Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αμοιβές στον χώρο των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων της Αυστρίας, η αμοιβή που πρέπει να καταβάλει ο εντολέας στον δικηγόρο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του μπορεί γενικά να καθοριστεί με ελεύθερη συμφωνία.

Η αμοιβή μπορεί να προσδιορίζεται με βάση την ωριαία απασχόληση ή να συμφωνηθεί κατ’ αποκοπή. Στην περίπτωση της κατ’ αποκοπή αμοιβής δεν χρεώνονται οι επιμέρους υπηρεσίες και ο χρόνος που δαπανήθηκε. Αν δεν έγινε ρητή συμφωνία, θεωρείται ότι συμφωνήθηκε εύλογη αμοιβή με βάση τον πίνακα τελών στον νόμο για τις αμοιβές των δικηγόρων (Rechtsanwaltstarifgesetz) και τα γενικά κριτήρια για τις αμοιβές δικηγόρων (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte).

Στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον νόμο για τις αμοιβές των δικηγόρων προβλέπεται ότι το δικαστήριο στην πολιτική δίκη πρέπει να προσδιορίσει στην απόφαση για τα έξοδα το ποσοστό των εξόδων που πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος στον νικήσαντα διάδικο. Τα έξοδα υπολογίζονται με βάση την αξία της διαφοράς και τη διάρκεια και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στην ποινική δίκη όλα τα πρόσωπα (κατηγορούμενος / πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η αξιόποινη πράξη, εγκαλών, πολιτικώς ενάγων) που έχουν αναθέσει την εκπροσώπησή τους σε δικηγόρο, φέρουν γενικά τα αντίστοιχα έξοδα. Το ίδιο ισχύει επίσης κατά τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή του ευεργετήματος της πενίας. Συχνά το κόστος διαφέρει ανάλογα με το δικαστήριο και τη σύνθεση του τμήματος του δικαστηρίου (π.χ. ειρηνοδικείο, μονομελές πρωτοδικείο, μεικτό ορκωτό δικαστήριο, δικαστήριο ενόρκων).

Δικαστικοί επιμελητές

Η αμοιβή που καταβάλλεται στον δικαστικό επιμελητή για την υπηρεσία του καθορίζεται στον νόμο για τα έξοδα εκτέλεσης (Vollzugsgebührengesetz). Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει την καταβολή τέλους εκτέλεσης το οποίο πρέπει να καταβάλει ο επισπεύδων πιστωτής κατά την υποβολή της αίτησης αναγκαστικής εκτέλεσης μαζί με το κατ’ αποκοπή τέλος που προβλέπεται στον νόμο για τα δικαστικά τέλη (Gerichtsgebührengesetz, GGG).

Τα τέλη εκτέλεσης (άρθρο § 2 του νόμου για τα τέλη εκτέλεσης) αποτελούν μέρος των εξόδων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατόπιν αιτήματος του πιστωτή το δικαστήριο μπορεί, στην απόφαση για τα έξοδα, να αποφασίσει ότι τα τέλη εκτέλεσης καταβάλλονται από τον οφειλέτη.

Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται επίσης αμοιβή για την είσπραξη χρημάτων. Η εν λόγω αμοιβή μπορεί να αφαιρεθεί από το εισπραχθέν ποσό (άρθρο § 11 του νόμου για τα έξοδα εκτέλεσης).

Έξοδα

Έξοδα στην πολιτική δίκη

Έξοδα των διαδίκων στην πολιτική δίκη

Τα δικαστικά έξοδα τα οποία πρέπει να καταβάλλονται για την ενασχόληση του δικαστηρίου με την υπόθεση υπολογίζονται είτε ως κατ’ αποκοπή έξοδα (πάγια τέλη) είτε ως τέλη σε ποσοστό επί τοις εκατό (επί τοις χιλίοις) (ποσοστό της βάσης αποτίμησης). Το ύψος τους εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης, από την αξία της διαφοράς (η οποία καθορίζεται με βάση το ύψος της αποτιμηθείσας σε χρήμα αξίωσης) και τον αριθμό των διαδίκων. Αν οι διάδικοι είναι περισσότεροι από δύο, το ποσό μπορεί να προσαυξηθεί εξ αυτού του λόγου σύμφωνα με το άρθρο 1 § 19α του GGG (η προσαύξηση κυμαίνεται από 10 % έως  50%).

Πότε πρέπει να καταβάλλονται τα έξοδα στην πολιτική δίκη;

Στην πολιτική δίκη σε πρώτο βαθμό τα κατ’ αποκοπή τέλη πρέπει να καταβάλλονται με την κατάθεση της αγωγής. Το τέλος καταβάλλεται άπαξ —ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας σε αυτόν τον βαθμό—  έστω και εάν η αγωγή περιλαμβάνει περισσότερες από μία απαιτήσεις ή στρέφεται κατά περισσότερων προσώπων. Το κατ’ αποκοπή τέλος καλύπτει το σύνολο της πρωτοβάθμιας δίκης. Εάν το αίτημα της αγωγής επεκταθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενδέχεται να ανακύψουν πρόσθετα τέλη. Τα τέλη αυτά πρέπει να καταβάλλονται με την κατάθεση των δικογράφων. Εάν το αίτημα της αγωγής επεκταθεί κατά τη διάρκεια προφορικής διαδικασίας, τα τέλη οφείλονται με την έναρξη καταχώρισης στο πρωτόκολλο. Στον δεύτερο και τρίτο βαθμό τα τέλη καταβάλλονται με την κατάθεση του δικογράφου του ένδικου μέσου (άρθρο 1 § 2 σημείο 1 του GGG). Κατ’ εξαίρεση, σε διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας ορισμένες φορές πρέπει να καταβάλλεται ένα τέλος απόφασης αντί του τέλους της αγωγής.

Έξοδα στην ποινική δίκη

Έξοδα των διαδίκων στην ποινική δίκη

Μόνο στην περίπτωση έγκλησης επιβάλλεται τέλος σύμφωνα με τον πίνακα τελών 13 του GGG.

Πότε πρέπει να καταβάλλονται τα έξοδα στην ποινική δίκη;

Τα πάγια τέλη πρέπει να καταβάλλονται κατά την έναρξη της δίκης καθώς και κατά την κατάθεση του δικογράφου του ένδικου μέσου.

Έξοδα σε δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Έξοδα των διαδίκων σε δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Σύμφωνα με το άρθρο § 17a σημείο 1 του νόμου για το Συνταγματικό Δικαστήριο (Verfassungsgerichtshofgesetz, VfGG), τα τέλη ανέρχονται σε 220 EUR.

Πότε πρέπει να καταβάλλονται τα έξοδα σε δίκη ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου;

Τα πάγια τέλη πρέπει να καταβάλλονται κατά την έναρξη της δίκης.

Υποχρεώσεις ενημέρωσης των δικηγόρων / νομικών παραστατών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαδίκων

Γενικά ο δικηγόρος υποχρεούται να ενημερώνει τους εντολείς του για τον τρόπο υπολογισμού των εξόδων και για τα έξοδα με τα οποία αναμένεται να επιβαρυνθούν. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο IX § 50 σημείο 2 των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και την εποπτεία των υποχρεώσεων των δικηγόρων (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts, RL-BA) συνιστά στους δικηγόρους, κατά την αποδοχή νέας εντολής, να ενημερώνουν τους εντολείς τους σχετικά με τη βάση υπολογισμού της αμοιβής τους και το δικαίωμά τους για ενδιάμεση εκκαθάριση. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί κατ’ αποκοπή αμοιβή, ο εντολέας δικαιούται να ζητεί, σε εύλογα χρονικά διαστήματα, ενδιάμεση εκκαθάριση ή ενδιάμεση εκτίμηση των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί ή του χρόνου που δαπανήθηκε για τον σκοπό αυτό έως εκείνη τη στιγμή (όταν έχει συμφωνηθεί χρονοχρέωση). Ομοίως, πριν από την ανάθεση της εντολής στον δικηγόρο, θα πρέπει επίσης να συνάπτεται συμφωνία για την έναρξη και τη συχνότητα των ενδιάμεσων εκκαθαρίσεων.

Προσδιορισμός των εξόδων — Νομικές βάσεις

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για τον προσδιορισμό των εξόδων στην Αυστρία;

Οι νομοθετικές διατάξεις για την επιστροφή των εξόδων στις πολιτικές δίκες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών υποθέσεων) προβλέπονται στα άρθρα §§ 40–55 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ZPO). Όσον αφορά τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (επομένως, για παράδειγμα, όσον αφορά δίκες σε οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως για συναινετικά διαζύγια ή διαφορές που αφορούν τη γονική μέριμνα, το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας και τη διατροφή) ισχύουν άλλες διατάξεις για την επιστροφή των εξόδων. Οι γενικές διατάξεις προβλέπονται στο άρθρο § 78 του νόμου για την εκούσια δικαιοδοσία (AußStrG). Εξαιρέσεις ισχύουν, μεταξύ άλλων, σε δίκες που αφορούν το δικαίωμα γονικής μέριμνας, το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας ή αξιώσεις διατροφής ανήλικων τέκνων. Τα έξοδα της ποινικής δίκης προβλέπονται στα άρθρα §§ 380-395 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (StPO). Τα δικαστικά τέλη (κατ’ αποκοπή τέλη) προβλέπονται στον νόμο για τα δικαστικά τέλη (GGG).

Στην αρχική σελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αυστρίας (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) είναι διαθέσιμο φυλλάδιο στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι δικηγορικές αμοιβές. Γενικές πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην αρχική σελίδα του ιστότοπου HELP-Amtshelfer für Österreich (HELP - Υπηρεσίες αρωγής της Αυστρίας) μέσω του συνδέσμου: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren (Η ζωή στην Αυστρία > Αστικό δίκαιο > Πολιτική δίκη).

Ο ιστότοπος HELP-Amtshelfer für Österreich περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τα δικαστικά τέλη. Τα κείμενα των νόμων (νόμος για τα δικαστικά τέλη, πίνακες τελών) είναι διαθέσιμα δωρεάν μέσω του συνδέσμου Rechtsinformationssystem des Bundes (σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας) στην αρχική σελίδα της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας (Bundeskanzleramt).

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για τον προσδιορισμό των εξόδων στην Αυστρία;

Στη γερμανική.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση/διαιτησία;

Σε ειδικό ιστότοπο είναι διαθέσιμος κατάλογος διαμεσολαβητών που τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα της διαμεσολάβησης.

Όσον αφορά την αποκαταστατική δικαιοσύνη στις ποινικές δίκες, στην αρχική σελίδα του ιστότοπου NEUSTART είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον ποινικό διακανονισμό (διαμεσολάβηση μεταξύ κατηγορουμένου και θύματος) (και στα αγγλικά).

Πού μπορώ να βρω επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά έξοδα;

Πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τα δικαστικά έξοδα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το αυστριακό νομικό σύστημα, τα έξοδα και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Die österreichische Justiz (Η αυστριακή δικαιοσύνη) και στον ιστότοπο HELP - Amtshelfer für Österreich (HELP - Υπηρεσίες αρωγής της Αυστρίας), ο οποίος παρέχει φιλικές προς τον αναγνώστη πληροφορίες.

Στο σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται τα κείμενα των εξής νόμων:

 • νόμος για τα δικαστικά τέλη (Gerichtsgebührengesetz, GGG)
 • νόμος για την αξίωση καταβολής των τελών (Gebührenanspruchsgesetz, GebAG)
 • κώδικας δικηγόρων (Rechtsanwaltsordnung, RAO)
 • νόμος για τις αμοιβές των δικηγόρων (Rechtsanwaltstarifgesetz, RATG)

Το κείμενο των γενικών κριτήριων για τις αμοιβές (AHK) είναι διαθέσιμο μέσω της πύλης του Δικηγορικού Συλλόγου Αυστρίας.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη μέση διάρκεια των διάφορων δικών;

Για τον σκοπό αυτό, απευθυνθείτε απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το μέσο συνολικό κόστος των διαφόρων δικών;

Τα δικαστικά τέλη που καταβάλλονται για κάθε είδος δίκης καθορίζονται εκ των προτέρων (νόμος για τα δικαστικά τέλη). Μπορεί να μεταβληθούν με βάση την υψηλότερη ή χαμηλότερη αξία της διαφοράς. Στην πολιτική δίκη τα δικαστικά τέλη και τα έξοδα (έξοδα δικηγόρων, αμοιβές πραγματογνωμόνων και διερμηνέων ή μεταφραστών) που πρέπει να καταβληθούν από τον ηττηθέντα στον νικήσαντα διάδικο καθορίζονται από το δικαστήριο στην απόφαση για τα έξοδα. Η απόφαση αυτή βασίζεται στον νόμο για τις δικηγορικές αμοιβές (Rechtsanwaltstarifgesetz) (όσον αφορά τις αμοιβές των δικηγόρων) και στον νόμο για την αξίωση καταβολής των τελών (Gebührenanspruchsgesetz) (όσον αφορά τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και των διερμηνέων ή μεταφραστών). Τα εν λόγω έξοδα εξαρτώνται κυρίως από το ύψος των σχετικών δαπανών και τον χρόνο που διατέθηκε. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατός ο εκ των προτέρων καθορισμός του ακριβούς ποσού. Η αμοιβή του δικηγόρου που πρέπει να καταβληθεί από τον εντολέα ορίζεται με ελεύθερη συμφωνία.

Φόρος κύκλου εργασιών

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τον φόρο κύκλου εργασιών; Ποιο είναι το ύψος των συντελεστών;

Οι υπηρεσίες δικηγόρου υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών. Στην Αυστρία ανέρχεται σε 20%. Όπως και οι υπόλοιπες δαπάνες, ο φόρος κύκλου εργασιών πρέπει να καταβάλλεται ξεχωριστά στον δικηγόρο σύμφωνα με το άρθρο § 16 του νόμου για τις αμοιβές των δικηγόρων και το άρθρο § 17 των γενικών κριτηρίων για τις αμοιβές. Ο φόρος κύκλου εργασιών δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες τελών του νόμου για τις αμοιβές των δικηγόρων και στα γενικά κριτήρια για τις αμοιβές.

Ευεργέτημα πενίας

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος στις αστικές υποθέσεις

Το ευεργέτημα της πενίας δεν συνδέεται με εκ του νόμου καθορισμένα όρια εισοδήματος. Σε αστικές υποθέσεις (και σε εμπορικές υποθέσεις) το ευεργέτημα της πενίας προβλέπεται από τον αυστριακό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας. Η απόφαση σχετικά με το ευεργέτημα της πενίας λαμβάνεται από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Το ευεργέτημα της πενίας παρέχεται σε διάδικο, μόνο εφόσον το εισόδημα, οι οικονομικές συνθήκες και οι υποχρεώσεις διατροφής του είναι τέτοιες ώστε να αδυνατεί να αναλάβει τα έξοδα μιας δίκης χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος περιορισμού των απαραίτητων μέσων διατροφής που απαιτούνται για έναν απλό τρόπο διαβίωσης. Το ευεργέτημα της πενίας δεν παρέχεται όταν η σκοπούμενη δικαστική επιδίωξη ή υπερασπιστική γραμμή του διαδίκου εμφανίζονται καταφανώς κακόπιστες ή αβάσιμες. Το δικαστήριο αποφασίζει σε κάθε επιμέρους περίπτωση σχετικά με τη χορήγηση των παρακάτω παροχών.

Ειδικότερα, στην Αυστρία το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. την προσωρινή απαλλαγή από την καταβολή δικαστικών τελών, αποζημιώσεων μαρτύρων, αμοιβών πραγματογνωμόνων και διερμηνέων ή μεταφραστών, των εξόδων για τις αναγκαίες δημοσιεύσεις και για τον διαχειριστή, καθώς και για τις δαπάνες σε μετρητά που πραγματοποιούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον δικηγόρο που διορίζονται από το δικαστήριο
 2. την εκπροσώπηση από δικηγόρο.

Εντός τριών ετών από την περάτωση της δίκης ο διάδικος μπορεί να υποχρεωθεί να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος του ευεργετήματος της πενίας, εφόσον η οικονομική του κατάσταση μεταβληθεί αντιστοίχως και είναι σε θέση να προβεί στις αντίστοιχες πληρωμές, χωρίς με τον τρόπο αυτό να περιορίζονται τα απαραίτητα μέσα διατροφής του.

Εφαρμοστέο όριο εισοδήματος για τους κατηγορουμένους / τα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται η αξιόποινη πράξη και για τα θύματα αξιόποινων πράξεων στην ποινική δίκη

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια εισοδήματος που ισχύουν για να εξεταστεί αν ο κατηγορούμενος ή επίσης το θύμα / πολιτικώς ενάγων μιας αξιόποινης πράξης δικαιούται νομική βοήθεια. Ως βασική αρχή ισχύουν τα εξής: Το επίπεδο διαβίωσης βρίσκεται πάνω από το ελάχιστο όριο και κάτω από ένα εύλογο επίπεδο διαβίωσης. Το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης αναθεωρείται τακτικά και το επικαιροποιημένο ποσό δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αυστρίας.

Προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας σε θύματα αξιόποινων πράξεων

Στον βαθμό που δεν υφίσταται αξίωση νομικής συμπαράστασης στη δίκη κατά την έννοια του άρθρου §66 παράγραφος 2 του StPO, ο πολιτικώς ενάγων δικαιούται το ευεργέτημα της πενίας εφόσον

 • η νομική εκπροσώπηση δεν είναι δυνατή χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα διατροφής του (βλ. παραπάνω σχετικά με το επίπεδο διαβίωσης) και
 • η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι απαραίτητη για λόγους απονομής δικαιοσύνης, ιδίως για λόγους κατάλληλης επιβολής των απαιτήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μεταγενέστερη πολιτική δίκη.

Προϋποθέσεις χορήγησης ευεργετήματος πενίας σε κατηγορουμένους / πρόσωπα στα οποία αποδίδεται η αξιόποινη πράξη

Εκτός από το γεγονός ότι πρέπει να συντρέχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις, προϋπόθεση χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας αποτελεί να παρέχεται προς το συμφέρον της απονομής της δικαιοσύνης, ιδίως προς το συμφέρον της κατάλληλης υπεράσπισης.

Προς το συμφέρον της απονομής της δικαιοσύνης, ο διορισμός συνηγόρου ενδείκνυται οπωσδήποτε,

 • εάν πρόκειται για περίπτωση αναγκαίας υπεράσπισης κατά την έννοια του άρθρου § 61 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (βλ. παρακάτω),
 • εάν ο κατηγορούμενος / το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η αξιόποινη πράξη είναι τυφλός, κωφός, άλαλος ή πάσχει από οποιαδήποτε άλλη αναπηρία ή εάν δεν έχει επαρκή γνώση της γλώσσας που χρησιμοποιείται από το δικαστήριο,
 • σε διαδικασία έφεσης,
 • σε περίπτωση δυσχερούς πραγματικής ή νομικής κατάστασης.

Στις περιπτώσεις αναγκαίας υπεράσπισης, ο κατηγορούμενος / το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η αξιόποινη πράξη πρέπει να εκπροσωπείται από συνήγορο. Σύμφωνα με το άρθρο § 61 παράγραφος 1 του StPO, συντρέχει λόγος αναγκαίας υπεράσπισης στις ακόλουθες περιπτώσεις οι οποίες απαριθμούνται περιοριστικά στον νόμο:

 1. εάν και για όσο χρονικό διάστημα ο κατηγορούμενος τελεί υπό προσωρινή κράτηση,
 2. καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης για τον περιορισμό σε ίδρυμα για διανοητικά διαταραγμένους παραβάτες,
 3. κατά την κύρια διαδικασία δίκης για τον περιορισμό σε ίδρυμα για παραβάτες που χρήζουν απεξάρτησης ή σε ίδρυμα για επικίνδυνους υπότροπους δράστες,
 4. κατά την κύρια διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου (Landesgericht) ως δικαστηρίου ενόρκων ή μεικτού ορκωτού δικαστηρίου,
 5. κατά την κύρια διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όταν η αξιόποινη πράξη τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή άνω των 3 ετών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της κλοπής με διάρρηξη βάσει του άρθρου §129 σημεία 1 έως 3 του StGB και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος βάσει του άρθρου §164 παράγραφος 4 του StGB,
 6. στην κατ’ αντιμωλία εξέταση (άρθρο § 165), στον βαθμό που στην κύρια διαδικασία βάσει των σημείων 3 έως 5 χρησιμοποιήθηκε αναγκαία υπεράσπιση, σε διαδικασίες ένδικων μέσων κατά απόφασης που εκδόθηκε από μεικτό ορκωτό δικαστήριο ή δικαστήριο ενόρκων,
 7. κατά την εξέταση αίτησης για την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας και κατά τη σχετική συζήτηση στο ακροατήριο.

Απαλλαγή από τα έξοδα

Στην ποινική δίκη τα θύματα βίας, επικίνδυνων απειλών ή εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος, οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, ο αδερφός ή η αδερφή προσώπου του οποίου ο θάνατος θα μπορούσε να έχει προκληθεί από την αξιόποινη πράξη ή άλλοι συγγενείς οι οποίοι ήταν μάρτυρες της πράξης, κατόπιν αίτησης δικαιούνται δωρεάν ψυχοκοινωνική και νομική συμπαράσταση στη δίκη προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικονομικά δικαιώματα του θύματος. Στην περίπτωση που θα μπορούσε να έχει προσβληθεί η γενετήσια ακεραιότητα του θύματος και το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, παρέχεται στο θύμα δωρεάν συμπαράσταση στη δίκη χωρίς να προηγηθεί αίτηση. Η ψυχοκοινωνική συμπαράσταση στη δίκη περιλαμβάνει την προετοιμασία των παθόντων για τη διαδικασία και τις συναισθηματικές πιέσεις που συνδέονται με αυτή. Η ψυχοκοινωνική και νομική συμπαράσταση στη δίκη παρέχεται από οργανώσεις υποστήριξης των θυμάτων οι οποίες ορίζονται με σύμβαση από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο § 66 παράγραφος 2 του StPO.

Σε διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας δεν επιβάλλονται τέλη για διαδικασίες με σκοπό τον διορισμό επιτρόπου ή σε υποθέσεις επιμέλειας. Επίσης, δεν επιβάλλονται τέλη για διαδικασίες που απορρέουν από τον νόμο για τον περιορισμό σε ίδρυμα (Unterbringungsgesetz) ή τον νόμο για τα ιδρύματα φροντίδας (Heimaufenthaltsgesetz). Το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να παρασχεθεί υπό μορφή προσωρινής απαλλαγής από τα τέλη σε περίπτωση χαμηλού εισοδήματος και ελάχιστων περιουσιακών στοιχείων, σε σχέση με τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν. Ο βαθμός της απαλλαγής εξαρτάται από την αίτηση και απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει ο ηττηθείς διάδικος να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του νικήσαντος διαδίκου;

Δίκες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Αυστρίας (ZPO) ρυθμίζει τα έξοδα στην πολιτική δίκη (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών υποθέσεων). Ο ZPO προβλέπει ότι καταρχήν κάθε διάδικος επιβαρύνεται αρχικά ο ίδιος με τα έξοδα που προκαλεί. Τα έξοδα που προκαλούνται από κοινού πρέπει να επιμερίζονται. Όταν το δικαστήριο αποφασίζει για την υπόθεση, λαμβάνει επίσης την απόφαση για τα έξοδα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η αρχή του νικητή διαδίκου. Ο διάδικος ο οποίος έχει ηττηθεί σε κάθε σημείο οφείλει να  επιστρέψει στον αντίδικό του όλα τα τέλη και έξοδα που ήταν αναγκαία για την κατάλληλη διεξαγωγή της δίκης ή την υπεράσπιση. Όταν οι διάδικοι κερδίζουν εν μέρει και ηττώνται εν μέρει, τότε τα έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν ή να επιμερισθούν αναλογικά.

Η παρέκκλιση από την αρχή του νικητή διαδίκου προβλέπεται ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

 • σε περίπτωση ασήμαντης ήττας, εάν το μέρος της αγωγής που απορρίφθηκε δεν επέφερε ιδιαίτερα έξοδα
 • εάν το ύψος της απαίτησης καθορίζεται από πραγματογνώμονες ή απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου και σε περίπτωση αμοιβαίου συμψηφισμού
 • εάν η συμπεριφορά του εναγομένου δεν έδωσε αφορμή για την άσκηση της αγωγής και ο εναγόμενος αναγνώρισε την απαίτηση με την πρώτη ευκαιρία
 • εάν ο λόγος για την κατάργηση της δίκης ή την κήρυξη της ακυρότητάς της αφορά έναν μόνο από τους διαδίκους, ο εν λόγω διάδικος μπορεί να επιβαρυνθεί με το σύνολο των εξόδων.

Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

Οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (διατροφή, δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας, δικαίωμα γονικής μέριμνας και συναινετικό διαζύγιο) εξετάζονται ως διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι γενικές διατάξεις για τα έξοδα των εν λόγω διαδικασιών προβλέπονται στο άρθρο § 78 του νόμου για την εκούσια δικαιοδοσία (AußStrG). Για πολλές διαδικασίες ισχύουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις αυτές. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει κανονικά η αρχή της ευθύνης εκ του αποτελέσματος, αλλά μπορεί να μην εφαρμοστεί για λόγους επιείκειας.  Εάν δεν ζητηθεί η επιστροφή των εξόδων, οι δαπάνες σε μετρητά (π.χ. οι αμοιβές πραγματογνωμόνων) πρέπει να καταβληθούν κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή στην υπόθεση. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αναλογίας, τα έξοδα κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των διαδίκων.

Στοιχεία σχετικά με τα διαφορετικά είδη διαδικασιών (διαδικασίες που αφορούν τη διατροφή, το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας, τη γονική μέριμνα και το διαζύγιο):

 1. Όσον αφορά τις διαδικασίες διαζυγίου, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του διαζυγίου με αντιδικία και του συναινετικού διαζυγίου.

Διαζύγιο με αντιδικία: Στην περίπτωση αυτή ισχύουν ειδικές διατάξεις του αυστριακού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εάν κανένας από τους διαδίκους δεν θεωρηθεί υπαίτιος για τη ρήξη της έγγαμης σχέσης, τα έξοδα συμψηφίζονται. Εάν λόγος του διαζυγίου είναι ο κλονισμός και εάν η απόφαση διαζυγίου περιέχει κρίση σχετικά με την υπαιτιότητα για τον κλονισμό, ο/η υπαίτιος/-α σύζυγος οφείλει να καταβάλει τα έξοδα του αντιδίκου.

Συναινετικό διαζύγιο: Για το συναινετικό διαζύγιο ισχύουν οι κανόνες της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή, οι σύζυγοι υποβάλλουν δύο πανομοιότυπες αιτήσεις στο δικαστήριο. Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, δεν εκδίδεται απόφαση για τα έξοδα. Οι διάδικοι πρέπει να επιβαρύνονται ισόποσα με τις δαπάνες σε μετρητά.

 1. Οι διαδικασίες για τη γονική μέριμνα και το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας αποτελούν επίσης διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Με βάση μια ρήτρα εξαίρεσης (άρθρο § 107 παράγραφος 5 του AußStrG), σε αυτές τις διαδικασίες δεν προβλέπεται επιστροφή των εξόδων.
 2. Μια άλλη ρήτρα εξαίρεσης (άρθρο § 101 παράγραφος 2 του AußStrG) ορίζει ότι σε διαδικασίες για απαιτήσεις διατροφής ανήλικου τέκνου δεν προβλέπεται επιστροφή των εξόδων.

Ποινική δίκη

Όποιος έχει συνήγορο υπεράσπισης ή άλλον εκπρόσωπο στην ποινική δίκη επιβαρύνεται ο ίδιος με τα έξοδα της εν λόγω εκπροσώπησης, ακόμα και αν ο εκπρόσωπος διοριστεί αυτεπαγγέλτως (άρθρο § 393 παράγραφος 1 του StPO).

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης ο κατηγορούμενος υποχρεούται να επιστρέψει τα έξοδα της ποινικής δίκης (άρθρο § 389 παράγραφος 1 του StPO). Στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, βάσει του άρθρου§ 381 παράγραφος 1 του StPO, μπορεί να προκύψουν τα εξής έξοδα:

 1. κατ’ αποκοπή ποσό ως μέρος των εξόδων της ποινικής δίκης που δεν αναλύονται περαιτέρω ακολούθως, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της προκαταρκτικής εξέτασης και της εκτέλεσης των διατάξεων της εισαγγελίας ή των αναγκαίων υπηρεσιακών πράξεων του δικαστηρίου, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του προαναφερθέντος άρθρου εντός των ακόλουθων ορίων: Για δίκες ενώπιον του πρωτοδικείου ως δικαστηρίου ενόρκων από 500 έως 10 000 EUR, για δίκες ενώπιον του πρωτοδικείου ως μεικτού ορκωτού δικαστηρίου από 250 έως 5 000 EUR, για δίκες ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου από 150 έως 3 000 EUR και για δίκες ενώπιον του ειρηνοδικείου από 50 έως 1 000 EUR
 2. οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων και καταρχήν επίσης των διερμηνέων,
 3. μια αμοιβή για εκθέσεις, πορίσματα και γνωμοδοτήσεις των αρχών,
 4. τα έξοδα μεταγωγής του κατηγορουμένου / προσώπου στο οποίο αποδίδεται η αξιόποινη πράξη από ένα άλλο κράτος, καθώς και τα έξοδα για τους μάρτυρες που καλούνται από το εξωτερικό,
 5. τα έξοδα κατάσχεσης, παροχής πληροφοριών σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς, κατάσχεσης επιστολών, παροχής πληροφοριών για τα δεδομένα μιας επικοινωνίας και παρακολούθησης μηνυμάτων,
 6. τα έξοδα εκτέλεσης της ποινικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταγωγής των καταδίκων για την εκτέλεση της ποινής στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, εξαιρουμένων των εξόδων που συνεπάγεται η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής,
 7. τα δικαστικά τέλη που καταβάλλονται στο πλαίσιο της ποινικής δίκης,
 8. τα έξοδα για τους συνηγόρους και άλλους εκπροσώπους,
 9. κατ’ αποκοπή ποσό ως μέρος των εξόδων της συμπαράστασης στη δίκη έως το ποσό των 1 000 EUR.

Με εξαίρεση τα έξοδα που αναφέρονται στα σημεία 3 και 7 έως 9, η Ομοσπονδία προκαταβάλλει τα έξοδα. Κατά τον υπολογισμό του κατ’ αποκοπή ποσού σύμφωνα με την παράγραφο 1 σημείο 9, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του υπόχρεου αποζημίωσης. Τα έξοδα για την πρόσληψη διερμηνέα δεν αποτελούν μέρος των εξόδων που πρέπει να καταβάλει ο κατηγορούμενος.

Ωστόσο, βάσει του άρθρου § 391 παράγραφος 1 του StPO, τα έξοδα της ποινικής δίκης εισπράττονται από τον καταδικασθέντα μόνο εφόσον δεν επηρεάζονται ούτε τα αναγκαία έξοδα διατροφής του καταδικασθέντος και της οικογένειάς του που συνάδουν με έναν απλό τρόπο διαβίωσης ούτε η εκπλήρωση της υποχρέωσής του για επανόρθωση της ζημίας. Εάν η είσπραξη των εξόδων δεν είναι δυνατή λόγω της απορίας του καταδικασθέντος, το δικαστήριο μπορεί να κηρύξει τα έξοδα μη εισπράξιμα. Εάν το δικαστήριο θεωρεί ότι τα μη εισπράξιμα επί του παρόντος έξοδα θα μπορούν να εισπραχθούν στο μέλλον, η οικονομική δυνατότητα του εν λόγω προσώπου επανεξετάζεται ύστερα από ορισμένο χρονικό διάστημα. Η αξίωση είσπραξης των εξόδων παραγράφεται πέντε έτη μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι ο καταδικασθείς πρέπει να αναλάβει τα έξοδα και αποδειχθεί στη συνέχεια ότι δεν είναι σε θέση να το πράξει, οι αρχές μπορούν να τροποποιήσουν την προθεσμία πληρωμής, να δώσουν τη δυνατότητα πληρωμής με δόσεις ή να μειώσουν το ποσό των εξόδων.

Εάν ο καταδικασθείς υποχρεωθεί με την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου να καταβάλει τουλάχιστον μερική αποζημίωση στον πολιτικώς ενάγοντα, ο καταδικασθείς οφείλει επίσης να καταβάλει τα έξοδα της ποινικής δίκης με τα οποία επιβαρύνθηκε ο πολιτικώς ενάγων.

Σύμφωνα με το άρθρο § 393a του StPO, ο αθωωθείς κατηγορούμενος μπορεί να υποβάλει στην Ομοσπονδία αίτηση επιστροφής μέρους των εξόδων υπεράσπισής του. Το ποσό περιλαμβάνει τις δαπάνες σε μετρητά που ήταν αναγκαίες και οι οποίες πράγματι πραγματοποιήθηκαν καθώς και κατ’ αποκοπή ποσό για τα έξοδα του συνηγόρου. Το κατ’ αποκοπή ποσό καθορίζεται με βάση το εύρος και την πολυπλοκότητα της υπεράσπισης καθώς και τον βαθμό της αναγκαίας ή σκόπιμης επέμβασης του συνηγόρου και δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα ακόλουθα ποσά: για δίκες ενώπιον του πρωτοδικείου ως δικαστηρίου ενόρκων 10 000 EUR, για δίκες ενώπιον του πρωτοδικείου ως μεικτού ορκωτού δικαστηρίου 5 000 EUR, για δίκες ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου 3 000EUR και για δίκες ενώπιον του ειρηνοδικείου 1 000 EUR.

Εάν βάσει έγκλησης ή μήνυσης ενός πολιτικώς ενάγοντος αθωωθεί ο κατηγορούμενος σύμφωνα με το άρθρο § 72 του StPO (επικουρική καταγγελία), ο εγκαλών ή ο πολιτικώς ενάγων υποχρεούνται να καταβάλουν όλα τα έξοδα τα οποία προέκυψαν από την καταγγελία τους ή τη συνέχισή της. Σε περίπτωση αποχής από την επιβολή ποινής (άρθρα §§ 198 έως 209 του StPO), ο πολιτικώς ενάγων δεν υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα.

Αμοιβή πραγματογνωμόνων

Στις πολιτικές δίκες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών υποθέσεων), οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων συμψηφίζονται μεταξύ τους ή επιμερίζονται αναλογικά προς την ήττα ή τη νίκη του διαδίκου (άρθρο § 43 παράγραφος 1 του ZPO).

Στις δίκες διαζυγίου με αντιδικία στις οποίες δεν περιλαμβάνεται κρίση για την υπαιτιότητα στην απόφαση διαζυγίου, οι δαπάνες σε μετρητά συμψηφίζονται. Εάν ένας διάδικος καταβάλει περισσότερο από το ήμισυ των εξόδων, ο άλλος διάδικος πρέπει να επιστρέψει το πλεονάζον ποσό. Εάν στην απόφαση διαζυγίου κηρυχθεί υπαίτιος ένας διάδικος, ο διάδικος αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τις αμοιβές του πραγματογνώμονα στον αντίδικό του.

Στις παρακάτω διαδικασίες οι αμοιβές πραγματογνωμόνων που καταβλήθηκαν αρχικά από το δημόσιο πρέπει να επιστραφούν από τους διαδίκους που προκάλεσαν τα σχετικά έξοδα ή προς το συμφέρον των οποίων πραγματοποιήθηκαν τα σχετικά έξοδα: συναινετικό διαζύγιο, δικαίωμα γονικής μέριμνας και προσωπικής επικοινωνίας, υποχρέωση διατροφής ανήλικων τέκνων. Εάν περισσότερα άτομα υποχρεούνται να επιστρέψουν τα έξοδα, ευθύνονται από κοινού [άρθρο § 1 σημείο 5 του νόμου για την απόδοση των δικαστικών εξόδων (Gerichtliches Einbringungsgesetz, GEG) σε συνδυασμό με το άρθρο § 2 παράγραφος 1 του GEG).

Το ύψος των αμοιβών των πραγματογνωμόνων ρυθμίζεται από τον νόμο για την αξίωση καταβολής των τελών (GebAG). Εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το περιεχόμενο και το εύρος της πραγματογνωμοσύνης που διέταξε το δικαστήριο.

Στην ποινική δίκη, οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων αποτελούν μέρος των δικαστικών εξόδων (άρθρο § 381 παράγραφος 1 του StPO) τα οποία καταβάλλονται από τον καταδικασθέντα, σύμφωνα με το άρθρο § 389 παράγραφος 1 του StPO. Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων καθορίζονται από το δικαστήριο ή από τον εισαγγελέα και καταβάλλονται από την Ομοσπονδία.

Αμοιβές μεταφραστών και διερμηνέων

Οι ανωτέρω πληροφορίες ισχύουν επίσης για τις αμοιβές των μεταφραστών και των διερμηνέων.

Σχετικά έγγραφα

Έκθεση της Αυστρίας για τη μελέτη διαφάνειας των εξόδων  PDF (829 Kb) en

Σχετικοί σύνδεσμοι

Άρθρο§ 32 του GGG

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο