Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Tsiviilkohtusse pöördumisega ( saisine du juge civil) ei kaasne muid kindaksmääratud kulusid kui kohtutäituri tasud ja advokaaditasud. Põhimõtteliselt  muid kulusid tsiviilkohtu tasandil ei teki. Pärast kohtuotsuse tegemist võivad tekkida kulud seoses otsuse täitmisega ja kohtuvaidluse võitnud poole taotlusel.
Viimati uuendatud: 20/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.