Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Oikeudenkäyntikuluja säännellään asiasta annetulla lailla (Zakon o sudskim pristojbama), joka sisältää hinnaston. Laki on julkaistu Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) numeroissa 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 ja 157/2013.

Lain 6 §:n mukaan oikeudenkäyntikulut maksetaan leimaveroilla. Yli 100 kunan suuruiset oikeudenkäyntikulut on maksettava käteisellä.

Mitä maksuja peritään?

Oikeudenkäyntikuluja peritään kaikissa siviilioikeudellisissa menettelyissä oikeudenkäyntikuluista annetun lain 16 §:n mukaisesti. Maksuista on vapautettu seuraavat:

 1. valtio ja sen hallintoelimet,
 2. viranomaistehtäviä hoitavat henkilöt ja elimet,
 3. työntekijät ja työnantajat työriidoissa ja virkamiehet hallinnollisissa riita-asioissa, jotka koskevat virkasuhteeseen perustuvien oikeuksien käyttöä,
 4. työntekijät hallinnollisissa riita-asioissa, jotka koskevat konkurssia edeltävää menettelyä,
 5. Kroatian itsenäisyyssodassa vammautuneet, joilla on asiasta kirjallinen todistus,
 6. Kroatian itsenäisyyssodassa kaatuneiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden sotilaiden puolisot, lapset ja vanhemmat, joilla on asiasta kirjallinen todistus,
 7. Kroatian itsenäisyyssodassa kaatuneiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden puolisot, lapset ja vanhemmat, joilla on asiasta kirjallinen todistus,
 8. maan sisäiset ja muut pakolaiset sekä paluumuuttajat, joilla on asiasta kirjallinen todistus,
 9. toimeentulotukea saavat,
 10. humanitaariset järjestöt ja järjestöt, jotka huolehtivat vammaisista sekä humanitaarisissa tehtävissä kuolleiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden perheistä,
 11. lapset, jotka ovat asianomaisia elatusapua koskevassa tai elatusapuoikeuteen perustuvia vaateita koskevassa menettelyssä,
 12. kantajat oikeudenkäynnissä, joka koskee äitiyden tai isyyden tunnustamista tai avioliiton ulkopuolella tapahtuneesta raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneita kuluja,
 13. osapuolet, jotka hakevat oikeuskelpoisuutensa palauttamista,
 14. alaikäiset, jotka anovat oikeuskelpoisuutta sillä perusteella, että heistä on tullut vanhempia,
 15. osapuolet menettelyssä, joka koskee lapsen huoltajuutta tai lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa,
 16. kantajat riita-asiassa, joka koskee pakolliseen eläkevakuutukseen tai yleiseen sairausvakuutukseen perustuvia oikeuksia, työlainsäädäntöön perustuvia työttömien oikeuksia tai sosiaaliturvaoikeuksia,
 17. kantajat eli hakijat menettelyssä, joka koskee perustuslaissa taattujen ihmisoikeuksien ja vapauksien suojelua yksittäisiltä lopullisilta päätöksiltä tai suojelua laittomilta toimilta,
 18. kantajat riita-asiassa, jossa haetaan korvausta ympäristön pilaantumisesta,
 19. ammattiyhdistykset ja -liitot siviilioikeudellisessa menettelyssä, jossa luottamusmiehen erottamiselle haetaan tuomioistuimen hyväksyntää, ja työehtosopimusriidoissa sekä ammattiliittojen edustajat siviilioikeudellisessa menettelyssä, kun ne toimivat työntekijäneuvoston nimissä.

Vieras valtio on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista, jos asiasta on tehty kansainvälinen sopimus tai vastavuoroisuuden perusteella.

Jos mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa ehdoissa on jotain epäselvää, tuomioistuin pyytää oikeusministeriöltä selvitystä.

Pykälän 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan sosiaaliturvasta vastaavan ministerin nimeämiin humanitaarisiin järjestöihin.

Pykälän 1 momenttia ei sovelleta kuntien ja kaupunkien hallintoelimiin, paitsi jos niille on erityislain nojalla siirretty viranomaistehtäviä.

Eurooppalaisissa maksamismääräysmenettelyissä peritään seuraavat maksut:

 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva ehdotus – kantaja maksaa,
 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva päätös – kantaja maksaa,
 • eurooppalaista maksamismääräystä koskeva kantelu – vastaaja maksaa.

Riita-asioissa peritään seuraavat maksut:

 • tuomio – kantaja maksaa,
 • valitus – valituksentekijä maksaa,
 • vastaus valitukseen – vastauksen esittäjä maksaa (vastaaminen on vapaaehtoista),
 • ylimääräinen oikeussuojakeino – toisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöstä voi vaatia uudelleen käsiteltäväksi, jos riitautettu määrä on yli 200 000 kunaa,
 • oikeudenkäyntikulut lankeavat uudelleen käsittelyä vaativan henkilön ja siihen vastaavan henkilön maksettaviksi (vastaaminen on vapaaehtoista).

Minkäsuuruisia maksut ovat?

II. Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan ehdotuksen, eurooppalaista maksamismääräystä koskevan päätöksen sekä valitukseen tai uudelleenkäsittelyyn annetun vastauksen tapauksessa on maksettava puolet I kohdassa tarkoitetuista maksuista.

III. Tuomiosta tehdyn valituksen ja uudelleenkäsittelyn tapauksessa I kohdassa tarkoitetut maksut on maksettava kaksinkertaisina.

IV. Jos oikeudenkäynnissä päästään sovintoratkaisuun, oikeudenkäyntimaksuja ei tule maksettavaksi.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Oikeudenkäyntikulut ovat perintäkelpoisia; jos niitä ei makseta välittömästi, maksettavaksi tulee ylimääräinen 100 kunan maksu.

Oikeudenkäyntikuluja koskevan lain 39 §:n mukaan tuomioistuin antaa osapuolelle ensin muistutuksen siitä, että oikeudenkäyntikulut on maksettava kolmen päivän kuluessa. Jos maksua ei suoriteta, osapuolelle lähetetään tuomioistuimen päätös maksettavista oikeudenkäyntikuluista ja 100 kunan ylimääräisestä maksusta.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Kaikki 100 kunaa suuremmat oikeudenkäyntikulut maksetaan valtiovarainministeriön tilille. Maksun voi suorittaa pankissa tai postissa.

Oikeudenkäyntikuluja ulkomailta käsin maksettaessa tarvitaan seuraavat tiedot:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tilinumero: 1001005-1863000160

Koodi: HR64

Viitenumero: 5045-20735-henkilötunnus (tai muu maksajan tunnistenumero)

Maksun saaja: Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

Viestikentässä on mainittava asian numero, selitys maksusta (esim. oikeudenkäyntimaksu eurooppalaista maksamismääräystä koskevasta ehdotuksesta) sekä summa.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu, maksutodiste on lähetettävä asianomaiseen tuomioistuimeen ja mainittava asian numero (jos tiedossa). Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskevaa hakemusta jätettäessä maksutodiste on liitettävä hakemukseen.

Osapuolet toimittavat asiakirjat tuomioistuimeen yleensä postitse joko kirjattuna tai tavanomaisena lähetyksenä.

I. Kanteen, vastakanteen, tuomion tai maksusta kieltäytymisen tapauksessa on maksettava riidanalaiseen määrään suhteutettu oikeudenkäyntimaksu (joka lasketaan ainoastaan pääasian osalta ilman korkoja ja kuluja) seuraavasti:

Suurempi kuin

Enintään kunaa

Kunaa

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

Yli 15 000 kunan suuruisista määristä peritään 500 kunan maksu plus 1 prosentti 15 000 kunaa ylittävästä osuudesta, mutta enintään 5 000 kunaa.

Päivitetty viimeksi: 08/12/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme