Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Εισαγωγή

Ποια τέλη εφαρμόζονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί εάν δεν καταβάλω εγκαίρως τα δικαστικά τέλη;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο διαδικασιών ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που κινήθηκαν στην Ουγγαρία, πρέπει να καταβάλλεται τέλος για τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής διαδικασίας για την εκτέλεση μη αμφισβητούμενης χρηματικής αξίωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, το ποσό της οποίας καθορίζεται με τον νόμο L του 2009 σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής και το διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 14/1991, της 26ης Νοεμβρίου 1991, σχετικά με τα τέλη συμβολαιογράφου. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, κατά την έναρξη της διαδικασίας πρέπει να καταβάλλεται συμβολαιογραφικό τέλος ίσο με το 3 % της αξίας της αξίωσης. Ο/Η αιτών/-ούσα μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει την πληρωμή είτε τοις μετρητοίς, είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα στο γραφείο του συμβολαιογράφου, είτε με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του συμβολαιογράφου, είτε με ταχυδρομική εντολή.

Ποια τέλη εφαρμόζονται;

Όταν κινείται η διαδικασία, πρέπει να καταβάλλεται συμβολαιογραφικό τέλος.

Πόσο θα πληρώσω;

Το ποσό του συμβολαιογραφικού τέλους ανέρχεται στο 3 % του ποσού της οικονομικής αξίωσης, εξαιρουμένων των επιβαρύνσεων (τόκος, κόστος)· για περισσότερες αξιώσεις, η συμβολαιογραφική αμοιβή ανέρχεται στο 3 % του αθροίσματος των ποσών, αλλά σε τουλάχιστον 5 000 HUF και όχι πάνω από 300 000 HUF. Εάν στη διαδικασία εμπλέκονται περισσότερα από πέντε πρόσωπα, το ελάχιστο τέλος ανέρχεται σε 1 000 HUF πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των μερών. Εάν η οικονομική αξίωση εκφράζεται σε νόμισμα άλλο από το HUF, το τέλος πρέπει να καταβάλλεται για το ισοδύναμο σε HUF της αξίωσης υπολογιζόμενο βάσει της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας της κεντρικής τράπεζας για την ημέρα κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Τι θα συμβεί εάν δεν καταβάλω εγκαίρως τα δικαστικά τέλη;

Εάν ο/η αιτών/-ούσα δεν καταβάλει το συμβολαιογραφικό τέλος κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο/η συμβολαιογράφος ζητεί από τον/την αιτούντα/-ούσα την καταβολή του συμβολαιογραφικού τέλους. Εάν ο/η αιτών/-ούσα δεν συμμορφωθεί με το αίτημα εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ο/η συμβολαιογράφος απορρίπτει την αίτηση.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Ο/Η αιτών/-ούσα μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής του συμβολαιογραφικού τέλους:

  1. μπορεί να καταβάλει το τέλος τοις μετρητοίς στον/στην συμβολαιογράφο.
  2. Μπορεί να προβεί στην πληρωμή με ταχυδρομική εντολή που παρέχεται από τον/την συμβολαιογράφο στον λογαριασμό πληρωμής του/της συμβολαιογράφου σε οποιοδήποτε ταχυδρομείο.
  3. Μπορεί να το καταβάλει με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του/της συμβολαιογράφου.
  4. Εάν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις στο γραφείο του/της συμβολαιογράφου, ο/η αιτών/-ούσα μπορεί να προβεί στην πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;

Εάν το συμβολαιογραφικό τέλος καταβληθεί τοις μετρητοίς ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα στο γραφείο του/της συμβολαιογράφου, ο/η αιτών/-ούσα δεν υποχρεούται να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής.

Εάν ο/η αιτών/-ούσα καταβάλει το συμβολαιογραφικό τέλος μέσω ταχυδρομείου, η απόδειξη πληρωμής πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Εάν ο/η αιτών/-ούσα καταβάλει το συμβολαιογραφικό τέλος με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του/της συμβολαιογράφου, υποχρεούται να επισυνάψει στην αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, ημερήσιο αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή αντίγραφό του, που να αποδεικνύει ότι το ποσό έχει πιστωθεί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.