Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Jestliže žalobce (jednotlivec nebo jeho zplnomocněný právní zástupce) podává u soudu návrh na vydání evropského platebního rozkazu (formulář A, nařízení ES č. 1896/2006), uhradí odpovídající soudní poplatky stanovené vnitrostátními právními předpisy. Je-li návrh podán žalobcem osobně bez zastoupení zplnomocněným právním zástupcem, je žalobce osvobozen od předběžné úhrady odměny za právní zastoupení (viz 26. bod odůvodnění uvedeného nařízení). Je-li návrh přijat a je-li vydán evropský platební rozkaz (formulář E nařízení) a není proti němu následně podán odpor, je návrh prohlášen za vykonatelný (formulář G), žalobce obdrží stejnopis rozhodnutí a uhradí případný poplatek za stejnopis podle druhu návrhu (viz zákon o kolkovném).

Které poplatky je třeba uhradit?

Při podání formuláře A se platí kolkovné (kolek se nalepí na návrh, viz zákon o kolkovném) a poplatek za soudní kolkovou známku (zakoupením soudního kolku nebo předložením potvrzení o úhradě typu B od daňového úřadu, které se připojí ke spisu, viz zákon č. ΓΠΟΗ/1912 ve znění čl. 63Ι odst. ΙΓ.1 zákona č. 4093/2012, ve výši 0,8% požadované částky včetně nároků vůči třetím stranám).

V jaké výši?

Výše soudních poplatků se vypočítá na základě částky požadované platebním rozkazem v souladu s výše uvedenými právními předpisy.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Soud nevydá evropský platební rozkaz nebo stejnopis rozhodnutí o vykonatelnosti evropského platebního rozkazu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Pouze osobně u soudu, kterému je podán formulář A nebo u kterého je podán návrh na vydání stejnopisu rozhodnutí o vykonatelnosti na základě formuláře G. V současnosti se nepředpokládá možnost elektronické platby soudních poplatků.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Žalobce podá návrh u příslušného soudu.

Poslední aktualizace: 31/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.