Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Belgia

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Tätä asiaa käsitellään oikeudenkäyntilaissa (1017–1022 §), jossa säädetään erikseen todistajanpalkkion maksamisesta (953 §). Lisäksi rekisteröintimaksuihin liittyvistä seikoista säädetään rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetussa laissa (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 142 § ja sitä seuraavat pykälät ja 268 § ja sitä seuraavat pykälät).

Mitä kuluja peritään?

Oikeudenkäyntilain 1018 §:ssä täsmennetään, mistä kulut aiheutuvat:

1. Erilaiset kirjaamo- ja rekisteröintimaksut: Kirjaamomaksuilla katetaan asiakirjojen kirjaamisesta, laatimisesta ja toimittamisesta aiheutuvat kulut (ks. rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetun lain 268 § ja sitä seuraavat pykälät). Asiakirjan kirjausmaksu on 30–100 euroa sen mukaan, mistä tuomioistuimesta on kyse. Asiakirjan laatimismaksu on 35 euroa.

Asiakirjan rekisteröintimaksu peritään päätöksistä, joissa vaatimuksen arvo on yli 12 500 euroa (ilman oikeudenkäyntikuluja). Maksun suuruus on 3 prosenttia vaatimuksen arvosta.

2. Oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvät kustannukset, palkat ja palkkiot

3. Oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta: 0,85–5,75 euroa/arkki.

4. Tutkintatoimista aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien todistajien ja asiantuntijoiden palkkiot. Tämä maksu on 27.7.1972 annetun asetuksen mukaan todistajaa kohti 200 Belgian frangia eli nykyrahassa noin 5 euroa.  Määrään lisätään matkakorvaus (0,0868 euroa/kilometri).

Oikeudellinen asiantuntija voi määrittää palkkionsa itse, kunhan sen laskutapa on selkeästi eritelty. Tuomari voi tarvittaessa alentaa lopullisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää (jos on esimerkiksi laskutettu aiheettomista toimenpiteistä).

5. Tuomarien ja syyttäjien, kirjaajan ja osapuolten matka- ja oleskelukustannukset, kun matka perustuu tuomarin määräykseen, ja yksinomaan oikeudenkäyntiä varten laadituista asiakirjoista aiheutuvat kustannukset

6. Oikeudenkäyntikorvaus (oikeudenkäyntilain 1022 §): hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneelle osapuolelle kiinteämääräisen korvauksen tämän asianajokuluista. Korvauksen määrä on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Jos indeksi nousee tai laskee yli 10 pistettä, korvauksen määrä muuttuu vastaavasti 10 prosentilla.

Vaateen arvo

Perus-
määrä

Vähimmäis-
määrä

Enimmäis-
määrä

Enintään 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

250,01–750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

750,01–2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

750,01–5 000,00 €

785,00 €

450,00 €

1 800,00 €

5 000,01–10 000,00 €

1 080,00 €

600,00 €

2 400,00 €

10 000,01–20 000,00 €

1 320,00 €

750,00 €

3 000,00 €

20 000,01–40 000,00 €

2 400,00 €

1 200,00 €

4 800,00 €

40 000,01–60 000,00 €

3 000,00 €

1 200,00 €

6 000,00 €

60 000,01–100 000,00 €

3 600,00 €

1 200,00 €

7 200,00 €

100 000,01–250 000,00 €

600,00 €

1 200,00 €

12 000,00 €

250 000,01–500 000,00 €

8 400,00 €

1 200,00 €

16 800,00 €

500 000,01–1 000 000,00 €

12 000,00 €

1 200,00 €

24 000,00 €

Yli 1 000 000,01 €

18 000,00 €

1 200,00 €

36 000,00 €

Muut kuin rahamääräiset vaateet

1 440,00 €

90,00 €

12 000,00 €

Työtuomioistuin (poikkeusjärjestely)

Vaateen arvo

Perus-
määrä

Vähimmäis-
määrä

Enimmäis-
määrä

Enintään 250,00 €

43,75,€

31,75 €

55,75 €

Enintään 620,00 €

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Enintään 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

Yli 2 500,01 €

262.37 €

226,37 €

298,37 €

Muut kuin rahamääräiset vaateet

131.18 €

107,18 €

155,18 €

7. Oikeudenkäyntilain 1734 §:n mukaisesti nimitetyn sovittelijan palkkiot ja kulukorvaukset

Mikä on kulujen suuruus?

Edellä esitetyn mukaisesti maksettava oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, onko osapuoli hävinnyt vai voittanut jutun, onko tarvittu asiantuntijoiden apua tai kutsuttu todistajia, ovatko tuomari ja syyttäjä joutuneet matkustamaan ulkomaille, onko turvauduttu sovittelijan apuun ja niin edelleen.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kirjaamomaksut on maksettava etukäteen, muuten asiaa ei oteta käsiteltäväksi.

Asiantuntija vaatii aina palkkiostaan etumaksun, muuten hän ei ota toimeksiantoa vastaan.

Jos pyydetään todistajan kuulemista, kirjaamolle on maksettava etukäteen ennakkomaksu siitä aiheutuvia kuluja varten. Jos maksua ei suoriteta, osapuolen katsotaan kieltäytyvän todistajan kuulemisesta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona, myös verkkopankissa, tai käteisenä tai kirjaamolle osoitetulla sekillä (viimeinen vaihtoehto on varattu ainoastaan asianajajille ja ulosottomiehille).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kaikki maksutositteet on säilytettävä huolellisesti, jotta ne voidaan esittää pyydettäessä välittömästi.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Bulgaria

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Säännökset, jotka koskevat oikeuskulujen sekä siviilimenettelyn kustannusten maksamista, eurooppalainen maksamismääräysmenettely mukaan luettuna, sisältyvät siviiliprosessilakiin ja taulukkoon tuomioistuinten siviiliprosessilain mukaisesti perimistä viranomaismaksuista.

Siviiliprosessilaki:

”Kahdeksas luku – Maksut ja kulut, I jakso – Riita-asian maksu

Riita-asian maksu
68 §. Riita-asian maksun perusteena on riita-asian kohteen rahamääräinen arvo.

Riita-asian maksun suuruus
69 §. (1) Riita-asian maksun suuruus:
1. silloin kun riita-asia koskee rahasaatavia, maksun perustana on vaadittu rahamäärä;

Riita-asian maksun määrittäminen
70 §. (1) Riita-asian maksun määrittää kantaja. Vastaaja tai viran puolesta tuomioistuin voi kiistää riita-asian maksun viimeistään ensimmäisessä oikeudenistunnossa. Jos riita-asian ilmoitettu maksu ja todellinen maksu eroavat toisistaan, tuomioistuin päättää maksusta.
(2) Tuomioistuimen päätöksestä korottaa riita-asian maksua voi valittaa.
(3) Jos riita-asian maksua on vaikea määrittää kannetta nostettaessa, tuomioistuin määrittää likimääräisen maksun. Sen jälkeen kun tuomioistuin on tehnyt päätöksensä ja riita-asian todellinen maksu on selvillä, mahdollinen liikaa peritty rahamäärä palautetaan tai vaihtoehtoisesti vaaditaan lisämaksu.

II jakso – Viranomaismaksut ja kulut

Velvollisuus maksaa viranomaismaksut ja kulut
71 §. (1) Asian käsittelystä peritään viranomaismaksuja, joiden määrä riippuu riita-asian maksusta, sekä menettelystä aiheutuvat kulut. Jos riita-asian arvoa ei voida määrittää, tuomioistuin vahvistaa viranomaismaksun määrän.
Viranomaismaksut
73 §. (3) Ministerineuvoston hyväksymien taksojen mukainen viranomaismaksu peritään oikeusapuhakemuksen esittämisen yhteydessä sekä annettaessa asiakirja, josta on perittävä maksu.

Hakemuksen liitteet
128 §. Hakemukseen on liitettävä
1. valtakirja silloin, kun hakemuksen toimittaa valtuutettu edustaja;
2. tosite mahdollisesti vaadittujen viranomaismaksujen ja kulujen maksamisesta;
3. hakemuksen ja sen liitteiden jäljennökset yhtä monena kappaleena kuin asiassa on vastaajia.

Hakemuksen tarkastelu
129 §. (1) Tuomioistuin tutkii, voidaanko hakemus ottaa käsiteltäväksi.
(2) Jos hakemus ei täytä 127 §:n 1 momentin ja 128 §:n vaatimuksia, kantajalla on viikko aikaa korjata havaitut puutteet. Lisäksi kantajalle ilmoitetaan mahdollisuudesta saada tarvittaessa oikeusapua, mikäli kantajalla on siihen oikeus. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu eikä se ole tuomioistuimen tiedossa, tiedoksianto suoritetaan kiinnittämällä ilmoitus viikon ajaksi tähän tarkoitettuun paikkaan tuomioistuimessa.
(3) Jos kantaja ei korjaa puutteita annetussa määräajassa, hakemus liitteineen palautetaan kantajalle. Jos kantajan osoite ei ole tiedossa, hakemus jätetään tuomioistuimen kansliaan kantajan saataville. Hakemuksen palauttamista vastaan on mahdollista esittää valitus, josta ei tarvitse toimittaa jäljennöstä sen tiedoksi antamista varten.”

LUETTELO tuomioistuinten siviiliprosessilain mukaisesti perimistä viranomaismaksuista
”I jakso
Oikeudenkäyntimenettelyissä perittävät maksut
1 §. Haastehakemuksista, vastakanteista ja sellaisten kolmansien osapuolten hakemuksista, joilla on itsenäisiä oikeuksia, peritään maksu, jonka suuruus on 4 prosenttia riita-asian maksusta, kuitenkin vähintään 50 Bulgarian leviä.

13 §. Hakemuksesta, jossa pyydetään antamaan todistus, peritään maksu seuraavasti:
2. todistus, joka koskee eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista, ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskeva ilmoitus – 40 Bulgarian leviä;”

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille.

Mitä kuluja peritään?

Maksu peritään kanteen nostamisen yhteydessä. Kantajan on liitettävä hakemukseensa tosite mahdollisten viranomaismaksujen ja kulujen maksamisesta.

Mikä on kulujen suuruus?

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskevasta ilmoituksesta peritään 40 Bulgarian levin maksu.
Haastehakemuksista, vastakanteista ja sellaisten kolmansien osapuolten hakemuksista, joilla on itsenäisiä oikeuksia, peritään tuomioistuinmaksu, joka on 4 prosenttia riita-asian maksusta, kuitenkin vähintään 50 Bulgarian leviä. Silloin kun riita-asia koskee rahasaatavia, maksun perustana on vaadittu rahamäärä. Kun on kyse maksamismääräyksen vastustamisesta tai nimenomaisesta suostumuksesta siirtyä yleiseen siviilioikeudelliseen menettelyyn, kantajan on maksettava tuomioistuimen tilille rahamäärä, joka vastaa jo maksetun määrän ja tavanomaisesta riita-asiasta perittävän maksun erotusta.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei kanteen nostamisen yhteydessä liitä hakemukseensa tositetta viranomaismaksun maksamisesta, hakemus on mitätön. Siinä tapauksessa tuomioistuin lähettää kantajalle kehotuksen suorittaa maksu viikon kuluessa. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu eikä se ole tuomioistuimen tiedossa, tiedoksianto suoritetaan kiinnittämällä ilmoitus viikon ajaksi tähän tarkoitettuun paikkaan tuomioistuimessa.
Jos kantaja ei suorita viranomaismaksua viikon määräajassa, hakemus liitteineen palautetaan kantajalle. Jos kantajan osoite ei ole tiedossa, hakemus jätetään tuomioistuimen kansliaan kantajan saataville. Tällöin asian käsittely päättyy.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinmaksut voi maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille, ja tosite maksusta on esitettävä asiaa käsittelevälle tuomarille / tuomareiden kokoonpanolle tuomioistuimen kirjaamon välityksellä. Viranomaismaksuja ei voi maksaa käteisellä tuomioistuimessa. Kukin tuomioistuin on tehnyt sopimuksen jonkin pankin kanssa. Pankkitilien numerot ilmoitetaan tuomioistuimen verkkosivuilla.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuinmaksut voi maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille, ja tosite maksusta on esitettävä asiaa käsittelevälle tuomarille / tuomareiden kokoonpanolle tuomioistuimen kirjaamon välityksellä.

Päivitetty viimeksi: 31/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Tšekki

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa 549/1991. Lain liitteenä on hinnasto. Maksut otetaan tuloina valtion talousarvioon.

Maksut suoritetaan Tšekin keskuspankin toimivaltaiselle tuomioistuimelle avaamalle tilille. Enintään 5 000 Tšekin korunan suuruiset maksut voidaan maksaa myös veromerkein.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä oikeudenkäyntikulut peritään yleisten sääntöjen mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan myös muihin siviilioikeudellisiin menettelyihin.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Oikeudenkäyntimaksujen määrät vahvistetaan kiinteänä summana tai prosenttiosuutena sellaisten maksujen tapauksessa, joiden määräytymisperusta ilmaistaan rahallisesti. Prosenttisosuutena määräytyvä maksu lasketaan kertomalla maksuperusta maksuprosentilla. Yksittäiset maksuprosentit vahvistetaan oikeudenkäyntimaksuista annetun lain 549/1991 liitteenä olevassa hinnastossa.

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä maksut määräytyvät pääsääntöisesti rahallisen suorituksen perusteella.Siviilioikeudellisen menettelyn vireillepanoa koskevasta hakemuksesta perittävä maksu määräytyy menettelyn kohteena olevan rahallisen suorituksen mukaan seuraavasti:

 • enintään 20 000 Tšekin korunaa (CZK): 1000 CZK:n kiinteämääräinen maksu
 • yli 20 000 CZK mutta enintään 40 000 000 CZK: 5 prosenttia tästä määrästä
 • yli 40 000 000 CZK: 2 000 000 CZK plus 1 prosentti 40 000 000 CZK ylittävästä määrästä; yli 250 000 000 CZK:n summia ei oteta huomioon.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Maksuvelvollisuus syntyy kanteen nostamisesta ja muutoksenhaun tapauksessa valituksen tekemisestä taikka tuomioistuimen tai muun toimielimen päätöksestä, jossa maksuvelvollisuus asetetaan. Maksu erääntyy maksuvelvollisuuden syntymisen jälkeen.

Jos maksua ei ole maksettu kanteen nostamisen tai muutoksenhaun yhteydessä, tuomioistuin pyytää asianomaista maksamaan sen asettamassaan määräajassa. Jos maksua ei ole maksettu määräajan päätyttyä, tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn (lukuun ottamatta tiettyjä laissa säädettyjä erityistilanteita). Maksun suorittamista määräajan jälkeen ei oteta huomioon.

Jos päätös menettelyn keskeyttämisestä maksun laiminlyönnin vuoksi tulee lainvoimaiseksi, maksuvelvollisuus raukeaa.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla toimivaltaisen tuomioistuimen tilille. Pankkiyhteystiedot löytyvät yksittäisten tuomioistuinten verkkosivuilta, jotka puolestaan löytyvät verkkoportaalista Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/). Enintään 5 000 CZK:n suuruiset maksut voidaan maksaa myös veromerkein.

Menettelyn maksuja koskevat asiat ratkaisee tuomioistuin, jolla on asiallinen ja alueellinen toimivalta käsitellä ja ratkaista asia ensimmäisenä oikeusasteena. Muutoksenhakumenettelyjen maksuja koskevat asiat ratkaisee tuomioistuin, jotka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena, jollei jäljempänä toisin mainita.

Jos maksuvelvoite syntyy muutoksenhausta tehdyn pääasiapäätöksen yhteydessä tai sellaisen päätöksen yhteydessä, jonka myötä muutoksenhakumenettely päättyy, muutoksenhakumenettelyjen maksuja koskevat asiat ratkaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, mikäli muutoksenhakutuomioistuin ei ole ratkaissut niitä.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Maksuvelvollinen täyttää maksuvelvoitteensa siirtämällä rahasuorituksen toimivaltaisen tuomioistuimen tilille tai antamalla veromerkit sen haltuun. Tuomioistuimelle ei tarvitse toimittaa muita asiakirjoja.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Saksa

Johdanto

Mitä maksuja aiheutuu?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä perittävistä oikeudenkäyntikuluista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevassa laissa (Gerichtskostengesetz, GKG).

Oikeudenkäyntikulut voidaan maksaa joko hakemuksen jättämisajankohtana tai laskulla. Teknisesti maksu suoritetaan pankkisiirtona.

Mitä maksuja aiheutuu?

Oikeudenkäyntikuluja koskevan lain 12 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään, että eurooppalainen maksamismääräys annetaan vasta sitä koskevan maksun suorittamisen jälkeen.

Maksujen määrät vahvistetaan oikeudenkäyntikuluja koskevaan lakiin liitetyssä kulutaulukossa (Kostenverzeichnis – KV-GKG). Kulutaulukon 1100 kohdan mukaan eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä perittävään maksuun sovellettava maksukerroin on 0,5.

Maksun suuruus määräytyy vaateen perusteella. Vaade on yleensä saman suuruinen kuin saatava. Jos pääsaatavan lisäksi vaaditaan lisäsaatavina korkoja tai kuluja, näiden lisäsaatavien määrää ei oteta huomioon.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskevasta menettelystä peritään seuraavat oikeudenkäyntimaksut:

Vaateen arvo enintään Maksu euroina Vaateen arvo enintään Maksu euroina
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos oikeudenkäyntikuluennakkoa ei suoriteta, tuomioistuin ei anna maksumääräystä eikä menettelyä jatketa.

Jotta tuomioistuin voisi yhdistää maksusuorituksen sitä vastaavaan asiaan, hakijan on ilmoitettava pankkisiirtoa tehdessään ehdottomasti myös asian viitenumero.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntikuluennakko voidaan maksaa suoraan hakemusta jätettäessä. Jos maksua ei ole vielä suoritettu, tuomioistuin lähettää hakijalle laskun oikeudenkäyntikuluista.

a) Pankkisiirto

Maksaminen pankkisiirrolla on mahdollista.

b) Luottokortti

Maksaminen luottokortilla ei ole mahdollista.

c) Tuomioistuimen suorittama veloitus kantajan pankkitililtä

Maksua ei voida veloittaa hakijan pankkitililtä.

d) Oikeusapu

Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntikuluja eikä ennakkomaksua. Oikeusapua koskeva hakemus voidaan jättää samalle tuomioistuimelle kuin myös eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus.

e) Muu

Muita maksutapoja ei ole.

Mitä on tehtävä sen jälkeen, kun maksut on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu, tuomioistuin yhdistää maksun hakemukseen ja käsittelee hakemuksen.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Viro

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään maksamismääräystä koskeva hakemus, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Valtion käsittelymaksusta ja muista oikeuskuluista säädetään siviiliprosessilaissa ja valtion käsittelymaksusta annetussa laissa.

Mitä kuluja peritään?

Hakemuksen esittämisen yhteydessä peritään oikeuskuluna valtion käsittelymaksu. Menettelyn aikana voi aiheutua myös oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamiseen liittyviä kuluja. Näitä ovat esimerkiksi haastemiehen 30–60 euron palkkio Virossa tehdystä tiedoksiannosta, ja käännöskustannukset, kun oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi ulkomailla. Muita kuluja ei ole.

Mikä on kulujen suuruus?

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään maksamismääräystä koskeva hakemus, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Maksun suuruus on 3 prosenttia kokonaisvaatimuksesta (haetusta rahamäärästä eli pää- ja sivuvaatimusten summasta) mutta kuitenkin vähintään 45 euroa.

Jos nopeutetun maksamismääräysmenettelyn alainen asia siirretään kanneasiana tavanomaiseen oikeudenkäyntiin, kanteesta peritään valtion käsittelymaksu siltä osin kuin nopeutetussa maksamismääräysmenettelyssä hakemuksen esittämisestä jo peritty käsittelymaksu ei sitä kata. Kanneasiassa valtion käsittelymaksun suuruus riippuu rahamääräisen saatavan suuruudesta. Esimerkiksi, jos hakemus koskee enintään 350 euron vaatimusta, siitä peritään kanneasiassa valtion käsittelymaksuna 75 euroa, 351–500 euron vaatimuksesta 100 euroa, 501–750 euron vaatimuksesta 125 euroa jne (tilanne 14.5.2019).

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Valtion käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Jos käsittelymaksua ei ole suoritettu, tuomioistuin voi vahvistaa hakijalle määräajan sen maksamiseksi. Jos maksua ei suoriteta määräpäivään mennessä, tuomioistuin ei ota hakemusta käsiteltäväksi.

Jos nopeutetun maksamismääräysmenettelyn alaista asiaa haetaan käsiteltäväksi kanneasiana, sitä ei oteta käsiteltäväksi ennen kuin täydentävä valtion käsittelymaksu on maksettu.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Valtion käsittelymaksu maksetaan tilisiirtona. Luottokorttimaksu ei ole sallittu. Kaikissa tuomioistuimelle suoritettavissa maksuissa saajana on valtiovarainministeriö.

Kun kyeessä on valtion laitokselle tai valtiolliselle säätiölle tarkoitettu maksu, maksumääräykseen on merkittävä saajaksi valtiovarainministeriö ja sen tilinumero.

Jokaisella laitoksella on oma viitenumeronsa, jonka perusteella valtionkassa siirtää sille maksetun summan laitokselle sähköisessä järjestelmässään.

Lisätietoa valtion käsittelymaksua varten tarkoitetuista pankkitileistä ja tuomioistuinten viitenumeroista saa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinten verkkosivustolta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimelle on esitettävä tarkistusta varten tiedot valtion käsittelymaksun maksamisesta. Näitä tietoja ovat maksajan nimi, pankki ja tili, jolle maksu suoritettiin, maksettu summa ja maksupäivä. Koska tuomioistuin tarkistaa maksun siirtymisen sähköisesti, maksumääräystä ei ole tarpeen esittää. Tuomioistuin voi kuitenkin tarvittaessa vaatia sitä.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Irlanti

Oikeudenkäyntimaksujen maksamista koskevat kansalliset säädökset:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSäädös nro 22/2014

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSäädös nro 23/2014

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSäädös nro 24/2014

Irlannin oikeudenkäyntimaksuja koskevissa säädöksissä ei tällä hetkellä määrätä mitään maksua eurooppalaista maksamismääräystä koskevista hakemuksista. Näin ollen hakemukset lähetetään ilman maksua.

Päivitetty viimeksi: 07/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Kreikka

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kun kantaja (yksityishenkilö tai hänen valtuuttamansa asianajaja) toimittaa eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen (asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaisella vakiolomakkeella A), hän suorittaa samalla myös oikeudenkäyntimaksut kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos kantaja toimittaa hakemuksen henkilökohtaisesti – käyttämättä asianajajaa – hänen ei tarvitse suorittaa etukäteen perittävää asianajajapalkkiota (ks. asetuksen johdanto-osan 26 kappale). Sen jälkeen kun hakemus on hyväksytty ja eurooppalainen maksamismääräys on annettu, määräys ilmoitetaan täytäntöönpanokelpoiseksi (vakiolomaketta G käyttämällä) edellyttäen, että vastineita ei ole esitetty. Kantaja saa täytäntöönpanomääräyksen ja suorittaa siihen liittyvät mahdolliset maksut, jotka määräytyvät hakemustyypin mukaan (ks. laki leimaverosta)

Mitä kuluja peritään?

Vakiolomakkeen A toimittamisen yhteydessä suoritetaan leimavero (tosite kiinnitetään hakemukseen, ks. laki leimaverosta) sekä tuomioistuimissa kannettava leimavero (maksamalla leimavero tai hankkimalla B-tyypin maksutosite verovirastosta, koska kyseessä on sähköinen versio; nämä liitetään asiakirjaan, ks. laki 3978/1912, sellaisena kuin se on muutettuna lain 4093/2012 1 §:n 13 momentin 1 kohdalla: kahdeksan promillea vaaditusta summasta sekä muut veroluonteiset maksut edellyttäen, että vaadittu summa on yli 200 euroa. Lisäksi kansallisille elimille maksetaan summia, jotka lasketaan prosenttiosuutena vaaditun määrän arvosta.

Mikä on kulujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksujen määrän arvioiminen tehdään maksamismääräyksessä vaaditun määrän perusteella edellä mainitun lainsäädännön mukaisesti.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Tuomioistuin ei käsittele eurooppalaiseen maksamismääräykseen liittyvää pyyntöä tai ei anna täytäntöönpanomääräystä täytäntöönpanokelpoiseksi ilmoitetusta eurooppalaisesta maksamismääräyksestä.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksut voi suorittaa ainoastaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, johon vakiolomake A toimitetaan tai josta pyydetään täytäntöönpanomääräystä vakiolomakkeella G. Oikeudenkäyntimaksujen maksaminen sähköisesti ei ole mahdollista.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kantajan on toimitettava hakemus toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Päivitetty viimeksi: 22/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Espanja

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Mikä on maksujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Oikeudenkäyntimaksut siviiliasioissa, joiden piiriin eurooppalainen maksamismääräys ja sitä koskeva menettely kuuluvat, ovat valtion perimiä maksuja, jotka asianosaisen on suoritettava menettelyn alkaessa. Tällaisista maksuista säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaantietyistä oikeudenhoidon piiriin sekä toksikologian ja teknisen rikostutkinnan kansallisen instituutin toimialaan kuuluvista maksuista annetussa laissa 10/20.11.2012, sellaisena kuin se on muutettuna Linkki avautuu uuteen ikkunaankuninkaan asetuksella (Real Decreto-ley) 3/2013, ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanvaltiovarainministeriön asetuksessa (Orden) HAP/2662/2012, sellaisena kuin se on muutettuna Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella HAP/490/2013.

Näistä maksuista säädetään myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanuutta mahdollisuutta koskevista järjestelyistä, taloudellisen rasituksen vähentämisestä ja muista sosiaalisluonteisista toimenpiteistä annetussa kuninkaan asetuksessa 1/2015, jolla muutettiin uudelleen edellä mainittua lakia 10/2012.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksu on suoritettava Linkki avautuu uuteen ikkunaanveroviraston (Agencia Tributaria) Linkki avautuu uuteen ikkunaanladattavalla verkkolomakkeella, joka täytetään joko Linkki avautuu uuteen ikkunaannapasauttamalla tästä tai käyttämällä sovellusta, joka luo hakemuksen, kun kaikki tiedot ovat koossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaannapsauta tästä). Mahdollisuus suorittaa maksu Linkki avautuu uuteen ikkunaansähköisesti on toistaiseksi tarjolla vain suuryrityksille.

Maksu on suoritettava hakemuslomakkeen A jättämisen yhteydessä. Laillinen edustaja tai asianajaja voi suorittaa oikeudenkäyntimaksun maksuvelvollisen puolesta etenkin silloin, kun tämä ei asu Espanjassa. Toisessa maassa asuvan ei tarvitse hankkia verotunnistetta maksun suorittamista varten. Laillisella edustajalla tai asianajajalla ei ole oikeudenkäyntimaksua koskevaa verovelvollisuutta.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä henkilö, joka käynnistää oikeudellisen menettelyn esittämällä vaatimuksen tai vastavaatimuksen hakemuslomakkeella A, joutuu maksamaan siviiliprosessilain (Linkki avautuu uuteen ikkunaanLey de Enjuiciamiento Civil) 1/7.1.2000 517 §:n mukaisesti käsittelymaksun, jos täytäntöönpanoperuste on muu kuin tuomioistuimen päätös ja jos vaatimuksen suuruus on yli 2 000 euroa. Jos peruste on täytäntöönpanokelpoinen päätös, käsittelymaksua ei veloiteta. Maksusta vapautetaan myös maksuttomaan oikeusapuun oikeutetut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, edellyttäen, että nämä voivat osoittaa täyttävänsä oikeusavun myöntämiselle sovellettavassa lainsäädännössä asetetut ehdot.

Mikä on maksujen suuruus?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä on suoritettava 100 euron kiinteä maksu sekä vaihtuva osuus, jonka suuruus riippuu vaatimuksen määrästä. Vaihtuva maksuosuus lasketaan soveltamalla seuraavan taulukon mukaista kerrointa:

Maksuperuste

Maksuvelvollinen

Kerroin

Vaihtuvan maksuosuuden enimmäismäärä

0 – 1 000 000 euroa

oikeushenkilö

0,50 %


Yli 1 000 000 euroa

oikeushenkilö

0,25 %

10 000 euroa

Maksuperuste on yhtä kuin oikeudellisessa menettelyssä vaadittu määrä. Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä vaadittu määrä on päävaatimuksen, korkojen ja sopimussakkojen summa.

Jos esimerkiksi eurooppalaisen maksamismääräyksen maksuperuste on 9 000 euroa, oikeushenkilön maksettavaksi tulee 100 € + 9 000 € * 0,50 % = 145 euroa.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Silloin kun tositetta maksun suorittamisesta ei ole esitetty, ulosottomies (Letrado de la Administración) kehottaa maksuvelvollista todistamaan, että maksu on suoritettu. Asiaa ei käsitellä, ennen kuin maksu on todistettu suoritetuksi. Tositteen puuttuminen ei vaikuta prosessilainsäädännössä vahvistettujen määräaikojen soveltamiseen. Jos tositetta ei esitetä ulosottomiehen kehotuksesta huolimatta, maksamismääräykseen perustuvat oikeudet menetetään, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan tai käsittely päättyy sovellettavan menettelyn mukaisesti.

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Maksut on suoritettava oma-aloitteisesti ennen maksamismääräyksen esittämistä. Maksamiseen käytetään Linkki avautuu uuteen ikkunaanvirallista maksulomaketta 696, joka täytetään joko Linkki avautuu uuteen ikkunaannapsauttamalla tästä tai käyttämällä sovellusta, joka luo hakemuksen, kun kaikki tiedot ovat koossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaannapsauta tästä). Maksu voidaan myös suorittaa henkilökohtaisesti jossakin Linkki avautuu uuteen ikkunaanvaltuutetussa rahoituslaitoksessaLinkki avautuu uuteen ikkunaanespanjankielistä tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanenglanninkielistä lomaketta käyttäen.

Toistaiseksi ainoastaan suuryritykset voivat maksaa sähköisesti pankkisiirrolla, luottokortilla, tiliveloituksella tms., koska lainsäädäntöä muutettiin vasta äskettäin eikä teknistä ratkaisua ole vielä saatu käyttöön.

Oikeudenkäyntimaksut voidaan kattaa oikeusavusta, josta säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaksuttomasta oikeusavusta annetussa laissa 1/1996 (lähinnä 1–8 ja 46–51 artikla).

Tietoja maksuttomasta oikeusavusta on sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.justiciagratuita.es/, jonka kautta oikeusapua tarvitseva voi hakea oikeudenkäyntipaikan asianajajayhdistykseltä (Colegio de Abogados) tunnustusta oikeudelleen saada maksutonta oikeusapua.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Lomakkeen A kanssa on toimitettava virallisen mallin mukainen (paperilla tai sähköisessä muodossa laadittu) asianmukaisesti vahvistettu maksutosite.

Maksutosite on toimitettava paperitulosteena muun vaaditun aineiston kera (siitä riippumatta, onko se laadittu paperilla vai sähköisessä muodossa), koska Espanjassa ei toistaiseksi hyväksytä eurooppalaiseen maksamismääräysmenettelyyn liittyvien lomakkeiden toimittamista sähköisesti.

Kun sähköinen toimittaminen tulee mahdolliseksi, sen käyttämisestä myönnetään 10 prosentin alennus maksusta. Jos vaatimus hyväksytään kokonaisuudessaan tai asiassa päästään sovintoratkaisuun, maksusta palautetaan lain mukaan 60 prosenttia.

Päivitetty viimeksi: 12/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Kroatia

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Oikeudenkäyntikuluja säännellään niistä annetulla lailla (Zakon o sudskim pristojbama; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nro 118/18), ja hinnasto on julkaistu Kroatian hallituksen antamassa asetuksessa (Uredba o tarifi sudskih pristojbi).

Oikeudenkäyntikuluista annetun lain 5 §:n mukaan hinnaston mukaiset maksut suoritetaan käteisellä tai muulla tavoin, valtion leimamerkeillä tai sähköisesti.
Kun hakemus toimitetaan sähköisesti tuomioistuimen tietojärjestelmän välityksellä erityissäännösten mukaisesti, maksu suoritetaan toimitushetkellä. Maksu on tällöin puolet hinnaston mukaisen maksun määrästä.
Kun tuomioistuin antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti tietojärjestelmänsä välityksellä erityissäännösten mukaisesti, maksu on puolet hinnaston mukaisen maksun määrästä, jos se suoritetaan kolmen päivän kuluessa sähköisestä tiedoksiannosta.

Mitä kuluja peritään?

Oikeudenkäyntikuluja peritään kaikissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa menettelyissä. Oikeudenkäyntikuluista annetun lain 11 §:n mukaisesti maksuista ovat vapautettuja seuraavat:

 1. valtio ja sen hallintoelimet,
 2. julkista valtaa käyttävät henkilöt ja viranomaiset menettelyissä, jotka liittyvät kyseisen vallan käyttöön,
 3. työntekijät riita-asioissa ja muissa menettelyissä, jotka liittyvät heidän työsuhteeseensa perustuvien oikeuksien käyttöön,
 4. julkishallinnon virkamiehet ja työntekijät hallinnollisissa riita-asioissa, jotka liittyvät heidän työsuhteeseensa perustuvien oikeuksien käyttöön,
 5. Kroatian itsenäisyyssodassa vammautuneet, joilla on asiasta kirjallinen todiste, ja muut vammaiset, joilla on vammaisten ammatillista osaamista, uudelleenkouluttautumista ja työllistymistä tukevan viraston antama asiakirjatodiste,
 6. Kroatian itsenäisyyssodassa kaatuneiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden sotilaiden puolisot, lapset ja vanhemmat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 7. Kroatian itsenäisyyssodassa kaatuneiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden henkilöiden puolisot, lapset ja vanhemmat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 8. maan sisäiset ja muut pakolaiset sekä paluumuuttajat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 9. toimeentulotukea saavat henkilöt,
 10. humanitaariset järjestöt, humanitaarisissa tehtävissä kuolleiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden perheistä huolehtivat järjestöt ja vammaisjärjestöt,
 11. lapset, jotka ovat asianosaisia elatusapua koskevassa tai elatusapuoikeuteen perustuvia vaateita koskevassa menettelyssä,
 12. kantajat menettelyssä, joka koskee äitiyden tai isyyden määrittämistä tai avioliiton ulkopuolella tapahtuneesta raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneita kuluja,
 13. oikeuskelpoisuutensa palauttamista hakevat osapuolet,
 14. avioitumislupaa hakevat alaikäiset,
 15. osapuolet menettelyssä, jossa on kyse lapsen palauttamisesta tai henkilökohtaisen suhteen ylläpitämisestä lapseen,
 16. kantajat menettelyssä, joka koskee pakolliseen eläkevakuutukseen tai yleiseen sairausvakuutukseen perustuvia oikeuksia, työlainsäädäntöön perustuvia työttömän oikeuksia tai sosiaaliturvaoikeuksia,
 17. kantajat menettelyssä, joka koskee perustuslaissa taattujen ihmisoikeuksien ja vapauksien suojelua yksittäisiltä lopullisilta päätöksiltä,
 18. kantajat riita-asiassa, jossa haetaan korvausta ympäristön pilaantumisesta,
 19. ammattiyhdistykset ja -liitot siviilioikeudellisessa menettelyssä, jossa liiton jäsenen erottamiselle haetaan tuomioistuimen hyväksyntää, ja työehtosopimusriidoissa sekä ammattiliittojen edustajat siviilioikeudellisessa menettelyssä, kun ne toimivat työpaikkaneuvoston nimissä,
 20. kuluttajat konkurssivelallisina,
 21. muut henkilöt ja elimet, jos erityislaissa niin säädetään.

Vieras valtio on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista, jos asiasta on tehty kansainvälinen sopimus tai vastavuoroisuuden perusteella.

Jos vastavuoroisuuden ehdoista on epäselvyyttä, tuomioistuin pyytää oikeusministeriöltä selvitystä.

Luettelon kohta 10 koskee sosiaaliturvasta vastaavan ministerin päätöksellä nimettyjä humanitaarisia järjestöjä.

Vapautus oikeudenkäyntimaksuista ei koske kuntien ja kaupunkien elimiä, paitsi jos niille on erityislain nojalla siirretty viranomaistehtäviä.

Eurooppalaisissa maksamismääräysmenettelyissä peritään seuraavat maksut:

 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus – kantaja maksaa,
 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva päätös – kantaja maksaa,
 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva vastustus – vastaaja maksaa.

Riita-asioissa peritään seuraavat maksut:

 • tuomio – kantaja maksaa,
 • valitus – valituksen tekijä maksaa,
 • vastaus valitukseen – vastauksen esittäjä maksaa (vastaaminen on vapaaehtoista),
 • ylimääräinen oikeussuojakeino – toisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöstä voi vaatia uudelleen käsiteltäväksi, jos riitautettu määrä on yli 200 000 kunaa,
 • oikeudenkäyntikulut maksaa uudelleen käsittelyä vaativa henkilö ja siihen vastaava henkilö (vastaaminen on vapaaehtoista).

Mikä on kulujen suuruus?

I. Kanteen, vastakanteen, tuomion tai maksamismääräyksen vastustamisen tapauksessa on maksettava riidanalaiseen määrään suhteutettu oikeudenkäyntimaksu (joka lasketaan ainoastaan pääasian osalta ilman korkoja ja kuluja) seuraavasti:

enemmän kuin (kunaa)

enintään (kunaa)

maksu (kunaa)

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Yli 15 000 kunan suuruisista määristä peritään 500 kunan maksu plus 1 prosentti 15 000 kunaa ylittävästä osuudesta, mutta enintään 5 000 kunaa.

II. Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tai päätöksen sekä valitukseen tai uudelleenkäsittelyhakemukseen annetun vastauksen tapauksessa on maksettava puolet kohdassa I ilmoitetuista maksuista.

III. Tuomiosta tehdyn valituksen ja uudelleenkäsittelyn tapauksessa kohdassa I ilmoitetut maksut on maksettava kaksinkertaisina.

IV. Jos oikeudenkäynnissä päästään sovintoratkaisuun, oikeudenkäyntimaksuja ei peritä.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos osapuoli ei maksa oikeudenkäyntimaksua määräajassa tai ilmoita maksun viivästymisestä tuomioistuimelle viipymättä, tuomioistuin antaa 15 päivän kuluessa oikeudenkäyntimaksua tai valitusta koskevan päätöksen tekemisestä täytäntöönpanomääräyksen ja toimittaa sen rahoitusvirastolle (Financijska agencija, FINA) maksun perimiseksi osapuolelta rahoitusvaroja koskevien tuomioiden täytäntöönpanoa koskevan lain mukaisesti.

Jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta välittömästi, tuomioistuin antaa oikeudenkäyntikuluista annetun lain 28 §:n mukaan asianosaiselle ensin muistutuksen, jonka mukaan maksu on suoritettava kolmen päivän kuluessa. Jos henkilö ei tämänkään jälkeen maksa tai jos hän ei ollut asianosainen menettelyssä, johon liittyviä maksuja vaaditaan suoritettavaksi, tuomioistuin antaa maksuista päätöksen ja korottaa summaa 100 kunalla.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut suoritetaan käteisellä tai muulla tavoin, valtion leimamerkeillä tai sähköisesti.

Käteismaksun voi suorittaa tuomioistuimen tilinpitotoimistossa, joka tilittää rahat viiden päivän kuluessa valtionkassaan.

Alle 100 kunan maksut voi suorittaa leimamerkeillä.

Lisätietoa maksutavoista saa tuomioistuinlaitoksen sähköiseltä ilmoitustaululta (e-Oglasna ploča) sekä tuomioistuimen verkkosivuilta ja kirjaamosta.

Oikeudenkäyntikulut maksetaan valtiovarainministeriön tilille, ja sen voi tehdä pankissa tai postissa.

Oikeudenkäyntikuluja ulkomailta maksettaessa tarvitaan seuraavat tiedot:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tilinumero: 1001005-1863000160

Koodi: HR64

Viitenumero: 5045-20735-henkilötunnus (tai muu maksajan tunnistenumero)

Maksun saaja: Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

Viestikentässä on mainittava asian numero tai maksun selitys (esim. oikeudenkäyntimaksu eurooppalaista maksamismääräystä koskevasta hakemuksesta).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kun maksu on suoritettu, maksutosite on lähetettävä asianomaiseen tuomioistuimeen. Tositteessa on mainittava asian numero (jos tiedossa). Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskevaa hakemusta jätettäessä maksutodiste on liitettävä hakemukseen.

Osapuolten on toimitettava asiakirjat tuomioistuimeen joko postitse (kirjattuna tai tavanomaisena lähetyksenä) tai sähköisesti tuomioistuimen tietojärjestelmän välityksellä asiasta annettujen erityissäännösten mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 18/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Italia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Mikä on maksujen määrä?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Oikeudenkäyntikuluista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevista säännöistä ja määräyksistä 30. toukokuuta 2002 annetussa presidentin asetuksessa nro 115/2002

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Mitä maksuja peritään?

Siviilioikeudenkäynnissä kukin osapuoli vastaa omiin asiakirjoihinsa liittyvistä kuluista sekä oikeudenkäynnin kannalta välttämättömistä asiakirjoista aiheutuvista kuluista, kun ne lankeavat osapuolen vastuulle lain nojalla tai tuomarin määräyksestä (presidentin asetuksen nro 115/2002 8 §).

Siviilioikeudenkäyntien kuluja ovat

 • vakiomääräinen maksu (contributo unificato)
 • tiedoksiantokulut
 • jäljennösmaksut.

Mikä on maksujen määrä?

Vakiomääräiset maksut on vahvistettu presidentin asetuksen nro 115/2002 13 §:ssä ja viran puolesta pyydettäviä tiedoksiantoja koskeva kiinteämääräinen ennakkomaksu asetuksen 30 §:ssä.

Jäljennösmaksuista säädetään edellä mainitun presidentin asetuksen 267 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä, ja niitä koskevat taulukot on esitetty asetuksen liitteissä 6, 7 ja 8.

Rauhantuomarista annetun lain nro 374/1991 46 §:n mukaisesti päätöksiin ja toimenpiteisiin 1 033 euroon saakka sovelletaan ainoastaan vakiomääräistä maksua.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Jos maksua ei ole suoritettu, tuomioistuimen kirjaamo tai perinnästä vastaava yhtiö (sopimusyhtiö: Equitalia Giustizia s.p.a) lähettää maksukehotuksen, joka sisältää ohjeet vakiomääräisen maksun suorittamiseksi (presidentin asetuksen nro 115/2002 248 §).

Jos jäljennösmaksuja ja presidentin asetuksen nro 115/2002 30 §:ssä säädettyä ennakkomaksua ei ole suoritettu, kirjaamo voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa (mainitun asetuksen 285 §).

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Maksun voi suorittaa Italiassa postisiirtotililtä, lomakkeella F23 tai tupakkakaupoista tai luvan saaneilta jälleenmyyjiltä saatavilla leimamerkeillä.

Maksun voi suorittaa ulkomailta pankkisiirtona seuraavalle tilille:

BIC-koodi: BITAITRRENT

IBAN-tilinumero: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksusta on toimitettava kuitti todisteeksi tuomioistuimen kirjaamoon.

Päivitetty viimeksi: 13/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Kypros

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn täytäntöönpanoa Kyproksessa koskeva menettelyasetus on vuonna 2008 annettu eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskeva menettelyasetus (7/2008), jota alettiin soveltaa 12. kesäkuuta 2008.

Mitä kuluja peritään?

Kyseisen asetuksen 25 §:n mukaisesti maksettavat oikeudenkäyntikustannukset eivät saa olla suuremmat kuin tavanomaisesta siviilioikeudellisesta menettelystä aiheutuvat kustannukset, jotka ovat voimassa eri kanteiden osalta, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä liitteen VIII lomakkeessa H (jäljempänä liitteenä).

Mikä on kulujen suuruus?

Ks. vastaus kysymykseen 2.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Eurooppalaisen maksamismääräyshakemuksen käsittely edellyttää, että oikeudenkäyntimaksut on suoritettu.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksut voi maksaa Kyproksen keskuspankin kautta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kun keskuspankki on vahvistanut tilisiirron veloitusilmoituksella aluetuomioistuimelle, asiakirja-aineisto toimitetaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle, joka päättää eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanosta, jos edellytykset täyttyvät.

LIITE VIII

OIKEUDENKÄYNTIMAKSUT

Lomake H

Vuoden 2008 eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevan menettelyasetuksen 25 §:n 2 momentti

Nimike

Leimaveromerkit €

a) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 100 € mutta vähemmän kuin 500 €

17,00

b) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 500 € mutta vähemmän kuin 2 000 €

31,00

c) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 2 000 € mutta vähemmän kuin 10 000 €

48,00

d) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 10 000 € mutta vähemmän kuin 50 000 €

94,00

e) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 10 000 € mutta vähemmän kuin 50 000 €

154,00

f) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 100 000 € mutta vähemmän kuin 500 000 €

256,00

g) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 500 000 € mutta vähemmän kuin 2 000 000 €

342,00

h) Jos vaadittu määrä tai riita-asian arvo on yli 2 000 000 €

427,00

Jos kanteen jättämisen jälkeen kantajan vaatima määrä kasvaa, maksetaan erotus.

Jos vastakanteen jättämisen johdosta riita-asian arvo nousee, vastaaja (vastakanteen esittäjä) vastaa maksuista.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Latvia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkä suuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiviiliprosessilain 33 §:n 2 momentin (Civilprocesa likums) mukaan oikeudenkäyntikulut (tiesas izdevumi) koostuvat

 • valtion palvelumaksusta (valsts nodeva)
 • toimistomaksusta (kancelejas nodeva) ja
 • asian käsittelystä aiheutuvista välttämättömistä kuluista.

Valtion palvelumaksu on suoritettava kaikista tuomioistuimelle osoitetuista kannekirjelmistä – alkuperäisestä kanteesta, vastakanteesta, kolmannen osapuolen tekemästä erillisestä kanteesta, joka koskee jo käsittelyssä olevaa riita-asiaa, erityiseen menettelyyn liittyvästä hakemuksesta tai muusta Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 34 §:ssä säädetyn mukaisesti tehtävästä hakemuksesta. Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiviiliprosessilain 43 §:ssä luetellaan oikeudenkäyntikuluista (myös valtion palvelumaksuista) vapautetut henkilöt.

Tuomioistuin määrää hävinneen osapuolen korvaamaan kaikki voittaneen osapuolen maksamat oikeudenkäyntikulut. Jos kannekirjelmä on hyväksytty osittain, oikeudenkäyntikulut korvataan kantajalle niiltä osin kuin tuomioistuin on hyväksynyt kannevaatimukset. Vastaajalle hyvitetään kulut niiltä osin kuin kannevaatimukset on hylätty. Valtion palvelumaksua ei peritä valituksesta, joka koskee oikeuden päätöstä liitännäisasiassa (blakus sudzība), tai siitä, jos asiaa pyydetään uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun asiassa on annettu yksipuolinen tuomio.

Jos kantaja peruuttaa kanteen, hänen on korvattava vastaajan oikeudenkäyntikulut. Tällöin vastaaja ei korvaa kantajan maksamia oikeudenkäyntikuluja. Jos kuitenkin kantaja peruuttaa kanteen siitä syystä, että vastaaja on täyttänyt kantajan vaatimukset vapaaehtoisesti kanteen nostamisen jälkeen, tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan korvaamaan kantajan maksamat oikeudenkäyntikulut.

Vastaavasti jos kanteen käsittely jätetään silleen, tuomioistuin voi vastaajan vaatimuksesta määrätä kantajan korvaamaan vastaajan maksamat oikeudenkäyntikulut.

Jos kantaja on vapautettu oikeudenkäyntikuluista, vastaaja määrätään maksamaan kantajan oikeudenkäyntikulut valtiolle suhteessa hyväksyttyihin vaatimuksiin.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 nojalla eurooppalaista maksamismääräystä koskevasta hakemuksesta on maksettava valtion palvelumaksu.

Menettelyjen aikana osapuoli voi joutua maksamaan myös muita oikeudenkäyntikuluja, kuten toimistomaksuja (esimerkiksi menettelyihin liittyvistä asiakirjajäljennöksistä ja kaksoiskappaleista) ja asian käsittelyyn liittyviä kuluja (esimerkiksi kantajan pyynnöstä suoritettavasta vastaajan etsimisestä aiheutuneet kulut tai haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisesta, tiedoksiantamisesta ja kääntämisestä aiheutuvat kulut).

Minkä suuruisia maksut ovat?

Kun eurooppalainen maksamismääräys toimitetaan, on maksettava valtion palvelumaksu, joka on 2 prosenttia velan määrästä. Maksu ei kuitenkaan voi olla yli 498,01 euroa. Toimistomaksun suuruus määräytyy Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 38 §:n mukaan. Asian käsittelyyn liittyvien kulujen suuruus saattaa vaihdella useiden tekijöiden mukaan (esimerkiksi sen mukaan, toimitetaanko asiakirjat perinteisellä postilla vai sähköisesti).

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos kannekirjelmän mukana ei ole asiakirjoja, joilla todistetaan, että valtion palvelumaksut ja muut oikeudenkäyntikulut on suoritettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa, tuomioistuin keskeyttää kanteen käsittelyn Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 133 §:n mukaisesti ja asettaa kantajalle määräajan puutteiden korjaamiseksi.

Jos kantaja korjaa puutteet määräajassa, kannekirjelmä katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se toimitettiin tuomioistuimelle ensimmäisen kerran.

Jos kantaja ei korjaa puutteita määräajassa, katsotaan, että kannekirjelmää ei ole toimitettu lainkaan ja se palautetaan kantajalle.

Kannekirjelmän palauttaminen kantajalle ei estä kantajaa jättämästä hakemusta tuomioistuimelle uudelleen laissa säädetyn tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Jos oikeudenkäyntikuluja peritään asiakirjojen tiedoksi antamisesta, tuomioistuin ei toimita asiakirjoja ennen kuin asiaankuuluva maksu on suoritettu. Jos asian käsittelyyn liittyviä kuluja ei kuitenkaan makseta vapaaehtoisesti valtiolle ennen asian käsittelyä, maksut peritään tuomioiden täytäntöönpanosta annettujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Valtion palvelumaksu voidaan suorittaa valtiokonttorin (Valsts kase) tilille. Valtion palvelumaksu (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 34 §, 6 kohtaa lukuun ottamatta) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valsts kase

Rekisteröintinumero: 90000050138

Tilinumero: LV55TREL1060190911200

Saajan tilinumero: Valsts kase

BIC-koodi: TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoita henkilön tai asian tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Mikäli valtion palvelumaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava asianosaisen henkilön tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta perittävä valtion palvelumaksu voidaan suorittaa valtiokonttorin tilille. Täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta perittävä valtion palvelumaksu (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 34 § 6 kohta) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valsts kase

Rekisteröintinumero: 90000050138

Tilinumero: LV71TREL1060190911300

Saajan tilinumero: Valsts kase

BIC-koodi: TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoita henkilön tai asian tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Mikäli valtion palvelumaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava asianosaisen henkilön tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Toimistomaksu voidaan suorittaa valtiokonttorin tilille. Toimistomaksu (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 38 §) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valsts kase

Rekisteröintinumero: 90000050138

Tilinumero: LV39TREL1060190911100

Saajan tilinumero: Valsts kase

BIC-koodi: TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoita henkilön tai asian tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Mikäli toimistomaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava asianosaisen henkilön tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Asian käsittelyyn liittyvät kulut ja määräyksestä aiheutuvien velvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvät kulut voidaan suorittaa tuomioistuinten hallintoviraston (Tiesu administrācija) tilille. Asian käsittelyyn liittyvät kulut (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 39 §) ja määräyksestä aiheutuvien velvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvät kulut (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 4063 §):

Alioikeudet ja aluetuomioistuimet:

Saaja: Tiesu administrācija

Rekisteröintinumero: 90001672316

Tilinumero: LV51TREL2190458019000

Saajan tilinumero: Valsts kase

BIC-koodi: TRELLV22

Maksun tarkoitus: merkitään ’21499’. Ilmoita lisäksi henkilön tai asian tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Mikäli asian käsittelyyn liittyvät maksut suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava asianosaisen henkilön tunnistetiedot eli asianumero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuimelle toimitettavaan kannekirjelmään on liitettävä asiakirjat sen todistamiseksi, että valtion palvelumaksut ja muut oikeudenkäyntikulut on maksettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa. Lisäksi toimistomaksu on oltava maksettuna ennen haetun palvelun suorittamista. Kaikki asiaankuuluvat maksut on suoritettava ennen kuin asia otetaan käsiteltäväksi.

Päivitetty viimeksi: 23/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Liettua

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevissa asioissa leimaveron laskemiseen ja maksamiseen sovelletaan Liettuan siviiliprosessilain ... §:n 1–3 momentissa vahvistettuja sääntöjä.

Leimaveron laskemista, maksamista, hyvittämistä ja palauttamista koskevien sääntöjen hyväksymisestä 27.10.2011 annetun Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselman N:o 1240 nojalla leimavero voidaan maksaa myös sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Leimavero, jonka suuruus määräytyy seuraavan kohdan mukaisesti.

Mikä on kulujen suuruus?

Tuomioistuimen päätöstä koskevissa hakemuksissa leimaveron suuruus on neljäsosa tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksusta, mutta vähintään kymmenen litiä, paitsi jos hakija on vapautettu kokonaan tai osittain leimaverosta lain tai tuomioistuimen päätöksen perusteella, tai jos leimaveron maksua on lykätty.

Jos velallinen esittää vastalauseita tuomioistuimen tehtyä päätöksensä ja velkoja nostaa kanteen yleisen menettelyn mukaisesti, maksettavasta leimaverosta hyvitetään edellä mainitun leimaveron määrä.

Jos velkojan hakemusta ei katsota jätetyksi siviiliprosessilain 439 §:n 6 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, maksettua leimaveroa ei palauteta hakijalle.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Hakemukseen on liitettävä hakijan vaatimusten pohjana olevat asiakirjat ja muut todisteet sekä tositteet leimaveron maksamisesta.

Jos leimaveroa ei ole maksettu, tuomioistuin määrää maksun suorittamiselle kohtuullisen määräajan, joka on vähintään seitsemän päivää. Määräys lähetetään viimeistään sen antamista seuraavana arkipäivänä.

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättävä osapuoli noudattaa tuomioistuimen ohjeita asetetussa määräajassa, oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se alun perin jätettiin tuomioistuimelle. Muussa tapauksessa katsotaan, että oikeudenkäyntiasiakirjaa ei ole lainkaan toimitettu, ja tuomari antaa viimeistään viiden päivän päästä määräajan päättymisestä määräyksen oikeudenkäyntiasiakirjan palauttamisesta liitteineen sen jättäneelle henkilölle.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Leimavero suoritetaan valtiovarainministeriön alaisen valtion verotarkastusviraston tilille asianomaisen henkilön valitsemalla tavalla (esim. verkkopankissa, käteismaksulla tai pankkisiirrolla).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Leimaveron maksaminen todistetaan maksumääräyksellä tai muulla maksun vahvistavalla asiakirjalla, jossa on oltava seuraavat tiedot:

 1. maksajan etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöiltä nimi ja yritystunnus);
 2. toisen osapuolen (esim. vastaaja tai velallinen) etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöiltä nimi ja yritystunnus);
 3. maksupäivä;
 4. maksukoodi;
 5. maksettu määrä;
 6. maksun tarkoitus (”leimavero” ja sen tuomioistuimen nimi, jossa oikeuskäsittely käynnistetään).

Jos leimaveron maksaja on osapuolen edustaja (asianajaja, oikeusavustaja tai muu osapuolen edunvalvoja), maksumääräyksessä tai muussa maksun vahvistavassa asiakirjassa on oltava edellä mainittujen tietojen lisäksi edustetun osapuolen etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöltä nimi ja yritystunnus).

Jos leimavero maksetaan sähköisesti, sitä ei tarvitse todistaa asiakirjoilla.

Päivitetty viimeksi: 31/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Luxemburg

Kanteiden vireillepanoon siviilituomioistuimessa ei liity kiinteitä kuluja haastemiehen ja asianajajan palkkioita lukuun ottamatta. Periaatteessa  siviilituomioistuimissa ei aiheudu lainkaan kuluja. Tuomion seurauksena saattaa kuitenkin koitua kuluja esimerkiksi tuomion täytäntöönpanosta ja sen mukaan, mitä vaatimuksia voittaneen osapuolen kanteessa esitetään.
Päivitetty viimeksi: 30/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Unkari

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Riitauttamattoman rahamääräisen vaatimuksen täytäntöönpanemiseksi Unkarissa eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaisesti käynnistetystä eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä peritään notaarin palkkio, jonka määrä vahvistetaan maksamismääräysmenettelystä vuonna 2009 annetussa laissa L ja notaarin palkkioista 26. marraskuuta 1991 annetussa oikeusministeriön asetuksessa N:o 14/1991. Näiden säännösten mukaan menettelyn aluksi maksettavan notaarin palkkion suuruus on 3 prosenttia vaatimuksen arvosta. Kantaja voi suorittaa maksun valintansa mukaan joko käteisellä tai pankkikortilla suoraan notaarille, tekemällä tilisiirron notaarin tilille tai käyttämällä postisiirtoa.

Mitä kuluja peritään?

Menettelyn aluksi on maksettava notaarin palkkio.

Mikä on kulujen suuruus?

Notaarin palkkio on suuruudeltaan 3 prosenttia rahasaatavan arvosta (ilman korkoja ja kuluja). Jos on kyse useammasta rahasaatavasta, notaarin palkkio on 3 prosenttia yhteenlaskettujen rahamääräisten vaatimusten arvosta, kuitenkin vähintään 5 000 ja enintään 300 000 Unkarin forinttia. Jos menettelyssä on enemmän kuin viisi asianosaista, palkkion vähimmäismäärä on 1 000 forinttia kerrottuna asianosaisten määrällä. Jos rahasaatava on muussa valuutassa kuin Unkarin forinteissa, palkkio lasketaan hakemuksen esittämispäivänä voimassa olevan keskuspankin keskikurssin mukaisesti lasketun saatavan forinttimääräisen arvon perusteella.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei maksa notaarin palkkiota menettelyn aluksi, menettelystä vastaava notaari esittää maksukehotuksen. Jos kantaja ei noudata annettua määräaikaa, notaari hylkää hakemuksen.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Kantaja voi maksaa notaarin palkkion jollakin seuraavista tavoista:

 1. käteisellä menettelystä vastaavan notaarin luona
 2. postissa postisiirtona menettelystä vastaavan notaarin maksutilille
 3. tilisiirrolla notaarin tilille
 4. pankkikortilla, jos menettelystä vastaava notaari tarjoaa tätä mahdollisuutta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos notaarin palkkio on maksettu suoraan notaarin luona käteisellä tai pankkikortilla, kantajan ei tarvitse esittää maksusta tositetta.

Jos kantaja on maksanut notaarin palkkion postisiirrolla, maksutosite on liitettävä eurooppalaista maksamismääräystä koskevaan hakemukseen.

Jos kantaja on maksanut notaarin palkkion tilisiirrolla notaarin tilille, eurooppalaista maksamismääräystä koskevaan hakemukseen on liitettävä tiliote, jossa näkyy kyseinen tilisiirto, tai tiliotteen jäljennös.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Malta

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä teen sen jälkeen kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Tässä menettelyssä perittävistä maksuista säädetään Maltan lainsäädännössä riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain 12 luvun (Laws of Malta, Code of Organisation and Civil Procedure, Cap 12, Tariff B ) 1 §:n 2 momentissa, 2 §:ssä ja 13 §:n 1 momentissa.

Rekisterimaksua ei voida suorittaa sähköisesti.

Mitä maksuja peritään?

Maksu peritään seuraavista asiakirjoista:

Lomake A – Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus

Lomake D – Päätös eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen hylkäämisestä

Lomake E – Eurooppalainen maksamismääräys

Lomake F – Vastine eurooppalaiseen maksamismääräykseen

Lomake G – Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen

Kuinka paljon minun on maksettava?

Lomake A – Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus: rekisterimaksu 30,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta, joka toimitetaan vastaajalle/vastaajille ja kantajalle (lomake D tai E)

Lomake F – Vastine eurooppalaiseen maksamismääräykseen: rekisterimaksu 30,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta, joka toimitetaan kantajalle

Lomake G – Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen: rekisterimaksu 20,00 euroa

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Lomaketta ei käsitellä ennen maksun suorittamista.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa seuraavalle pankkitilille:

Tilinhaltijan nimi

CASHIER MALTA GOVERNMENT

Kansainvälinen tilinumero (IBAN)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kansallinen pankkitunnus

SORT CODE 01100

Tilinumero

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-koodi

MALTMTMT

Pankin nimi

CENTRAL BANK OF MALTA

Pankin osoite

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Tilin valuutta

Euro

Mitä teen sen jälkeen kun maksu on suoritettu?

Esitä maksun välittäneen pankin antama kuitti.

Päivitetty viimeksi: 31/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Alankomaat

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Mikä on maksujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely (12. joulukuuta 2008 voimaan tullut asetus (EY) N:o Linkki avautuu uuteen ikkunaan1896/2006) on lomakkeiden käyttöön perustuva yhtenäinen menettely rahamääräisiä vaatimuksia varten valtion rajat ylittävissä riitauttamattomissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Siinä asianosaisten ei tarvitse tulla tuomioistuimeen. Asetusta sovelletaan Tanskaa lukuun ottamatta kaikissa EU-maissa.

Tuomarineuvosto (Raad voor rechtspraak) on nimennyt Haagin alioikeuden ainoaksi toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi eurooppalaisten maksamismääräysasioiden käsittelyä varten. Jos maksamismääräystä vastustetaan, menettelyä voidaan jatkaa tavanomaisten alueellista toimivaltaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä hakemus tehdään lomakkeella A, joka on saatavilla Euroopan komission verkkosivuilta kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Lomake

Haagin alioikeuteen toimitettava hakemus on laadittava hollannin kielellä.

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevien hakemusten toimitusosoite:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EE Den Haag

Lisätietoja saa soittamalla tuomioistuimen yleisten asioiden kirjaamoon numeroon (+31) (0)70 381 22 64.

Mitä maksuja peritään?

Maksut riippuvat päävaatimuksen suuruudesta. Katso myös vastaus kysymykseen ”Mikä on maksujen suuruus?”.

Mikä on maksujen suuruus?

Oheisesta taulukosta käy ilmi Linkki avautuu uuteen ikkunaanvuonna 2019 perityt maksut.

Vaatimuksen tai hakemuksen tyyppi ja rahamäärä

Tuomioistuinmaksu (oikeushenkilöt)

Tuomioistuimaksu (luonnolliset henkilöt)

Tuomioistuinmaksu (maksukyvyttömät)

Tuomioistuinmaksu (kantoniasiat)

Vaatimukset tai hakemukset, joiden

– rahamäärää ei ole määritetty

– rahamäärä on enintään 500 euroa

121 euroa

81 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on yli 500 euroa, mutta enintään 12 500 euroa

486 euroa

231 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on yli 12 500 euroa

972 euroa

486 euroa

81 euroa

Tuomioistuinmaksu (muut kuin kantoniasiat)

Vaatimukset tai hakemukset, joiden

– rahamäärää ei ole määritetty

639 euroa

297 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on enintään 100 000 euroa

1 992 euroa

914 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on yli 100 000 euroa

4 030 euroa

1 599 euroa

81 euroa

Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinlaitoksen ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusapulautakunnan sivuilla.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa, hakemuksen käsittely saatetaan lopettaa. Siinä tapauksessa asia poistetaan tuomioistuimen rekisteristä.

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Hakijalle lähetetään lasku. Laskun voi maksaa pankkisiirtona.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksun suorittamisen jälkeen Haagin alioikeus lähettää hakijalle tarkempia tietoja.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen mukaan tuomioistuimen on annettava eurooppalainen maksamismääräys mahdollisimman pian ja tavallisesti 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanVuonna 2019 perityt maksut

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinlaitos

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusapulautakunta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta

Päivitetty viimeksi: 03/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Itävalta

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Itävallan asianajotoimintaa koskevassa laissa (Rechtsanwaltsordnung) säädetään, että asiakas ja asianajaja voivat periaatteessa sopia vapaasti palkkioista, jotka asianajaja saa toimittamistaan palveluista.

Palkkiot voivat olla tuntiperusteisia tai kiinteämääräisiä palkkioita. Kiinteämääräisen palkkion yhteydessä yksittäisistä suorituksista ja työhön kuluvasta ajasta ei laskuteta. Jos palkkiosta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, oletuksena on, että kohtuullisesta korvauksesta on sovittu asianajajien palkkioita koskevassa laissa (Rechtsanwaltstarifgesetz) ja yleisissä palkkioperusteissa (Allgemeine Honorar-Kriterien) esitettyjen korvaustaksojen perusteella.

Siviiliprosessilaissa (Zivilprozessordnung, ZPO) ja asianajajien palkkioita koskevassa laissa säädetään, että tuomioistuimen on riitaoikeudenkäynneissä määritettävä se osuus kuluista, joka hävinneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle. Maksun määrittäminen perustuu riita-asian kohteen arvoon ja työn luonteeseen sekä työhön kuluneeseen aikaan.

Rikosoikeudenkäynneissä periaatteessa jokainen henkilö (vastaaja, siviilikanteen nostaja, asianomistaja), joka on palkannut itselleen asianajajan, vastaa aiheutuneista kuluista. Hän vastaa niistä myös silloin, kun viran puolesta on nimitetty oikeusavustaja, elleivät oikeusavun myöntämisen edellytykset täyty. Kulut määräytyvät säännönmukaisesti asiaa käsittelevän tuomioistuimen tyypin ja kokoonpanon mukaan (esim. Bezirksgericht-tuomioistuin; Landesgericht-tuomioistuimen yhden tuomarin kokoonpano, lautamieskokoonpano tai valamiehistö).

Ulosottomiehet

Ulosottomaksuja koskevassa laissa (Vollzugsgebührengesetz) säädetään korvauksista, joita ulosottomiehet saavat työstään. Laissa säädetään erityisesti ulosottomaksusta, joka täytäntöönpanoa hakevan velkojan on suoritettava, kun hän jättää ulosottohakemuksen. Velkojan on lisäksi suoritettava oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) mukainen kiinteä maksu.

Ulosottomaksu (Linkki avautuu uuteen ikkunaanulosottomaksuja koskevan lain 2 §) kuuluu ulosottomenettelyn kuluihin. Velkojan pyynnöstä tuomioistuin voi määrätä sen velallisen maksettavaksi.

Ulosottomiehellä on oikeus korvaukseen myös maksujen vastaanottamisesta. Korvaus voidaan vähentää vastaanotetusta summasta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanulosottomaksuja koskevan lain 11 §).

Kulut

Kulut riitaoikeudenkäynneissä

Asianosaisten kulut riitaoikeudenkäynneissä

Tuomioistuinten palvelujen käyttämisestä maksettavat maksut ovat joko kiinteitä maksuja tai ne määritetään tiettyinä prosenttiosuuksina määräytymisperusteesta. Niiden suuruus riippuu asian luonteesta, riita-asian kohteen arvosta (vaateen rahallisesta arvosta) sekä osapuolten lukumäärästä. Jos osapuolia on enemmän kuin kaksi, sen päälle voi tulla oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 19a §:n mukainen (10–50 prosentin) lisä.

Missä riitaoikeudenkäynnin vaiheessa kulut maksetaan?

Kun on kyse riitaoikeudenkäynnistä ensimmäisessä oikeusasteessa, kiinteä maksu maksetaan samalla, kun toimitetaan asiakirja, jolla oikeudenkäynti pannaan vireille. Maksu on kertaluonteinen – riippumatta menettelyn kulusta tuossa oikeusasteessa – vaikka haastehakemukseen sisältyisi useampia kuin yksi vaade ja se koskisi useampaa kuin yhtä henkilöä. Maksu kattaa koko oikeudenkäynnin kulut ensimmäisessä oikeusasteessa. Esitettyjen vaatimusten korottamisesta oikeudenkäynnin aikana saattaa aiheutua lisämaksuja. Ne on maksettava kirjelmien esittämisen yhteydessä. Jos esitettyä vaatimusta korotetaan suullisen käsittelyn aikana, maksut maksetaan korotuksen kirjaamisen yhteydessä. Toisessa ja kolmannessa oikeusasteessa maksut on maksettava valituksen toimittamisen yhteydessä (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 2 §:n 1 momentti). Poikkeuksena ovat joissakin tapauksissa muut kuin riitaoikeudenkäynnit, joissa peritään vaademaksun sijasta päätösmaksu.

Kulut rikosoikeudenkäynneissä

Asianosaisten kulut rikosoikeudenkäynneissä

Vain siviilikanteen nostamisen yhteydessä peritään maksu oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain korvaustaksan 13 mukaan.

Missä rikosoikeudenkäynnin vaiheessa kulut maksetaan?

Kiinteät kulut maksetaan oikeudenkäynnin alussa ja valituskirjelmän jättämisen yhteydessä.

Kulut perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynneissä

Asianosaisten kulut perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynneissä

Tuomioistuimelle maksettava maksu on perustuslakituomioistuinta koskevan lain (Verfassungsgerichtshofgesetz, VfGG) 17a §:n 1 kohdan mukaan 220 euroa.

Missä perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynnin vaiheessa kulut maksetaan?

Kiinteät kulut maksetaan oikeudenkäynnin alussa.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajalla on yleinen velvollisuus ilmoittaa asiakkaalleen, miten palkkiot lasketaan sekä mihin kuluihin asiakkaan on varauduttava. Asianajajan ammatin harjoittamista ja asianajajan velvollisuuksien valvontaa koskevien ohjeiden (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts, RL-BA) 50 §:n 2 momentissa suositellaan, että kun asianajaja ottaa hoitaakseen uuden asian, hänen pitäisi ilmoittaa asiakkaalleen, millä perusteella palkkio peritään ja onko hänellä oikeus välitilitykseen. Jos kiinteästä palkkiosta ei ole sovittu, asiakkaalla on oikeus pyytää kohtuullisin väliajoin välitilitys tai selvitys toimitetuista palveluista tai käytetystä ajasta (kun on sovittu aikaan perustuvasta palkkiosta). Laskutuksen aloittamisesta ja laskutustiheydestä olisi siis sovittava siinä vaiheessa, kun asianajaja palkataan.

Kulujen määräytymisperusteet

Missä on tietoja kulujen määräytymisperusteista Itävallassa?

Oikeussäännöistä, jotka koskevat oikeudenkäyntikulujen korvaamista riita-asioihin (ja kaupan alaan liittyviin asioihin) liittyvissä oikeudenkäynneissä, säädetään siviiliprosessilain 40–55 §:ssä. Perheoikeuden alaan kuuluviin asioihin, erityisesti yhteiseen päätökseen perustuviin avioeroihin, huoltajuutta ja tapaamisoikeuksia koskeviin kiistoihin sekä elatusvaateisiin, sovelletaan muita maksujen määräämistä koskevia sääntöjä. Niitä koskevista yleisistä säännöksistä säädetään hakemuslainkäyttöä koskevan lain (Außerstreitgesetz, AußStrG) 78 §:ssä. Poikkeuksia näistä yleisistä säännöistä sovelletaan muun muassa menettelyihin, jotka koskevat huoltajuus- ja tapaamisoikeuskiistoja sekä alaikäisiin lapsiin liittyviä elatusvaateita. Rikosoikeudenkäyntien kuluista säädetään rikosprosessilain (Strafprozeßordnung, StPO) 380–395 §:ssä. Maksuista (kiinteistä maksuista) säädetään oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan asianajajaliiton (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) verkkosivustolla on sähköinen tiedote, jossa annetaan yleisiä tietoja asianajajien palkkioista. Yleistä tietoa saa myös kansalaisten Linkki avautuu uuteen ikkunaanHELP-palvelun verkkosivustolta seuraavien linkkien kautta: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren.

Tämä Linkki avautuu uuteen ikkunaanHELP-palvelu sisältää yleistä tietoa tuomioistuinten perimistä maksuista. Lakitekstit (oikeudenkäyntimaksuja koskeva laki ja korvaustaksat) ovat saatavilla maksutta Itävallan liittokanslerinviraston verkkosivustolla olevan linkin Linkki avautuu uuteen ikkunaanliittovaltion oikeustietojärjestelmä kautta.

Millä kielellä tiedot kulujen määräytymisperusteista Itävallassa on annettu?

Kulujen määräytymisperusteita koskevat tiedot ovat saksankielisiä.

Mistä löydän tietoa välimiesmenettelystä/sovittelusta?

Oikeusministeriön ylläpitämä luettelo sovittelijoista on saatavilla tähän tarkoitukseen perustetulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Oikeudenmukaisen tilanteen palauttamiseen tähtäävää oikeutta ja erityisesti syytetyn ja uhrin välistä sovittelua koskevia tietoja on verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanNEUSTART (myös englanniksi).

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Itävallan tuomioistuinjärjestelmää koskevia yleisiä tietoja sekä kuluja ja oikeusministeriötä koskevia tietoja on Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan oikeuslaitoksen virallisella verkkosivustolla sekä Linkki avautuu uuteen ikkunaanHELP-palvelun verkkosivustolla, jossa on yleistä ja selkeää tietoa.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan oikeustietojärjestelmän verkkosivustolla on seuraavien lakien tekstit:

 • Oikeudenkäyntimaksuja koskeva laki (Gerichtsgebührengesetz, GGG)
 • Palkkion määräytymistä koskeva laki (Gebührenanspruchsgesetz, GebAG)
 • Asianajotoimintaa koskeva laki (Rechtsanwaltsordnung, RAO)
 • Asianajajien palkkioita koskeva laki (Rechtsanwaltstarifgesetz, RATG).

Yleisten palkkioperusteiden (Allgemeine Honorar-Kriterien, AHK) teksti löytyy Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan asianajajaliiton verkkosivustolta.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tällaisia tietoja voi pyytää Itävallan oikeusministeriöltä.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Kustakin oikeudenkäyntityypistä perittävät maksut on määritelty ennalta (oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa). Ne voivat muuttua, jos vaatimuksen arvo nousee tai laskee. Tuomioistuin määrää oikeudenkäyntimaksut ja kulut, jotka hävinneen osapuolen on maksettava voittaneelle osapuolelle riitaoikeudenkäynneissä (asianajajien ja asiantuntijoiden palkkiot, tulkkaus- ja käännöskulut). Päätös perustuu asianajajien palkkioita koskevaan lakiin (asianajajien palkkiot) ja palkkion määräytymistä koskevaan lakiin (asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien palkkiot). Nämä kulut määräytyvät pääosin aiheutuneiden kustannusten ja käytetyn ajan mukaan. Tarkkaa summaa ei sen vuoksi voida arvioida ennakolta. Asianajaja ja asiakas voivat periaatteessa sopia vapaasti asiakkaan asianajajalle maksamasta palkkiosta.

Arvonlisävero

Missä on tietoa arvonlisäverosta? Mikä on arvonlisäveroprosentti?

Asianajajien palveluista kannetaan arvonlisäveroa. Sen osuus Itävallassa on 20 prosenttia. Muiden kulujen tavoin myös arvonlisävero on maksettava asianajajalle erikseen, kuten asianajajien palkkioita koskevan lain 16 §:ssä ja yleisten palkkioperusteiden 17§:ssä nimenomaisesti säädetään. Arvonlisävero ei sisälly asianajajien palkkioita koskevan lain ja yleisten palkkioperusteiden mukaisiin korvaustaksoihin.

Oikeusapu

Riita-asioissa sovellettavat tulorajat

Oikeus oikeusavun saamiseen ei perustu lakisääteisiin tulorajoihin. Riitaoikeudenkäynneissä (ja kaupan alaan liittyvissä asioissa) annettavaan oikeusapuun sovelletaan Itävallan siviiliprosessilakia. Hakemuslainkäyttömenettelyihin sovelletaan siviiliprosessilain säännöksiä soveltuvin osin. Päätöksen oikeusavun myöntämisestä tekee asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsittelevä tuomioistuin.

Oikeusapua myönnetään osapuolelle vain, jos hänen tulonsa, taloudelliset olosuhteensa ja elatusvelvollisuutensa ovat sellaiset, ettei hän pysty vastaamaan oikeudenkäyntikuluista vaarantamatta perustoimeentuloaan. Edellytyksenä on lisäksi, ettei suunniteltua menettelyä aiota toteuttaa kiusantekomielessä eikä se ole selkeästi perusteeton. Tuomioistuin päättää tapauskohtaisesti, mitkä jäljempänä luetelluista eduista myönnetään.

Itävallassa oikeusapuun voivat sisältyä erityisesti seuraavat edut:

 1. väliaikainen vapautus oikeudenkäyntimaksuista, todistajien ja asiantuntijoiden sekä tulkkien ja kääntäjien palkkioista, mahdollisten julkisten tiedotteiden kuluista, edunvalvojan kuluista sekä oikeuden nimittämälle lakisääteiselle edustajalle tai asianajajalle aiheutuneiden kulujen korvaamisesta
 2. asianajajan tarjoamat palvelut.

Oikeusapua saanutta osapuolta voidaan vaatia kolmen vuoden kuluessa menettelyn päättymisestä maksamaan myönnettyjä etuja takaisin osittain tai kokonaan, jos kyseisen osapuolen taloudellinen tilanne muuttuu siten, että tämä pystyy huolehtimaan maksuista ilman, että hänen perustoimeentulonsa vaarantuu.

Vastaajiin ja rikoksen uhreihin sovellettavat tulorajat rikosasioissa

Päätös vastaajan tai rikoksen uhrin tai asianomistajan oikeusapukelpoisuudesta ei perustu tiukkaan tulorajaan. Päätöstä ohjaavia kriteerejä ovat: toimeentulo vähimmäisrajan yläpuolella ja kohtuullisen toimeentulotason alapuolelle joutuminen. Vähimmäistoimeentulo arvioidaan säännöllisesti uudelleen ja sen ajantasainen taso julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan oikeuslaitoksen verkkosivustolla.

Uhreille myönnettävää oikeusapua koskevat ehdot

Sikäli kuin asianomistajalla ole oikeutta rikosprosessilain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettuun oikeudelliseen neuvontaan ja tukeen, asianomistajat voivat saada oikeusapua, jos

 • oikeudellinen edustus ei ole järjestettävissä ilman vähimmäistoimeentulon vaarantumista (katso toimeentuloa koskevat selitykset edellä) ja
 • oikeusavustajan käyttäminen on oikeudenkäytön etujen mukaista ja edistää erityisesti saatavien asianmukaista perintää ja riitaoikeudenkäyntien välttämistä.

Vastaajille myönnettävää oikeusapua koskevat ehdot

Myönnettävän oikeusavun edellytyksenä on taloudellista tilannetta koskevien ehtojen täyttymisen lisäksi, että oikeusapu on oikeudenkäytön ja asianmukaisen puolustuksen etujen mukaista.

Oikeudenkäytön edistämiseksi puolustajan myöntäminen vastaajalle on joka tapauksessa asianmukaista,

 • jos kyseessä on rikosprosessilain 61 §:n 1 momentissa tarkoitettu pakollinen oikeusavun määrääminen (ks. jäljempänä),
 • jos vastaaja on sokea, kuuro, mykkä tai muulla tavoin vammainen tai hänellä ei ole tuomioistuimen käyttämän kielen riittävää taitoa
 • muutoksenhakua koskevissa menettelyissä ja
 • jos asiaan liittyy monimutkaisia tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja.

Oikeusavun ollessa pakollista vastaajalla on oltava edustajanaan puolustaja. Rikosprosessilain 61 §:n 1 momentin mukaan oikeusapu on pakollista yksinomaan seuraavan luettelon mukaisissa tapauksissa:

 1. vastaajan tutkintavankeudessa olon ajan
 2. koko sellaisen oikeudenkäynnin ajan, jossa käsitellään vastaajan sijoittamista rikoksentekijöille tarkoitettuun psykiatriseen laitokseen
 3. pääkäsittelyssä, joka koskee vastaajan sijoittamista rikoksentekijöille tarkoitettuun päihdekuntoutuslaitokseen tai sijoittamista vaarallisille rikoksenuusijoille tarkoitettuun laitokseen
 4. alueoikeuden (Landesgericht) valamieskokoonpanossa tai lautamieskokoonpanossa toteutettavassa pääkäsittelyssä
 5. alueoikeudessa (Landesgericht) yhden tuomarin kokoonpanossa toteutettavassa pääkäsittelyssä, jos rangaistukseksi voidaan määrätä yli kolmen vuoden vankeusrangaistus, lukuun ottamatta asioita, joissa on kyseessä rikoslain 129 §:n 1–3 kohdan mukainen murtovarkaus tai 164 §:n 4 momentissa tarkoitettu rikoksen suosiminen
 6. kuulemisen yhteydessä (165 §), jos 3–5 momentin mukaisessa pääkäsittelyssä oikeusapu on pakollista, muutoksenhakumenettelyssä, kun valamiestuomioistuimen tai lautamiestuomioistuimen tuomiosta on tehty valitus,
 7. käsiteltäessä hakemusta, joka koskee asian käsittelyn uudestaan aloittamista, ja sen julkisen käsittelyn ajan.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Rikosoikeudenkäynneissä väkivallan ja seksuaalirikosten uhreilla ja vaaralliselle uhalle alttiina olevilla henkilöillä sekä todennäköisesti henkirikoksen uhriksi joutuneen henkilön puolisolla, elämänkumppanilla, suoraan ylenevän tai alenevan polven sukulaisilla, veljellä tai sisarella tai rikoksen todistajina olleilla muilla sukulaisilla on oikeus saada maksutonta psykososiaalista tai oikeudellista neuvontaa ja tukea. Alle 14-vuotiailla uhreilla, joiden seksuaalista koskemattomuutta on voitu loukata, on aina oikeus tukipalveluihin maksutta ilman hakemustakin. Psykososiaaliseen tukeen kuuluu uhrin auttaminen oikeudenkäyntiin ja sen aiheuttamiin voimakkaisiin tunteisiin valmistautumisessa. Psykososiaalista ja oikeudellista neuvontaa ja tukea tarjoavat rikosprosessilain 66 §:n 2 momentin mukaisen oikeusministeriön toimeksiannon pohjalta sopimusperusteisesti toimivat rikosuhrien tukijärjestöt.

Hakemuslainkäyttömenettelyjen osalta maksuttomia ovat edunvalvontamenettelyt ja huoltajuuteen ja tapaamisoikeuteen liittyvät menettelyt. Myös laitokseen sijoittamista koskevan lain (Unterbringungsgesetz) ja laitoshoitoa koskevan lain (Heimaufenthaltsgesetz) mukaiset menettelyt ovat maksuttomia. Jos tulot ja varallisuus ovat maksuihin nähden vähäiset, oikeusapua voidaan myöntää antamalla väliaikainen vapautus maksuista. Myönnettävän vapautuksen aste riippuu hakemuksesta ja on tuomioistuimen harkittavissa.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Riita-asiat

Riitaoikeudenkäyntien (ja kaupan alaan liittyviin asioiden) maksuihin sovelletaan Itävallan siviiliprosessilakia (ZPO). Siinä säädetään, että lähtökohtaisesti kunkin osapuolen on maksettava aiheuttamansa kulut itse. Yhteisesti aiheutetuista kuluista vastataan ensi sijassa yhteisesti. Jos asia ratkaistaan tuomioistuimen päätöksellä, tuomioistuimen on myös annettava päätös asian käsittelyn kustannuksista. Tässä sovelletaan kulujen korvaamista voittaneelle osapuolelle koskevaa periaatetta. Sen mukaan riidan kokonaan hävinneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle kaikki maksut ja kulut, jotka ovat olleet välttämättömiä, jotta oikeudenkäynnissä on voitu asianmukaisesti ajaa kannetta ja puolustautua. Jos osapuolet voittavat osittain ja häviävät osittain, asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan tai kulut jaetaan oikeassa suhteessa.

Kulujen korvaamista voittaneelle osapuolelle koskevan periaatteen soveltamisesta voidaan tehdä poikkeus erityisesti seuraavissa tapauksissa:

 • jos osittain hävinneen osapuolen kanteen hylätystä osasta ei ole aiheutunut merkittäviä kuluja
 • jos toisen osapuolen vaateen määrä on määräytynyt asiantuntijoiden selvityksen, tuomioistuimen harkinnan tai kulujen tasajaon perusteella
 • jos vastaaja ei ole toiminnallaan antanut aihetta kanteen nostamiseen ja on heti myöntänyt kanteessa esitetyn vaatimuksen
 • jos oikeudenkäynnin peruuntuminen tai mitätöinti johtuu toisesta osapuolesta, voidaan vaatia, että tämä osapuoli maksaa kaikki kulut

Hakemuslainkäyttömenettelyt

Perheoikeuden alaan kuuluvat asiat (elatusvaateet, tapaamisoikeudet ja huoltajuusmenettelyt sekä yhteiseen päätökseen perustuvat avioerot) käsitellään hakemuslainkäyttömenettelyissä. Hakemuslainkäyttömenettelyjen kuluja koskevat yleiset säännöt ovat hakemuslainkäyttöä koskevan lain (Außerstreitgesetz, AußStrG) 78 §:ssä. Moniin menettelyihin sovelletaan kuitenkin poikkeuksia näistä säännöistä. Voittaneen osapuolen kulujen korvaamista koskevaa periaatetta sovelletaan yleensä tässäkin yhteydessä, mutta siitä voidaan tehdä poikkeus kohtuullisuussyistä.  Jos korvausta ei vaadita, käteiskulut (esim. asiantuntijoiden palkkiot) on maksettava suhteessa käsiteltävän asian jakoon osapuolten kesken. Jos jakoa ei pystytä selvittämään, kulut on jaettava tasan.

Eri menettelytyyppejä (elatus-, tapaamisoikeus-, huoltajuus- ja avioeromenettely) koskevia tietoja:

 1. Avioeromenettelyjä on kahta eri tyyppiä: riitaisat avioerot ja yhteiseen päätökseen perustuvat avioerot.

Riitaisa avioero: Riitaisaan avioeroon sovelletaan Itävallan siviiliprosessilain erityissäännöksiä. Jos kumpaakaan osapuolta ei katsota syylliseksi, kulut jaetaan tasan. Jos avioeron syynä on puolisoiden yhteiselämän rikkoutuminen ja jos avioeropäätös sisältää päätöksen rikkoutumiseen syyllisestä osapuolesta, syyllisen puolison on maksettava toisen puolison kulut.

Yhteiseen päätökseen perustuva avioero: Yhteiseen päätökseen perustuviin avioeroihin sovelletaan hakemuslainkäyttömenettelyjen sääntöjä. Tässä tapauksessa puolisot toimittavat kaksi samanlaista hakemusta tuomioistuimelle. Koska asianomaisten kuuleminen jää pois, ei jaettavia maksuja ole. Osapuolet vastaavat yhteisesti käteiskuluista.

 1. Myös huoltajuus- ja tapaamisoikeusmenettelyt ovat hakemuslainkäyttömenettelyjä. Poikkeusäännöksen (hakemuslainkäyttöä koskevan lain 107 §:n 5 momentti) mukaan huoltajuus- ja tapaamisoikeusmenettelyjen kuluja ei korvata.
 2. Toisessa poikkeussäännöksessä (hakemuslainkäyttöä koskevan lain 101 §:n 2 momentti) säädetään, että alaikäisiä lapsia koskeviin elatusvaateisiin liittyvissä menettelyissä kuluja ei korvata.

Rikosoikeudenkäynnit

Rikosoikeudenkäynneissä jokaisen, joka palkkaa itselleen puolustusasianajajan tai muun edustajan, on itse vastattava kuluista, vaikka asianajaja olisikin nimitetty viran puolesta (rikosprosessilain 393 §:n 1 momentti).

Jos vastaaja todetaan syylliseksi, hän joutuu myös maksamaan rikosoikeudenkäynnin kulut (rikosprosessilain 389 §:n 1 momentti). Rikosoikeudenkäynneistä voi Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikosprosessilain 381 §:n 1 momentin mukaan aiheutua seuraavia kuluja:

 1. osuutena jäljempänä erittelemättömistä oikeudenkäyntikuluista maksettava kertamaksu, joka sisältää muun muassa tutkintakulut ja kulut syyttäjänviraston tai tuomioistuimen määräyksestä toteutetuista virkatoimista ja jonka enimmäismäärät ovat edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan seuraavat: oikeudenkäynnistä Landesgericht-tuomioistuimen valamieskokoonpanossa 500–10 000 euroa, Landesgericht-tuomioistuimen lautamieskokoonpanossa 250–5 000 euroa, Landesgericht-tuomioistuimen yhden tuomarin kokoonpanossa 150–3 000 euroa ja oikeudenkäynnistä Bezirksgericht-tuomioistuimessa 50–1 000 euroa,
 2. asiantuntijapalkkiot ja yleensä myös tulkkien palkkiot,
 3. kulut viranomaisten toimittamista tiedoista, tuloksista ja lausunnoista,
 4. toisesta maasta saapuneen vastaajan tai todistajan matkakustannukset,
 5. kulut takuusummasta, pankkitilitietojen hankkimisesta, kirjeiden takavarikoimisesta, viestintäyhteystietojen hankkimisesta tai viestien valvonnasta,
 6. kulut tuomion täytäntöönpanosta, mukaan lukien kuljetuksesta koti- tai ulkomaiseen rangaistuslaitokseen, lukuun ottamatta vankeusrangaistukseen liittyviä kuluja,
 7. rikosoikeudenkäyntikulut,
 8. puolustusasianajajan tai muiden edustajien palkkiot,
 9. kertamaksu oikeudellisesta neuvonnasta ja tuesta, enintään 1 000 euroa.

Valtio maksaa kulut etukäteen kolmannessa, seitsemännessä, kahdeksannessa ja yhdeksännessä kohdassa mainittuja kuluja lukuun ottamatta. Tuomioistuin ottaa korvausvelvollisen maksuvalmiuden huomioon määrittäessään 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja kertamaksuja. Vastaajan ei tarvitse korvata tulkkauspalveluista johtuvia kuluja.

Rikosprosessilain 391 §:n 1 momentin mukaan rikosoikeudenkäyntikuluja voidaan periä tuomitulta vain siinä määrin, että tuomitulla on mahdollisuus turvata oma perustoimeentulonsa ja perheensä toimeentulo ja maksaa tuomioon perustuvat korvaukset. Jos kuluja ei voida periä tuomitun varattomuuden vuoksi, tuomioistuin voi ilmoittaa kulujen olevan perintäkelvottomia. Jos tuomioistuin olettaa, ettei kuluja voida periä tällä hetkellä vaan myöhemmin, asianomaisen henkilön maksuvalmius on tutkittava uudelleen tietyn ajan kuluttua. Lain mukaan kuluja voidaan periä viiden vuoden ajan lopullisen tuomion antamisesta. Jos tuomioistuin määrää tuomitun henkilön vastaamaan oikeudenkäyntikuluista ja hänen maksukyvyttömyytensä käy ilmi myöhemmin, kulujen perimisestä vastaava viranomainen voi lykätä maksamisen määräaikaa, sallia kulujen maksamisen erissä tai vähentää niitä.

Jos tuomitun henkilön on rikostuomioistuimen päätöksen nojalla maksettava ainakin osittainen korvaus asianomistajalle, hänen on korvattava myös tämän rikosoikeudenkäyntikulut.

Rikosprosessilain 393a §:n mukaan syytetty, joka vapautetaan syytteestä, voi hakea valtiolta korvausta osasta puolustuksestaan aiheutuneista kuluista. Tuki kattaa aiemmin maksetut ja tarpeelliset käteiskulut sekä puolustusasianajajan kuluista korvattavan kertamaksun. Kertamaksua määritettäessä otetaan huomioon puolustuksen laajuus ja monimutkaisuus sekä puolustusasianajajan toiminnan välttämättömyys ja tarkoituksenmukaisuus. Kertamaksun enimmäismäärä on Landesgericht-tuomioistuimen valamieskokoonpanossa 10 000 euroa, Landesgericht-tuomioistuimen lautamieskokoonpanossa 5 000 euroa, Landesgericht-tuomioistuimen yhden tuomarin kokoonpanossa 3 000 euroa ja oikeudenkäynnissä Bezirksgericht-tuomioistuimessa 1 000 euroa.

Jos siviilikanteen nostaja panee rikosoikeudenkäynnin vireille tai jos se pannaan vireille asianomistajan pyynnöstä (Subsidiaranklage), ja vastaaja vapautetaan syytteestä rikosprosessilain 72 §:n nojalla, siviilikanteen nostaja tai asianomistaja on velvollinen maksamaan kaikki kanteestaan tai sen voimassa pitämisestä aiheutuneet kustannukset. Jos rikosoikeudenkäynti päättyy syytteeseenpanosta luopumiseen (rikosprosessilain 198–209 §), asianomistajan ei tarvitse maksaa kuluja.

Asiantuntijapalkkiot

Riita-asioihin (ja kaupan alaa koskeviin asioihin) liittyvissä oikeudenkäynneissä asiantuntijapalkkiot määrätään maksettaviksi suhteessa osapuolten menestymiseen oikeudenkäynnissä (siviiliprosessilain 43 §:n 1 momentti).

Riitaisissa avioeromenettelyissä, joissa ei anneta päätöstä kuluista vastaavasta osapuolesta, käteiskulut on jaettava tasan osapuolten kesken. Jos toinen osapuoli on maksanut yli puolet käteiskuluista, toisen on hyvitettävä ylityksen osuus. Jos toinen puoliso katsotaan syylliseksi, hänen on korvattava toisen osapuolen maksamat asiantuntijapalkkiot.

Yhteiseen päätökseen perustuvissa avioero-oikeudenkäynneissä, huoltajuus- ja tapaamisoikeusmenettelyissä sekä menettelyissä, joissa käsitellään alaikäisiä lapsia koskevia elatusvaateita, alun perin julkisista varoista maksetut asiantuntijapalkkiot joutuu korvaamaan tuomioistuimelle se osapuoli, joka on ne aiheuttanut tai jonka edun mukaisesti toimi on suoritettu. Jos kulujen korvaamiseen on velvoitettu useita henkilöitä, he ovat yhteisvastuussa kulujen korvaamisesta (tuomioistuinten maksuja koskevan lain (Gerichtliches Einbringungsgesetz, GEG) 1 §:n 5 kohta luettuna yhdessä saman lain 2 §:n 1 momentin kanssa).

Asiantuntijapalkkioiden suuruudesta säädetään palkkioiden määräytymistä koskevassa laissa (Gebührenanspruchsgesetz, GebAG). Palkkio riippuu yksittäisissä tapauksissa tuomioistuimen pyytämän lausunnon sisällöstä ja laajuudesta.

Rikosoikeudenkäynneissä asiantuntijapalkkiot muodostavat osan oikeudenkäyntikuluista (rikosprosessilain 381 §:n 1 momentti), jotka tuomitun henkilön on rikosprosessilain 389 §:n 1 momentin mukaan maksettava. Tuomioistuin tai syyttäjä määrittää asiantuntijapalkkiot, ja valtio maksaa ne.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Edellä esitetty selvitys koskee myös kääntäjien ja tulkkien palkkioita.

Asiakirjoja

Itävallan raportti kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF(829 Kb)en

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 32 §

Päivitetty viimeksi: 27/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Puola

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Miten oikeuskulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Siviilioikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä oikeudenkäyntimaksuista säädetään 28. heinäkuuta 2005 annetussa laissa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Puolan säädöskokoelma 2014, 1025 kohta). Periaatteessa maksu peritään jokaisesta hakemuksesta, myös silloin kun hakemus tehdään eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 nojalla. Puolan lainsäädännön mukaan tällaisista kustannuksista on mahdollista hakea vapautusta edellä mainitun lain IV osaston säännösten nojalla (IV osasto – Oikeudenkäyntimaksuista vapauttaminen).

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä sovelletaan ns. suhteellista maksua.

Mikä on kulujen suuruus?

Suhteellinen maksu peritään varallisuusoikeudellisissa asioissa. Sen suuruus on 5 prosenttia riita-asian kohteen (eli kanteessa esitetyn vaatimuksen) arvosta, mutta kuitenkin vähintään 30 zlotya ja enintään 100 000 zlotya. Eurooppalaisen maksamismääräyksen kumoamista koskevasta hakemuksesta perittävä maksu on puolet tavanomaisesta.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättämisen yhteydessä vaadittua maksua ei ole suoritettu, tuomioistuin ei toteuta kyseisen oikeudenkäyntiasiakirjan johdosta mitään toimenpiteitä siviiliprosessilain nojalla (17.11.1964 annetun lain 1262 1 §, Puolan säädöskokoelma N:o 43, 269 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna). Maksu on siis suoritettava samalla kun oikeudenkäyntiasiakirja (hakemus) jätetään tuomioistuimeen, paitsi jos samalla tehdään hakemus oikeudenkäyntimaksuista vapauttamiseksi.

Oikeudenkäyntimaksun suorittamatta jättämisen seurauksista säädetään muun muassa siviiliprosessilain Linkki avautuu uuteen ikkunaan130 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaan1302 §:ssä.

Siviiliprosessilain 130 §:ssä säädetään, että jos oikeudenkäyntiasiakirjaa (tässä tapauksessa hakemusta) ei voida ottaa käsiteltäväksi sen vuoksi, että vaadittua oikeudenkäyntimaksua ei ole suoritettu, oikeuden puheenjohtaja (tuomari) antaa asianomaiselle osapuolelle kehotuksen suorittaa maksu viikon määräajassa hakemuksen palauttamisen uhalla. Jos hakemuksen jättänyt henkilö asuu ulkomailla eikä hänellä ole Puolassa edustajaa, maksamiselle asetetun määräajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Jos maksua ei suoriteta asetetussa määräajassa, hakemus palautetaan osapuolelle. Jos maksu on suoritettu määräajassa, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen jättämispäivästä alkaen.

Siviiliprosessilain 1302 §:n nojalla oikeudenkäyntiasiakirja, jonka on toimittanut asianajaja, oikeudellinen edustaja tai patenttiasiamies ja josta ei ole suoritettu vaadittua kiinteää tai osapuolen ilmoittamaan asian arvoon perustuvaa suhteellista oikeudenkäyntimaksua, palautetaan ilman maksukehotusta. Jos maksu kuitenkin suoritetaan viikon kuluessa hakemuksen palauttamista koskevan ilmoituksen tiedoksiantamisesta, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen alkuperäisestä jättämispäivästä alkaen.

Miten oikeuskulut maksetaan?

Siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista säädetään oikeusministeriön 31.1.2006 antamassa Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksessa siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista (Puolan säädöskokoelma N:o 27, 199 kohta), joka on edellä mainitun oikeudenkäyntimaksuista annetun lain täytäntöönpanosäädös.

Riita-asioiden oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa toimivaltaisen tuomioistuimen pankkitilille (tiedot tuomioistuimesta tai sen mahdollisilta verkkosivuilta tai oikeusministeriön verkkosivuilta) tai suoraan tuomioistuimen kassaan tai kassasta saatavilla leimaveromerkeillä.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu ja mahdolliset puutteet korjattu, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Romania

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkä suuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä säännellään eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1896/2006.

Tuomioistuimen leimaverojärjestelmää säännellään erityisasetuksella nro 80/2013, joka on ollut voimassa 26. kesäkuuta 2013 alkaen. Säädös hyväksyttiin siviilioikeudellisia menettelyjä koskevan oikeudellisen kehyksen muuttamisen jälkeen hyväksymällä siviiliprosessilaki ja panemalla täytäntöön siviililailla käyttöön otetut uudet instituutiot.

Tuomioistuimen leimaveroa peritään kaikilta luonnollisilta henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä, ja ne maksetaan korvaukseksi tuomioistuinten sekä oikeusministeriön (Ministerul Justiției) ja korkeimman oikeuden yhteydessä toimivan syyttäjänviraston (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) tarjoamista palveluista.

Romaniassa tuomioistuimen leimausverot voidaan maksaa verkossa, tosin sähköinen maksujärjestelmä ei ole tähän mennessä ollut toiminnassa.

Mitä maksuja peritään?

Tuomioistuimen leimaveroja peritään sekä ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynneistä että muutoksenhauista laissa säädetyin edellytyksin.

Luonnolliset henkilöt voivat pyynnöstä olla oikeutettuja tuomioistuimen leimaveroihin liittyviin alennuksiin, vapautuksiin ja maksusuunnitelmiin julkisesta oikeusavusta siviiliasioissa annetulla hallituksen erityisasetuksella nro 51/2008, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä lailla nro 193/2008. Oikeushenkilöille voidaan myöntää tuomioistuimen leimaverojen maksamiseen liittyviä helpotuksia hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 42 §:n 2 momentin mukaisesti.

Minkä suuruisia maksut ovat?

Nykyisessä lainsäädännössä tuomioistuimen leimavero eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemusta varten on hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 3 §:n 1 momentin mukaisesti seuraava:

 1. arvo enintään 500 Romanian leuta: 8 prosenttia, kuitenkin vähintään 20 leuta
 2. 501–5 000 Romanian leuta: 40 leuta + 7 prosenttia arvosta, joka ylittää 500 leuta
 3. 5 001–25 000 Romanian leuta: 355 leuta + 5 prosenttia arvosta, joka ylittää 5 000 leuta
 4. 25 001–50 000 Romanian leuta: 1 355 leuta + 3 prosenttia arvosta, joka ylittää 25 000 leuta
 5. 50 001–250 000 Romanian leuta: 2 105 leuta + 2 prosenttia arvosta, joka ylittää 50 000 leuta
 6. yli 250 000 Romanian leuta: 6 105 leuta + 1 prosenttia arvosta, joka ylittää 250 000 leuta.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 mukaisesti tuomioistuimen leimavero on maksettava ennakolta. Jos kantaja ei täytä velvoitettaan maksaa maksua laissa määrättyyn tai tuomioistuimen asettamaan määräaikaan mennessä, kanne mitätöidään leimaamattomana tai asia ratkaistaan lain mukaisesti maksetun tuomioistuimen leimaveron rajoissa. Lisäksi jos tuomioistuimen leimaverojen maksuhelpotuksia koskeva hakemus on hylätty eikä kantaja ole maksanut tuomioistuimen leimaveroja tuomioistuimen asettamaan määräaikaan mennessä eikä sisällyttänyt kanteeseen todisteita suoritetusta maksusta, tuomioistuin mitätöi kanteen leimaamattomana.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Maksuvelvollinen suorittaa leimaveron käteisenä, tilisiirtona tai verkkomaksuna pankkitilille, joka on erillinen aluehallintoyksikön paikallisesta leimaverotuloille tarkoitetusta pankkitilistä (Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru) ja joka on tarkoitettu niille luonnollisille henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka, ja niille oikeushenkilöille, joilla on toimipaikka aluehallintoyksikön alueella. Tuomioistuimen leimaveroina perittävien summien siirrosta aiheutuvat kulut kuuluvat velallisen vastuulle.

Jos leimaverovelvollisella ei ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Romaniassa, leimavero maksetaan sen aluehallintoyksikön pankkitilille, jossa sijaitsee kanteen tai vaatimuksen vastaanottavan tuomioistuimen toimipaikka.

Tuomioistuimen leimaverot suoritetaan käteisenä sen aluehallintoyksikön maksu- ja vero-osastolle, jossa sijaitsee luonnollisen henkilön koti- tai asuinpaikka tai oikeushenkilön toimipaikka.

Tuomioistuimen leimaverot voidaan suorittaa myös pankkisiirtona ja verkossa.

Romaniassa ei ole vielä ole käytössä sähköistä järjestelmää tuomioistuimen leimaverojen suorittamiseen, vaikka tästä on säädetty laissa.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuimen leimaverokuitti, jonka saa käteisenä tehdyistä maksusuorituksista, tai maksumääräys toimitetaan, kun oikeusasia on pantu vireille.

Tuomioistuimen leimaveroista saatavilla kuiteilla tai maksumääräyksillä ei ole vakiomuotoa, vaan ne annetaan maksusuorituksen vastaanottavan yksikön hyväksymässä muodossa.

Mikäli tuomioistuimen leimavero maksetaan vasta sen jälkeen, kun tuomioistuin on huomauttanut asiasta kantajalle, kantajan on liitettävä asian asiakirja-aineistoon mukaan todiste suoritetusta maksusta kymmenen päivän kuluessa huomautuksen vastaanottamisesta.

Todisteen leimaveron suorittamisesta voi toimittaa henkilökohtaisesti tuomioistuimen kirjaamoon tai postitse ilmoittamalla kyseisen asian numeron. Asian numero on ilmoitettu tuomioistuimen asianosaiselle tekemässä tiedoksiannossa.

Päivitetty viimeksi: 21/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Slovenia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä perittävät oikeudenkäyntimaksut on vahvistettu oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa (Zakon o sodnih taksah (ZST-1), Slovenian virallisen lehden (US) nrot 37/08, 97/10 ja 63/13, perustuslakituomioistuimen päätökset Linkki avautuu uuteen ikkunaan58/14 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaan19/15, siviiliprosessilain muutokset (ZPP-E) 30/16 ja 10/17).

ZST-1 (6 §) muodostaa oikeusperustan oikeudenkäyntimaksujen suorittamiselle käteisenä, tilisiirtona ja muilla soveltuvilla maksutavoilla, ja sitä sovelletaan myös eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä. Käytännössä oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa yksittäisten pankkien verkkopankkisovellusten kautta.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä maksetaan kertamaksu koko menettelystä. Oikeudenkäyntimaksut maksaa kantaja, ja maksu suoritetaan eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen esittämisen yhteydessä.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevan oikeudenkäyntimaksun määrä, jonka kantaja maksaa hakemuksen esittämisen yhteydessä, riippuu menettelyn kohteen arvosta:

Maksun laskentakerroin on 1,2 (ZST-1, kohta1301), ja maksu määräytyy ZST-1:n 16 §:n taulukon mukaisesti. Koska maksuluokkia on niin monta, niitä ei ole mahdollista luetella tässä.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos kantaja ei maksa oikeudenkäyntimaksua ajallaan, tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä, ja tarvittaessa oikeudenkäyntimaksu voidaan periä pakkokeinoin.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

ZST-1 (6 §) muodostaa oikeusperustan oikeudenkäyntimaksujen suorittamiselle käteisenä, tilisiirtona ja muilla soveltuvilla maksutavoilla, ja sitä sovelletaan myös eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä.

Käytännössä oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa yksittäisten pankkien verkkopankkisovellusten kautta. Ne voidaan maksaa myös suoraan maksupalveluntarjoajien palveluita käyttäen tai tuomioistuimen kassalla (käteisellä tai maksupäätteellä).

Sähköiseen maksamiseen on kullakin pankilla verkkomaksupalvelunsa.

Oikeudenkäyntimaksun voi suorittaa etukäteen eli silloin, kun menettely pannaan vireille tuomioistuimessa. Kantaja voi myös panna menettelyn vireille ja odottaa, että tuomioistuin lähettää maksumääräyksen, jossa on maksun määrän lisäksi myös muita maksun suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Jos oikeudenkäyntimaksun suorittamisen yhteydessä käytetään viitenumeroa (jonka tuomioistuin ilmoittaa oikeudenkäyntimaksuilmoituksen yhteydessä), maksajan ei tarvitse toimittaa tuomioistuimelle tositetta maksun suorittamisesta. Tuomioistuin saa tiedon maksusuorituksesta erityisen sähköisen pankkijärjestelmän (UJPnet) kautta. Maksujen yksilöimisessä viitenumero on ratkaiseva.

Jos oikeudenkäyntimaksu suoritetaan ilman viitenumeroa, maksuvelvollisen on toimitettava tuomioistuimelle tosite suoritetusta maksusta. Tositteen pätevyydelle ei ole määrätty mitään muodollisia ehtoja. Tarvittaessa tuomioistuin tarkistaa tositteen perusteella UJPnetistä, onko oikeudenkäyntimaksu suoritettu (erityisesti tapauksissa, joissa oikeudenkäyntimaksua ei ole suoritettu tuomioistuimen kassalla).

Päivitetty viimeksi: 01/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Slovakia

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeuskuluja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Laki 71/1992 oikeudenkäyntimaksuista ja rikosrekisteriotemaksuista sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa myös maksukortilla, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä.

Mitä kuluja peritään?

Oikeudenkäyntimaksuista ja rikosrekisteriotemaksuista annetun lain 71/1992 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksuja peritään tuomioistuimen yksittäisistä toimista ja menettelyistä, jos ne tehdään tuomioistuin- ja syyttäjälaitoksen viranomaisten aloitteesta ja näiden viranomaisten toimenpiteinä, jotka mainitaan oikeudenkäyntimaksujen ja rikosrekisteriotemaksujen hinnastossa (joka on kyseisen lain liitteenä).

Maksuja peritään myös sellaisista menettelyistä ja toimenpiteistä, jotka tehdään ilman tällaista aloitetta maksajan hyväksi, jos menettely tai toimenpide mainitaan nimenomaisesti kyseisessä hinnastossa.

Mikä on kulujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksut mainitaan maksuhinnastossa prosenttiosuuksina perusmaksusta tai kiinteänä summana. Jos menettelyä varten on vahvistettu maksu, se peritään yksittäisessä oikeusasteessa. Vastaavasti määräytyvä maksu peritään myös muutoksenhausta samassa asiassa.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käynnistämistä koskevasta hakemuksesta peritään (jos maksusta ei ole määrätty erikseen) 6% menettelyn kohteen (saatavan) suuruudesta tai oikeudenkäynnin kohteen arvosta, vähintään kuitenkin 16,50 euroa. Vastaava maksu peritään maksamismääräyksen riitauttamisesta.

Mitä tapahtuu, jos oikeuskuluja ei makseta ajoissa?

Jos kanteen nostamisesta, menettelyn käynnistämistä koskevasta hakemuksesta, jatkovalituksesta (dovolanie) tai kassaatiovalituksesta perittävää maksua ei suoriteta, tuomioistuin kehottaa kyseistä henkilöä maksamaan maksun asettamassaan määräajassa, pääsääntöisesti kymmenen päivän kuluessa kehotuksen vastaanottamisesta. Jos maksua ei kehotuksesta huolimatta ole suoritettu määräajassa, tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn. Maksun laiminlyönnin seuraukset on ilmoitettava maksuvelvolliselle annettavassa kehotuksessa.

Tuomioistuin ei keskeytä menettelyä maksun laiminlyönnin vuoksi, jos

 1. tuomioistuin on jo aloittanut pääasian käsittelyn
 2. kannetta tai hakemusta laajennetaan tai samassa asiassa esitetään vastakanne tai -vaatimus sen jälkeen, kun tuomioistuin on aloittanut pääasian käsittelyn
 3. tuomioistuimen pyytämä maksu ei määrältään ole kyseisessä laissa säädetyn mukainen
 4. maksuvelvollisuus on syntynyt kiireellistä toimenpidettä koskevan hakemuksen yhteydessä
 5. oikeudenkäyntimaksun maksamisen määräajan kuluessa on tehty oikeudenkäyntimaksuista vapauttamista koskeva hakemus, jonka tuomioistuin on hyväksynyt; jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen vain osittain, se pyytää maksuvelvollista maksamaan oikeudenkäyntimaksun siltä osin kuin vapautusta ei sovelleta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinten ja tuomioistuin- ja syyttäjälaitoksen viranomaisten veloittamat maksut voidaan maksaa käteisellä, maksukortilla, postiosoituksena, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä. Maksut voidaan maksaa käteisellä, maksukortilla, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä käyttämällä 100-prosenttisesti valtion omistuksessa olevan oikeushenkilön ylläpitämää teknistä järjestelmää, jos asianomainen viranomainen tarjoaa tähän edellytykset. Maksut voidaan maksaa käteisenä, jos tuomioistuimet ja tuomioistuin- ja syyttäjälaitoksen viranomaiset tarjoavat edellytykset tällaiselle maksutavalle ja jos yksittäisen maksun määrä on enintään 300 euroa, lukuun ottamatta kohdassa 17 tarkoitettua maksua, joka (kaupparekisterin asioissa) voidaan maksaa käteisenä, vaikka se ylittäisi 300 euroa. Jos tuomioistuin ja tuomioistuin- ja syyttäjäviranomainen osallistuvat maksujen keskusrekisterijärjestelmään, postiosoituksena, maksukortilla, pankkisiirrolla tai ulkomaisen pankin toimipisteessä suoritettavat maksut maksetaan järjestelmän ylläpitäjän tilille.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksun suorittaminen voidaan osoittaa tavanomaisella maksutodistuksella, jota käytetään tavanomaisessa maksumenettelyssä riippuen käytetyn maksun muodosta. Kyseessä voi olla käteismaksutosite, tosite postiosoituksesta, tiliote tai vastaava.

Päivitetty viimeksi: 10/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Ruotsi

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemusmaksua säädellään Ruotsissa seuraavilla säännöillä:

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun lain (2008:879) 5 §Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tekijän on maksettava hakemusmaksu. Hallitus voi säätää maksun suuruudesta.

Hakemusmaksu on maksettava etukäteen.

Jos hakija ei maksa vaadittua hakemusmaksua, hakemus hylätään.

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen (2008:892) 3 § Hakijan on hakemusmaksua maksaessaan ilmoitettava vastaajan henkilö- tai yhteisötunnus.

Maksun voi suorittaa sähköisesti Ruotsin kruununvoutiviranomaisen ilmoittamalle tilille.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaista maksamismääräystä Ruotsissa hakevan on maksettava hakemusmaksu. Hakemusmaksu on maksettava etukäteen. Maksun suorittaminen on edellytyksenä sille, että kruununvoutiviranomainen alkaa käsitellä eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemusta. Hakemus laaditaan lomakkeelle A, ja sen toimittamisen yhteydessä kruununvoutiviranomainen antaa ohjeet hakemusmaksun suorittamiseksi. Jos hakemukseen on liitetty tosite siitä, että hakemusmaksu on jo maksettu kruununvoutiviranomaisen tilille, erillistä maksupyyntöä ei toimiteta.

Mikä on kulujen suuruus?

Tällä hetkellä hakemusmaksu on 300 kruunua.

Mitä tapahtuu, jos maksua ei makseta ajoissa?

Jos hakemusmaksua ei makseta määräajassa, hakemus hylätään ilman käsittelyä.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemusmaksun voi maksaa käyttäen oheisia tilitietoja. Maksettaessa on ilmoitettava viestikentässä asian numero ja vastaajan henkilö- tai yhteisötunnus.

 • Plusgiro: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Sen jälkeen kun hakemusmaksu on maksettu määräaikaan mennessä, ei tarvitse tehdä mitään. Kruununvoutiviranomainen huolehtii siitä, että viranomainen saa maksun. Kun maksu on kirjattu, kruununvoutiviranomainen alkaa käsitellä eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemusta.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Englanti ja Wales

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalainen maksamismääräys on yksinkertaistettu menettely riitauttamattomia vaatimuksia koskevien tuomioiden saamiseksi rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Rajat ylittävä asia on sellainen, jossa vähintään yhden asianosaisen kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimessa kanne on nostettu.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen tekeminen edellyttää oikeudenkäyntimaksujen maksamista. Pankki- tai luottokortilla maksettaessa kortin tiedot on ilmoitettava lomakkeen A (Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskeva hakemus) lisäyksessä.

Saatavan perimisestä pakkokeinoin on maksettava lisämaksu. Tarkempia tietoja käytettävissä olevista menettelyistä on Englannin ja Walesin täytäntöönpanokeinoja käsittelevillä sivuilla.

Mikä on kulujen suuruus?

Englannin ja Walesin oikeudenkäyntimaksut löytyvät esitteestä Linkki avautuu uuteen ikkunaanEX50 - Civil and Family Court Fees

Maksettava määrä perustuu vaatimuksen arvoon.

Vertailun helpottamiseksi alla olevassa taulukossa esitetyt maksut ovat olleet voimassa 17. marraskuuta 2016 lähtien. Oikeudenkäyntimaksut voivat muuttua, joten voimassa oleva maksu on aina tarkistettava tuomioistuimelta, oikeudelliselta edustajalta tai muulta asiaan osalliselta henkilöltä tai organisaatiolta. Maksut ovat Englannin puntina (GBP). Vastaavan määrän euroina saa käyttämällä ajantasaista valuuttakurssia sinä päivänä, jona hakemus tehdään.

1.1 Menettelyn käynnistäminen (mukaan lukien käsittelyluvan myöntämisen jälkeen tehtävät menettelyt) rahasumman perimiseksi:

Maksu (£)

a) Enintään 300 £

35 £

b) Yli 300 £ mutta enintään 500 £

50 £

c) Yli 500 £ mutta enintään 1 000 £

70 £

d) Yli 1 000 £ mutta enintään 1 500 £

80 £

e) Yli 1 500 £ mutta enintään 3 000 £

115 £

f) Yli 3 000 £ mutta enintään 5 000 £

205 £

g) Yli 5 000 £ mutta enintään 10 000 £

455 £

h) Yli 10 000 £ mutta enintään 200 000 £

5 prosenttia vaatimuksen arvosta

I) Yli 200 000 £

10 000 £

Saatavan perimisestä pakkokeinoin on maksettava lisämaksu.

Hakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle veloitetaan maksu, ja oikeuskäsittelyn eri vaiheissa on suoritettava muita oikeudenkäyntimaksuja. Oikeudenkäyntimaksusta on mahdollista saada vapautus tai alennus (fee remission) henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella. Vapautusta tai alennusta on kuitenkin haettava erikseen jokaisesta tuomioistuinkäsittelyn kuluessa veloitettavasta maksusta. Esimerkiksi avioerohakemuksen tekemisen yhteydessä voi saada vapautuksen tai alennuksen vain ensimmäisestä maksusta. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtaiset olosuhteet saattavat muuttua oikeudenkäynnin kuluessa, eivätkä maksuvapautuksen tai ‑alennuksen ehdot ehkä enää täyty käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Toisaalta hakija voi täyttää ehdot myöhemmin käsittelyn kuluessa.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Jos kantaja ei täytä luottokorttitietoja oikein tai maksu ei jostain syystä onnistu, tuomioistuin lähettää kantajalle lomakkeen B (Eurooppalaista maksamismääräyshakemusta koskeva täydentämis- ja/tai oikaisupyyntö), johon pyydetään täyttämään voimassa olevan luottokortin tiedot, jotta oikeudenkäyntimaksut voidaan veloittaa. Hakemuksen käsittelyä ei jatketa, jos maksua ei pystytä veloittamaan.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeudenkäyntimaksu suoritetaan antamalla maksutiedot tuomioistuimelle. Tämä tehdään täyttämällä asianmukaiset kohdat lomakkeessa A (Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskeva hakemus).

Maksu suoritetaan yleensä pankki- tai luottokortilla. Kaikki lomakkeessa A olevat maksutavat eivät välttämättä ole käytettävissä hakemuksen vastaanottavassa tuomioistuimessa. Kantajan kannattaa tiedustella tuomioistuimelta, mitkä maksutavat ovat käytettävissä.

Luottokorttimaksun suorittaminen voi olla mahdollista myös puhelimitse. Moni tuomioistuin hyväksyy tällaiset korttimaksut, mutta kannattaa ensin varmistaa kyseiseltä tuomioistuimelta, että maksun voi suorittaa kyseisellä tavalla.

Maksu voidaan periä sähköisesti vain henkilöiltä, jolla on osoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos hakemus on tehty oikein, tuomioistuin toimittaa vastaajalle eurooppalaisen maksamismääräyksen (lomake E). Samalle kantajalle lähetetään ilmoitus toimituksesta sekä kuitti maksutapahtumasta.

Kuitti on yleensä kooltaan 8 x 12 cm, sen yläosassa on tuomioistuimen nimi ja osoite ja alaosassa maksettu summa, maksupäivä ja maksuaika.

Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanRajat ylittävät korvausvaatimukset Euroopan unionissa

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Pohjois-Irlanti

Menettely on toistaiseksi maksuton.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Skotlanti

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaisiin maksamismääräyksiin liittyvistä oikeudenkäyntimaksuista Skotlannissa säädetään seuraavissa säädöksissä:

 • Sheriff Court Fees Order 2018, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä Sheriff Court Fees Amendment Order 2018.

Liitteessä 2 olevan II osan 6 kappaletta sovelletaan eurooppalaisiin maksamismääräyksiin 1. huhtikuuta 2019 alkaen.

Liitteessä 3 olevan II osan 6 kappaletta sovelletaan eurooppalaisiin maksamismääräyksiin 1. huhtikuuta 2020 alkaen.

Maksuja ei voi suorittaa sähköisesti.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemisesta tuomioistuimeltaEU:nasetuksen 1896/2006 lomakkeella A peritään maksu, joka kattaa kaikki oikeudenkäyntikustannukset.

Yleensä ei tarvitse käyttää asianajajaa, eikä oikeudenkäyntimaksu kata asianajajien palkkioita tai asiakirjojen toimittamista vastaajalle.

Vastineen antamisesta lomakkeella F ei peritä maksua.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Tuomioistuin perii eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemisesta 129 punnan maksun.

Säädöksen Sheriff Court Fees Order 2018 (Scottish Statutory Instrument 2018/81, sellaisena kuin se on muutettuna) 8 §:n mukaan osapuoli voi saada vapautuksen maksusta, jos hän on oikeutettu tiettyihin valtion etuuksiin tai oikeusapuun.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Säädöksen Sheriff Court Fees Order 2018 (Scottish Statutory Instrument) 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 kappaleen mukaisesti tuomioistuin ei hyväksy hakemusta eikä sen tarvitse ryhtyä toimiin, jos maksuja ei suoriteta.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Oikeudenkäyntikulujen maksutavat:

 • Sekit – vastaanottajana ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
 • Pankkikortti ja luottokortti – tarkista, mitkä korttityypit kyseinen tuomioistuin hyväksyy ja onko maksu mahdollista suorittaa puhelimitse.
 • Postiosoitus – vastaanottajana ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
 • Käteinen – käteismaksua ei suositella, jos maksu suoritetaan postitse.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuin hyväksyy EU:n asetuksen 1896/2006 lomakkeessa A lueteltujen hakemusasiakirjojen toimittamisen maksun yhteydessä. Asiakirjat ja maksu on toimitettava tai lähetettävä tuomioistuimelle samanaikaisesti. Tämän jälkeen tuomioistuin antaa tai lähettää lomakkeen B, C, D tai E. Mitään todisteita maksusta ei vaadita.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.