Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Horvaatia Vabariigis on kohtukulud reguleeritud kohtukulusid käsitleva seadusega (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne Narodne novine (NN) nr 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 ja 157/2013), mis sisaldab kohtukulude tariifistikku.

Vastavalt kohtukulusid käsitleva seaduse artiklile 6 tuleb kohtukulude tariifistiku kohaste tasude maksmiseks kasutada Horvaatia Vabariigi poolt välja antud maksumärke. Kui makstav tasu on suurem kui 100 Horvaatia kuna, tuleb tasu maksta üksnes sularahas.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtukulud kaasnevad kõigi tsiviilkohtumenetlustega ja neid tasutakse kohtukulusid käsitleva seaduse artikli 16 alusel. Kohtukulude tasumisest on vabastatud järgmised isikud:

1)      Horvaatia Vabariik ja valitsusasutused;

2)      isikud ja asutused, kes teostavad oma ülesannete täitmisel avalikku võimu;

3)      töölised ja töötajad seoses tööõigust käsitlevate vaidlustega ning ametnikud haldusvaidlustes, mis on seotud nende töösuhetest tulenevate õiguste kasutamisega;

4)      töölised haldusvaidlustes, mis tulenevad pankrotieelsest kokkuleppest;

5)      Horvaatia iseseisvussõja veteranid, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;

6)      Horvaatia iseseisvussõjas surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud sõdurite abikaasad, lapsed ja vanemad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;

7)      Horvaatia iseseisvussõjas surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud isikute abikaasad, lapsed ja vanemad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;

8)      pagulased, põgenikud ja tagasipöördujad, kelle staatus peab olema tõendatud asjakohaste dokumentidega;

9)      toimetulekutoetust saavad isikud;

10)  humanitaarabiorganisatsioonid ning organisatsioonid, kes tegelevad puudega inimeste kaitsmise ning humanitaarabi osutamise ajal surma saanud, kadunuks jäänud või vangistatud isikute perekondade kaitsmisega;

11)  lapsed, kes on menetlusosalised ülalpidamist või sellest õigusest tulenevaid nõudeid käsitlevates menetlustes;

12)  hagejad kohtumenetlustes, mis käsitlevad emaduse ja isaduse tunnustamist ning kulusid, mida kanti seoses raseduse ja sünnitusega väljaspool abielu;

13)  isikud, kes taotlevad õigusvõime taastamist;

14)  alaealised, kes taotlevad luba õigusvõime saamiseks tulenevalt asjaolust, et neist on saanud vanemad;

15)  menetlusosalised, kes taotlevad lapse üleandmist ja lapse suhtlusõigust käsitleva otsuse täitmist;

16)  hagejad vaidlustes, mis käsitlevad õigusi, mis tulenevad kohustuslikust pensionikindlustusest ja üldisest ravikindlustusest, töötu õigusi vastavalt tööõigusnormidele ja sotsiaalhoolekandeõigusi;

17)  hagejad põhiseadusega tagatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisega seotud menetlustes, mis on algatatud seoses lõplike üksikaktidega või kaitseks ebaseadusliku tegevuse eest;

18)  hagejad keskkonnareostuse eest hüvitise maksmist käsitlevates vaidlustes;

19)  ametiühingud ja nende ühendused tsiviilkohtumenetlustes, mille eesmärk on saada kohtult heakskiit seoses asendamisega, ja kollektiivsetes töövaidlustes ning ametiühingu esindajad tsiviilkohtumenetlustes, kui nad täidavad tööliste nõukogu volitusi.

Välisriik on vabastatud kohtukulude tasumisest, kui nii on sätestatud välislepingus või kui on täidetud vastastikkust käsitlevad tingimused.

Kõnealuse artikli lõikes 2 osutatud tingimuste täitmisega seotud kahtluse korral taotleb kohus justiitsministrilt selgitust.

Selle artikli lõike 1 punkti 10 kohaldatakse nende humanitaarabiorganisatsioonide suhtes, mille on kindlaks määranud sotsiaalhoolekande eest vastutav minister.

Kõnealuse artikli lõiget 1 ei kohaldata kohalike omavalitsuste ja linnade asutuste suhtes, välja arvatud juhul, kui eriõigusnormide kohaselt on avaliku võimu teostamine neile üle antud.

Euroopa maksekäsumenetluse raames tuleb kohtukulud tasuda järgmiselt:

  • seoses Euroopa maksekäsu ettepanekuga – maksab hageja;
  • seoses Euroopa maksekäsu otsusega – maksab hageja;
  • seoses Euroopa maksekäsu peale kaebuse esitamisega – maksab kostja;

ning kui menetlust jätkatakse kohtus:

  • seoses kohtuotsuse tegemisega – maksab hageja;
  • seoses apellatsiooni esitamisega – maksab apellant;
  • seoses apellatsioonile vastamisega – maksab apellatsioonile vastaja (vastamine on vabatahtlik);
  • seoses erakorralise õiguskaitsevahendiga – teise astme kohtu otsuse läbivaatamine on lubatud, kui hagi summa on üle 200 000,00 Horvaatia kuna;
  • kohtukulud tasub läbivaatamist taotlev isik ja läbivaatamistaotlusele vastav isik (vastamine on vabatahtlik).

Kui palju pean maksma?

II. Euroopa maksekäsu ettepanekuga, Euroopa maksekäsu otsusega ja apellatsioonile või läbivaatamistaotlusele vastamisega seoses tuleb maksta pool I punktis osutatud tasudest.

III. Kohtuotsuse peale apellatsiooni esitamise või kohtuotsuse läbivaatamisega seoses tuleb I punktis osutatud kohtukulud tasuda kahekordselt.

IV. Kohtukulusid ei tule tasuda, kui kohtumenetluse käigus saavutatakse kohtulik kokkulepe.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtukulud nõutakse sisse täitemenetluse raames ja juhul, kui neid ei tasuta viivitamata, lisandub 100,00 Horvaatia kuna suurune täiendav tasu.

Kohtukulusid käsitleva seaduse artikli 39 kohaselt peab kohus esmalt väljastama menetluse poolele meeldetuletuse seoses kohustusega tasuda kohtukulud kolme päeva jooksul. Kui pool eirab seda meeldetuletust, võtab kohus vastu kohtukulusid käsitleva otsuse ja näeb ette 100 Horvaatia kuna suuruse täiendava tasu maksmise kohustuse.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Üle 100 Horvaatia kuna suurused kohtukulud tuleb tasuda riigieelarvesse mis tahes panga või postkontori kaudu, kandes raha Horvaatia Vabariigi riigikassa kontole.

Välisriigist kohtukulude tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida järgmine teave:

SWIFT-kood: NBHRHR2X;

IBAN: HR1210010051863000160;

arvelduskonto: 1001005-1863000160;

mudel: HR64;

viitenumber: 5045-20735-isikukood (või muu maksja identifitseerimist võimaldav number);

makse saaja: Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium (Zagrebi kaubanduskohtu nimel).

Makse selgitusse tuleks märkida, millise kohtuasjaga seoses makse tehakse (toimiku number ja makse selgitus, nt kohtukulud Euroopa maksekäsu väljastamise ettepaneku eest).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse tegemist tuleb seda tõendav dokument saata kohtule, kes menetleb kohtuasja, millega seoses kohtukulud tasuti. Makse tegemist tõendavale dokumendile tuleb lisada viide menetletava kohtuasja numbrile (kui see on teada) või kui esitatakse avaldus Euroopa maksekäsu väljastamiseks, tuleb makse tegemist tõendav dokument lisada avaldusele.

Pooled esitavad dokumendid kohtule üldjuhul posti teel (täht- või tavasaadetisena).

I. Hagi, vastuhagi, kohtuotsuse ja maksekäsule esitatud vastuväitega seoses tuleb tasuda kohtukulud, mis arvutatakse hagi summa alusel (arvesse võetakse üksnes põhisumma ilma viiviste ja kuludeta) järgmiselt:

Hagi summa üle (Horvaatia kuna)

Hagi summa kuni (Horvaatia kuna)

Kohtukulud (Horvaatia kuna)

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Kui hagi summa on üle 15 000,00 Horvaatia kuna, tuleb kohtukuludena tasuda 500,00 Horvaatia kuna, millele lisandub 1% summast, mis ületab 15 000,00 Horvaatia kuna, kuid mitte rohkem kui 5 000,00 kuna.

Viimati uuendatud: 08/12/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.