ima svoj referentni broj na temelju kojeg će državna riznica izvršiti prijenos primljenih sredstava na račun odgovarajućeg tijela u e-sustavu državne riznice.

Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama estonskih sudova možete pronaći dodatne informacije o računima za uplatu državnih pristojbi i referentnim brojevima sudova.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sudu morate dostaviti informacije kojima se potvrđuje plaćanje državne pristojbe kako bi sud mogao provjeriti primitak pristojbe. Potrebno je dostaviti sljedeće informacije: ime osobe koja plaća državnu pristojbu, podatke o banci i računu na koji je uplaćena državna pristojba, uplaćeni iznos i datum uplate. Sud može provjeriti plaćanje elektroničkim putem, tj. nije potrebno dostaviti platni nalog kojim se potvrđuje plaćanje državne pristojbe. Međutim, sud to može zatražiti po potrebi.

Posljednji put ažurirano: 19/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Irska

Sljedeći se nacionalni propisi primjenjuju na plaćanje sudskih pristojbi:

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonski instrument br. 22 iz 2014.

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonski instrument br. 23 iz 2014.

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonski instrument br. 24 iz 2014.

Trenutačno se u nalozima za plaćanje sudskih pristojbi u Irskoj ne navodi nikakva pristojba za europski platni nalog. Stoga biste svoj zahtjev trebali podnijeti bez prilaganja ikakvih pristojbi.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Grčka

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Ako vi kao privatna osoba ili odvjetnik koji vas zastupa sudu podnesete zahtjev za europski platni nalog (obrazac A iz Uredbe (EZ) br. 1896/2006), morate platiti odgovarajuće sudske troškove predviđene nacionalnim zakonodavstvom. Ako osobno, bez prisutnosti odvjetnika, podnesete zahtjev za europski platni nalog, oslobođeni ste plaćanja predujma za odvjetničke troškove (vidjeti uvodnu izjavu 26. Uredbe). Ako je sud prihvatio vaš zahtjev i izdao europski platni nalog (obrazac E iz Uredbe) te nisu izneseni nikakvi prigovori i nalog je proglašen izvršivim (obrazac G), dobit ćete nalog za izvršenje i morat ćete platiti naknadu za izdavanje ovjerene preslike (télos apográfou) ovisno o vrsti tražbine (u skladu sa Zakonom o biljezima (Kódika Telón Chartosímou)).

Koje se pristojbe primjenjuju?

Kad podnosite obrazac A, morate platiti biljeg (télos chartosímou – biljeg se pričvršćuje na zahtjev, vidjeti Zakon o biljezima) i sudski biljeg (télos dikastikoú ensímou – morate kupiti sudski biljeg ili predati potvrdu B porezne uprave (DOY) – jer je riječ o elektroničkoj verziji – te ih priložiti spisu predmeta, vidjeti Zakon 3978/1912 kako je izmijenjen člankom 1 (IC1) Zakona 4093/2012: osam tisućica iznosa tražbine plus parafiskalne pristojbe, ako potraživani iznos premašuje 200 EUR. Osim toga, iznosi, koji se izračunavaju na temelju iznosa tražbine, uplaćuju se nacionalnim tijelima.

Koliko trebam platiti?

Iznos sudskih troškova računa se na temelju iznosa za koji je izdan platni nalog u skladu s prethodno navedenim zakonodavstvom.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Sud neće razmotriti vaš zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga ili za njegovo izvršenje, ako je nalog proglašen izvršivim.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Isključivo osobno sudu kojem ste predali obrazac A ili od kojeg je zatražen nalog za izvršenje na temelju obrasca G. U ovom trenutku nije moguće platiti sudske troškove elektroničkim putem.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Morate podnijeti zahtjev sudu.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Španjolska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što činim nakon plaćanja?

Uvod

Sudske naknade u građanskim postupcima, koji uključuju postupak za europski platni nalog, državni su porez koji se plaća na početku postupka pri podnošenju zahtjeva stranke. Naknade su uređene Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom 10/2012 od 20. studenoga 2012. o određenim naknadama u području pravosuđa i naknadama Nacionalnog instituta za toksikologiju i forenziku (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), izmijenjenim Poveznica se otvara u novom prozoruKraljevskim dekretom 3/2013 od 22. veljače 2013. i Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom HAP/2662/2012 od 13. prosinca 2012. (izmijenjena Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom HAP/490/2013 od 27. ožujka 2013.).

Uređene su i Poveznica se otvara u novom prozoruKraljevskim dekretom 1/2015 od 27. veljače 2015. o mehanizmima za drugu priliku, o smanjenju financijskog opterećenja i o drugim mjerama u području socijalne sigurnosti (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), koji je izmijenjen gore navedenim Zakonom 10/2012.

Poveznica se otvara u novom prozoruNaknade se plaćaju preko Poveznica se otvara u novom prozoruPorezne uprave (Agencia Tributaria) Poveznica se otvara u novom prozoruupotrebom obrasca koji se preuzima i ispunjava na sljedeći način Poveznica se otvara u novom prozoru(kliknite ovdje) ili putem zahtjeva koji se kreira nakon što se unesu podaci (Poveznica se otvara u novom prozorukliknite ovdje) i koji omogućujePoveznica se otvara u novom prozoruinternetsko plaćanje (ta je mogućnost trenutačno dostupna samo velikim poduzećima).

Plaćanje bi trebalo izvršiti po podnošenju obrasca zahtjeva A. Plaćanje može izvršiti pravni zastupnik ili odvjetnik (abogado) u ime poreznog obveznika, osobito ako nema prebivalište u Španjolskoj. Osoba koja nema prebivalište u Španjolskoj ne mora ishoditi porezni broj prije obrnute porezne obveze. Pravni zastupnik ili odvjetnik nema porezne obveze u pogledu tog plaćanja.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U postupku za europski platni nalog sudske naknade plaća osoba koja poduzima sudske radnje u svrhu pokretanja postupka, odnosno osoba koja podnosi tužbu ili protutužbu putem obrasca A, ako se temelji na dokumentu koji čini izvansudski izvršni instrument u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 517. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) i ako je vrijednost spora viša od 2 000 EUR. Naknade se ne plaćaju za izvršne postupovne instrumente. Slično tome, sve fizičke i pravne osobe koje imaju pravo na pravnu pomoć izuzete su sve dok mogu dokazati da ispunjavaju uvjete za pravnu pomoć utvrđene u primjenjivom zakonodavstvu.

Koliko ću platiti?

U postupku za europski platni nalog plaća se fiksni iznos od 100 EUR uz promjenjivi iznos koji ovisi o potraživanom iznosu i dobiva se primjenom porezne osnovice na primjenjivu stopu iz sljedeće tablice:

Porezna osnovica

Porezni obveznik

Porezna stopa

Maksimalni promjenjivi iznos stope

Od 0 do 1 000 000 EUR

Pravna osoba

0,50 %


Od 1 000 000 EUR

Pravna osoba

0,25 %

10 000 EUR

Oporezivi je iznos vrijednost sudskog postupka. U postupku za europski platni nalog vrijednost je sudskog postupka iznos glavne tražbine kojem se pripisuju kamate i ugovorne kazne.

U postupku za europski platni nalog za iznos od 9 000 EUR u koji je uključena pravna osoba, naknada bi iznosila 100 EUR + 9 000 EUR x 0.50 % = 145 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako na početku nije dostavljen dokaz o plaćenoj naknadi, pravosudni službenik (Letrado de la Administración de Justicia) od poreznog će obveznika zatražiti da pruži takav dokaz te će početi obrađivati zahtjev za tužbu tek nakon što ga zaprimi. Nedostavljanje dokaza o plaćanju ne sprečava primjenu roka utvrđenog postupovnim pravom, stoga ako se naknade ne plati ni nakon zahtjeva pravosudnog službenika, postupovni akt neće se uzeti u obradu i postupak će se nastaviti ili zaključiti.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Naknade se moraju platiti u postupku obrnute porezne obveze prije no što odgovarajuća stranka podnese postupovni akt. Za plaćanje naknada upotrebljava se Poveznica se otvara u novom prozoruslužbeni obrazac 696 za ispunjavanje obrnute porezne obveze za naknadu za izvršenje pravosudnog postupka, kako slijedi Poveznica se otvara u novom prozoru(kliknite ovdje), ili putem zahtjeva koji se kreira nakon što se unesu podaci (Poveznica se otvara u novom prozorukliknite ovdje). Plaćanje se može izvršiti osobno u bilo kojoj Poveznica se otvara u novom prozoruagenciji za naplatu. Obrazac je dostupan na Poveznica se otvara u novom prozorušpanjolskom i Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom.

Internetsko plaćanje trenutačno je moguće samo za velika poduzeća, preko bankovnog transfera, kreditne kartice, povlačenjem s bankovnog računa itd., zbog toga što još nisu uvedena tehnička rješenja za provedbu nedavnih izmjena zakonodavstva o naknadama.

Sudske naknade uključene su u pravnu pomoć, čije je pružanje uređenoPoveznica se otvara u novom prozoruZakonom 1/1996 od 10. siječnja 1996. o pravnoj pomoći(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), a osobito njegovim člancima 1. – 8. i 46. – 51.

Relevantne informacije dostupne su na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiciagratuita.es/, putem koje se može zatražiti pravna pomoć. Odaberite odvjetničku komoru (Colegio de Abogados) u mjestu suda koji će odlučivati o predmetu.

Što činim nakon plaćanja?

Uz obrazac A potrebno je priložiti dokaz o plaćanju naknade po potvrđenom službenom obrascu (papirnatom ili elektroničkom).

U Španjolskoj još uvijek nije moguće slati europski platni nalog elektroničkim putem. Dokaz o plaćanju (primljen na papiru ili elektronički) trebalo bi poslati u papirnatom obliku zajedno s drugom potrebnom dokumentacijom.

Naknada će biti 10 % niža za elektroničko podnošenje nakon što ta mogućnost postane dostupna. Zakonom je predviđen povrat 60 % naknade u slučaju dogovora oko tražbine ili njezina prihvaćanja čime se okončava spor.

Posljednji put ažurirano: 12/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Hrvatska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što činim nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe su u Republici Hrvatskoj određene Zakonom o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 118/18) te Uredbom o tarifi sudskih pristojbi koju propisuje Vlada Republike Hrvatske. .

Prema članku 5. Zakona o sudskim pristojbama pristojbe propisane Tarifom plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem.
Za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u trenutku njihova podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom.
Na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom ako je uplaćena u roku od tri dana od dana elektroničke dostave odluke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe se plaćaju u svim građanskim i trgovačkim sudskim postupcima, a od plaćanja su temeljem čl. 11. Zakona o sudskim pristojbama oslobođeni:

 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
 2. osobe i tijela koja obavljaju javne ovlasti u postupcima proizašlim iz obavljanja tih ovlasti
 3. radnici u sporovima i drugim postupcima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz radnog odnosa
 4. službenici i namještenici u upravnim sporovima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz službeničkih odnosa
 5. invalidi Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i osobe s invaliditetom, na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 6. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 7. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 8. prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 9. korisnici socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu
 10. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti te organizacije osoba s invaliditetom
 11. djeca kao stranke u postupcima radi uzdržavanja ili u postupcima o tražbinama na temelju tog prava
 12. stranke koje pokreću postupke radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva i postupke radi troškova koji su nastali trudnoćom i porodom izvanbračnog djeteta
 13. stranke koje traže vraćanje poslovne sposobnosti
 14. maloljetnici u postupcima davanja dopuštenja za sklapanje braka
 15. stranke u postupcima radi predaje djeteta i radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom
 16. stranke koje pokreću postupke o pravima iz obveznog mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja, o pravima nezaposlenih osoba na temelju propisa o zapošljavanju i pravima s područja socijalne skrbi
 17. stranke koje pokreću postupke za zaštitu ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda protiv konačnih pojedinačnih akata
 18. stranke koje pokreću postupke o naknadi štete zbog onečišćenja okoliša
 19. sindikati i udruge sindikata više razine u parničnim postupcima za sudsku nadomjesnu suglasnost i u kolektivnim radnim sporovima te sindikalni povjerenici u parničnim postupcima u obavljanju ovlasti radničkog vijeća
 20. potrošači kao stečajni dužnici
 21. druge osobe i tijela kada je to propisano posebnim zakonom.

Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uvjeta uzajamnosti , sud će zatražiti objašnjenje od Ministarstva pravosuđa.

Oslobođenje iz točke 10. odnosi se na one humanitarne organizacije za koje to odlukom odredi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.

U postupku povodom Europskog platnog naloga se plaćaju slijedeće pristojbe:

 • na prijedlog za EPN – plaća tužitelj
 • na rješenje EPN – plaća tužitelj
 • na prigovor protiv EPN – plaća tuženik

ako postupak prijeđe u parnični

 • na presudu – plaća tužitelj
 • na žalbu – plaća žalitelj
 • na odgovor na žalbu – plaća podnositelj odgovora (nije obavezno odgovoriti na žalbu).
 • izvanredni pravni lijek – revizija je dozvoljena je protiv odluke suda drugog stupnja ako vrijednost predmeta spora prelazi 200.000,00 kn
 • sudsku pristojbu plaća podnositelj revizije i osoba koja podnosi odgovor na reviziju (odgovor nije obavezan)

Koliko ću platiti?

I. Za tužbu, protutužbu, presudu i prigovor protiv platnog naloga plaća se sudska pristojba prema vrijednosti predmeta spora (uračunava se samo vrijednost glavnog zahtjeva bez kamata i troškova) i to:

iznad

do kuna

kuna

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Preko 15.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna i još 1% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

II. Za prijedlog za EPN, Rješenje o EPN, odgovor na žalbu i reviziju se plaća pola sudske pristojbe iz točke I.

III. Za žalbu protiv presude i reviziju se plaća dupli iznos sudske pristojbe iz točke I.

IV. Ako se tijekom sudskog postupka sklopi sudska nagodba ne plaća se sudska pristojba.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako stranka ne plati pristojbu u propisanom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, sud će u daljnjem roku od 15 dana na rješenje o pristojbi odnosno na rješenje o prigovoru staviti potvrdu o ovršnosti te ga radi prisilne naplate dostaviti Financijskoj agenciji radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima stranke u skladu s odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema članku 28. Zakona o sudskim pristojbama sud najprije upozorava stranku koja je nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije odmah platila, da u roku od 3 dana plati pristojbu. Ako stranka ne postupi po upozorenju ili nije bila nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije platila, sud donosi rješenje o pristojbi na koje se plaća dodatna pristojba u iznosu od 100 kuna.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem.

Pristojba u gotovom novcu može se platiti i u računovodstvu suda, koje je dužno u roku od pet dana od dana naplate taj novac uplatiti u proračunski prihod od sudskih pristojbi.

U državnim biljezima pristojbe se mogu platiti ako je iznos pristojbi manji od 100 kuna.

Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe ističu se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča, mrežnim stranicama sudova i u sudskim pisarnicama.

Sudske pristojbe plaćaju se putem bilo koje banke ili pošte na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Radi plaćanja sudske pristojbe-uplate sudskih pristojbi iz inozemstva popunjava se:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Žiro-račun (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Poziv na br: 5045-20735-OIB (odnosno drugi identifikacijski broj platitelja)

Korisnik: Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

U opis plaćanja se navodi pristojba u predmetu ________ (broj sudskog spisa, odnosno opis plaćanja, npr. sudska pristojba na prijedlog za izdavanje Europskog platnog naloga)

Što činim nakon plaćanja?

Nakon plaćanja sudske pristojbe potrebno je dokaz o izvršenoj uplati dostaviti sudu koji vodi sudski postupak u kojem se plaća sudska pristojba, s pozivom na broj predmeta koji se vodi (ako se već zna broj predmeta) odnosno ako se tek postavlja Zahtjev za izdavanje EPN,uz sam zahtjev potrebno je priložiti potvrdu o izvršenoj uplati.

Stranke pismena sudovima dostavljaju putem pošte (preporučenom ili običnom pošiljkom) ili u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Italija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pravila o troškovima postupka utvrđena su Konsolidiranim zakonom o sudskim troškovima (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) koji je sadržan u Predsjedničkom dekretu br. 115 od 30. svibnja 2002. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Koje se pristojbe primjenjuju?

U parničnim postupcima svaka stranka snosi troškove vlastitih dokumenata i pismena potrebnih za provedbu postupka ako je njihovo plaćanje propisano zakonom ili ako sud to zahtijeva od stranaka (članak 8. Konsolidiranog zakona o sudskim troškovima, Predsjednički dekret br. 115/2002).

Pristojbe u parničnim postupcima:

 • standardna pristojba za pokretanje postupka
 • pristojbe za usluge
 • pristojbe za preslike.

Koliko ću platiti?

Iznosi koje treba platiti utvrđeni su člankom 13. i člankom 30. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002 s obzirom na standardnu pristojbu odnosno predujam za pokrivanje troškova usluga na zahtjev suda.

Pristojbe za preslike uređene su člancima 267. i dalje Predsjedničkog dekreta br. 115/2002 te su navedene u tablicama 6., 7. i 8. priloženima tom dekretu.

U skladu s člankom 46. Zakona br. 374/1991 o osnivanju ureda mirovnih sudaca (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [u Italiji mirovni suci imaju pravne kvalifikacije], za pismena i presude u sporovima vrijednosti do 1033 EUR plaća se samo standardna pristojba.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U slučaju neplaćanja, sud ili društvo za naplatu dugova (ugovor s društvom Equitalia Giustizia SpA) dostavlja obavijest o plaćanju s uputama o načinima plaćanja standardne pristojbe (članak 248. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002).

U slučaju neplaćanja pristojbi za preslike i iznosa predviđenog člankom 30. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002, sud može odbiti primiti pismeno (članak 285. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002).

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Ako se plaćanje obavlja u Italiji putem poštanskog računa, potrebno je upotrijebiti obrazac F23 ili biljege kupljene u ovlaštenim trafikama i maloprodajnim trgovinama.

Plaćanja iz inozemstva bankovnim prijenosom treba izvršiti na sljedeći račun:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja potrebno je sudu dostaviti odgovarajuću potvrdu kao dokaz plaćanja.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Cipar

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Postupovna uredba kojom se uređuje primjena postupka za europski platni nalog u Cipru jest Postupovna uredba o postupku za europski platni nalog (7/2008) iz 2008. koja je stupila na snagu 12. lipnja 2008.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U članku 25. navedene Postupovne uredbe propisuje se da sudske pristojbe ne smiju biti više od sudskih pristojbi koje se naplaćuju za redovne parnične postupke prema odgovarajućoj ljestvici, kako je utvrđeno u obrascu H Priloga VIII. (navedenog u nastavku).

Koliko trebam platiti?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje br. 2.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

O vašem se zahtjevu za europski platni nalog neće odlučivati dok ne platite sudske pristojbe.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti preko Središnje banke Cipra.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Kad Središnja banka potvrdi Okružnom sudu da je zaprimila prijenos s knjižnim odobrenjem, spis se upućuje nadležnom sucu koji nalaže izvršenje europskog platnog naloga ako su ispunjeni uvjeti.

PRILOG VIII.

SUDSKE PRISTOJBE

Obrazac H

Članak 25. stavak 2.

Postupovne uredbe o postupku za europski platni nalog iz 2008.

Stavka

Pristojba (EUR)

(a) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 100 EUR, ali niža od 500 EUR

17,00

(b) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 500 EUR, ali niža od 2000 EUR

31,00

(c) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 2000 EUR, ali niža od 10 000 EUR

48,00

(d) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 10 000 EUR, ali niža od 50 000 EUR

94,00

(e) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 50 000 EUR, ali niža od 100 000 EUR

154,00

(f) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 100 000 EUR, ali niža od 500 000 EUR

256,00

(g) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 500 000 EUR, ali niža od 2 000 000 EUR

342,00

(h) ako je novčana tražbina ili vrijednost predmeta spora

viša od 2 000 000 EUR

427,00

Ako se iznos koji podnositelj potražuje povisi nakon podnošenja tužbe, podnositelj je dužan platiti razliku u pristojbama.

Ako se vrijednost predmeta spora povisi zbog podnošenja protutužbe, razliku u pristojbama dužan je platiti tuženik (protutužitelj).

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Latvija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 33. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums), sudski troškovi (tiesas izdevumi) obuhvaćaju:

 • državnu pristojbu (valsts nodeva)
 • pristojbu sudske pisarnice (kancelejas nodeva) i
 • troškove koji su nužno nastali za potrebe razmatranja predmeta.

Državna pristojba plaća se za svaki tužbeni zahtjev podnesen sudu – izvornu tužbu, protutužbu, tužbu treće strane s odvojenim zahtjevom u pogledu predmeta spora u već pokrenutom postupku, tužbu u posebnom postupku ili drugu tužbu predviđenu Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 34. Zakona o parničnom postupku. U Poveznica se otvara u novom prozoručlanku 43. Zakona o parničnom postupku navedene su osobe oslobođene od plaćanja sudskih troškova (uključujući državne pristojbe).

Sud će stranci koja nije bila uspješna u postupku naložiti da nadoknadi sve sudske troškove uspješne stranke. Ako je tužbeni zahtjev djelomično prihvaćen, sud će naložiti da se tužitelju sudski troškovi nadoknade razmjerno prihvaćenim zahtjevima, a tuženiku razmjerno odbijenim zahtjevima. Državna pristojba ne nadoknađuje se za dodatni prigovor (blakus sudzība) na sudsku odluku ili za zahtjev za ponovno otvaranje sudskog postupka nakon donošenja presude zbog ogluhe.

Ako tužitelj povuče tužbu, mora tuženiku nadoknaditi nastale sudske troškove. U tom slučaju tuženik ne nadoknađuje sudske troškove koje je platio tužitelj. Međutim, ako tužitelj povuče svoju tužbu jer je tuženik dobrovoljno namirio te zahtjeve nakon podnošenja tužbenog zahtjeva, sud može, na zahtjev tužitelja, naložiti tuženiku da nadoknadi sudske troškove koje je platio tužitelj.

Ako sud odluči ne pokrenuti postupak, sud će, na zahtjev tuženika, naložiti tužitelju da nadoknadi sudske troškove koje je platio tuženik.

Ako je tužitelj oslobođen plaćanja sudskih troškova, tuženiku će se naložiti da u državni proračun uplati sudske troškove tužitelja razmjerno prihvaćenom dijelu tužbenog zahtjeva.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Potrebno je platiti državnu pristojbu za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog.

Tijekom postupka stranka će možda morati platiti i druge sudske troškove, kao što su pristojba sudske pisarnice (npr. izdavanje zapisnika ili preslika pismena u vezi s postupkom) i troškovi povezani s razmatranjem predmeta (npr. troškovi traženja tuženika na zahtjev tužitelja ili troškovi dostave, izdavanja i prijevoda sudskih poziva i drugih sudskih dokumenata).

Koliko ću platiti?

Pri podnošenju zahtjeva za europski platni nalog dužni ste platiti državnu pristojbu u iznosu od 2% iznosa duga; pristojba ne smije biti viša od 498,01 EUR. Iznos bilo koje pristojbe sudske pisarnice određuje se u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 38. Zakona o parničnom postupku. Iznos troškova povezanih s razmatranjem predmeta može se razlikovati ovisno o nizu čimbenika (npr. načinu dostave pismena, tj. je li pismeno dostavljeno poštom ili e-poštom).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužbenom zahtjevu nisu priloženi dokumenti kojima se potvrđuje plaćanje državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu propisanom zakonom, sud će, u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 133. Zakona o parničnom postupku, obustaviti daljnje postupanje u vezi s tužbenim zahtjevom te odrediti rok u kojem tužitelj treba ispraviti nedostatke.

Ako tužitelj ispravi nedostatke u određenom roku, smatra se da je tužbeni zahtjev podnesen na datum na koji je izvorno podnesen sudu.

Ako tužitelj ne ispravi nedostatke u određenom roku, smatra se da tužbeni zahtjev nije podnesen te ga se vraća tužitelju.

Vraćanje tužbenog zahtjeva tužitelju ne sprječava tužitelja da ga ponovno podnese sudu u skladu s redovnim postupkom utvrđenim zakonom.

Ako se plaćaju sudski troškovi za dostavu pismena, sud neće dostaviti pismena dok relevantna pristojba nije plaćena. Međutim, ako troškovi za razmatranje predmeta nisu dobrovoljno uplaćeni u državni proračun prije razmatranja predmeta, bit će naplaćeni u skladu s općim pravilima o izvršenju presuda.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državna pristojba uplaćuje se na račun Državne riznice (Valsts kase). Državna pristojba (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 34. Zakona o parničnom postupku, osim stavka 6.) uplaćuje se kako slijedi:

Primatelj: Valsts kase

Broj upisa u registar: 90000050138

Broj računa: LV55TREL1060190911200

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje državne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Državna pristojba za podnošenje zahtjeva za provedbu naloga za izvršenje ili druge izvršne isprave uplaćuje se na račun Državne riznice. Državna pristojba za podnošenje zahtjeva za provedbu naloga za izvršenje ili druge izvršne isprave (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 34. Zakona o parničnom postupku, stavak 6.) uplaćuje se kako slijedi:

Primatelj: Valsts kase

Broj upisa u registar: 90000050138

Broj računa: LV71TREL1060190911300

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje državne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Pristojba sudske pisarnice uplaćuje se na račun Državne riznice. Pristojba sudske pisarnice (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 38. Zakona o parničnom postupku) uplaćuje se kako slijedi:

Primatelj: Valsts kase

Broj upisa u registar: 90000050138

Broj računa: LV39TREL1060190911100

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje pristojbe sudske pisarnice izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta i troškovi povezani s izvršenjem obveza nakon obavijesti uplaćuju se na račun Sudske uprave (Tiesu administrācija). Troškovi povezani s razmatranjem predmeta (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 39. Zakona o parničnom postupku) i troškovi povezani s izvršenjem obveza nakon obavijesti (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 406.3Zakona o parničnom postupku):

Okružni (gradski) sudovi i regionalni sudovi:

Primatelj: Tiesu administrācija

Broj upisa u registar: 90001672316

Broj računa: LV51TREL2190458019000

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: „21499”, te navesti podatke o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje troškova povezanih s razmatranjem predmeta izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj; za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Kada sudu podnosite tužbeni zahtjev, morate priložiti dokumente kojima se potvrđuje plaćanje državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu propisanom zakonom. Isto tako morate platiti pristojbu sudske pisarnice prije pružanja zatražene usluge. Morate platiti i sve troškove povezane s razmatranjem predmeta prije samog razmatranja predmeta.

Posljednji put ažurirano: 23/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Litva

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U predmetima koji se odnose na europski platni nalog primjenjuju se pravila o izračunu i plaćanju sudske pristojbe utvrđena u stavcima od 1. do 3. članka ... Zakona o parničnom postupku Republike Litve.

U skladu s Rezolucijom br. 1240 Vlade Republike Litve od 27. listopada 2011. o odobravanju pravila za izračun, plaćanje, prijeboj i povrat sudske pristojbe, ta se pristojba može platiti i elektroničkim putem.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudska pristojba plaća se u iznosu navedenom u sljedećoj točki.

Koliko ću platiti?

U slučaju zahtjeva za izdavanje sudskog naloga, sudska pristojba jednaka je jednoj četvrtini iznosa koji treba platiti za parnični postupak pred sudom, ali ne može biti manja od 10 litasa, osim ako je osoba u potpunosti ili djelomično oslobođena plaćanja sudske pristojbe u skladu sa zakonom ili sudskom odlukom ili ako je plaćanje sudske pristojbe odgođeno.

Ako, nakon što je sud izdao nalog, dužnik podnese prigovore, a vjerovnik podnese tužbu u okviru općeg postupka, vrši se prijeboj prethodno navedene sudske pristojbe s iznosom sudske pristojbe koju treba platiti za podnošenje zahtjeva.

Ako se smatra da zahtjev vjerovnika nije podnesen u slučaju iz članka 439. stavka 6. Zakona o parničnom postupku, plaćena sudska pristojba ne vraća se podnositelju zahtjeva.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Zahtjevu se moraju priložiti dokumenti i drugi dokazi koji služe kao osnova za zahtjeve podnositelja te dokazi da je sudska pristojba plaćena.

Ako sudska pristojba nije plaćena, sud izdaje nalog u kojem određuje odgovarajući rok za plaćanje koji ne može biti kraći od sedam dana. Nalog se dostavlja najkasnije sljedeći radni dan nakon njegova izdavanja.

Ako je stranka u postupku koja podnosi postupovni dokument postupila u skladu s uputama suda u utvrđenom roku, smatra se da je postupovni dokument podnesen na datum kad je izvorno podnesen sudu. U suprotnom se smatra da postupovni dokument nije podnesen te, najkasnije u roku od pet radnih dana od isteka roka za plaćanje, sudac izdaje nalog o vraćanju postupovnog dokumenta, zajedno sa svim popratnim dokumentima, osobi koja ga je podnijela.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudska pristojba uplaćuje se na račun Državnog poreznog inspektorata pri Ministarstvu financija na način koji odabere dotična osoba (e-bankarstvo, gotovinsko plaćanje, bankovna doznaka itd.).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dokaz o plaćanju sudske pristojbe dostavlja se u obliku platnog naloga ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje plaćanje, a mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. ime i prezime te osobni identifikacijski broj platitelja (za pravne osobe: naziv i identifikacijski broj pravne osobe)
 2. ime i prezime te osobni identifikacijski broj druge stranke (za pravne osobe: naziv i identifikacijski broj pravne osobe)
 3. datum plaćanja
 4. oznaku plaćanja
 5. uplaćeni iznos
 6. svrhu plaćanja (navesti „sudska pristojba” i naziv suda pred kojim se pokreće postupak).

Ako sudsku pristojbu plaća zastupnik stranke u postupku (odvjetnik, pravni pomoćnik ili druga osoba koja zastupa interese stranke), u platnom nalogu ili drugom dokumentu kojim se potvrđuje plaćanje trebalo bi, uz prethodno navedene podatke, navesti ime i prezime te osobni identifikacijski broj (za pravne osobe: naziv i identifikacijski broj) stranke koju zastupa.

Ako se sudska pristojba plaća elektroničkim putem, za potvrdu plaćanja sudske pristojbe nisu potrebni nikakvi dokumenti.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Luksemburg

Osim troška dostave pismena i troškova pravnog zastupanja ne postoje fiksne pristojbe koje se naplaćuju za pokretanje postupka pred građanskim sudom ( saisine du juge civil). U načelu se  na razini građanskih sudova ne naplaćuju nikakve pristojbe. Nakon donošenja presude mogu nastati naknadni troškovi povezani s izvršenjem odluke i na zahtjev stranke koja je bila uspješna u postupku.
Posljednji put ažurirano: 30/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Mađarska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Za pokretanje postupka za europski platni nalog u Mađarskoj mora se platiti javnobilježnička pristojba u svrhu izvršenja nesporne financijske tražbine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog. Iznos te pristojbe utvrđen je u Zakonu L o postupcima za platne naloge iz 2009. i Odlukom ministra pravosuđa br. 14/1991 od 26. studenoga 1991. o javnobilježničkim pristojbama. U skladu s tim pravilima pri pokretanju postupka mora se platiti javnobilježnička pristojba u iznosu od 3 % vrijednosti tražbine. Tuženik može odabrati hoće li plaćanje izvršiti u gotovini ili kreditnom/debitnom karticom u uredu javnog bilježnika, prijenosom na bankovni račun javnog bilježnika ili poštanskim nalogom.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Pri pokretanju postupka mora se platiti javnobilježnička pristojba.

Koliko trebam platiti?

Javnobilježnička pristojba iznosi 3 % vrijednosti financijske tražbine, ne uključujući naknade (kamate, troškove). U slučaju nekoliko tražbina javnobilježnička pristojba iznosi 3 % zbroja iznosa tražbina, ali ne manje od 5000 HUF i ne više od 300 000 HUF. Ako je u postupak uključeno više od pet osoba, najniža pristojba iznosi 1000 HUF pomnoženo s brojem stranaka. Ako je financijska tražbina izražena u valuti koja nije HUF, pristojba se mora platiti za iznos tražbine u protuvrijednosti u HUF, izračunano na temelju službenog deviznog tečaja središnje banke na dan podnošenja zahtjeva.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne plati javnobilježničku pristojbu pri pokretanju postupka, javni bilježnik koji vodi postupak zatražit će od tužitelja da plati tu pristojbu. Ako tužitelj to ne učini u zadanom roku, javni bilježnik odbacit će zahtjev.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Tužitelj može javnobilježničku pristojbu platiti na bilo koji od načina navedenih u nastavku.

 1. Tužitelj može platiti pristojbu u gotovini javnom bilježniku koji vodi postupak.
 2. Tužitelj može izvršiti plaćanje poštanskim nalogom koji izdaje javni bilježnik na račun za plaćanje javnog bilježnika koji vodi postupak u bilo kojem poštanskom uredu.
 3. Tužitelj može platiti pristojbu prijenosom na bankovni račun javnog bilježnika.
 4. Ako ured javnog bilježnika koji vodi postupak ima odgovarajuće uvjete za to, tužitelj može platiti pristojbu kreditnom/debitnom karticom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako se javnobilježnička pristojba plaća gotovinom ili kreditnom/debitnom karticom u uredu javnog bilježnika, tužitelj nije obvezan dostaviti dokaz o plaćanju.

Ako tužitelj plati pristojbu poštanskim nalogom, potvrda o plaćanju mora se priložiti zahtjevu za europski platni nalog.

Ako tužitelj plati javnobilježničku pristojbu prijenosom na bankovni račun javnog bilježnika, zahtjevu za europski platni nalog mora se priložiti dnevni izvadak iz računa ili njegova preslika, čime se dokazuje da je račun terećen za iznos pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Malta

Uvod

Koje se sudske pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pristojbe koje se naplaćuju u okviru predmetnog postupka navedene su u članku 1. stavku 2., članku 2. i članku 13. stavku 1. tarife B glave 12. Zakona Malte, Zakonika o organizaciji i parničnom postupku.

Upisna pristojba ne može se platiti elektroničkim putem.

Koje se sudske pristojbe primjenjuju?

Plaćanje se zahtijeva u odnosu na sljedeće obrasce:

obrazac A – Zahtjev za europski platni nalog

obrazac D – Odluka o odbijanju zahtjeva za europski platni nalog

obrazac E – Europski platni nalog

obrazac F – Prigovor na europski platni nalog

obrazac G – Proglašenje izvršivosti

Koliko trebam platiti?

Obrazac A – Zahtjev za europski platni nalog: upisna pristojba u iznosu od 30,00 EUR i pristojba u iznosu od 7,20 EUR za svaku obavijest tuženiku (tuženicima) i tužitelju za potrebe primjene obrazaca D i E

obrazac F – Prigovor na europski platni nalog: upisna pristojba u iznosu od 30,00 EUR i pristojba u iznosu od 7,20 EUR za svaku obavijest tužitelju

obrazac G – Proglašenje izvršivosti: upisna pristojba u iznosu od 20,00 EUR

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Obrada obrasca neće započeti prije nego što se izvrši plaćanje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se uplatiti na sljedeći bankovni račun:

Ime/naziv vlasnika računa

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (međunarodni broj bankovnog računa)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nacionalna oznaka banke

SORT CODE 01100

Broj računa

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT

MALTMTMT

Naziv banke

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banke

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Valuta računa

EUR

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Trebali biste dostaviti potvrdu o plaćanju koju je izdala banka preko koje je izvršena transakcija.

Posljednji put ažurirano: 31/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Nizozemska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Postupak za europski platni nalog (Uredba (EZ) br. Poveznica se otvara u novom prozoru1896/2006, koja je stupila na snagu 12. prosinca 2008.) omogućuje vjerovnicima naplatu nespornih prekograničnih tražbina u građanskim i trgovačkim stvarima upotrebom jedinstvenog postupka koji se provodi na temelju standardnih obrazaca. Stranke u tom postupku nisu obvezne osobno se pojaviti pred sudom. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama EU-a osim u Danskoj.

Sudbeno vijeće (Raad voor de rechtspraak) odredilo je Okružni sud u Haagu (Rechtbank Den Haag) kao jedini okružni sud nadležan za rješavanje predmeta povezanih s europskim platnim nalogom. U slučaju podnošenja prigovora postupak se može nastaviti u skladu s redovnim pravilima o mjesnoj nadležnosti.

Zahtjevi u okviru postupka za europski platni nalog moraju se podnijeti na obrascu A. Obrazac je dostupan na internetskim stranicama Europske komisije na svim jezicima Europske unije.

Obrazac

Okružnom sudu u Haagu zahtjevi se mogu podnijeti samo na nizozemskom jeziku.

Zahtjevi u okviru postupka za europski platni nalog mogu se poslati na sljedeću adresu:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Za više informacija nazovite tajništvo za opće poslove Okružnog suda (griffie Algemene Zaken) na broj telefona +31 (0)70-381 22 64.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Pristojbe ovise o iznosu glavne tražbine. Vidjeti i: Koliko trebam platiti?

Koliko trebam platiti?

Pregled Poveznica se otvara u novom prozoruprimjenjivih pristojbi za 2019. naveden je u nastavku.

Vrsta/iznos tražbine ili zahtjeva

Sudska pristojba za stranke koje nisu fizičke osobe

Sudska pristojba za fizičke osobe

Sudska pristojba za osobe ograničenih financijskih mogućnosti

Sudska pristojba suda koji rješava predmete na razini nižoj od okružne

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom:

neodređenog iznosa ili

iznosa koji nije viši od 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji je iznos viši od 500 EUR, ali ne viši od 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji je iznos viši od 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Sudska pristojba suda koji rješava predmete na razini koja nije niža od okružne

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom:

neodređenog iznosa ili

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji iznos nije viši od 100 000 EUR

1992 EUR

914 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji je iznos viši od 100 000 EUR

4030 EUR

1599 EUR

81 EUR

Za više informacija vidjeti sljedeće internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruInternetske stranice nizozemskih sudovaPoveznica se otvara u novom prozoruRaad voor Rechtsbijstand.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se sudske pristojbe ne plate na vrijeme, zahtjev se ne može dalje obrađivati i predmet će se odbaciti.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Podnositelj zahtjeva dobiva račun za plaćanje sudskih pristojbi. Plaćanje se može izvršiti bankovnim prijenosom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja sudskih pristojbi trebali biste pričekati daljnje informacije Okružnog suda u Haagu.

U Uredbi o uvođenju postupka za europski platni nalog navodi se da će sud izdati europski platni nalog što je prije moguće, obično u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPrimjenjive pristojbe za 2019.

Poveznica se otvara u novom prozoruInternetske stranice nizozemskih sudova

Poveznica se otvara u novom prozoruRaad voor Rechtsbijstand

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog

Posljednji put ažurirano: 24/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Austrija

Na ovoj su stranici navedene informacije o austrijskim sudskim pristojbama.

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Člankom 25. Uredbe (EZ) 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog propisuje se da ukupne sudske pristojbe u postupku za europski platni nalog i redovnom građanskom postupku koji slijedi u slučaju prigovora na europski platni nalog u državi članici ne premašuju sudske pristojbe u redovnom građanskom postupku kojemu nije prethodio postupak europskog platnog naloga u toj državi članici. Postupak povodom zahtjeva za europski platni nalog stoga podliježe paušalnoj pristojbi iz tarifne stavke 1. (Tarifpost 1) Zakona o sudskim pristojbama (Gerichtsgebührengesetz – GGG), koja se plaća u svim nacionalnim postupcima za platni nalog i građanskim postupcima.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U postupcima koji se odnose na zahtjeve za europski platni nalog u prvom stupnju primjenjuje se tarifna stavka 1. Zakona o sudskim pristojbama, u skladu s bilješkom 1. uz tarifnu stavku 1. Zakona o sudskim pristojbama. Ta se paušalna pristojba plaća neovisno o tome je li postupak završen. Umanjenja se primjenjuju samo ako je zahtjev odmah povučen ili odbijen prije dostave protivnoj stranci (pristojba se smanjuje na jednu četvrtinu; bilješka 3. uz tarifnu stavku 1. Zakona o sudskim pristojbama) ili ako je predmet riješen na pravno valjan način na prvoj raspravi (pristojba se umanjuje za polovinu; bilješka 2. uz tarifnu stavku 1. Zakona o sudskim pristojbama). Prema austrijskom sustavu sudskih pristojbi, samo tužba kojom se pokreće postupak (u ovom slučaju zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga) podliježe plaćanju pristojbe u građanskom postupku u prvom stupnju. Ne postoje dodatne sudske pristojbe za daljnje postupke u prvom stupnju.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Zakona o sudskim pristojbama obveza plaćanja pristojbi nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva za europski platni nalog sudu. Pristojba se tada mora platiti. Najkasnije do tog trenutka moraju se u okviru pravne pomoći podnijeti i zahtjevi za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi (Verfahrenshilfe) ako su za to ispunjeni uvjeti.

Podnošenje zahtjeva za preispitivanje u skladu s člankom 20. Uredbe besplatno je (neovisno o tome nastoji li se ostvariti pravni lijek sličan povratu u prijašnje stanje (stavak 1.) ili ispitivanje merituma (stavak 2.)).

Koliko trebam platiti?

Izračun sudskih troškova za prvostupanjski postupak ovisi o vrijednosti predmeta spora (sporni iznos = iznos tužbenog zahtjeva) i broju stranaka. Kao primjer vidjeti sljedeću tablicu svih stopa iz tarifne stavke 1. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o sudskim pristojbama (stanje na dan 1. kolovoza 2017.; kliknite ovdje za važeći tekst Zakona o sudskim pristojbama):

Tarifna stavka 1.

Vrijednost predmeta spora

Pristojba koja se plaća

ne premašuje

150 EUR

23 EUR

premašuje

150 EUR ali ne premašuje

300 EUR

45 EUR

premašuje

300 EUR ali ne premašuje

700 EUR

64 EUR

premašuje

700 EUR ali ne premašuje

2000 EUR

107 EUR

premašuje

2000 EUR ali ne premašuje

3500 EUR

171 EUR

premašuje

3500 EUR ali ne premašuje

7000 EUR

314 EUR

premašuje

7000 EUR ali ne premašuje

35 000 EUR

743 EUR

premašuje

35 000 EUR ali ne premašuje

70 000 EUR

1 459 EUR

premašuje

70 000 EUR ali ne premašuje

140 000 EUR

2 919 EUR

premašuje

140 000 EUR ali ne premašuje

210 000 EUR

4 380 EUR

premašuje

210 000 EUR ali ne premašuje

280 000 EUR

5 840 EUR

premašuje

280 000 EUR ali ne premašuje

350 000 EUR

7 299 EUR

premašuje

350 000 EUR

1,2 % iznosa tužbenog zahtjeva plus 3488 EUR

Ako postoji više od dvije stranke, u skladu s člankom 19.a Zakona o sudskim pristojbama može se naplatiti dodatan iznos (od 10 % do 50 %).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U slučaju kašnjenja s plaćanjem, u skladu s člankom 31. Zakona o sudskim pristojbama plaća se fiksna kazna u iznosu od 22 EUR (stanje na dan 1. kolovoza 2017.). Međutim, zakašnjelo plaćanje sudske pristojbe ne utječe na vođenje građanskog postupka. Sudski postupak ne ovisi o plaćanju sudskih pristojbi – on se vodi na potpuno neovisan način.

Postupak naplate sudskih pristojbi koji provodi pravosudno tijelo uređen je Zakonom o sudskoj naplati (Gerichtliches EinbringungsgesetzGEG). Ako zbog neplaćanja pravosudno tijelo mora izdati platni nalog (izvršni nalog za naplatu sudskih pristojbi) u skladu s člankom 6.a Zakona o sudskoj naplati, primjenjuje se dodatna pristojba za naplatu u iznosu od 8 EUR (stanje na dan 1. siječnja 2014.).

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Načini plaćanja utvrđeni su u članku 4. Zakona o sudskim pristojbama. U skladu s člankom 4. pristojbe se mogu platiti bankovnom karticom s kojom se može podizati novac na bankomatu ili kreditnom karticom, polaganjem na račun nadležnog suda ili bankovnim prijenosom na račun nadležnog suda ili polaganjem gotovine kod tog suda. Bankovni podaci o sudu dostupni su na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa (Bundesministerium für Justiz) na Poveznica se otvara u novom prozoruPoveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiz.gv.at/ pod karticom „Sudovi” (Gerichte).

Osim toga, sve pristojbe mogu se platiti i izravnim terećenjem ako je sud (ili, općenito, austrijski pravosudni sustav) ovlašten naplatiti sudske pristojbe s računa koji je priopćila stranka koja duguje pristojbe te ih položiti na sudski račun. U tom slučaju u zahtjevu (zahtjev za europski platni nalog) mora biti naveden račun s kojeg se naplaćuju pristojbe i odobrenje za njihovu naplatu, na primjer navođenjem oznake Gebühreneinzug! (Naplata pristojbi!) ili AEV! (Pravilnik o izravnom terećenju!). Ako je riječ o ograničenom odobrenju, u zahtjevu se može navesti i najviši iznos za koji se račun može teretiti (članci 5. i 6. Pravilnika o izravnom terećenju (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Ako je zahtjev za europski platni nalog podnesen putem austrijskog sustava e-pravosuđe (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), pristojbe se plaćaju izravnim terećenjem. U tom se slučaju ne može odrediti najviši iznos za koji se račun može teretiti.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako savezna tijela imaju pravo zahtijevati plaćanje sudske pristojbe po podnošenju zahtjeva (zahtjev za europski platni nalog) i nema odobrenja za izravno terećenje, zahtjevu se mora priložiti dokaz o plaćanju pristojbi (dokaz o prijenosu) (članak 4. Zakona o sudskim pristojbama). Ako se plaćanje vrši bankovnom karticom, kreditnom karticom, polaganjem ili prijenosom na račun nadležnog suda, ili izravnim terećenjem računa stranke, Austrijska savezna računovodstvena agencija (Buchhaltungsagentur des Bundes) tek u kasnijoj fazi obavješćuje pravosudno tijelo o knjiženju uplata na sudski račun. Postupak povezan s obavijesti o sudskim pristojbama završava kada se dostavi dokaz o (potpunom) plaćanju.

U slučaju preplate zahtjev za povrat preplaćenih sudskih pristojbi (članak 6.c Zakona o sudskoj naplati) može se podnijeti u roku od pet godina.

Druge poveznice:

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o sudskim pristojbama

Posljednji put ažurirano: 22/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Poljska

Uvod

Koje se vrste sudskih pristojbi naplaćuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako ne platim na vrijeme?

Kako se plaćaju sudske pristojbe?

Koji su sljedeći koraci?

Uvod

Pristojbe koje se plaćaju u parničnim postupcima uređene su Zakonom o sudskim troškovima u građanskim predmetima od 28. srpnja 2005. (pročišćeni tekst: Zbornik zakona iz 2014., stavka 1025.). U pravilu se pristojba plaća za svaki podneseni tužbeni zahtjev, uključujući one podnesene u okviru postupka uređenih Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog. Poljskim je pravom predviđena mogućnost podnošenja zahtjeva za oslobođenje od takvih troškova u skladu s prethodno navedenim zakonom (glava IV. – Oslobođenje od sudskih troškova).

Koje se vrste sudskih pristojbi naplaćuju?

Na europski platni nalog primjenjuje se razmjerna pristojba.

Koliko trebam platiti?

Razmjerna pristojba naplaćuje se za predmete povezane s imovinskim pravima i iznosi 5% iznosa koji je predmet spora (tj. iznosa navedenog u tužbenom zahtjevu). Međutim, ona ne može iznositi manje od 30 PLN ili više od 100 000 PLN. U slučaju zahtjeva za opoziv europskog platnog naloga naplaćuje se polovina pristojbe.

Što će se dogoditi ako ne platim na vrijeme?

U skladu s člankom 126.2 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku od 17. studenoga 1964. (Zbornik zakona br. 43, stavka 269., kako je izmijenjena) sud neće poduzeti nikakve radnje na temelju postupovnog dokumenta za koji nije plaćena odgovarajuća pristojba. Drugim riječima, pristojba se mora platiti pri podnošenju postupovnog dokumenta (tužbenog zahtjeva) nadležnom sudu ili se mora podnijeti zahtjev za oslobođenje od sudskih troškova.

Postupovne posljedice neplaćanja pristojbi za postupovne dokumente utvrđene su, među ostalim, u Poveznica se otvara u novom prozoručlancima 130. i Poveznica se otvara u novom prozoru130.2 Zakona o parničnom postupku.

U skladu s člankom 130. Zakona o parničnom postupku, ako se postupovni dokument (uključujući tužbeni zahtjev) ne može obraditi zbog neplaćanja pristojbe, predsjedavajući sudac pozvat će stranku da izvrši plaćanje u roku od tjedan dana. Ako stranka to ne učini, vraća joj se postupovni dokument. Ako je postupovni dokument podnijela osoba koja živi u inozemstvu i nema imenovanog zastupnika u Poljskoj, predsjedavajući sudac odredit će rok za plaćanje naknade, koji ne smije biti kraći od mjesec dana. Ako se pristojba ne plati u utvrđenom roku, postupovni dokument vraća se stranci. Ako se pristojba plati u utvrđenom roku, postupovni dokument počinje proizvoditi pravne učinke od datuma na koji je podnesen.

U skladu s člankom 130.2 Zakona o parničnom postupku, postupovni dokument koji podnosi odvjetnik ili patentni zastupnik i za koji nije plaćena pristojba vraća se bez poziva na plaćanje ako podliježe fiksnoj ili razmjernoj pristojbi izračunanoj na temelju iznosa koji je predmet spora i koji je stranka navela. Međutim, ako se pristojba za postupovni dokument plati u roku od tjedan dana od dostave odluke o vraćanju dokumenta, postupovni dokument počinje proizvoditi pravne učinke od datuma na koji je podnesen.

Kako se plaćaju sudske pristojbe?

Načini plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima uređeni su Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom ministra pravosuđa od 31. siječnja 2006. o utvrđivanju načina plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima (Zbornik zakona br. 27, stavka 199.) koja čini provedbeni akt za prethodno navedeni Zakon o sudskim troškovima u građanskim predmetima.

Sudske pristojbe u građanskim predmetima mogu se uplatiti u negotovinskom obliku na tekući račun nadležnog suda (podaci o računu mogu se dobiti izravno na sudu ili internetskim stranicama suda ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa), izravno na blagajni suda ili u obliku sudskih biljega koji se mogu kupiti na blagajni suda.

Koji su sljedeći koraci?

Nakon plaćanja pristojbi i otklanjanja eventualnih nedostataka sud će izdati europski platni nalog.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Rumunjska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Izdavanje europskog platnog naloga uređeno je Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog.

Sustav sudskih pristojbi uređen je Hitnom uredbom br. 80/2013, koja je na snazi od 26. lipnja 2013. Taj je zakonodavni akt donesen nakon izmjena pravnog okvira za vođenje građanskih postupaka donošenjem Zakona o parničnom postupku i uvođenjem novih institucija koje su donesene Građanskim zakonikom.

Sudske pristojbe naplaćuju se svim fizičkim i pravnim osobama, a plaćaju se za usluge koje pružaju sudovi te Ministarstvo pravosuđa (Ministerul Justiției) i Ured javnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Sudske pristojbe u Rumunjskoj se mogu platiti putem interneta, no taj se elektronički sustav naplate još ne upotrebljava.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U skladu sa zakonom, sudske pristojbe naplaćuju se na razini prvostupanjskih postupaka i na razini žalbenih postupaka.

Fizičke osobe na zahtjev mogu ostvariti pravo na smanjenje sudskih pristojbi, izuzeće od obveze plaćanja pristojbi i plaćanje u obrocima na temelju Hitne vladine uredbe br. 51/2008 o javnoj pravnoj pomoći u građanskim postupcima, kako je odobrena i izmijenjena i dopunjena Zakonom br. 193/2008, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen. Pravnim osobama mogu se odobriti olakšice za plaćanje sudskih pristojbi na temelju članka 42. stavka 2. Hitne vladine uredbe br. 80/2013.

Koliko trebam platiti?

Sudske pristojbe za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog trenutačno su utvrđene člankom 3. stavkom 1. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 i iznose kako slijedi:

 1. do vrijednosti od 500 RON – 8 %, no ne manje od 20 RON
 2. od 501 RON do 5000 RON – 40 RON + 7 % za vrijednosti veće od 500 RON
 3. od 5001 RON do 25 000 RON – 355 RON + 5 % za vrijednosti veće od 5000 RON
 4. od 25 001 RON do 50 000 RON – 1355 RON + 3 % za vrijednosti veće od 25 000 RON
 5. od 50 001 RON do 250 000 RON – 2105 RON + 2 % za vrijednosti veće od 50 000 RON
 6. iznad 250 000 RON – 6105 RON + 1 % za vrijednosti veće od 250 000 RON.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U skladu s Hitnom vladinom uredbom br. 80/2013, sudske pristojbe mogu se platiti unaprijed. Ako tužitelj ne ispuni obvezu plaćanja pristojbe do roka utvrđenog zakonom ili sudskom odlukom, zahtjev će se poništiti kao nepotvrđen biljegom ili će se, gdje je to primjenjivo, riješiti u mjeri u kojoj je sudska pristojba plaćena u skladu sa zakonom. Nadalje, ako se zahtjev za olakšice u plaćanju sudskih pristojbi odbije, a tužitelj nije platio sudsku pristojbu u roku koji je odredio sud i nije dostavio nikakav dokaz plaćanja sa spisom, sud poništava zahtjev kao nepotvrđen biljegom.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe plaća osoba koja duguje pristojbu u gotovini, bankovnim prijenosom ili putem interneta na poseban lokalni račun za proračunske prihode, tj. „sudske pristojbe i druge pristojbe” teritorijalne upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima prebivalište ili boravište ili, ako je to primjenjivo, u kojoj pravna osoba ima registrirano sjedište. Troškove koji nastanu prijenosom dugovanih iznosa kao sudskih pristojbi snosi dužnik.

Ako obveznik plaćanja sudske pristojbe nema prebivalište, boravište ni registrirano sjedište, ako je to primjenjivo, u Rumunjskoj, sudska pristojba može se platiti na lokalni račun za proračun teritorijalne upravne jedinice u kojoj se nalazi sjedište suda pred kojim je pokrenut postupak ili kojemu je podnesen zahtjev.

Sudske pristojbe mogu se platiti gotovinom u upravama za poreze i pristojbe teritorijalnih upravnih jedinica u kojima fizička osoba ima prebivalište ili boravište odnosno u kojima pravna osoba ima registrirano sjedište.

Osim toga, sudske pristojbe mogu se platiti bankovnim prijenosom i putem interneta.

Zasad u Rumunjskoj nije uveden nikakav elektronički sustav za plaćanje sudskih pristojbi, iako je ta metoda uređena zakonom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Potvrda o plaćanju sudskih pristojbi, koja se izdaje za plaćanja u gotovini, ili platni nalog podnose se pri pokretanju sudskog postupka.

Potvrde o plaćanju ili, kada je to primjenjivo, platni nalozi za sudske pristojbe nemaju standardni format, nego se izdaju u obliku koji prihvaća jedinica u kojoj je plaćanje izvršeno.

Ako se sudska pristojba plati nakon što je sud dostavio obavijest tužitelju u tom pogledu, on mora priložiti spisu dokaz o plaćanju pristojbe u roku od deset dana od dostave obavijesti.

Dokaz o plaćanju sudske pristojbe može se dostaviti osobno u sjedištu suda ili poštom, uz naznaku broja spisa (predmeta) za koji je uplata izvršena, s obzirom na to da je isti broj spisa naznačen na obavijesti koju je sud dostavio dotičnoj stranci.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Slovenija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe primjenjive u postupku europskog platnog naloga propisane su slovenskim Zakonom o sudskim pristojbama (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije) br. 37/08, 97/10, 63/13, Poveznica se otvara u novom prozoru58/14 – odluka Ustavnog suda, Poveznica se otvara u novom prozoru19/15 – odluka Ustavnog suda, 30/16 i 10/17 – ZPP-E (Zakon o izmjeni Zakona o parničnom postupku); dalje u tekstu „Zakon o sudskim pristojbama”, ZST-1), odnosno općim zakonom o sudskim pristojbama.

Zakonom o sudskim pristojbama (članak 6.) pruža se pravna osnova za plaćanje sudskih pristojbi gotovinom, elektroničkim novcem i drugim važećim sredstvima plaćanja, što se primjenjuje i na plaćanje pristojbi za postupak europskog platnog naloga. Sudske pristojbe u praksi se mogu platiti elektronički, upotrebom usluga pojedinih banaka za internetsko plaćanje.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Kad je riječ o postupku europskog platnog naloga, jednokratna sudska pristojba primjenjuje se na cijeli postupak. Obveznik plaćanja sudske pristojbe jest tužitelj, a plaćanje mora izvršiti u trenutku podnošenja zahtjeva za europski platni nalog sudu.

Koliko trebam platiti?

Iznos sudske pristojbe za postupak europskog platnog naloga koji tužitelj mora platiti kada podnese zahtjev sudu ovisi o vrijednosti tražbine.

Kvocijent iznosi 1,2 (tarifni broj 1301 tarife pristojbe na temelju Zakona o sudskim pristojbama), a pristojba se izračunava u skladu s tablicom u članku 16. Zakona o sudskim pristojbama. Budući da postoje mnogi vrijednosni razredi, ne mogu se svi detaljno navesti ovdje.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne plati sudsku pristojbu na vrijeme, sud svejedno provodi postupak i sudska pristojba prisilno se naplaćuje po potrebi.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Zakonom o sudskim pristojbama (članak 6.) pruža se pravna osnova za plaćanje sudskih pristojbi gotovinom, elektroničkim novcem i drugim važećim sredstvima plaćanja, što se primjenjuje i na plaćanje pristojbi za postupak europskog platnog naloga.

Sudske pristojbe u praksi se mogu platiti elektronički, upotrebom usluga pojedinih banaka za internetsko plaćanje, ili se mogu platiti izravno kod pružatelja platnih usluga ili na blagajni suda (gotovinom ili upotrebom terminala POS).

Svaka banka ima vlastitu uslugu za internetsko plaćanje za izvršavanje elektroničkih plaćanja.

Obveznik plaćanja može sudsku pristojbu platiti unaprijed, odnosno nakon podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka sudu, ili može podnijeti zahtjev sudu i pričekati da mu sud pošalje nalog za plaćanje s odgovarajućim iznosom i svim drugim potrebnim podacima za plaćanje.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako se sudska pristojba plati navođenjem odgovarajućeg referentnog broja (koji sud priopćuje obvezniku plaćanja putem naloga za plaćanje), obveznik plaćanja ne mora sudu dostaviti dokaz o plaćanju. U takvim slučajevima sud je obaviješten o plaćanju putem posebnog sustava elektroničkog bankarstva (UJPnet), u kojemu se pojedinačna plaćanja raspoznaju na temelju pripadajućeg referentnog broja.

Međutim, ako se sudska pristojba plati bez navođenja odgovarajućeg referentnog broja, obveznik plaćanja mora sudu dostaviti potvrdu o plaćanju. Nema posebnih službenih uvjeta za valjanost takve potvrde. Na temelju te potvrde sud po potrebi provjerava plaćanje sudske pristojbe putem platforme UJPnet (posebno kad sudska pristojba nije plaćena na blagajni suda).

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Slovačka

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Zakon br. 71/1992 o sudskim pristojbama i pristojbama za izvatke iz kaznene evidencije, kako je izmijenjen.

Sudske pristojbe mogu se platiti debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim prijenosom ili u poslovnici inozemne banke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe plaćaju se na temelju članka 1. Zakona br. 71/1992 o sudskim pristojbama i pristojbama za izvatke iz kaznene evidencije, kako je izmijenjen, za pojedinačne radnje ili sudske postupke kada se oni provode na temelju prijedloga javnih pravosudnih i upravnih tijela i tužitelja i kao radnje tih tijela i tužitelja navedene na popisu sudskih pristojbi i pristojbi za izvatke iz kaznene evidencije koji je priložen tom zakonu.

Pristojbe se mogu naplatiti i za postupke i radnje izvršene bez prijedloga u korist platitelja pristojbe ako je to izričito navedeno na popisu.

Koliko trebam platiti?

Stopa pristojbe navedena je na popisu kao postotak osnovice pristojbe ili fiksni iznos. Ako se za neki postupak utvrdi stopa pristojbe, to se odnosi na postupak u jednom stupnju. Isti se iznos pristojbe plaća i u postupku žalbe u istom predmetu.

Ako se ne utvrdi posebna stopa, u slučaju zahtjeva za pokretanje postupka europskog platnog naloga ta stopa iznosi 6% vrijednosti (iznosa plaćanja) predmeta postupka ili vrijednosti predmeta spora, no najmanje 16,50 EUR. Isto vrijedi i za podnošenje prigovora.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se pristojba koja se treba platiti u trenutku podnošenja pritužbe, zahtjeva za pokretanje postupka, žalbe ili pritužbe u kasaciji ne plati, sud traži da platitelj pristojbe plati pristojbu u roku koji odredi, najčešće je to deset dana od primitka zahtjeva. Ako se pristojba ne plati u navedenom roku, sud će obustaviti postupak unatoč zahtjevu. Platitelja pristojbe mora se pri podnošenju zahtjeva obavijestiti o posljedicama neplaćanja pristojbe.

Sud ne obustavlja postupak zbog neplaćanja pristojbe u sljedećim slučajevima:

 1. ako je već pokrenuo postupak
 2. ako je prošireno područje primjene tužbe ili zahtjeva ili ako se za isti predmet podnese druga tužba ili zahtjev nakon što postupak započne
 3. ako zatraži plaćanje pristojbe u iznosu koji je proturječan formulaciji Zakona
 4. ako platiteljeva obveza plaćanja proizlazi iz podnošenja zahtjeva za određivanje izvanrednih mjera
 5. ako je podnesen zahtjev za oslobođenje od plaćanja pristojbe u okviru roka za plaćanje sudske pristojbe koji je sud je odobrio; ako sud dodijeli samo djelomično oslobođenje, tražit će od platitelja pristojbe da plati sudsku pristojbu u iznosu koji nije obuhvaćen oslobođenjem.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe koje naplaćuju sudovi, javna pravosudna i upravna tijela i tužitelji mogu se platiti gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom, poštanskim nalogom, bankovnim prijenosom ili u poslovnici inozemne banke. Pristojbe se plaćaju gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim prijenosom ili u poslovnici inozemne banke s pomoću tehničke opreme pravnog subjekta u 100-postotnom državnom vlasništvu koji ima ulogu operatora sustava, ako je nadležno tijelo ispunilo zahtjeve za to. Pristojbe se mogu platiti gotovinom ako sudovi, javna pravosudna i upravna tijela i tužitelji osiguraju uvjete za taj oblik plaćanja i ako pristojba po predmetu ne premašuje 300 EUR, uz iznimku pristojbe iz stavke 17. (u predmetima koji se odnose na trgovačke registre), koja se može platiti gotovinom čak i ako premašuje 300 EUR. Ako su sud, javno pravosudno i upravno tijelo i tužitelj uključeni u središnji sustav evidencije pristojbi, pristojbe plaćene poštanskom uputnicom, debitnom ili kreditnom karticom, bankovnom doznakom ili u poslovnici inozemne banke uplaćuju se na račun operatora sustava.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Plaćanje se može potvrditi standardnim potvrdama o plaćanju koje se primjenjuju u uobičajenim transakcijama ovisno o metodi plaćanja, tj. blagajnički primitak, potvrda plaćanja poštanskim nalogom, izvod računa itd.

Posljednji put ažurirano: 10/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Švedska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pravila koja se primjenjuju na plaćanje pristojbe za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog u Švedskoj uključuju sljedeće:

Članak 5. Zakona (2008:879) o europskom platnom nalogu: Podnositelj zahtjeva za europski platni nalog mora platiti pristojbu za podnošenje zahtjeva. Vlada može izdati propise o iznosu pristojbe.

Pristojba za podnošenje zahtjeva mora se platiti unaprijed.

Ako podnositelj zahtjeva ne postupi u skladu s nalogom za plaćanje pristojbe za podnošenje zahtjeva, zahtjev će se odbaciti.

Članak 3. Uredbe (2008:892) o europskom platnom nalogu: Pri plaćanju pristojbe za podnošenje zahtjeva, podnositelj zahtjeva mora navesti osobni identifikacijski broj tuženika ili registracijski broj poduzeća tuženika.

Plaćanje se može izvršiti švedskoj službi za izvršenje elektroničkim putem, s pomoću navedenih podataka o računu.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Ako podnosite zahtjev za europski platni nalog u Švedskoj, morate platiti pristojbu za podnošenje zahtjeva. Pristojba za podnošenje zahtjeva mora se platiti unaprijed. To znači da pristojba za podnošenje zahtjeva mora biti plaćena da bi švedska služba za izvršenje započela obradu zahtjeva za europski platni nalog. Plaćanje se vrši pri podnošenju zahtjeva upotrebom obrasca A. Nakon što podnesete zahtjev primit ćete nalog švedske službe za izvršenje s informacijama o načinu plaćanja pristojbe za podnošenje zahtjeva. Nećete primiti nalog ako ste zahtjevu već priložili dokaze koji pokazuju da je pristojba za podnošenje zahtjeva uplaćena na račun švedske službe za izvršenje.

Koliko trebam platiti?

Trenutačno morate platiti pristojbu za podnošenje zahtjeva u iznosu od 300 SEK.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se pristojba za podnošenje zahtjeva ne plati na vrijeme, zahtjev će se odbaciti prije njegove obrade.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbu za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog možete platiti s pomoću bankovnih podataka navedenih u nastavku. Navedite broj predmeta ili osobni identifikacijski broj tuženika ili registracijski broj poduzeća tuženika kao opis plaćanja pri izvršavanju plaćanja:

 • Plus giro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ne trebate učiniti ništa nakon što pravodobno platite pristojbu za podnošenje zahtjeva. Švedska služba za izvršenje nadzire primitak plaćanja u nadležnom tijelu. Nakon što se plaćanje proknjiži, švedska služba za izvršenje započinje obradu vašeg zahtjeva za europski platni nalog.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Engleska i Wales

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Europski platni nalog pojednostavnjeni je postupak za donošenje sudskih odluka o nespornim tražbinama u prekograničnim građanskim i trgovačkim predmetima. Prekogranični predmet je predmet u kojem barem jedna od stranaka ima prebivalište ili boravište u državi članici koja nije država članica suda pred kojim je pokrenut postupak.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Plaćanje sudskih pristojbi obvezno je za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog. Ako uplatu želite izvršiti debitnom ili kreditnom karticom, u dodatku obrascu A „Zahtjev za europski platni nalog” trebalo bi navesti odgovarajuće podatke o kartici.

U slučaju potrebe za izvršenjem tražbine, bit će potrebno platiti dodatnu sudsku pristojbu. Više pojedinosti o vrstama dostupnih postupaka može se pronaći na stranicama o izvršenju za Englesku i Wales.

Koliko ću platiti?

Sudske pristojbe u Engleskoj i Walesu navedene su u brošuri Poveznica se otvara u novom prozoruEX50 – Pristojbe građanskih i obiteljskih sudova.

Pristojba koja se plaća temelji se na vrijednosti tražbine.

Radi lakšeg snalaženja, iznosi pristojbi u tablici u nastavku navedeni su u skladu sa stanjem na dan 17. studenoga 2016. Sudske pristojbe podliježu promjeni pa biste uvijek trebali provjeriti na sudu, kod svojeg pravnog zastupnika i bilo koje druge fizičke ili pravne osobe uključene u postupak vrijedi li još taj iznos. Pristojbe su izražene u funtama sterlinga (GBP), a izračun protuvrijednosti u eurima mora se izvršiti na dan kada želite podnijeti zahtjev.

1.1. Pri pokretanju postupka (uključujući postupak pokrenut nakon izdavanja odobrenja za pokretanje postupka) za povrat novčanog iznosa ako traženi iznos:

Pristojba koju treba platiti (GBP)

(a) ne premašuje 300 GBP

35 GBP

(b) premašuje 300 GBP, ali ne premašuje 500 GBP

50 GBP

(c) premašuje 500 GBP, ali ne premašuje 1000 GBP

70 GBP

(d) premašuje 1000 GBP, ali ne premašuje 1500 GBP

80 GBP

(e) premašuje 1500 GBP, ali ne premašuje 3000 GBP

115 GBP

(f) premašuje 3000 GBP, ali ne premašuje 5000 GBP

205 GBP

(g) premašuje 5000 GBP, ali ne premašuje 10 000 GBP

455 GBP

(h) premašuje 10 000 GBP, ali ne premašuje 200 000 GBP

5 % vrijednosti tražbine

(i) premašuje 200 000 GBP

10 000 GBP

Ako želite izvršiti tražbinu, potrebno je platiti dodatnu pristojbu.

Sudsku pristojbu morate platiti da biste podnijeli zahtjev sudu, a u različitim fazama sudskog postupka morate platiti dodatne sudske pristojbe. Možda imate pravo na „oslobođenje od plaćanja pristojbe” (ovisno o vašoj osobnoj situaciji), što znači da možda ne morate platiti sudsku pristojbu ili morate platiti samo njezin dio. Međutim, za oslobođenje od plaćanja morate podnijeti zasebni zahtjev za svaku pristojbu koju treba platiti u sudskom postupku. Dakle kada biste, na primjer, zatražili oslobođenje pri podnošenju prvog zahtjeva, dobili biste oslobođenje samo od te prve pristojbe za pokretanje postupka. Razlog tomu je činjenica da bi se vaša osobna situacija mogla promijeniti tijekom sudskog postupka te u nastavku postupka možda više ne biste imali pravo na oslobođenje ili biste tijekom postupka mogli steći pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne ispuni pravilno odgovarajuće podatke o kreditnoj kartici ili ako plaćanje zbog nekog razloga ne uspije, nadležni će sud tužitelju poslati obrazac B „Zahtjev tužitelju da ispuni i/ili ispravi zahtjev za europski platni nalog” kojim traži dostavu tih podataka o valjanoj kreditnoj kartici kako bi se omogućilo plaćanje sudskih pristojbi. Po tom se zahtjevu neće dalje postupati ako nije primljena ispravna uplata.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Plaćanje sudske pristojbe vrši se dostavljanjem točnih podataka o plaćanju sudu. U početku bi to trebalo učiniti navođenjem relevantnih podataka u obrascu A „Zahtjev za europski platni nalog”.

Plaćanje se obično izvršava debitnom ili kreditnom karticom. Vjerojatno neće svi načini plaćanja navedeni u obrascu A biti dostupni na sudu kojem se podnosi zahtjev. Tužitelj bi se trebao obratiti sudu i provjeriti koji su prihvatljivi načini plaćanja.

Može biti moguće platiti i kreditnom karticom preko telefona. Brojni sudovi imaju uređaje za primanje plaćanja karticama na taj način, ali najprije bi se trebalo obratiti nadležnom sudu kako bi se potvrdilo da se plaćanje može izvršiti na taj način.

Zahtjev za elektroničko plaćanje može se podnijeti samo kad je riječ o osobi s adresom u Ujedinjenoj Kraljevini.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako je zahtjev pravilno podnesen, sud tuženiku izdaje europski platni nalog (obrazac E). Tužitelju se istodobno šalje obavijest o izdavanju zajedno s potvrdom platne transakcije.

Potvrda će obično biti dimenzija 8 x 12 cm i na vrhu će biti naveden naziv suda s poštanskom adresom te plaćeni iznos s datumom i vremenom plaćanja na dnu.

Za više informacija vidjeti Poveznica se otvara u novom prozoruprekogranične tražbine u Europskoj uniji.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Sjeverna Irska

U ovom se trenutku ne naplaćuju nikakve sudske pristojbe.

Posljednji put ažurirano: 13/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Škotska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U Škotskoj su sudske pristojbe za europski platni nalog uređene:

 • Uredbom o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., kako je izmijenjena Uredbom o izmjeni pristojbi lokalnih sudova iz 2018.

Dodatak 2. dio II. točka 6. primjenjuje se na europske platne naloge od 1. travnja 2019.

Dodatak 3. dio II. točka 6. primjenjuje se na europske platne naloge od 1. travnja 2020.

Elektroničko plaćanje pristojbi nije moguće.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Za podnošenje sudu zahtjeva za europski platni nalog na obrascu A Uredbe (EZ) br. 1896/2006 plaća se jedna pristojba koja obuhvaća sve sudske postupke.

Zastupanje odvjetnika obično nije potrebno te sudska pristojba ne uključuje odvjetničke pristojbe ni trošak dostave pismena branitelju.

Za podnošenje prigovora na obrascu F ne naplaćuje se pristojba.

Koliko ću platiti?

Pristojba za podnošenje zahtjeva za europski platni nalog sudu iznosi 129 GBP.

U skladu s člankom 8. Uredbe o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument 2018/481 kako je izmijenjen, stranka ima pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe, na primjer ako ima pravo na određene državne naknade ili ako ima pravo na građansku pravnu pomoć.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Sud ne prihvaća zahtjev i nije obvezan postupati ako pristojba nije plaćena, u skladu s točkom 3. Uredbe o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument 2018/481 kako je izmijenjen.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti na sljedeće načine:

 • čekovima – primatelj plaćanja „The Scottish Courts and Tribunals Service” (Škotska služba sudova i tribunala)
 • debitnom ili kreditnom karticom – provjerite koje kartice prihvaća odgovarajući sud te može li se plaćanje izvršiti telefonom
 • poštanskim nalogom – primatelj plaćanja „The Scottish Courts and Tribunals Service” (Škotska služba sudova i tribunala)
 • gotovinom – ako plaćate poštom, ne preporučuje se plaćanje gotovinom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sud nakon uplate prihvaća podnošenje dokumenata koji čine zahtjev na obrascu A Uredbe (EZ) br. 1896/2006. Dokumente i uplatu trebalo bi poslati ili donijeti na sud istodobno. Sud će zatim kao sljedeću radnju u postupku izdati ili poslati obrazac B, C, D ili E. Ne zahtijeva se dokaz o plaćanju.

Posljednji put ažurirano: 03/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.