Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der er ingen faste omkostninger forbundet med at anlægge en civil retssag udover gebyrer i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse ( coût des actes d’huissier) og advokatsalærer. Som udgangspunkt  opkræves der ikke retsafgifter i civile sager. Efter domsafsigelsen kan der påløbe omkostninger i forbindelse med fuldbyrdelsen af dommen og efter anmodning fra den part, der har fået medhold i sagen.
Sidste opdatering: 20/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.