Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Úvod

Jaké poplatky existují?

Kolik budu platit?

Co se stane, když soudní poplatky nezaplatím včas?

Jak mohu uhradit soudní poplatky?

Co mám učinit po zaplacení?

Úvod

Soudní poplatky jsou v Chorvatské republice stanoveny zákonem o soudních poplatcích, Úřední věstník (NN) 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 a 157/2013, jehož součástí je sazebník soudních poplatků.

Podle článku 6 zákona o soudních poplatcích se poplatky stanovené sazebníkem soudních poplatků platí v podobě kolků emitovaných Chorvatskou republikou. Pokud je však plátce povinen uhradit částku přesahující 100 kun, pak se platí v hotovosti.

Jaké poplatky existují?

Soudní poplatky se platí ve všech občanskoprávních soudních řízeních. Nicméně na základě článku 16 zákona o soudních poplatcích jsou od platby osvobozeni:

 1. Chorvatská republika a vládní orgány;
 2. osoby a subjekty vykonávající veřejnou moc při výkonu pravomoci;
 3. pracovníci a zaměstnanci v pracovněprávních sporech a úředníci ve správních sporech v souvislosti s výkonem svých práv státních zaměstnanců;
 4. pracovníci ve správních sporech vyplývajících z předběžné dohody v konkurzním řízení;
 5. invalidé vlastenecké války za nezávislost Chorvatska, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 6. manželé, děti a rodiče vojáků, kteří byli zabiti, nezvěstní nebo zadržení v občanské válce, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 7. manželé, děti a rodiče padlých, nezvěstných nebo zadržených v občanské válce, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 8. uprchlíci, vysídlené osoby a navrátilci, a to na základě příslušných dokumentů, které prokazují jejich status;
 9. příjemci sociálních dávek, kteří pobírají příspěvek na živobytí;
 10. humanitární organizace a organizace zabývající se ochranou osob se zdravotním postižením a rodin padlých, nezvěstných a zadržených osob při provádění humanitární činnosti;
 11. děti jako účastníci řízení o výživné nebo v řízení o nárocích na základě tohoto práva;
 12. žalobci v soudních sporech o uznávání mateřství a otcovství a o náklady vzniklé těhotenstvím a porodem mimo manželství;
 13. strany žádající obnovení svéprávnosti;
 14. nezletilé osoby žádající o povolení k nabytí svéprávnosti, protože se stali rodiči;
 15. účastníci řízení týkajícího se svěření dítěte do péče a výkonu rozhodnutí o udržování styku a vztahů s dítětem;
 16. žalobci ve sporech týkajících se práv vyplývajících z povinného důchodového a základního zdravotního pojištění, práv nezaměstnaných osob na základě předpisů o zaměstnanosti a práv v oblasti sociální péče;
 17. žalobci, respektive navrhovatelé v rámci řízení o ochraně ústavně zaručených lidských práv a svobod proti konečným individuálním aktům, respektive o ochranu z důvodu protiprávních činů, a
 18. žalobci ve sporech o náhradu škody za znečišťování životního prostředí;
 19. odbory a odborové svazy vyšší úrovně v občanskoprávním řízení o doplňkový soudní souhlas v kolektivních pracovních sporech a zástupci odborů v občanskoprávním řízení při výkonu pravomocí rady zaměstnanců.

Cizí země je osvobozena od placení poplatků, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, nebo podle zásady reciprocity.

V případě pochybností o existenci podmínek uvedených v druhém odstavci tohoto článku požádá soud o vysvětlení ministerstvo spravedlnosti.

Ustanovení bodu 10 prvního odstavce tohoto článku se použije na ty humanitární organizace, jež určí ministr zodpovědný za sociální péči.

Ustanovení prvního odstavce tohoto článku se nevztahuje na orgány obcí a měst, s výjimkou případů, kdy je na ně v souladu se zvláštním zákonem přenesen výkon veřejné moci.

V rámci řízení o evropském platebním rozkazu (EPR) se platí následující poplatky:

 • za návrh EPR – platí žalobce
 • za rozhodnutí o EPR – platí žalobce
 • za odpor proti EPR – platí žalovaný

přejde-li řízení do soudního sporu

 • za rozhodnutí – platí žalobce
 • za odvolání – platí navrhovatel
 • za odpověď na odvolání – platí osoba, která poskytuje odpověď (na odvolání není povinné reagovat)
 • mimořádný opravný prostředek – přezkum rozhodnutí soudu druhého stupně je povolen, jestliže hodnota předmětu sporu přesahuje částku 200 000 kun
 • za přezkum – soudní poplatky hradí žadatel o přezkum a osoba, která na přezkum poskytla odpověď (odpověď je nepovinná).

Kolik budu platit?

II. Za návrh EPR, rozhodnutí o EPR, odpověď na odvolání a přezkum se platí polovina soudních poplatků uvedených v bodě I.

III. Za odvolání proti rozhodnutí a přezkum se platí dvojnásobek soudních poplatků uvedených v bodě I.

IV. Pokud je v průběhu soudního řízení dosaženo soudního smíru, soudní poplatky se neplatí.

Co se stane, když soudní poplatky nezaplatím včas?

Soudní poplatky budou vymáhány, a nebudou-li okamžitě uhrazeny, pak bude účtováno penále ve výši 100 kun.

Podle článku 39 zákona o soudních poplatcích soud nejprve upozorní danou stranu na povinnost uhradit poplatek ve lhůtě 3 dnů, a pokud tato strana po upozornění tuto povinnost nesplní, vydá soud rozhodnutí o poplatcích, přičemž připočte penále ve výši 100 kun.

Jak mohu uhradit soudní poplatky?

Soudní poplatky přesahující 100 kun se hradí na účet státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím jakékoliv banky nebo pošty.

Při hrazení soudních poplatků ze zahraničí se uvádějí tyto informace:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Číslo účtu (CC):1001005-1863000160

Konstantní symbol:HR64

Variabilní symbol: 5045-20735-OIB (respektive jiné identifikační číslo plátce)

Příjemce: Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

V poznámce k platbě se uvedou poplatky v souvislosti s ________ (číslo soudního spisu, resp. popis platby, např. soudní poplatky za návrh na vydání evropského platebního rozkazu).

Co mám učinit po zaplacení?

Po zaplacení je třeba soudu zaslat doklad o zaplacení poplatku, a to na adresu soudu, který vede soudní řízení, za něž se poplatek hradí, s uvedením čísla projednávané věci (je-li již známo). Pokud se teprve podává návrh na vydání evropského platebního rozkazu, pak je třeba k samotné žádosti přiložit potvrzení banky o provedení platby.

Strany doručují soudům písemné dokumenty řádně poštou (doporučenou nebo obyčejnou zásilkou).

I. Soudní poplatky v případě nároku, protinároku, rozsudku a odporu proti platebnímu rozkazu se platí podle hodnoty předmětu sporu (počítá se pouze hodnota hlavního nároku bez úroků a nákladů), a to následujícím způsobem:

více než

do (částky v kunách)

částka v kunách

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 15 000 kun, činí odpovídající poplatek 500 kun plus 1 % z rozdílu nad 15 000 kun, nejvýše však 5 000 kun.

Poslední aktualizace: 08/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.