Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Kui eraisik või teda esindav advokaat esitab kohtule Euroopa maksekäsu avalduse (määruse (EÜ) nr 1896/2006 vorm A), peab ta tasuma asjaomase riigisiseses õiguses sätestatud kohtulõivu. Kui avalduse esitab avaldaja isiklikult, ilma et teda esindaks advokaat, on ta vabastatud advokaaditasude ettetasumisest (vt määruse põhjendus 26). Kui avaldus võetakse vastu ja tehakse Euroopa maksekäsk (määruse vorm E) ning kui seejärel ei esitata ühtegi vastuväidet ja maksekäsk tunnistatakse täidetavaks (vorm G), saab avaldaja täitedokumendi ja peab maksma selle kinnitatud ärakirja eest riigilõivu (télos apográfou) olenevalt nõude liigist (vastavalt tempelmaksuseadustikule (Kódika Telón Chartosímou)).

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Vormi A esitamisel tuleb tasuda tempelmaks (télos chartosímou – pitseri kandmine avaldusele, vt tempelmaksuseadustik) ning kohtu tempelmaks (télos dikastikoú ensímou – tuleb osta kohtupitser või esitada maksuametilt (DOY) saadav B-kviitung, mis tuleb lisada kohtuasja toimikule; vt seadus 3978/1912, mida on muudetud seaduse 4093/2012 artikliga 63I(IC1): 0,8% nõutavast summast, millele lisanduvad maksulaadsed lõivud (eisforés ypér tritón)).

Kui palju pean maksma?

Kohtulõiv arvutatakse summa alusel, mille kohta taotletakse maksekäsku kooskõlas eespool nimetatud õigusaktidega.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohus jätab Euroopa maksekäsu avalduse või täidetavaks tunnistatud Euroopa maksekäsu täitmisele pööramise taotluse läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Need saab tasuda ainult isiklikult kohtule, kellele esitatakse vorm A või millelt taotletakse vormi G alusel täitedokumenti. Praegu ei ole võimalik kohtulõivu elektrooniliselt tasuda.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Esitage avaldus pädevale kohtule.

Viimati uuendatud: 31/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta