Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Εισαγωγή

Ποια τέλη ισχύουν;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Τα δικαστικά τέλη στη Δημοκρατία της Κροατίας διέπονται από το νόμο περί δικαστικών τελών (Narodne novine (NN), Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας)  αριθ. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 και 157/2013, όπου υπάρχει κατάλογος των δικαστικών τελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου περί δικαστικών τελών που προβλέπονται στον κατάλογο, τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται με παράβολα που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Κροατίας, και σε μετρητά μόνον όταν ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τέλη άνω των 100 HRK.

Ποια τέλη ισχύουν;

Δικαστικά τέλη καταβάλλονται σε όλες τις αστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου περί δικαστικών τελών. Προβλέπονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

 1. η Δημοκρατία της Κροατίας και τα κυβερνητικά όργανα,
 2. τα πρόσωπα και οι φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία κατά την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων,
 3. οι εργάτες και υπάλληλοι σε εργατικές διαφορές και οι δημόσιοι υπάλληλοι σε διοικητικές διαφορές που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως δημοσίων υπαλλήλων,
 4. οι εργαζόμενοι σε διοικητικές διαφορές που αφορούν τη διαδικασία προπτωχευτικού διακανονισμού,
 5. οι ανάπηροι πολέμου της ανεξαρτησίας της Κροατίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
 6. σύζυγοι, τέκνα και γονείς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν, αγνοούνται και κρατούνται στην κροατικό πόλεμο ανεξαρτησίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
 7. σύζυγοι, τέκνα και γονείς όσων σκοτώθηκαν, αγνοούνται και κρατούνται στην κροατικό πόλεμο ανεξαρτησίας, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
 8. πρόσφυγες, εκτοπισθέντες και επαναπατριζόμενοι, με βάση τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους,
 9. αποδέκτες κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν επίδομα διαβίωσης,
 10. οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμοί που ασχολούνται με την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών των νεκρών, αγνοουμένων και κρατουμένων κατά την εκτέλεση των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων τους,
 11. τέκνα ως διάδικοι σε διαδικασίες διατροφής ή σε διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις που στηρίζονται σε αυτό το δικαίωμα,
 12. ενάγοντες σε δίκες για την αναγνώριση μητρότητας και πατρότητας και δαπανών εγκυμοσύνης και τοκετού εκτός γάμου,
 13. διάδικοι που αιτούνται αποκατάσταση της ικανότητας δικαιοπραξίας,
 14. ανήλικοι που ζητούν άδεια για την απόκτηση της ικανότητας δικαιοπραξίας διότι έχουν καταστεί γονείς,
 15. διάδικοι που συμμετέχουν σε διαδικασίες για την παράδοση τέκνου και για την εφαρμογή της απόφασης σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο,
 16. ενάγοντες σε διαφορές που αφορούν δικαιώματα που απορρέουν από την υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης και γενικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα δικαιώματα των ανέργων σύμφωνα με τους κανονισμούς απασχόλησης και τα δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας,
 17. ενάγοντες, δηλαδή προσφεύγοντες στο πλαίσιο διαδικασιών για την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά οριστικών ατομικών πράξεων, ή για την προστασία από παράνομη πράξη και
 18. ενάγοντες σε διαφορές για αποζημίωση λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος,
 19. σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε αστικές διαδικασίες για συμπληρωματική δικαστική έγκριση και σε συλλογικές εργατικές διαφορές και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων στο πλαίσιο πολιτικών δικών κατά την άσκηση εξουσιών σωματείων επιχειρήσεων.

Οι ξένες χώρες απαλλάσσονται από την καταβολή τελών, εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή συνθήκη ή στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 σημείο 10 του παρόντος άρθρου ισχύουν για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που ορίζονται από τον Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στους φορείς δήμων και πόλεων, εκτός εάν τους έχει ανατεθεί η άσκηση δημόσιας εξουσίας με ειδικό νόμο.

Στις διαδικασίες ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, καταβάλλονται τα ακόλουθα τέλη:

 • για την πρόταση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, πληρώνει ο ενάγων
 • για απόφαση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, πληρώνει ο ενάγων
 • για προσφυγή κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, πληρώνει ο εναγόμενος

αν η διαδικασία μετατραπεί σε δικαστική διαφορά

 • για απόφαση, πληρώνει ο ενάγων
 • για έφεση, πληρώνει ο προσφεύγων
 • για υπόμνημα αντίκρουσης, πληρώνει το πρόσωπο που υποβάλλει το υπόμνημα (η  υποβολή υπομνήματος είναι προαιρετική)
 • έκτακτο ένδικο μέσο — επιτρέπεται η αναθεώρηση απόφασης που εξέδωσε δευτεροβάθμιο δικαστήριο εάν η διαφορά υπερβαίνει το ποσό των 200 000.00 HRK
 • τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται από τον αιτούντα την αναθεώρηση και το άτομο που απαντά στην αναθεώρηση (η απάντηση είναι προαιρετική)

Πόσο θα πληρώσω;

II. Καταβάλλεται το ήμισυ των τελών που αναφέρονται στο σημείο I για πρόταση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, απόφαση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, υπόμνημα αντίκρουσης ή αναθεώρηση.

ΙΙΙ. Καταβάλλεται το διπλάσιο από το ποσό των δικαστικών τελών που αναφέρονται στο σημείο Ι για έφεση κατά της απόφασης ή αναθεώρηση.

IV. Δεν καταβάλλεται δικαστικό τέλος όταν επιτυγχάνεται δικαστικός συμβιβασμός κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών;

Τα δικαστικά τέλη εισπράττονται με αναγκαστική εκτέλεση, και στη συνέχεια, εφόσον δεν καταβληθούν αμέσως, επιβάλλεται επιπλέον επιβάρυνση ύψους 100.00 HRK.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου για τα δικαστικά τέλη, το δικαστήριο πρέπει πρώτα να προειδοποιήσει τον διάδικο για την υποχρέωση καταβολής των τελών εντός τριών ημερών, και αν ο διάδικος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση για πρόσθετη επιβάρυνση 100 HRK επί των τελών.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τα δικαστικά τέλη άνω των 100 HRK καταβάλλονται στον εθνικό προϋπολογισμό μέσω τραπέζης ή ταχυδρομείου, στον λογαριασμό του εθνικού προϋπολογισμού της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Για την καταβολή των δικαστικών τελών από το εξωτερικό πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

SWIFT: NBHRHR2X

ΙΒΑΝ: HR1210010051863000160

Τρέχων λογαριασμός (CC): 1001005-1863000160

Τύπος: HR64

Αριθ. αναφοράς: 5045-20735-Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (ή άλλος αναγνωριστικός αριθμός του πληρωτή)

Δικαιούχος: Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας, εξ ονόματος της Εμποροδικείου του Ζάγκρεμπ

Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει το τέλος για την υπόθεση ________ (αριθμός υπόθεσης, καθώς και περιγραφή της πληρωμής, π.χ. δικαστικά τέλη για την πρόταση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής)

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, η απόδειξη της πληρωμής πρέπει να αποσταλεί στο δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση για την οποία καταβάλλεται το τέλος, αναφέροντας επίσης τον αριθμό της υπόθεσης (εάν είναι γνωστός) ή όταν υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη της τραπεζικής πληρωμής.

Οι διάδικοι εν γένει αποστέλλουν τα έγγραφα στο δικαστήριο ταχυδρομικώς (με συστημένη ή συνήθη αποστολή).

I. Για αγωγή, ανταγωγή, απόφαση και ένσταση για πληρωμή, τα δικαστικά τέλη είναι ανάλογα με το ποσό της διαφοράς (υπολογίζεται μόνο για το ποσό της κύριας προσφυγής χωρίς τόκους και έξοδα), ως εξής:

άνω των... HRK

έως... HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Καταβάλλεται τέλος 500,00 HRK για ποσά άνω των 15 000,00 HRK και 1% της διαφοράς άνω των 15 000.00 HRK, αλλά όχι περισσότερο από 5 000.00 HRK.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο