Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Indledning

Hvilke gebyrer findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrerne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Retsgebyrer i Kroatien er underlagt loven om retsgebyrer (Narodne novine (NN; det kroatiske lovtidende) nr. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 og 157/2013), som indeholder en liste over satserne for retsgebyrer.

I henhold til artikel 6 i loven om retsgebyrer skal lovpligtige gebyrer, der indgår i listen over satserne for retsgebyrer, betales i form af stempelmærker udstedet af Kroatien. Det er kun muligt at betale kontant, såfremt en skatteyder pålægges at betale gebyrer på over 100 HRK.

Hvilke gebyrer findes der?

Der betales retsgebyrer i forbindelse med alle civile retssager i henhold til artikel 16 i loven om retsgebyrer. Følgende er undtaget:

 1. Republikken Kroatien og offentlige organer
 2. personer og organer, der udøver offentlig myndighed, når de udøver deres beføjelser
 3. arbejdstagere og arbejdsgivere i arbejdskonflikter og tjenestemænd i administrative konflikter i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder, der hidrører fra officielle forbindelser
 4. arbejdstagere i administrative konflikter som følge af forlig inden konkurs
 5. personer, der blev invalide i den kroatiske uafhængighedskrig, på baggrund af den nødvendige dokumentation for deres status
 6. ægtefæller til, børn af og forældre til soldater, som blev dræbt, forsvandt eller blev frihedsberøvet i den kroatiske uafhængighedskrig, på baggrund af den nødvendige dokumentation for deres status
 7. ægtefæller til, børn af og forældre til personer, som blev dræbt, forsvandt eller blev frihedsberøvet i den kroatiske uafhængighedskrig, på baggrund af den nødvendige dokumentation for deres status
 8. flygtninge, fordrevne personer og hjemvendende personer, på baggrund af den nødvendige dokumentation for deres status
 9. modtagere af sociale ydelser, som modtager dagpenge
 10. humanitære organisationer og organisationer, der beskæftiger sig med beskyttelse af handicappede, og pårørende til personer, der er blevet dræbt, er forsvundet eller er blevet frihedsberøvet i forbindelse med humanitært arbejde
 11. børn, der er parter i sager om forsørgelse eller i sager om krav vedrørende denne ret
 12. sagsøgere i søgsmål vedrørende anerkendelse af moderskab og faderskab samt for påløbne omkostninger i forbindelse med graviditet og børn født uden for ægteskab
 13. parter, der ønsker at få genoprettet deres retlige handleevne
 14. mindreårige, der søger tilladelse til at få retlig handleevne, fordi de er blevet forældre
 15. parter i sager vedrørende overdragelse af forældremyndigheden over et barn samt i forbindelse med håndhævelsen af en afgørelse om ret til samvær med barnet
 16. sagsøgere i tvister om rettigheder fra obligatoriske pensionsordninger og almene sundhedsforsikringer, om arbejdsløses rettigheder i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen og sociale rettigheder
 17. sagsøgere, dvs. ansøgere i sager om beskyttelse af forfatningssikrede menneskerettigheder og friheder mod endelige individuelle retsakter, eller om beskyttelse mod ulovlige handlinger
 18. sagsøgere i tvister om erstatning for miljøforurening
 19. fagforeninger og faglige sammenslutninger i civile sager om juridisk godkendelse af vikarer samt i kollektive arbejdskonflikter og tillidsrepræsentanter i civile sager om udøvelsen af medarbejderudvalgets beføjelser.

Fremmede stater er fritaget for at betale gebyrer, hvis dette er bestemt ved en international traktat, eller under forudsætning af gensidighed.

Såfremt der opstår tvivl, for så vidt angår de betingelser, der er nævnt i stk. 2 i denne artikel, anmoder retten justitsministeriet om en udredning.

Bestemmelserne i stk. 1, nr. 10, i denne artikel gør sig gældende for de humanitære organisationer, der er blevet udpeget af den minister, der er ansvarlig for det sociale område.

Bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel gør sig ikke gældende for organer i kommuner eller byer, medmindre udøvelsen af offentlig myndighed er blevet overført hertil i overensstemmelse med en særlov.

I procedurer vedrørende europæiske betalingspåbud betales følgende gebyrer:

 • ved anmodning om et europæisk betalingspåbud – sagsøgeren betaler
 • ved afgørelse om et europæisk betalingspåbud – sagsøgeren betaler
 • ved klage over et europæisk betalingspåbud – sagsøgte betaler

hvis proceduren ender med en retssag

 • ved en dom – sagsøger betaler
 • ved en appel – appellanten betaler
 • ved et svarskrift til en appel – den person, der indgiver svarskriftet, betaler (det er frivilligt at indgive svarskrift)
 • ekstraordinære retsmidler – det er muligt at genoptage en sag, der er blevet afgjort i anden instans, hvis det omstridte beløb er større end 200 000 HRK.
 • retsgebyrerne betales af den part, der begærer sagen genoptaget, og den person, der indgiver svarskrift til begæringen om genoptagelse (det er frivilligt at indgive svarskrift)

Hvor meget skal jeg betale?

II. Ved anmodning om et europæisk betalingspåbud, afgørelser om et europæisk betalingspåbud og svarskrift til en appel eller genoptagelse betales halvdelen af de i punkt I nævnte gebyrer.

III. Ved appel af en dom eller genoptagelse betales det dobbelte af de i punkt I nævnte gebyrer.

IV. Hvis der indgås et retsforlig under retssagen, betales ingen retsgebyrer.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrerne til tiden?

Retsgebyrerne opkræves ved tvangsinddrivelse, og betales de ikke med det samme, opkræves et ekstra gebyr på 100 HRK.

I henhold til artikel 39 i loven om retsgebyrer skal retten først meddele den betalingspligtige part om, at gebyret skal betales inden for tre dage. Hvis parten ikke overholder denne frist, vedtager retten en beslutning vedrørende gebyret, som indebærer betaling af et ekstra gebyr på 100 HRK.

Hvordan kan jeg betale retsgebyrer?

Retsgebyrer, der overstiger 100 HRK, skal betales til statsbudgettet i en bank eller på et postkontor, hvor beløbet indsættes på kontoen for Kroatiens statsbudget.

For at betale retsgebyrer fra udlandet anvendes følgende oplysninger:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Konto nr.:1001005-1863000160

Model: HR64

Reference: 5045-20735-personligt identifikationsnummer (eller et andet identifikationsnummer for indbetaleren)

Modtager: Kroatiens finansministerium på vegne af Zagrebs handelsret

Betalingsbeskrivelsen skal indeholde gebyret for sag ________ (sagens nummer samt en beskrivelse af betalingen, f.eks. retsgebyret for en anmodning om udstedelse af et europæisk betalingspåbud).

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Når betalingen er gennemført, sendes en kvittering for betalingen til den domstol, der behandler den sag, gebyret vedrører, sammen med en reference til nummeret på den pågældende sag (hvis sagsnummeret er kendt). Hvis en ansøgning om udstedelse af et europæisk betalingspåbud indsendes, skal denne være ledsaget af en kvittering for bankoverførslen.

Parterne skal jævnligt indsende dokumenter til retten pr. brev (anbefalet eller med almindelig pakkepost).

I. Ved krav, modkrav, domme og indsigelser mod at betale betales der et retsgebyr, der står rimeligt i forhold til det omtvistede beløb (beregnes udelukkende på baggrund af beløbet i hovedsagen uden renter og omkostninger), som følger:

over

op til HRK

HRK

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

Ved beløb på over 15 000 HRK betales et gebyr på 500 HRK samt 1 % af differencen fra 15 000 HRK, dog maksimalt 5 000 HRK.

Sidste opdatering: 08/12/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website