Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - България

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Разпоредбите за заплащане на съдебни такси и разноски в гражданското производство, в т. ч. и процедурата за европейската заповед за плащане са регламентирани в Гражданския процесуален кодекс и съответно в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Граждански процесуален кодекс:

„Глава осма - Такси и разноски, Раздел I - Цена на иска

Цена на иска
Чл. 68. Паричната оценка на предмета на делото е цена на иска.

Размер на цената на иска
Чл. 69. (1) Размерът на цената на иска е:
1. по искове за парични вземания - търсената сума;

Определяне на цената на иска
Чл. 70. (1) Цената на иска се посочва от ищеца. Въпрос за цената на иска може да се повдигне от ответника или служебно от съда най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. В случай на несъответствие на указаната цена с действителната съдът определя цената на иска.
(2) Определението на съда, с което се увеличава цената на иска, подлежи на обжалване с частна жалба.
(3) По искове, по които оценката представлява затруднение в момента на предявяване на иска, цената на иска се определя приблизително от съда, като впоследствие се изиска допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определя при решаване на делото.

Раздел II - Държавни такси и разноски

Задължение за такси и разноски
Чл. 71. (1) По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.
Държавни такси
Чл. 73. (3) Държавната такса се събира при предявяване на искането за защита или съдействие и при издаване на документа, за който се плаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

Приложения към исковата молба
Чл. 128. Към исковата молба се представят:
1. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
2. документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат;
3. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.

Проверка на исковата молба
Чл. 129. (1) Съдът проверява редовността на исковата молба.
(2) Когато исковата молба не отговаря на изискванията по чл. 127, ал. 1 и по чл. 128, на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
(3) Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя."

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
„Раздел I
Такси, събирани в съдебното производство
Чл. 1. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.

Чл. 13. По молба за издаване на удостоверение се събира такса, както следва:

2. на удостоверение за издаване на европейска заповед за плащане и на декларация за изпълнимост - 40 лв.;"

Заплащането на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда.

Какви са приложимите такси?

Държавната такса се събира при предявяване на иска. Необходимо е към исковата молба ищецът да приложи документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат.

Колко трябва да платя?

По молба за издаване на европейска заповед за плащане и на декларация за изпълнимост - 40 лв.
Съдебната такса за искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права редовното гражданско производство е 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв. Размерът на цената на иска по искове за парични вземания е търсената сума. В случай на възражение по молбата за издаване на заповед за плащане и изрично съгласие да се премине към общото исково производство, ищецът довнася по сметка на съда остатъка от таксата за редовно исково производство.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай че при предявяване на иска ищецът не приложи към исковата молба документ, доказващ, че е заплатил дължимата държавна такса, исковата молба е нередовна. В този случай съдът изпраща на ищеца съобщение с указание да я заплати в едноседмичен срок. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
Ако ищецът не заплати дължимата държавна такса в едноседмичния срок, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Делото в тези случаи се прекратява.

Как мога да платя съдебните такси?

Заплащане на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда, като платежният документ се представя на съдията/съдебния състав по делото чрез деловодството на съда. Съдебната такса не може да се заплаща на каса в съда. Всеки съд има сключен договор с банка, която обслужва съда. Банковите сметки са обявени на официалната интернет-страница на съда.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Заплащане на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда, като платежният документ се представя на съдията/съдебния състав по делото чрез деловодството на съда.

Последна актуализация: 02/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Испания

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси по граждански дела, към които дела се отнася и процедурата за европейска заповед за плащане, са държавни такси и се плащат при започването на съдебното производство, по искане на съответната страна. Съдебните такси са уредени в Връзката отваря нов прозорецЗакон 10/2012 от 20 ноември 2012 г. за правилата относно някои такси, които се събират от съдебната администрация и от Националния институт по токсикология и криминалистика (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), изменен с Връзката отваря нов прозорецКралски декрет-закон 3/2013 от 22 февруари 2013 г., и в Връзката отваря нов прозорецНаредба HAP/2662/2012 от 13 декември 2012 г. (изменена с Връзката отваря нов прозорецНаредба HAP/490/2013 от 27 март 2013 г.).

Разпоредби относно съдебните такси се съдържат също и в Връзката отваря нов прозорецКралски декрет-закон 1/2015 от27 февруари 2015 г. относно механизмите за втори шанс, намаляването на финансовата тежест и други мерки в областта на социалната сигурност (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), с който допълнително се изменя цитирания по-горе Закон 10/2012.

Връзката отваря нов прозорецТаксите следва да се заплащат посредством Връзката отваря нов прозорецАгенцията за приходите (Agencia Tributaria) Връзката отваря нов прозорец, като се използва подлежащ на изтегляне формуляр, който се попълва по следния начин Връзката отваря нов прозорец(щракнете тук), или приложение, което генерира този формуляр при попълване на данните(Връзката отваря нов прозорецщракнете тук) и което позволяваВръзката отваря нов прозорецонлайн плащане (тази възможност засега е достъпна само за големи предприятия).

Плащането следва да се извърши при подаването на формуляр А. Плащането може да се извърши от процесуалния представител или адвоката от името и за сметка на задълженото лице, по-специално ако последното не пребивава в Испания. Не е нужно лице, което не пребивава в Испания, да получи данъчен идентификационен номер преди самоначисляването на таксата. Процесуалният представител или адвокатът няма задължения във връзка с това плащане.

Какви са приложимите такси?

В рамките на процедурата за европейската заповед за плащане задължено за плащане на таксата е лицето, което инициира съдебната дейност и извършва действията, водещи до възникване на задължението за плащане на таксата, т.е. лицето, което предявява вземане или насрещно вземане посредством формуляр A, когато вземането се основава на документ, представляващ извънсъдебно изпълнително основание съгласноВръзката отваря нов прозорецчлен 517 от Закон 1/2000 от 7 януари 2000 г. за гражданското съдопроизводство (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), и размерът на това вземане надвишава сумата от 2 000 EUR. Предявяването на вземания, удостоверени в съдебно изпълнително основание, е освободено от заплащане на такси. По подобен начин всички физически лица и юридически лица, които имат право на безплатна правна помощ, са освободени от заплащането на съдебни такси, ако могат да докажат, че отговарят на изискванията за предоставяне на безплатна правна помощ, определени в приложимото законодателство.

Колко трябва да платя?

В рамките на процедура за европейска заповед за плащане се заплаща фиксирана сума в размер на 100 EUR, както и сума, чийто размер зависи от стойността на предявеното вземане и се изчислява, като върху основата за определяне на таксата се приложи съответният процент съгласно следната таблица:

Основа за определяне на таксата

Задължено за плащане на таксата лице

Процент на таксата

Максимален размер на пропорционалната такса

От 0 EUR до 1 000 000 EUR

Юридическо лице

0,50 %


1 000 000 EUR и повече

Юридическо лице

0,25 %

10 000 EUR

Основата за определяне на таксата представлява оценяемият интерес по съдебното производство. В рамките на процедурата за европейска заповед за плащане оценяемият интерес по производството представлява сумата от главницата, лихвите и договорните неустойки.

За дадено юридическо лице, участващо в процедура за европейска заповед за плащане, при която основата за определяне на таксата е в размер на 9 000 EUR, таксата би възлизала на 100 EUR + 9 000 EUR x 0.50 % = 145 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако липсва доказателство за плащането на таксата, съдебният секретар (Letrado de la Administración de Justicia) изисква от задълженото за плащане на таксата лице да предостави такова доказателство и не предприема действия по обработването на молбата, докато не получи доказателството. Непредоставянето на доказателство за плащане не възпрепятства прилагането на процесуалноправните срокове, така че ако въпреки искането на съдебния секретар таксата не бъде внесена, молбата се оставя без движение и производството продължава или приключва в зависимост от случая.

Как мога да платя съдебните такси?

Таксата трябва да бъде заплатена по процедурата за самоначисляване преди подаването на молбата от съответната страна. Таксата следва да бъде заплатена, като се използва Връзката отваря нов прозорецофициален формуляр 696 за самоначисляване на таксата, дължима във връзка с упражняването на правораздавателни правомощия, който се попълва по следния начин Връзката отваря нов прозорец(щракнете тук), или посредством приложение, което генерира този формуляр при попълване на данните (Връзката отваря нов прозорецщракнете тук). Плащането може да се извърши лично в някоя от Връзката отваря нов прозорецпартньорските финансови институции. Формулярът е достъпен на Връзката отваря нов прозорециспански и Връзката отваря нов прозорецанглийски.

Понастоящем от възможността за онлайн плащане могат да се ползват само големи предприятия посредством банкови преводи, плащане с кредитна карта, дебитиране на банкова сметка и т.н., тъй като законодателството относно таксите беше изменено наскоро и все още не е намерено съответното техническо решение.

Съдебните такси са включени в безплатната правна помощ, уредена в Връзката отваря нов прозорецЗакон 1/1996 от 10 януари 1996 г. за безплатната правна помощ(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), като съответните разпоредби се съдържат най-вече в членове 1-8 и членове 46-51.

Съответната информация може да бъде намерена на уебстраницата Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiciagratuita.es/, посредством която може да се кандидатства за безплатна правна помощ. Изберете адвокатската колегия (Colegio de Abogados), намираща се в района на съда, който ще разглежда делото.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Към формуляр А следва да бъде приложено доказателство за плащането на таксата, като за целта се използва официалния формуляр (на хартиен или електронен носител), който трябва да бъде надлежно валидиран.

В Испания все още не е възможно формулярите за европейска заповед за плащане да бъдат изпращани по електронен път. Доказателството за плащане (независимо дали е получено на хартиен или електронен носител) следва да се изпрати на хартиен носител заедно с другата изисквана документация.

След като бъде въведена възможността за електронно подаване на документи, при използването на тази възможност ще бъде предоставяно намаление на таксата в размер от 10 %. В закона се предвижда връщане на 60 % от таксата в случай на прекратяване на спора поради споразумение или признаване на вземането.

Последна актуализация: 12/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Хърватия

Въведение

Какви такси се прилагат?

Колко ще платя?

Какво се случва, ако не платя съдебните такси навреме?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Въведение

Съдебните такси в Република Хърватия са регламентирани в Закона за съдебните такси, Narodni novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), бр. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 и 157/2013, който съдържа тарифата за съдебните такси.

Съгласно член 6 от Закона за съдебните такси таксите, предвидени в тарифата за съдебните такси, се заплащат в таксови марки, издадени от Република Хърватия, или в брой, когато платецът трябва да плати такси, надвишаващи 100 HRK.

Какви такси се прилагат?

Съдебни такси се заплащат за всички съдебни производства по граждански дела, с изключение на предвидените по силата на член 16 от Закона за съдебните такси случаи на освобождаване. От задължението за плащане на съдебни такси се освобождават:

 1. Република Хърватия и държавните органи,
 2. лицата и органите, които упражняват  властнически правомощия, при упражняването на тези правомощия,
 3. работниците и служителите — по трудови спорове, и държавните служители — по административни спорове във връзка с упражняването на техните права в качеството им на държавни служители,
 4. работниците — по административни спорове, породени във връзка със спогодба, предхождаща процедурата по обявяване на несъстоятелност,
 5. инвалидите от войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут,
 6. съпрузите, децата и родителите на войници, убити, изчезнали или пленени във войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут,
 7. съпрузите, децата и родителите на лица, убити, изчезнали или пленени във войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут,
 8. разселените лица, бежанците и репатрираните лица, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут,
 9. лицата — бенифициери на социални помощи, които получават помощи за задоволяване на основните си жизнени потребности,
 10. хуманитарните организации и организациите за закрила на хората с увреждания и на семействата на лицата, загинали, изчезнали или пленени при изпълнение на хуманитарни дейности,
 11. децата като страни в производство за издръжка или в производства по искове, основани на това право,
 12. ищците в съдебни процеси относно признаването на майчинство или бащинство и относно разходите за бременност и раждане извън брака,
 13. страните, искащи възстановяване на дееспособността си,
 14. малолетните или непълнолетните лица, които искат да придобият дееспособност, тъй като са станали родители,
 15. страните в производството във връзка с родителските права и с изпълнението на решението относно режима на лични отношения с детето,
 16. ищците по спорове относно права, произтичащи от задължителното пенсионно осигуряване и общото здравно осигуряване, относно правата на безработните съгласно нормативната уредба в областта на заетостта и относно социалните права,
 17. ищците или заявителите по процедури за защита на гарантирани от Конституцията права и свободи на човека срещу окончателни индивидуални административни актове или за защита срещу незаконни действия, и
 18. ищците по спорове за обезщетения за замърсяване на околната среда,
 19. синдикалните организации и сдружения в граждански производства във връзка с издаването на заместващо съдебно одобрение и в колективни трудови спорове, както и представителите на синдикални организации в граждански производства при упражняване на правомощията на съвета на работниците.

Дадена чужда държава се освобождава от плащането на такси, ако това е предвидено в международен договор или при условията на реципрочност.

В случай на съмнение относно условията, посочени в параграф 2 от настоящия член, съдът отправя искане за разяснение до Министерството на правосъдието.

Разпоредбите на параграф 1, точка 10 от настоящия член се прилагат за хуманитарните организации, определени от министъра, отговарящ за социалните въпроси.

Разпоредбите на параграф 1 от настоящия член не се прилагат за органите на общините и градовете, освен ако съгласно специален закон им е делегирано упражняването на властнически правомощия.

В рамките на процедура за европейска заповед за плащане се заплащат следните такси:

 • за молба за издаване на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ищеца
 • за решение за издаване на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ищеца
 • за възражение срещу издаването на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ответника.

Ако процедурата стане предмет на съдебен спор:

 • за съдебно решение — таксите се заплащат от ищеца
 • за жалба — таксите се заплащат от жалбоподателя
 • за отговор на жалба — таксите се заплащат от подалото отговора лице (отговорът не е задължителен)
 • извънредно средство за правна защита — допустимо е преразглеждане на решението на второинстанционния съд, ако цената на иска надвишава 200 000,00 HRK
 • във връзка с преразглеждането — съдебните такси се заплащат от лицето, поискалото преразглеждането, и лицето, подало отговор по преразглеждането (отговорът не е задължителен).

Колко ще платя?

II. За молба за издаване на европейска заповед за плащане, решение за издаване на европейска заповед за плащане, отговор на жалба или отговор на преразглеждане се заплаща такса в размер на половината от таксите, посочени в точка I.

III. При обжалване на съдебно решение или преразглеждане се заплаща двукратният размер на съдебните такси, посочени в точка I.

IV. Съдебна такса не се дължи, когато страните са постигнали споразумение в хода на съдебното производство.

Какво се случва, ако не платя съдебните такси навреме?

Съдебните такси ще бъдат събрани чрез принудително изпълнение, а ако не бъдат платени незабавно, ще бъде начислена допълнителна такса в размер на 100,00 HRK.

Съгласно член 39 от Закона за съдебните такси съдът първо предупреждава страната за задължението ѝ да плати таксата в срок от три дни, а в случай че въпросната страна не се съобрази с предупреждението, съдът приема решение относно таксата, върху която се дължи допълнителна такса от 100 HRK.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси, надвишаващи 100 HRK, се плащат по сметката на държавния бюджет на Република Хърватия, като плащането може да бъде извършено във всеки банков или пощенски клон.

При плащане на съдебните такси от чужбина трябва да бъде посочена следната информация:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Текуща сметка (CC): 1001005-1863000160

Образец: HR64

Референтен №: 5045-20735- личен идентификационен номер (или друг идентификационен номер на платеца)

Бенефициер: Министерство на финансите на Република Хърватия, от името на Търговския съд в Загреб

Описанието на плащането трябва да включва таксата за дело ___ (номер на преписката и описание на плащането, напр. съдебна такса за молба за издаване на европейска заповед за плащане).

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

След като таксата бъде платена, доказателството за плащането трябва да бъде изпратено до съда, разглеждащ делото, за което се плаща таксата, като се посочва номерът на делото (ако той е известен на страната), а когато се подава молба за издаване на европейска заповед за плащане, молбата трябва да бъде придружена от доказателство за извършеното банково плащане.

Страните подават редовно документите до съда по пощата (с препоръчана или обикновена пратка).

I. Съдебните такси за иск, насрещен иск, съдебно решение и възражение срещу заповед за плащане се изчисляват в зависимост от цената на иска (като се взема предвид само цената на основния иск без лихвите и разноските), както следва:

над

до (размер в HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Ако цената на иска надвишава 15 000,00 HRK, се дължи такса в размер на 500,00 HRK, като върху разликата над 15 000,00 HRK допълнително се начислява 1 %, но не повече от 5 000,00 HRK.

Последна актуализация: 08/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Северна Ирландия

В този случай не се дължат такси.

Последна актуализация: 13/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.