Court fees concerning European Payment Order procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Payment Order procedure in each Member State.

Are you about to use the European Payment Order procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Белгия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Този въпрос е уреден в членове 1017—1022 от Съдебния кодекс (Code judiciaire) и в член 953 от същия кодекс по отношение на плащането на такса за свидетели, както и в Кодекса относно таксите за регистрация, ипотека и деловодство (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), и по-специално в членове 142 и сл. и в членове 268 и сл. по отношение на таксите за регистрация.

Какви са приложимите такси?

В член 1018 от Съдебния кодекс се посочва естеството на разноските:

1° различни такси, такси за регистрация и такси за деловодство. В таксите за деловодство се включват таксите за вписване в списъка на делата за разглеждане, таксите за съставяне на съдебни документи и таксите за издаване на документи (вж. членове 268 и сл. от Кодекса относно таксите за регистрация, ипотека и деловодство). Таксата за вписване в списъка на делата за разглеждане е между 30 EUR и 100 EUR в зависимост от сезирания съд. Таксата за съставяне на съдебни документи е 35 EUR.

Таксите за регистрация се събират за решения, свързани с размер на главницата над 12 500 EUR (без включени съдебни разноски), и са определени на 3 % от тази сума;

2° разходи и хонорари и възнаграждения за съдебни документи:

3° разходи за издаване на съдебното решение: между 0,85 EUR и 5,75 EUR на страница;

4° разноски за всички мерки за събиране на доказателства, по-специално такса за свидетели и вещи лица. В Кралски указ от 27 юли 1972 г. тази сума е определена на 200 BEF на свидетел, което сега се равнява на около 5 EUR.  Към нея се прибавя обезщетението за пътуване (0,0868 EUR на километър).

В рамките на съдебната експертиза всяко вещо лице е свободно да определя собствените си разноски и такси. Методът за изчисляването обаче трябва да е посочен ясно и сумата може при необходимост (например когато разноските не са били нужни) да бъде намалена от съда при подробната оценка на съдебните разноски;

5° пътни и дневни разноски за съдиите, деловодителите и страните, когато пътуването е разпоредено от съдията, и разноските за документи, когато са направени единствено за целите на съдебния процес;

6° обезщетението за направените разходи по водене на делото (член 1022 от Съдебния кодекс). То се плаща от загубилата делото страна и представлява фиксиран принос към разноските и хонорарите на адвоката на спечелилата делото страна. Сумите се основават на индекса на потребителските цени и се увеличават или намаляват с 10 %, ако индексът се увеличи или намали с 10 процентни пункта.

Цена на иска

Основен
размер

Минимален
размер

Максимален
размер

До 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

От 250,01 EUR до 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

От 750,01 EUR до 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

От 750,01 EUR до 5.000,00 EUR

785,00 EUR

450,00 EUR

1 800,00 EUR

От 5 000,01 EUR до 10 000,00 EUR

1 080,00 EUR

600,00 EUR

2 400,00 EUR

От 10.000,01 EUR до 20.000,00 EUR

1 320,00 EUR

750,00 EUR

3 000,00 EUR

От 20.000,01 EUR до 40.000,00 EUR

2 400,00 EUR

1 200,00 EUR

4 800,00 EUR

От 40.000,01 EUR до 60.000,00 EUR

3 000,00 EUR

1 200,00 EUR

6 000,00 EUR

От 60.000,01 EUR до 100.000,00 EUR

3 600,00 EUR

1 200,00 EUR

7 200,00 EUR

От 100.000,01 EUR до 250.000,00 EUR

600,00 EUR

1 200,00 EUR

12 000,00 EUR

От 250.000,01 EUR до 500.000,00 EUR

8 400,00 EUR

1 200,00 EUR

16 800,00 EUR

От 500.000,01 EUR до 1.000.000,00 EUR

12 000,00 EUR

1 200,00 EUR

24 000,00 EUR

Над 1 000 000,01 EUR

18 000,00 EUR

1 200,00 EUR

36 000,00 EUR

Непарични искове

1 440,00 EUR

90,00 EUR

12 000,00 EUR

Трудов съд (изключение от общите правила)

Цена на иска

Основен
размер

Минимален
размер

Максимален
размер

До 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

До 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

До 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

Над 2 500,01 EUR

262,37 EUR

226,37 EUR

298,37 EUR

Непарични искове

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° хонорари, възнаграждения и разноски на омбудсмана, назначен в съответствие с член 1734 от Съдебния кодекс.

Колко трябва да платя?

С оглед горепосоченото, сумата, която следва да бъде платена, зависи изцяло от конкретното дело в зависимост от това дали сте спечелилата или загубилата страна, дали са призовани вещи лица, дали са призовани други свидетели, дали съдиите е трябвало да пътуват в чужбина, дали е участвал омбудсман и т.н.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Таксите за съдебно деловодство трябва да бъдат платени предварително, тъй като в противен случай делото няма да бъде вписано за разглеждане.

Вещите лица винаги изискват авансово плащане, преди да започнат работата си.

Ако поискате да бъде разпитан свидетел, първо ще трябва да платите определена сума на деловодителя. Ако не платите тази сума, ще бъде допуснато, че вече не искате свидетелят да бъде разпитан.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащане може да бъде извършено чрез кредитен превод или платежно нареждане, електронен превод, в брой или с чек, платим на съдебното деловодство (последната опция е запазена за адвокатите и съдебните изпълнители).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Всички доказателства за плащане трябва грижливо да се съхраняват, за да могат при поискване да бъдат незабавно представени.

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - България

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Разпоредбите за заплащане на съдебни такси и разноски в гражданското производство, в т. ч. и процедурата за европейската заповед за плащане са регламентирани в Гражданския процесуален кодекс и съответно в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Граждански процесуален кодекс:

„Глава осма - Такси и разноски, Раздел I - Цена на иска

Цена на иска
Чл. 68. Паричната оценка на предмета на делото е цена на иска.

Размер на цената на иска
Чл. 69. (1) Размерът на цената на иска е:
1. по искове за парични вземания - търсената сума;

Определяне на цената на иска
Чл. 70. (1) Цената на иска се посочва от ищеца. Въпрос за цената на иска може да се повдигне от ответника или служебно от съда най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. В случай на несъответствие на указаната цена с действителната съдът определя цената на иска.
(2) Определението на съда, с което се увеличава цената на иска, подлежи на обжалване с частна жалба.
(3) По искове, по които оценката представлява затруднение в момента на предявяване на иска, цената на иска се определя приблизително от съда, като впоследствие се изиска допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определя при решаване на делото.

Раздел II - Държавни такси и разноски

Задължение за такси и разноски
Чл. 71. (1) По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.
Държавни такси
Чл. 73. (3) Държавната такса се събира при предявяване на искането за защита или съдействие и при издаване на документа, за който се плаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

Приложения към исковата молба
Чл. 128. Към исковата молба се представят:
1. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
2. документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат;
3. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.

Проверка на исковата молба
Чл. 129. (1) Съдът проверява редовността на исковата молба.
(2) Когато исковата молба не отговаря на изискванията по чл. 127, ал. 1 и по чл. 128, на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост и право на това. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
(3) Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя."

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
„Раздел I
Такси, събирани в съдебното производство
Чл. 1. По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.

Чл. 13. По молба за издаване на удостоверение се събира такса, както следва:

2. на удостоверение за издаване на европейска заповед за плащане и на декларация за изпълнимост - 40 лв.;"

Заплащането на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда.

Какви са приложимите такси?

Държавната такса се събира при предявяване на иска. Необходимо е към исковата молба ищецът да приложи документ за внесените държавни такси и разноски, когато такива се дължат.

Колко трябва да платя?

По молба за издаване на европейска заповед за плащане и на декларация за изпълнимост - 40 лв.
Съдебната такса за искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права редовното гражданско производство е 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв. Размерът на цената на иска по искове за парични вземания е търсената сума. В случай на възражение по молбата за издаване на заповед за плащане и изрично съгласие да се премине към общото исково производство, ищецът довнася по сметка на съда остатъка от таксата за редовно исково производство.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай че при предявяване на иска ищецът не приложи към исковата молба документ, доказващ, че е заплатил дължимата държавна такса, исковата молба е нередовна. В този случай съдът изпраща на ищеца съобщение с указание да я заплати в едноседмичен срок. Когато адресът на ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в съда в продължение на една седмица.
Ако ищецът не заплати дължимата държавна такса в едноседмичния срок, исковата молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Делото в тези случаи се прекратява.

Как мога да платя съдебните такси?

Заплащане на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда, като платежният документ се представя на съдията/съдебния състав по делото чрез деловодството на съда. Съдебната такса не може да се заплаща на каса в съда. Всеки съд има сключен договор с банка, която обслужва съда. Банковите сметки са обявени на официалната интернет-страница на съда.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Заплащане на съдебни такси може да се осъществи само по банков път за сметка на съда, като платежният документ се представя на съдията/съдебния състав по делото чрез деловодството на съда.

Последна актуализация: 02/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Чешка република

Въведение

Какви такси трябва да бъдат платени?

Какъв е размерът?

Какви са последиците при закъсняло плащане на таксите?

Как и къде се плащат съдебните такси?

Какво трябва да се направи след плащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси са уредени в Закон № 549/1991 относно съдебните такси. Ставките на таксите се съдържат в приложение към Закона. Таксите се внасят в държавния бюджет.

Таксите се плащат по сметка, създадена за съответния съд в Чешката национална банка. Таксите до 5000 CZK могат да бъдат платени и чрез таксови марки.

Какви такси трябва да бъдат платени?

В процедурата за европейска заповед за плащане съдебните такси трябва да бъдат платени в съответствие с общата правна уредба. Едни и същи правила се прилагат и за тази процедура, и за останалите граждански производства.

Какъв е размерът?

Ставките на таксите за производствата са определени под формата на фиксирана сума или на процент въз основа на парична сума. Процентната таксата се изчислява, като основата на таксата се умножи по ставката на таксата. Отделните ставки са посочени в Списъка на таксите, който е приложение към Закон № 549/1991 относно съдебните такси.

За процедурата за европейска заповед за плащане се прилага основното правило, което се базира на критерия за парична ефективност. За молба за образуване на гражданско производство с предмет паричен иск, таксата е определена, както следва:

 • За суми до 20 000 CZK се прилага фиксирана такса в размер на 1000 CZK.
 • За суми над 20 000 CZK, но ненадвишаващи 40 000 000 CZK, таксата е 5 % от сумата.
 • За суми над 40 000 000 CZK таксата е 2 000 000 CZK плюс 1 % от сумата над 40 000 000 CZK; суми над 250 000 000 CZK не са предвидени.

Какви са последиците при закъсняло плащане на таксите?

Задължението за плащане на такса възниква при внасянето на иск или в случая на обжалване — при подаване на жалбата, както и при налагане на задължение за плащане от страна на съд или друга институция. Таксите стават дължими от момента на възникване на задължението за плащане.

Ако таксата не бъде платена непосредствено при внасянето на иска или жалбата, съдът изисква от вносителя да плати в определения от него срок; ако срокът изтече, без таксата да бъде платена, съдът прекратява процедурата (с изключение на определени специални случаи, посочени в Закона). Плащане на таксата след изтичане на срока не се взема предвид.

Ако решението за прекратяване на процедурата поради неплащане стане окончателно, задължението за плащане отпада.

Как и къде се плащат съдебните такси?

Таксите се плащат чрез банков превод по сметката на съответния съд. Банковите данни могат да бъдат намерени на уебсайтовете на отделните съдилища, които са достъпни на интернет портала Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.cz/. Таксите до 5000 CZK могат да бъдат платени и чрез таксови марки.

Въпросите, свързани с таксите за дадено производство, се решават от съда, който има материалноправна и териториална компетентност да разглежда и да се произнася по делото на първа инстанция. Въпросите, свързани с таксите за производство на въззивна инстанция или на последна инстанция, се решават от съда, който е гледал делото на първа инстанция, освен ако не е предвидено друго, както е посочено по-долу.

Ако вносителят е задължен да плати такса във връзка с въззивно или касационно решение по съществото на спора или във връзка с въззивно или касационно решение за прекратяване на производство по спора, въпросът за съдебните такси се решава от първоинстанционния съд, освен ако въззивната или касационната инстанция не вземе решение по въпроса.

Какво трябва да се направи след плащане на таксите?

Задължението на вносителя за плащане на таксата се смята за изпълнено, когато парите бъдат преведени по банковата сметка на компетентния съд или когато таксовите марки бъдат предадени на компетентния съд. Лицето не е задължено да представя никакви други документи в съда.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Германия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси за процедурата за европейска заповед за плащане са уредени в Закона за съдебните разноски (Gerichtskostengesetz).

Съдебните такси могат да бъдат платени при подаването на молбата или чрез плащане на фактура за съдебните такси. От техническа гледна точка плащането се извършва чрез банков превод.

Какви са приложимите такси?

§ В член 12, параграфи 3 и 4 от Закона за съдебните разноски се предвижда, че европейската заповед за плащане може да бъде издадена само след плащане на предвидената за нея такса.

Ставките на таксите са посочени в приложение към Закона за съдебните разноски (Списък на разноските, Kostenverzeichnis). В номер 1100 от Списъка на разноските е предвидена такса със ставка 0,5 за процедурата за европейска заповед за плащане.

Размерът на таксата се определя от цената на спора, която обичайно съвпада със стойността на претендираното вземане. Ако в допълнение към основния иск има допълнителен иск за лихви или разноски, стойността на тези допълнителни вземания не се взема предвид.

Колко трябва да платя?

Съдебната такса, която се дължи за издаването на европейска заповед за плащане, е:

Цена на спора до Такса в EUR Цена на спора до Такса в EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебните такси не бъдат заплатени авансово, съдът няма да издаде заповед за плащане и производството ще бъде прекратено.

За да може съдът да свърже плащането със съответния номер на преписката, е задължително вносителят на молбата да посочи и номера на преписката, когато нарежда банковия превод.

Как мога да платя съдебните такси?

Авансовото плащане на съдебните такси може да бъде извършено директно при подаването на молбата. Ако таксата не е платена в този момент, съдът ще изпрати фактура за съдебната такса до вносителя на молбата.

a) Банков превод

Можете да платите чрез банков превод.

б) Кредитна карта

Не е възможно плащане с кредитна карта.

в) Събиране от съда на сумата от банковата сметка на вносителя на молбата

Не е възможно плащане чрез събиране на сумата от банковата сметка на вносителя на молбата.

г) Правна помощ

Когато на вносителя на молбата е отпусната правна помощ, той не е задължен да плаща никакви правни разноски или да извършва авансови плащания. Молбата за правна помощ може да бъде подадена до съда, до който е подадена молбата за европейска заповед за плащане.

д) Други

Не са налице други възможни начини на плащане.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След успешно плащане съдът ще свърже плащането с молбата и ще я разгледа.

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Естония

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

При подаване на молба за европейска заповед за плащане в естонски съд, ще трябва да заплатите същата държавна такса, която е дължима и при подаването на национална молба. Държавните такси и другите процесуални разноски са уредени в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за държавните такси. Държавна такса до 10 EUR може да се плати в брой в съда. Ако държавната такса е над 10 EUR, ще трябва да я платите с банков превод, преди да подадете молбата си в съда.

Какви са приложимите такси?

Когато подадете молбата си, ще трябва да платите държавна такса за покриване на разноските по производството. Освен това може да се наложи да понесете разноските за връчване на процесуални документи по време на производството (разноски от порядъка на 30—60 EUR за използване на услугите на съдебен изпълнител, ако документите се връчват в Естония, или разноски за писмен превод, ако документите се връчват в чужбина). Няма други разноски.

Колко трябва да платя?

При подаване на молба за европейска заповед за плащане в естонски съд, държавната такса, която ще трябва да заплатите, е същата, която е дължима и при подаването на национална молба, т.е. 3 % от общата цена на иска (паричната сума, която е предмет на иска, т.е. главното и допълнителните вземания), но не по-малко от 45 EUR.

При промяна от бързата процедура за заповед за плащане към иск по общия ред, ще трябва да заплатите допълнителна държавна такса, равна на размера, който не е покрит от държавната такса, която сте платили, когато сте подали молба за бързата процедура за заповед за плащане. Размерът на държавната такса, която плащате по дадено производство, зависи от размера на паричната сума, предмет на иска. Например за иск до 350 EUR се дължи държавна такса от 75 EUR; за иск от 351 EUR до 500 EUR държавната такса е 100 EUR; за иск от 501 EUR до 750 EUR държавната такса е 125 EUR и т.н. (стойностите са актуални към 14 май 2019 г.).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Трябва да платите държавната такса предварително, когато подавате молба. Ако не сте платили държавната такса, съдът ще ви даде възможност да я платите в определен от него срок. Ако не платите държавната такса в този срок, съдът ще отхвърли молбата ви.

Ако подадете молба за промяна от бързата процедура за заповед за плащане към исково производство, тя не се допуска за разглеждане, докато не платите допълнителната държавна такса за исковото производство.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавните такси могат да се плащат само с банков превод. Не се приемат кредитни карти. За всички плащания, предназначени да бъдат извършени към съдилищата, получателят е Министерството на финансите.

При нареждания за плащане, предназначени за държавен орган или фондация, създадена от държавата, Министерството на финансите трябва да бъде посочено като получател, като трябва да се посочи и номерът на разплащателната сметка.

Всеки орган има свой референтен номер, въз основа на който Министерството на финансите ще преведе получената сума по сметката на съответния орган в електронната държавна хазна.

Задължително е да се посочи референтният номер. Уникалният референтен номер се предоставя от органа, към който следва да се извърши преводът.

Повече информация относно сметките за държавни такси и референтните номера на съдилищата можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на естонските съдилища.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да предоставите на съда информация, потвърждаваща плащането на държавната такса, така че той да може да провери получаването ѝ. Информацията е следната: името на лицето, заплащащо държавната такса, данни за банката и сметката, по която е платена държавната такса, платената сума и датата на плащането. Съдът може да провери получаването на плащането електронно, т.е. не е необходимо да представяте платежното нареждане, потвърждаващо плащането на държавната такса. Съдът обаче може да го поиска, ако е необходимо.

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Ирландия

Националните подзаконови актове, уреждащи плащането на съдебните такси са:

Връзката отваря нов прозорецНаредба № 22 от 2014 г.

Връзката отваря нов прозорецНаредба № 23 от 2014 г.

Връзката отваря нов прозорецНаредба № 24 от 2014 г.

Понастоящем в определенията на ирландските съдилища за съдебните такси не се посочва изрично плащането на такса по молби за европейска заповед за плащане. Следователно следва да подадете молбата си, без да прилагате плащане за такса.

Последна актуализация: 30/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Гърция

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Ако сте частно лице и Вие или действащ от Ваше име адвокат подаде молба до съда за издаване на европейска заповед за плащане (формуляр А от Регламент (ЕО) № 1896/2006), трябва да заплатите съответните съдебни разноски, предвидени в националното законодателство. Ако подавате молбата лично, без да ангажирате адвокат, това Ви освобождава от авансово плащане на адвокатските хонорари (вж. съображение 26 от Регламента). Ако молбата Ви бъде приета и бъде издадена европейска заповед за плащане (формуляр Д от Регламента) и ако впоследствие не бъдат повдигнати възражения и заповедта бъде обявена за подлежаща на изпълнение (формуляр Ж), ще получите заповед за изпълнение и ще трябва да заплатите такса за заверен препис (télos apográfou) в зависимост от вида на претенцията (в съответствие с Кодекса за гербовите налози (Kódika Telón Chartosímou).

Какви са приложимите такси?

Когато подавате формуляр А, трябва да заплатите гербов налог (télos chartosímou — марката се прикрепя към молбата, вж. Кодекса за гербовите налози) и съдебен гербов налог (télos dikastikoú ensímou — трябва да закупите съдебна марка или да представите квитанция Б от данъчна служба (DOY), които трябва да бъдат включени в преписката по делото, вж. Закон 3978/1912, изменен с член 63Ι, точка IC1 от Закон 4093/2012: 0,8% от изискуемата сума плюс такси в полза на трети лица (eisforés ypér tritón).

Колко ще трябва да платя?

Размерът на съдебните разноски се изчислява въз основа на сумата, за която се иска заповедта, в съответствие с посоченото по-горе законодателство.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Съдът няма да разгледа молбата Ви за европейска заповед за плащане или за изпълнение на европейска заповед за плащане, която е била обявена за подлежаща на изпълнение.

Как мога да платя съдебните такси?

Само лично в съда, до който е подаден формуляр А или от който се иска заповед за изпълнение въз основа на формуляр Ж. В момента не се предвижда плащане на съдебните разноски по електронен път.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да подадете молбата в съда.

Последна актуализация: 31/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Испания

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси по граждански дела, към които дела се отнася и процедурата за европейска заповед за плащане, са държавни такси и се плащат при започването на съдебното производство, по искане на съответната страна. Съдебните такси са уредени в Връзката отваря нов прозорецЗакон 10/2012 от 20 ноември 2012 г. за правилата относно някои такси, които се събират от съдебната администрация и от Националния институт по токсикология и криминалистика (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), изменен с Връзката отваря нов прозорецКралски декрет-закон 3/2013 от 22 февруари 2013 г., и в Връзката отваря нов прозорецНаредба HAP/2662/2012 от 13 декември 2012 г. (изменена с Връзката отваря нов прозорецНаредба HAP/490/2013 от 27 март 2013 г.).

Разпоредби относно съдебните такси се съдържат също и в Връзката отваря нов прозорецКралски декрет-закон 1/2015 от27 февруари 2015 г. относно механизмите за втори шанс, намаляването на финансовата тежест и други мерки в областта на социалната сигурност (Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social), с който допълнително се изменя цитирания по-горе Закон 10/2012.

Връзката отваря нов прозорецТаксите следва да се заплащат посредством Връзката отваря нов прозорецАгенцията за приходите (Agencia Tributaria) Връзката отваря нов прозорец, като се използва подлежащ на изтегляне формуляр, който се попълва по следния начин Връзката отваря нов прозорец(щракнете тук), или приложение, което генерира този формуляр при попълване на данните(Връзката отваря нов прозорецщракнете тук) и което позволяваВръзката отваря нов прозорецонлайн плащане (тази възможност засега е достъпна само за големи предприятия).

Плащането следва да се извърши при подаването на формуляр А. Плащането може да се извърши от процесуалния представител или адвоката от името и за сметка на задълженото лице, по-специално ако последното не пребивава в Испания. Не е нужно лице, което не пребивава в Испания, да получи данъчен идентификационен номер преди самоначисляването на таксата. Процесуалният представител или адвокатът няма задължения във връзка с това плащане.

Какви са приложимите такси?

В рамките на процедурата за европейската заповед за плащане задължено за плащане на таксата е лицето, което инициира съдебната дейност и извършва действията, водещи до възникване на задължението за плащане на таксата, т.е. лицето, което предявява вземане или насрещно вземане посредством формуляр A, когато вземането се основава на документ, представляващ извънсъдебно изпълнително основание съгласноВръзката отваря нов прозорецчлен 517 от Закон 1/2000 от 7 януари 2000 г. за гражданското съдопроизводство (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), и размерът на това вземане надвишава сумата от 2 000 EUR. Предявяването на вземания, удостоверени в съдебно изпълнително основание, е освободено от заплащане на такси. По подобен начин всички физически лица и юридически лица, които имат право на безплатна правна помощ, са освободени от заплащането на съдебни такси, ако могат да докажат, че отговарят на изискванията за предоставяне на безплатна правна помощ, определени в приложимото законодателство.

Колко трябва да платя?

В рамките на процедура за европейска заповед за плащане се заплаща фиксирана сума в размер на 100 EUR, както и сума, чийто размер зависи от стойността на предявеното вземане и се изчислява, като върху основата за определяне на таксата се приложи съответният процент съгласно следната таблица:

Основа за определяне на таксата

Задължено за плащане на таксата лице

Процент на таксата

Максимален размер на пропорционалната такса

От 0 EUR до 1 000 000 EUR

Юридическо лице

0,50 %


1 000 000 EUR и повече

Юридическо лице

0,25 %

10 000 EUR

Основата за определяне на таксата представлява оценяемият интерес по съдебното производство. В рамките на процедурата за европейска заповед за плащане оценяемият интерес по производството представлява сумата от главницата, лихвите и договорните неустойки.

За дадено юридическо лице, участващо в процедура за европейска заповед за плащане, при която основата за определяне на таксата е в размер на 9 000 EUR, таксата би възлизала на 100 EUR + 9 000 EUR x 0.50 % = 145 EUR.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако липсва доказателство за плащането на таксата, съдебният секретар (Letrado de la Administración de Justicia) изисква от задълженото за плащане на таксата лице да предостави такова доказателство и не предприема действия по обработването на молбата, докато не получи доказателството. Непредоставянето на доказателство за плащане не възпрепятства прилагането на процесуалноправните срокове, така че ако въпреки искането на съдебния секретар таксата не бъде внесена, молбата се оставя без движение и производството продължава или приключва в зависимост от случая.

Как мога да платя съдебните такси?

Таксата трябва да бъде заплатена по процедурата за самоначисляване преди подаването на молбата от съответната страна. Таксата следва да бъде заплатена, като се използва Връзката отваря нов прозорецофициален формуляр 696 за самоначисляване на таксата, дължима във връзка с упражняването на правораздавателни правомощия, който се попълва по следния начин Връзката отваря нов прозорец(щракнете тук), или посредством приложение, което генерира този формуляр при попълване на данните (Връзката отваря нов прозорецщракнете тук). Плащането може да се извърши лично в някоя от Връзката отваря нов прозорецпартньорските финансови институции. Формулярът е достъпен на Връзката отваря нов прозорециспански и Връзката отваря нов прозорецанглийски.

Понастоящем от възможността за онлайн плащане могат да се ползват само големи предприятия посредством банкови преводи, плащане с кредитна карта, дебитиране на банкова сметка и т.н., тъй като законодателството относно таксите беше изменено наскоро и все още не е намерено съответното техническо решение.

Съдебните такси са включени в безплатната правна помощ, уредена в Връзката отваря нов прозорецЗакон 1/1996 от 10 януари 1996 г. за безплатната правна помощ(Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), като съответните разпоредби се съдържат най-вече в членове 1-8 и членове 46-51.

Съответната информация може да бъде намерена на уебстраницата Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiciagratuita.es/, посредством която може да се кандидатства за безплатна правна помощ. Изберете адвокатската колегия (Colegio de Abogados), намираща се в района на съда, който ще разглежда делото.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Към формуляр А следва да бъде приложено доказателство за плащането на таксата, като за целта се използва официалния формуляр (на хартиен или електронен носител), който трябва да бъде надлежно валидиран.

В Испания все още не е възможно формулярите за европейска заповед за плащане да бъдат изпращани по електронен път. Доказателството за плащане (независимо дали е получено на хартиен или електронен носител) следва да се изпрати на хартиен носител заедно с другата изисквана документация.

След като бъде въведена възможността за електронно подаване на документи, при използването на тази възможност ще бъде предоставяно намаление на таксата в размер от 10 %. В закона се предвижда връщане на 60 % от таксата в случай на прекратяване на спора поради споразумение или признаване на вземането.

Последна актуализация: 12/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Хърватия

Въведение

Какви такси се прилагат?

Колко ще платя?

Какво се случва, ако не платя съдебните такси навреме?

Как мога да платя съдебните такси?

Връзката отваря нов прозорецКакво трябва да направя след извършване на плащането?

Въведение

Съдебните такси в Република Хърватия са уредени със Закона за съдебните такси (Zakon o sudskim pristojbama) (Държавен вестник (ДВ) на Република Хърватия № 118/18) и Постановлението за приемане на Тарифа за съдебните такси (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), прието от правителството на Република Хърватия.

Съгласно член 5 от Закона за съдебните такси таксите, налагани въз основа на Тарифата за съдебните такси, могат да се заплащат по небанков път, в брой, под формата на гербови марки, издадени от Република Хърватия, или по електронен път.
За молбите, подавани съгласно специални разпоредби по електронен път чрез информационната система, използвана за работата на съдилищата, таксата трябва да се заплати при подаване на молбата. В този случай дължимата такса е равна на половината от размера на таксата, определен в Тарифата.
Когато по силата на специални разпоредби решенията се връчват от съдилищата по електронен път чрез информационната система, използвана за работата на съдилищата, се дължи половината от размера на таксата, определен в Тарифата, ако тази сума бъде платена в 3-дневен срок от деня на електронното връчване.

Какви такси се прилагат?

Съдебни такси се дължат за всички съдебни производства по граждански и търговски дела. Съгласно член 11 от Закона за съдебните такси от задължението за плащане на такива такси са освободени:

 1. Република Хърватия и държавните органи;
 2. лицата и органите, упражняващи властнически правомощия, за производствата, произтичащи от упражняването на тези правомощия;
 3. работниците — по спорове и други производства, свързани с упражняването на техните права, произтичащи от трудово правоотношение;
 4. държавните служители и другите видове служители — за административноправни спорове, свързани с упражняването на техните права, произтичащи от служебно правоотношение;
 5. инвалидите от войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут, както и лицата с увреждания, въз основа на съответните документи, издадени от Дирекция „Експертна оценка, професионална рехабилитация и работна заетост на лица с увреждания“;
 6. съпрузите, децата и родителите на войници, убити, изчезнали или пленени във войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут;
 7. съпрузите, децата и родителите на лица, убити, изчезнали или пленени във войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут;
 8. разселените лица, бежанците и репатрираните лица, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут;
 9. лицата, получаващи социални помощи за задоволяване на основните си жизнени потребности;
 10. хуманитарните организации, организациите за закрила на семействата на лицата, загинали, изчезнали или пленени при извършване на хуманитарни дейности и организациите на лицата с увреждания;
 11. децата като страни в производство за издръжка или в производства по искове, основани на това право;
 12. ищците в съдебни производства за признаване на майчинство или бащинство и в съдебни производства във връзка с разходите, направени при бременност и раждане извън брака;
 13. страните, искащи възстановяване на дееспособността си;
 14. ненавършилите пълнолетие лица, които искат разрешение за сключване на брак;
 15. страните в производство във връзка с родителските права и с изпълнението на решението относно режима на лични отношения с детето;
 16. лицата, образуващи производства във връзка с права, произтичащи от задължителното пенсионно осигуряване и общото здравно осигуряване, правата на безработните съгласно нормативната уредба в областта на заетостта и във връзка със социалните права;
 17. лицата, образуващи производства срещу окончателни индивидуални актове, с цел защита на гарантирани от Конституцията права и свободи на човека;
 18. страните по спорове за обезщетения за замърсяване на околната среда;
 19. синдикалните организации и сдруженията на синдикални организации — за граждански производства във връзка с издаването на съдебно одобрение за заместване и за колективни трудови спорове, както и представителите на синдикални организации по граждански производства — при упражняване на правомощията на съвета на работниците;
 20. потребителите, в качеството на кредитори в производство по несъстоятелност;
 21. други лица и органи, за които това е предвидено от закона.

Чуждите държави се освобождават от плащането на такси, ако това е предвидено в международен договор или при условията на реципрочност.

При съмнение относно условията за реципрочност, съдът отправя искане за разяснение до Министерството на правосъдието.

Изключението по точка 10 се прилага за хуманитарните организации, за които министърът по социалните въпроси е приел съответно решение.

Освобождаването от плащане на съдебни такси не се прилага за органите на общините и градовете, освен ако по силата на специален закон им е делегирано упражняването на властнически правомощия.

В рамките на процедура за европейска заповед за плащане се дължат следните такси:

 • за молба за издаване на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ищеца;
 • за решение за издаване на европейска заповед за плащане — таксата се заплаща от ищеца;
 • за възражение срещу издаването на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ответника.

Ако процедурата стане предмет на съдебен спор:

 • за съдебно решение — таксите се заплащат от ищеца;
 • за жалба — таксите се заплащат от жалбоподателя;
 • за отговор на жалба — таксите се заплащат от подалото отговора лице (отговорът не е задължителен);
 • извънредно средство за правна защита — допустимо е преразглеждане на решението на второинстанционния съд, ако цената на иска надвишава 200 000,00 HRK;
 • във връзка с преразглеждането — съдебните такси се заплащат от лицето, поискало преразглеждането, и лицето, подало отговор по преразглеждането (отговорът не е задължителен).

Колко ще платя?

І. За подаването на молба и насрещна молба, връчването на съдебно решение и подаването на възражение срещу издаването на заповед за плащане се дължи съдебна такса, като нейният размер е пропорционален на дължимото вземане (изчислява се само въз основа на главницата, без лихви и разноски), както следва:

над

до (размер в HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

При цена на иска над 15 000,00 HRK таксата е 500,00 HRK плюс 1% от сумата над 15 000,00 HRK, но не повече от 5 000,00 HRK.

II. За молба за издаване на европейска заповед за плащане, решение за издаване на европейска заповед за плащане, отговор на жалба или отговор на преразглеждане се заплаща такса в размер на половината от посочената в точка I.

III. При обжалване на съдебно решение или молба за преразглеждане (касация) се заплаща двукратният размер на съдебните такси, посочени в точка I.

IV. Съдебна такса не се дължи, когато страните са постигнали споразумение в хода на съдебното производство.

Какво се случва, ако не платя съдебните такси навреме?

Ако страната не плати съдебната такса в зададения срок или не уведоми за това съда без отлагане, в рамките на нов срок от 15 дни съдът прилага изпълнителна заповед към решението относно таксата или решението по възражението и я предава на Финансовата агенция за принудително изпълнение, което се насочва срещу имуществото на страната съгласно разпоредбите на законодателството относно принудителното изпълнение на съдебни решения за парични вземания.

Съгласно член 28 от Закона за съдебните такси съдът трябва първо да предупреди страната по съдебното производство за задължението за плащане на таксата и ако тя не се съобрази незабавно с предупреждението, съдът я предупреждава, че тя трябва да плати в 3-дневен срок. Ако страната не предприеме действия след предупреждението или не се яви по делото, за което се дължи таксата, и не е платила таксата, съдът ще приеме решение относно таксата, към която ще бъде начислена допълнителна такса от 1 HRK.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси се плащат по небанков път, в брой, под формата на гербови марки, издадени от Република Хърватия, или по електронен път.

Плащането на таксата в брой може да се извърши и към счетоводството на съда, като в този случай съдът е длъжен да прехвърли сумата към бюджетните приходи от съдебни такси в срок от пет дни от датата на събиране на таксата.

Таксата може да бъде платена под формата на гербови марки, ако размерът ѝ е до 100 HRK.

Информацията за начина на плащане трябва да бъде предоставена на уебсайта на електронното Табло за обявления, на уебсайтовете на съдилищата и в съдебното деловодство.

Съдебните такси могат да се плащат към държавния бюджет на Република Хърватия чрез всеки банков или пощенски клон.

При плащане на съдебните такси от чужбина трябва да бъде посочена следната информация:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Джиро сметка (CC): 1001005-1863000160

Модел: HR64

Реф. номер: 5045-20735-PIN (или друг личен идентификационен номер на платеца)

Бенефициер: Министерство на финансите на Република Хърватия, от името на Търговския съд в Загреб

Описанието на плащането трябва да включва таксата за дело ___ (номер на преписката и описание на плащането, напр. съдебна такса за молба за издаване на европейска заповед за плащане).

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

След като таксата бъде платена, доказателството за плащането трябва да бъде изпратено до съда, разглеждащ делото, за което се плаща таксата, като се посочва номерът на делото (ако той е известен на страната), а когато се подава молба за издаване на европейска заповед за плащане, молбата трябва да бъде придружена от доказателство за извършеното банково плащане.

Страните трябва да подават редовно документите до съда по пощата (с обратна разписка или с обикновена поща) или по електронен път във форма, отговаряща на изискванията, съдържащи се в специалните разпоредби, чрез информационната система, използвана от съдебното деловодство.

Последна актуализация: 28/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Италия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Правилата относно процесуалните разноски са уредени в консолидирания документ със законовите и подзаконовите разпоредби в областта на съдебните разноски (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), включен в Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Какви са приложимите такси?

В производствата по граждански искове всяка страна поема разноските, свързани с нейните действия и с действията, необходими във връзка с процеса, ако законът или съдът изисква от нея да ги заплати (член 8 от консолидирания документ със законовите и подзаконовите разпоредби в областта на съдебните разноски, Президентски указ № 115/2002).

По граждански искове се дължат следните такси:

 • стандартна такса за предявяване на иска;
 • такси за връчване на документи;
 • такси за преписи.

Колко ще трябва да платя?

Дължимите суми са определени в членове 13 и 30 от Президентски указ № 115/2002 съответно по отношение на стандартната такса и авансовото плащане за връчванията на документи по искане на съда.

Таксите за преписи се уреждат от член 267 и следващите от Президентски указ № 115/2002 и са описани в таблици 6, 7 и 8, приложени към въпросния указ.

Съгласно член 46 от Закон № 374/1991 за създаване на службата на мировия съдия (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [в Италия мировите съдии са юристи] за документи и съдебни решения за суми в размер до 1033 EUR се заплаща само стандартна такса.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В случай на неплащане съдът или дружеството, натоварено със събирането на тези вземания (сключено е споразумение с дружеството Equitalia Giustizia SpA), ще връчи известие за плащане с указания относно начина на плащане на стандартната такса (член 248 от Президентски указ № 115/2002).

В случай на неплащане на такси за преписи и сумата, предвидена в член 30 от Президентски указ № 115/2002, съдът може да откаже да приеме документа (член 285 от Президентски указ № 115/2002).

Как мога да платя съдебните такси?

Ако плащането се извършва в Италия чрез пощенска сметка, следва да бъдат използвани формуляр F23 или марки, закупени от оторизирани търговци на тютюневи изделия или търговци на дребно.

Плащанията от чужбина по банков път трябва да се извършват по следната сметка:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Какво да направя след заплащане на таксите?

След заплащането на таксите съответната разписка, представляваща доказателство за плащането, трябва да бъде представена пред съда.

Последна актуализация: 26/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Кипър

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Прилагането на процедурата за европейска заповед за плащане в Кипър е уредено в Процедурната наредба относно процедурата за европейска заповед за плащане от 2008 г. (7/2008), в сила от 12 юни 2008 г.

Какви са приложимите такси?

В член 25 от посочената по-горе процедурна наредба се предвижда, че размерът на дължимите съдебни такси не трябва да надвишава този на съдебните такси за гражданско производство по общия ред, като таксата се изчислява съгласно съответната скала, посочена във формуляр З (Έντυπο Η) от приложение VIII (представена по-долу).

Колко ще трябва да платя?

Вж. отговора на въпрос 2 по-горе.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Вашата молба за европейска заповед за плащане няма да бъде разгледана, освен ако не са заплатени съдебните такси.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси могат да бъдат платени чрез Централната банка на Кипър.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След като Централната банка потвърди пред районния съд, че е получила превода с кредитно известие, преписката се препраща на компетентния съдия, който разпорежда изпълнението на европейската заповед за плащане, ако съответните условия са изпълнени.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СЪДЕБНИ ТАКСИ

Формуляр З

член 25, параграф 2 от

Процедурната наредба относно процедурата за европейска заповед за плащане от 2008 г.

Точка

Гербов налог (EUR)

а) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 100 EUR, но е по-малко от 500 EUR

17,00

б) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 500 EUR, но е по-малко от 2000 EUR

31,00

в) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 2000 EUR, но е по-малко от 10 000 EUR

48,00

г) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 10 000 EUR, но е по-малко от 50 000 EUR

94,00

д) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 50 000 EUR, но е по-малко от 100 000 EUR

154,00

е) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 100 000 EUR, но е по-малко от 500 000 EUR

256,00

ж) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 500 000 EUR, но е по-малко от 2 000 000 EUR

342,00

з) Когато претендираната сума или цената на иска

надвишава 2 000 000 EUR

427,00

Ако претендираната от ищеца сума се увеличи след предявяването на иска, разликата в таксите се заплаща.

Ако цената на иска се увеличи поради предявяването на насрещен иск, разликата в таксите се заплаща от ответника (ищеца по насрещния иск).

Последна актуализация: 02/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Латвия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 33, параграф 2 от Гражданския процесуален закон (Civilprocesa likums) съдебните разноски (tiesas izdevumi) включват:

 • държавна такса (valsts nodeva);
 • такса за обслужване (kancelejas nodeva); и
 • необходимите разноски, направени за разглеждане на делото.

Държавна такса трябва да се плаща за всяка искова молба, подадена в съда — първоначален иск, насрещен иск, молба от трета страна във връзка с предмета на спора, подадена в хода на висящо производство, молба в специално производство или друга молба, предвидена в Връзката отваря нов прозорецчлен 34 от Гражданския процесуален закон. В Връзката отваря нов прозорецчлен 43 от Гражданския процесуален закон са изброени лицата, които са освободени от плащането на съдебни разноски (включително държавни такси).

Съдът разпорежда на загубилата страна да възстанови всички съдебни разноски, направени от спечелилата страна. Ако исковата молба бъде удовлетворена само частично, съдът разпорежда съдебните разноски на ищеца да бъдат възстановени пропорционално на удовлетворената част от претенциите, а тези на ответника ще бъдат възстановени пропорционално на отхвърлената част от претенциите. Държавната такса не се възстановява, когато е заплатена за акцесорен иск (blakus sudzība) във връзка с решение на съда или за възобновяване на съдебно производство след постановяване на неприсъствено решение.

Ако ищецът оттегли иска си, той трябва да възстанови направените от ответника съдебни разноски. В този случай ответникът не трябва да възстановява платените от ищеца съдебни разноски. Ако обаче ищецът оттегли иска си, тъй като ответникът е удовлетворил доброволно претенциите след подаването на исковата молба, по искане на ищеца съдът ще разпореди на ответника да възстанови съдебните разноски, направени от ищеца.

Ако делото бъде прекратено без разглеждане на иска по същество, по искане на ответника съдът може да осъди ищеца да възстанови съдебните разноски, платени от ответника.

Ако ищецът е освободен от плащането на съдебни разноски, ответникът може да бъде осъден да плати на държавата съдебните разноски на ищеца пропорционално на удовлетворената част от иска.

Какви са приложимите такси?

За подаването на молба за европейска заповед за плащане съгласно Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане се дължи държавна такса.

В хода на производството страната може също така да трябва да заплати други съдебни разноски, като такса за обслужване (напр. за издаване на преписи и дубликати на документи, свързани с производството), както и разноски, свързани с разглеждането на делото (напр. разноски, направени при търсенето на ответника по искане на ищеца, или разноски за връчването, издаването и превода на призовки и други съдебни документи).

Колко ще трябва да платя?

Когато подавате молба за европейска заповед за плащане, трябва да платите държавна такса в размер на 2 % от размера на вземането си; таксата не може да надвишава 498,01 EUR. Размерът на всяка такса за обслужване се определя в съответствие с Връзката отваря нов прозорецчлен 38 от Гражданския процесуален закон. Размерът на разноските, свързани с разглеждането на делото, може да се различава в зависимост от редица фактори (напр. начина на връчване на документите — по пощата или по електронна поща).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако исковата молба не е придружена от документи, удостоверяващи плащането на държавните такси и на другите съдебни разноски в съответствие с процедурата и размера, предписани в закона, съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 133 от Гражданския процесуален закон съдът няма да разгледа исковата молба и ще определи срок, в който ищецът да отстрани нередовностите.

Ако ищецът отстрани нередовностите в рамките на определения срок, ще се счита, че искът е предявен в деня, в който исковата молба е подадена за първи път в съда.

Ако ищецът не отстрани нередовностите в срок, ще се счита, че исковата молба изобщо не е подадена, при което ще бъде върната на ищеца.

Връщането на исковата молба на ищеца не е пречка последният да я подаде повторно в съда в съответствие с предвидената в закона обичайна процедура.

Ако за връчването на документи се дължат съдебни разноски, съдът няма да връчи документите, докато не бъде платена съответната такса. Ако обаче разноските за разглеждане на делото не бъдат платени доброволно към държавния бюджет преди разглеждането на делото, те ще бъдат събрани по реда на общите правила за изпълнение на съдебни решения.

Как мога да платя съдебните такси?

Държавната такса може да бъде платена по сметката на държавния бюджет (Valsts kase). Държавната такса (Връзката отваря нов прозорецчлен 34 от Гражданския процесуален закон, с изключение на шести параграф) се заплаща по следния начин:

Бенефициер: Valsts kase

Регистрационен №: 90000050138

Сметка №: LV55TREL1060190911200

Банка на бенефициера: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Цел на плащането: посочете данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер.

Държавната такса за представяне за изпълнение на изпълнителен лист или друг документ с изпълнителна сила може да бъде платена по сметката на държавния бюджет. Държавната такса за представяне за изпълнение на изпълнителен лист или друг документ с изпълнителна сила (Връзката отваря нов прозорецчлен 34 от Гражданския процесуален закон, шести параграф) се заплаща по следния начин:

Бенефициер: Valsts kase

Регистрационен №: 90000050138

Сметка №: LV71TREL1060190911300

Банка на бенефициера: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Цел на плащането: посочете данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер.

Таксата за обслужване може да бъде платена по сметката на държавния бюджет. Таксата за обслужване (Връзката отваря нов прозорецчлен 38 от Гражданския процесуален закон) се заплаща по следния начин:

Бенефициер: Valsts kase

Регистрационен №: 90000050138

Сметка №: LV39TREL1060190911100

Банка на бенефициера: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Цел на плащането: посочете данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер.

Разноските, свързани с разглеждането на делото, и тези, свързани с изпълнението на задължения след получаване на известие, могат да бъдат платени по сметката на съдебната администрация (Tiesu administrācija). Разноските, свързани с разглеждането на делото (Връзката отваря нов прозорецчлен 39 от Гражданския процесуален закон), и разноските, свързани с изпълнението на задълженията след получаване на известие (Връзката отваря нов прозорецчлен 4063от Гражданския процесуален закон):

Районни (градски) съдилища и окръжни съдилища:

Бенефициер: Tiesu administrācija

Регистрационен №: 90001672316

Сметка №: LV51TREL2190458019000

Банка на бенефициера: Valsts kase

BIC код: TRELLV22

Цел на плащането: „21499“ и посочете данните, идентифициращи лицето или делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер. Ако плащането на разноски във връзка с разглеждането на делото се извършва от името на друго лице, трябва да се предостави информация, която да идентифицира това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица — собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица — наименование и регистрационен номер.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Когато подавате искова молба до съда, трябва да приложите документи, удостоверяващи плащането на държавните такси и на другите съдебни разноски в съответствие с процедурата и в размера, предвидени от закона. Също така, преди да бъде извършена конкретната търсена услуга, трябва да заплатите такса за обслужване. Всички разноски, свързани с разглеждането на делото, трябва да бъдат платени, преди то да бъде разгледано.

Последна актуализация: 01/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Литва

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

По дела, свързани с европейска заповед за плащане, се прилагат правилата относно изчисляването и плащането на гербов налог, уредени в член ..., параграфи 1—3 от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва.

Съгласно Резолюция № 1240 на правителството на Република Литва от 27 октомври 2011 г. за одобрение на Правилата за изчисляването, плащането, приспадането и възстановяването на гербов налог този налог може да бъде платен и по електронен път.

Какви са приложимите такси?

Дължимият размер на гербовия налог е определен в следващия параграф.

Колко ще трябва да платя?

Когато се подава молба за съдебно разпореждане, гербовият налог е равен на една четвърт от сумата, дължима за съдебно производство, но не може да бъде по-малък от десет лита, освен когато лицето е изцяло или частично освободено от плащането на гербов налог по закон или с решение на съда или когато плащането на гербовия налог е отсрочено.

Ако след като съдът е издал разпореждането, длъжникът подаде възражение и кредиторът предяви иск по общия ред, посоченият по-горе гербов налог се приспада от размера на гербовия налог, който трябва да бъде платен за разглеждането на иска.

Ако бъде счетено, че молбата на кредитора не е подадена съобразно хипотезата, посочена в член 439, параграф 6 от Гражданския процесуален кодекс, платеният гербов налог не се възстановява на ищеца.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Исковата молба трябва да бъде придружена от документи и други доказателства, служещи като основание за претенцията на ищеца, както и доказателства за плащането на гербовия налог.

Когато гербовият налог не е платен, съдът издава разпореждане, с което определя подходящ срок, в който да бъде изпълнено задължението, като той не може да бъде по-кратък от седем дни. Разпореждането се изпраща не по-късно от следващия работен ден след издаването му.

Ако страната в производството, която подава процесуалния документ, е спазила посочения срок съгласно указанията на съда, процесуалният документ се счита за подаден на датата, на която е бил внесен първоначално в съда. В противен случай се счита, че процесуалният документ не е подаден, и не по-късно от пет работни дни след изтичане на срока за изпълнение на задължението съдията издава разпореждане за връщане на процесуалния документ на лицето, което го е подало, заедно с всички придружаващи документи.

Как мога да платя съдебните такси?

Гербовият налог се заплаща по бюджетната приходна сметка на Държавната данъчна инспекция към Министерството на финансите по избрания от съответното лице начин (електронно банкиране, плащане в брой, банков превод и др.).

Какво да направя след заплащане на таксите?

Доказателство за плащането на гербовия налог се предоставя чрез платежно нареждане или друг документ, удостоверяващ плащането, който трябва да съдържа следните данни:

 1. име, фамилия и личен идентификационен номер на платеца (за юридически лица: наименование и фирмен идентификационен номер);
 2. име, фамилия и личен идентификационен номер на насрещната страна (ответник, длъжник и други) (за юридически лица: наименование и фирмен идентификационен номер);
 3. датата на плащане;
 4. кодът за плащане;
 5. платената сума;
 6. целта на плащането (посочено като „гербов налог“ и наименованието на съда, в който е образувано производството).

Когато гербовият налог е платен от представител на страната в производството (адвокат, правен помощник или друго лице, представляващо интересите на страната), платежното нареждане или съответният документ, удостоверяващ плащането, следва да включва, освен посочените по-горе данни, и името, фамилията и личния идентификационен номер (за юридически лица: наименованието и фирмения идентификационен номер) на представляваната страна.

Ако гербовият налог е платен по електронен път, не се изискват документи, които да удостоверяват плащането на налога.

Последна актуализация: 31/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Люксембург

Няма определени такси за предявяване на иск пред гражданския съд ( saisine du juge civil), освен разноските за връчване на документи и разноските за представителство от адвокат. По принцип  на равнището на гражданския съд не се дължат такси. Щом бъде постановено съдебното решение, може да възникнат последващи разноски във връзка с принудителното изпълнение на решението и по искане на спечелилата страна.
Последна актуализация: 20/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Унгария

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

При започване на процедури за европейска заповед за плащане в Унгария трябва да се заплати такса за нотариалната процедура, за да се изпълни принудително неоспорено парично вземане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане; размерът на таксата е установен в Закон L от 2009 г. относно процедурите за заповед за плащане и Наредба № 14/1991 от 26 ноември 1991 г. на министъра на правосъдието относно нотариалните такси. Съгласно тези правила при започването на процедурата трябва да бъде заплатена нотариална такса в размер на 3 % от цената на иска. Ищецът може да избере дали да извърши плащането в брой или с кредитна/дебитна карта в нотариалната кантора, с превод по банковата сметка на нотариуса или с пощенски запис.

Какви са приложимите такси?

Нотариална такса се заплаща при започването на процедурата.

Колко трябва да платя?

Размерът на нотариалната такса е 3 % от цената на паричния иск, без в нея да се включват разноските (лихви, такси), в случай на няколко иска нотариалната такса е 3 % от сбора на техните стойности, но не по-малко от 5 000 HUF и не повече от 300 000 HUF. Ако в процедурата участват повече от пет души, минималната такса е 1 000 HUF, умножена по броя на страните. Ако паричното вземане, деноминирано във валута, различна от HUF, таксата трябва да се плати върху равностойността на вземането в HUF, която се изчислява въз основа на централния валутен курс за деня, в който е подадена молбата.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не заплати нотариалната такса при започване на процедурата, компетентният нотариус приканва ищеца да заплати нотариалната такса. Ако ищецът не изпълни искането в определения срок, нотариусът отхвърля молбата.

Как мога да платя съдебните такси?

Ищецът може да избере един от изброените по-долу начини за заплащане на нотариалната такса:

 1. Таксата може да бъде заплатена в брой на компетентния нотариус.
 2. Таксата може да бъде заплатена с предоставен от компетентния нотариус пощенски запис по разплащателната му сметка, като плащането може да се извърши във всяка пощенска служба.
 3. Таксата може да бъде заплатена с превод по банковата сметка на нотариуса.
 4. Ако кантората на отговорния нотариус разполага с подходящо оборудване, таксата може да бъде заплатена с кредитна/дебитна карта.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако нотариалната такса е заплатена в брой или с кредитна/дебитна банкова карта в кантората на нотариуса, не се изисква ищецът да предоставя доказателство за плащане.

Ако ищецът е заплатил нотариалната такса с пощенски запис, разписката, доказваща плащането, трябва да бъде приложена към молбата за европейска заповед за плащане.

Ако ищецът е заплатил нотариалната такса с превод по банковата сметка на нотариуса, към молбата за европейска заповед за плащане трябва да бъде приложено дневното банково извлечение или негово копие, което доказва, че сумата е дебитирана.

Последна актуализация: 03/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Малта

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Приложимите спрямо тази процедура такси са посочени в член 1, параграф 2, член 2 и член 13, параграф 1 от Тарифа B от глава 12 от Законите на Малта, Граждански процесуален и функционален кодекс.

Таксата за регистрация не може да бъде платена по електронен път.

Какви са приложимите такси?

Плащане се изисква във връзка със следните формуляри:

Формуляр A — Молба за европейска заповед за плащане

Формуляр Г — Решение за отхвърляне на молба за европейска заповед за плащане

Формуляр Д — Европейска заповед за плащане

Формуляр Е — Възражение срещу европейска заповед за плащане

Формуляр Ж — Декларация за изпълнимост

Колко трябва да платя?

Формуляр A — Молба за европейска заповед за плащане: 30,00 EUR такса за регистрация и 7,20 EUR за всяко уведомление до ответника (ответниците) и до ищеца за формуляри Г или Д

Формуляр Е — Възражение срещу европейска заповед за плащане: 30,00 EUR такса за регистрация и 7,20 EUR за всяко уведомление до ищеца

Формуляр Ж — Декларация за изпълнимост: 20,00 EUR такса за регистрация

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Формулярът няма да бъде обработен, докато не бъде извършено плащането.

Как мога да платя съдебните такси?

Плащането на съдебните такси може да бъде направено по следната банкова сметка:

Име на титуляря на сметката

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (международен номер на банкова сметка)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Национален банков ключ

SORT CODE 01100

Номер на сметката

40001EUR-CMG5-001-H

Код BIC/SWIFT

MALTMTMT

Име на банката

CENTRAL BANK OF MALTA

Адрес на банката

CASTILLE PLACE
ВАЛЕТА
МАЛТА

Валута на сметката

ЕВРО

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да представите издадената от банката разписка, с която е била извършена трансакцията.

Последна актуализация: 07/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Холандия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Процедурата за европейска заповед за плащане (Регламент (ЕО) № Връзката отваря нов прозорец1896/2006, влязъл в сила на 12 декември 2008 г.) дава възможност на кредитори да събират безспорните си вземания по граждански и търговски дела в съответствие с единна процедура, която функционира въз основа на стандартни формуляри. Процедурата не изисква присъствие на страните в съда: Регламентът се прилага между всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания.

Консултативният съвет по управлението на правосъдната система и съдилищата (Raad voor de rechtspraak) е определил районния съд на Хага (Rechtbank Den Haag) като единствения районен съд, компетентен да разглежда дела, свързани с европейска заповед за плащане. Ако бъде внесено възражение, процедурата може да продължи в съответствие с обичайните правила за териториалната компетентност.

За да бъде подадена молба по процедурата за европейска заповед за плащане, трябва да се използва формуляр A. Този формуляр е на разположение на уебсайта на Европейската комисия на всички езици на Европейския съюз.

Формуляр

Молби могат да се подават в районния съд на Хага само на нидерландски език.

Молбите по процедурата за европейска заповед за плащане могат да се подават до:

Rechtbank Den Haag

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

За повече информация моля свържете се с Деловодството по общи въпроси на съда (griffie Algemene Zaken). Телефонният номер на Деловодството по общи въпроси на съда е: +31 (0)70-381 22 64.

Какви са приложимите такси?

Таксите зависят от цената на иска по главното производство. Вижте също: Колко трябва да платя?

Колко трябва да платя?

По-долу е представен общ преглед на Връзката отваря нов прозорецтаксите, приложими за 2019 г.

Естество/цена на иска или молбата

Съдебна такса за лица, които не са физически лица

Съдебна такса за физически лица

Съдебна такса за неплатежоспособни лица

Съдебна такса за разглеждане от районния съд на искове на местно равнище (kantonzaken)

Дела, свързани с иск или молба:

С неопределена цена или

Цена, която не надвишава 500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба с цена, която надвишава 500 EUR, но не надвишава 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба с цена, която надвишава 12 500 EUR

972 EUR

486 EUR

81 EUR

Съдебна такса за разглеждане от районния съд на искове на местно равнище (kantonzaken)

Дела, свързани с иск или молба:

- С неопределена цена или

639 EUR

297 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба с цена, която не надвишава 100 000 EUR

1 992 EUR

914 EUR

81 EUR

Дела, свързани с иск или молба с цена, която надвишава 100 000 EUR

4 030 EUR

1 599 EUR

81 EUR

За повече информация, моля, вижте следните уебсайтове: Връзката отваря нов прозорецRechtspraak.nl (уебсайт на нидерландските съдилища) и Връзката отваря нов прозорецRaad voor Rechtsbijstand (Съвет за правна помощ).

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако съдебните такси не бъдат платени в срок, молбата може да не бъде придвижена по-нататък и делото да бъде прекратено.

Как мога да платя съдебните такси?

Вносителят на молбата получава фактура за плащане на съдебните такси. Плащането може да бъде извършено с банков превод.

Какво да направя след заплащане на таксите?

След като платите съдебните такси, трябва да изчакате по-нататъшна информация от районния съд на Хага.

В Регламента за създаване на процедура за европейска заповед за плащане се предвижда, че съдът издава европейска заповед за плащане възможно най-рано и обикновено в 30-дневен срок от подаването на молбата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТакси, приложими за 2019 г.

Връзката отваря нов прозорецRechtspraak.nl (уебсайт на нидерландските съдилища)

Връзката отваря нов прозорецСъвет за правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand)

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

Последна актуализация: 03/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Австрия

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

Като цяло съгласно Закона за адвокатурата на Австрия (Rechtsanwaltsordnung) хонорарите, които следва да се заплащат на адвокатите за предоставените услуги, могат да бъдат договаряни свободно между адвоката и клиента.

Хонорарът може да се изчислява съгласно почасова ставка или да бъде договорен като фиксирана сума. При хонорар, договорен като фиксирана сума, не се отчитат индивидуалните престации и разходът на време. Ако хонорарът не бъде договорен изрично, се приема, че въз основа на позицията от тарифата в Закона за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifsgesetz) или Общите критерии за адвокатските хонорари (Allgemeinen Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte) е договорено справедливо възнаграждение.

В Гражданския процесуален кодекс на Австрия (Zivilprozessordnung — ZPO) и в Закона за тарифата на адвокатските хонорари е установено, че съдът в гражданското производство трябва да определи коя част от разноските загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата страна. Разноските се изчисляват съобразно цената на спора и продължителността и вида на предоставената услуга.

При наказателните производства по принцип всяко лице (обвиняем, частен тъжител или граждански ищец), което е наело адвокат, за да го представлява, трябва да заплати съответните разноски Това е валидно и в случая, когато от съда е назначен служебен защитник, доколкото не са изпълнени условията за предоставяне на правна помощ. Разноските се различават редовно в зависимост от вида и състава на съда (например районен съд, окръжен съд в състав от един съдия, в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели).

Съдебни изпълнители

Възнагражденията, които съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieher) получават за своята работа, са определени в Закона за таксите по изпълнението (Vollzugsgebührengesetz). Законът предвижда по-специално такса за изпълнение, която взискателят следва да внесе при подаване на молбата за изпълнение заедно с предвидената като фиксирана сума такса съгласно Закона за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG).

Таксата по изпълнението (Връзката отваря нов прозорецчлен 2 от Закона за таксите по изпълнението) е част от разноските по дадено изпълнително производство. По молба на кредитора съдът може да постанови в решението относно разноските, че таксата по изпълнението следва да се възстанови от длъжника.

Съдебният изпълнител има също право на възнаграждение за получаване на плащания. Това възнаграждение може да се приспадне от събраната сума (Връзката отваря нов прозорецчлен 11 от Закона за таксите по изпълнението).

Фиксирани разноски

Фиксирани разноски по граждански дела

Фиксирани разноски за спорещите страни по граждански дела

Съдебните разноски, които следва да бъдат заплатени за извършените от съда действия, се изчисляват като фиксирана сума или като пропорционална такса от базата за оценка. Размерът зависи от естеството на делото, цената на спора (която се определя от паричния размер на претенцията) и броя на страните. При повече от две страни може да се наложи допълнителна такса за голям брой страни в съответствие с член 19a от Закона за съдебните такси (от 10% до 50%).

Етап от гражданското производство, на който трябва да се заплатят фиксираните разноски

За граждански производства на първа инстанция фиксирана такса се заплаща при подаването на исковата молба. Таксата се заплаща еднократно, независимо от напредъка на производството на този етап и независимо дали исковата молбата се отнася до повече от едно вземане или е свързана с няколко лица, и покрива цялото производство на първа инстанция. Ако по време на производството бъде разширен петитумът на иска, е възможно да се дължат допълнителни такси. Те се плащат при подаването на писмените изявления. Ако петитумът на иска бъде разширен по време на устните състезания, таксите са дължими от момента на отразяване на това процесуално действие в протокола. На втора или трета инстанция таксата се плаща при подаването на жалбата (член 2, алинея 1 от Закона за съдебните такси). По изключение при охранителни (безспорни) производства понякога вместо такса за предявяване на иск се заплаща такса за решение.

Фиксирани разноски по наказателни производства

Фиксирани разноски за страните по наказателни производства

Само при повдигане на обвинение от частен тъжител се дължи такса съгласно позиция 13 от тарифата в Закона за съдебните такси.

Етап от наказателното производство, на който трябва да се заплатят фиксираните разноски

Фиксираните разноски трябва да се заплатят при откриване на производството и при подаване на жалбата.

Фиксирани разноски при производства пред Конституционния съд

Фиксирани разноски за страните по производства пред Конституционния съд

Съгласно член 17a, алинея 1 от Закона за конституционния съд (Verfassungsgerichtshofgesetz — VfGG) таксата е в размер на 220 EUR.

Етап от производството пред Конституционния съд, на който трябва да се заплатят фиксираните разноски

Фиксираните разноски трябва да се заплатят при откриване на производството.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

По принцип адвокатът е задължен да осведоми своя клиент как ще се изчисляват таксите и какви разноски може да очаква клиентът. В член 50, алинея 2 от Насоките относно упражняването на адвокатската професия и надзора върху задълженията на адвокатите (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts — RL-BA) се препоръчва при поемане на нова работа адвокатът да информира своя клиент на каква база ще се изчислява хонорарът, както и относно своето право на междинно плащане. Ако не е договорен хонорар като фиксирана сума, клиентът има право да иска в разумни интервали междинен отчет или отчет за вече предоставените услуги или за ангажираното до момента време, когато е договорено заплащане по почасова тарифа. По същия начин преди възлагането на работата на адвоката би следвало да се сключи споразумение относно началото и честотата на междинните плащания.

Източници на разноски — правни основания

Къде мога да намеря информация относно правните такси в Австрия?

Нормативните правила относно отговорността за възстановяване на разноските при състезателни граждански производства (включително търговски дела) могат да бъдат намерени в членове 40—55 от Гражданския процесуален кодекс. Охранителните (безспорни) производства (например по семейни дела, и по-специално при развод по взаимно съгласие, спорове за родителски права, правото на лични отношения между родител и дете и вземанията за издръжка) са предмет на отделни правила относно отговорността за възстановяване на разноските. Общите правила са установени в член 78 от Закона за охранителното (безспорно) производство (Außerstreitgesetz — AußStrG)Изключения от тези общи правила се прилагат, наред с други случаи, при производства, в които се разглеждат въпроси относно родителските права, правото на лични отношения между родител и дете и вземания за издръжка на ненавършили пълнолетие лица. Разноските по наказателни производства са уредени в членове 380—395 от Наказателно-процесуалния кодекс на Австрия (Strafprozessordnung — StPO). Съдебните такси (фиксирани такси) са уредени в Закона за съдебните такси.

Обобщено представяне на адвокатските възнаграждения може да бъде намерено в информационна брошура онлайн на началната страница на Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Австрия (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Обща информация може също да бъде намерена на началната страница на Връзката отваря нов прозорецСлужбата за помощ на чуждестранни граждани, живеещи в Австрия [Amtshelfer für Österreich] чрез връзката: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren [Живот в Австрия > Гражданско право > Гражданско производство].

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецСлужбата за помощ на чуждестранни граждани, живеещи в Австрия съдържа обща информация относно съдебните такси. Законовите текстове (като например Законът за съдебните такси и правилата за тарифните позиции) са достъпни безплатно в Връзката отваря нов прозорецПравноинформационната система на Република Австрия (Rechtsinformationssystem des Bundes) на началната страница на Федералната канцелария (Bundeskanzleramt).

На какъв език мога да получа информация относно източниците на разноски в Австрия?

На немски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Списък на медиаторите (поддържан от Министерството на правосъдието на Австрия) е достъпен за широката общественост на специализирана Връзката отваря нов прозорецуеб страница по темата за медиацията.

Във връзка с възстановителното правосъдие по наказателни производства информация относно медиацията между обвиняем и жертва е предоставена на началната страница на Връзката отваря нов прозорецNEUSTART (също и на английски език).

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разноските?

Онлайн информация относно процесуалните разноски

Обща информация относно австрийската правна система, правните разноски и Федералното министерство на правосъдието може да се намери на Връзката отваря нов прозорецуебсайта за правосъдие на Австрия и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСлужбата за помощ на чуждестранни граждани, живеещи в Австрия, който предлага леснодостъпна за читателите информация.

Връзката отваря нов прозорецПравноинформационната система на Република Австрия предоставя целите текстове на следните закони:

 • Закон за съдебните такси (Gerichtsgebührengesetz — GGG)
 • Закон за дължимите такси (Gebührenanspruchsgesetz — GebAG)
 • Закон за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung — RAO)
 • Закон за тарифата на адвокатските хонорари (Rechtsanwaltstarifgesetz — RATG)

Текстът на Общите критерии за адвокатските хонорари (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte — AHK) е наличен на портала на Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Австрия.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

За този вид информация ви приканваме да се обърнете пряко към Министерството на правосъдието на Австрия.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разноски за определено производство?

Дължимите съдебни такси за отделните производства са определени предварително (в Закона за съдебните такси). Те могат да се изменят съобразно по-високата или по-ниската цена на спора. В гражданското производство съдът се произнася относно съдебните такси и разноски (адвокатски хонорари, възнаграждения на вещи лица и устни и писмени преводачи), които загубилата делото страна следва да възстанови на спечелилата страна. Неговото решение се основава на Закона за тарифата на адвокатските хонорари (относно адвокатските възнаграждения) и Закона за дължимите такси (относно възнагражденията на вещите лица и устните и писмените преводачи). Тези разноски се основават главно на размера на направените разходи и ангажираното време. Следователно предварително не може да бъде посочена конкретна цифра. По принцип хонорарът, който клиентът заплаща на адвоката, може да бъде договорен свободно между тях.

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Къде мога да намеря информация относно ДДС? Какви са приложимите ставки?

Услугите на адвокатите се облагат с данък върху добавената стойност. Ставката на ДДС в Австрия е 20%. Подобно на други разноски данъкът се заплаща на адвоката отделно съгласно член 16 от Закона за тарифата на адвокатските хонорари и член 17 от Общите критерии за адвокатските хонорари. Данъкът върху добавената стойност не е включен в тарифните позиции в Закона за тарифата на адвокатските хонорари и в Общите критерии за хонорарите.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Условията за предоставяне на правна помощ (Verfahrenshilfeне се основават на законово определен праг на доходите. Правната помощ по граждански (и по търговски) дела е уредена в Гражданския процесуален кодекс на Австрия. Разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс се прилагат mutatis mutandis в охранителни (безспорни) производства. Компетентен да се произнесе по въпроса за правната помощ е първоинстанционният съд.

Правна помощ се предоставя на страна по делото само ако неговият/нейният доход, финансово положение и задължения за издръжка са такива, че той/тя не е в състояние да поеме разноските по съдебното производство без неблагоприятно отражение върху средствата за издръжка, необходими за поддържане на скромен начин на живот. Правна помощ не се предоставя при очевидна злоупотреба с подаването на иск или със защитата или при явно неоснователни искове. Съдът взема решение коя от описаните по-долу форми на правна помощ да бъде предоставена по всяко отделно дело.

В Австрия правната помощ може да включва следните елементи:

 1. временно освобождаване от плащане на съдебни такси, възнаграждения за свидетели, вещи лица и устни или писмени преводачи, разноските за всички необходими публични обявления, разноски за попечител и всички разходи в брой, направени от законния представител или назначения от съда адвокат;
 2. представителство от адвокат.

В рамките на три години от приключване на производството страните, получили правна помощ, може да бъдат задължени да я върнат обратно в пълен размер или отчасти, ако финансовото им положение се промени и те могат да извършат съответните плащания, без това да се отрази отрицателно върху необходимите за тяхната издръжка средства.

Приложим праг на доходите за обвиняеми и жертви на престъпления в наказателното производство

Не съществува фиксиран финансов праг, който да се взема предвид при определянето дали обвиняемият или жертвата на престъпление или гражданският ищец има право на правна помощ. Критериите, които служат за насока в това отношение, са средствата за издръжка над възнаграждението за жизнен минимум и средствата, които не позволяват достатъчна издръжка. Възнаграждението за жизнен минимум се оценява редовно и актуалният му размер се публикува на уебсайта за Връзката отваря нов прозорецправосъдие на Австрия.

Условия за предоставяне на правна помощ на жертви на престъпления

Доколкото не съществува право на юридическо съдействие (Prozessbegleitung) съгласно член 66, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс на Австрия (Strafprozessordnung — StPO), гражданските ищци имат право на правна помощ, ако:

 • нямат финансова възможност да получат представителство от адвокат, без това да се отрази отрицателно върху необходимите им средства за издръжка (виж изложеното по-горе относно издръжката), и
 • представителство от адвокат е необходимо в интерес на правосъдието, особено с оглед целесъобразното принудително изпълнение на вземания предвид избягване на последващо гражданско производство.

Условия за предоставяне на правна помощ на обвиняеми

Освен финансовите условия, друга предпоставка за предоставянето на правна помощ е тя да бъде в интерес на правосъдието, и по-специално с оглед осъществяването на подходяща защита.

Назначаването на защитник при всички случаи е необходимо в интерес на правосъдието, ако

 • е налице случай на задължителна защита (notwendige Verteidigung) съгласно член 61, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (виж по-долу);
 • ако обвиняемият е незрящ, глух, ням или страдащ от други увреждания или няма достатъчно познания относно езика, използван от съда;
 • за целите на въззивното производство;
 • ако делото представлява фактическа или правна сложност.

В случаите на задължителна защита обвиняемият трябва да бъде представляван от защитник. В член 61, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс се съдържа изчерпателен списък на случаите, в които законът предвижда задължителна защита:

 1. ако е взета мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство за срока, в който тя се прилага;
 2. по времето на цялото производство относно настаняване в психиатрично заведение за правонарушители с психически увреждания;
 3. при съдебно производство относно настаняване в заведение за правонарушители с пристрастяване и нужда от рехабилитация или в заведение за опасни рецидивисти;
 4. при съдебно производство в окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели или в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели;
 5. при съдебно производство в окръжен съд в състав от един съдия, когато за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за повече от три години, с изключение на случаите на кражба с взлом съгласно член 129, алинеи 1—3 от Наказателния кодекс на Австрия (Strafgesetzbuch — StGB) и на вещно укривателство съгласно член 164, алинея 4 от Наказателния кодекс;
 6. при разпит в състезателно производство (член 165), когато това е част от задължителната защита в съдебното производство в съответствие с точки 3—5, при производството по въззивна жалба срещу присъда, произнесена от съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели или в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели;
 7. при подаване на искане за възобновяване на дело и по време на открито заседание по разглеждане на това искане.

Безплатни съдебни производства

С оглед защитата на правата на жертвата при наказателни производства, жертвите на насилствени действия, опасни заплахи или сексуални престъпления, както и съпруг/а, партньор на семейни начала, роднина по пряка линия, брат или сестра на лицето, чиято смърт може да е била причинена от престъпление, или други роднини, които са били свидетели на престъплението, имат право на безплатно психо-социално или юридическо съдействие при подаване на искане за такова. Жертвите на сексуални престъпления на възраст под 14 години имат право на безплатно съдействие във всички случаи, без да е необходимо да подават искане. Психо-социалното съдействие обхваща подготовката на жертвата на престъпление за производството и свързаното с него емоционално натоварване. Психо-социалното или юридическото съдействие се предоставя от организации за помощ на жертвите на престъпления, на които Федералното министерство на правосъдието е възложило с договор предоставянето на тази помощ съгласно член 66, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс.

При охранителните (безспорни) производства за назначаване на попечител (Sachwalter) или за упражняване на родителски права и правото на родител на лични отношения с детето не се дължат такси. Не се дължат такси и при производства съгласно Закона за настаняване на психично болни лица в здравни заведения (Unterbringungsgesetz) и съгласно Закона за защита на личната свобода при престой в домове и заведения за специални грижи (Heimaufenthaltsgesetz). Страни с ниски доходи и малко имущество могат да получат правна помощ под формата на временно освобождаване от задължението за заплащане на такси. Размерът на задължението, от което те могат да бъдат освободени, зависи от тяхната молба и от усмотрението на съда.

Кога загубилата делото страна трябва да плати разноските на спечелилата страна?

Състезателни производства

Разноските по граждански производства (включително по търговски дела) са уредени в Гражданския процесуален кодекс на Австрия. В него се предвижда, че по принцип първоначално всяка страна трябва да заплати направените разноски за своето участие в производството. Взаимно направените разноски първоначално следва да се разделят поравно между страните. В своето решение по делото съдът се произнася относно разноските. Прилага се принципът, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна. Ако делото е решено изцяло в полза на едната страна, загубилата страна трябва да възстанови на спечелилата страна всички разноски и такси, които са били необходими за надлежното осъществяване на съдебното преследване или на защитата по делото. Ако страните спечелят или загубят отчасти, разноските трябва да бъдат прихванати взаимно или разпределени пропорционално.

Отклонение от принципа, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна, е обосновано в определени случаи:

 • когато страната е загубила делото само относно незначителен въпрос, ако отхвърлената част от иска не е причина за съществени разноски;
 • когато размерът на вземането се определя от вещи лица или по преценка на съда, както и в случай на прихващане на насрещни вземания;
 • когато поведението на ответника не е дало повод за иска и той е признал съществуването на вземането при първа възможност;
 • когато поведението на една от страните е довело до отмяната на производството или до обявяването на неговата нищожност, всички разноски могат да бъдат възложени на тази страна.

Охранително (безспорно) производство

Решенията по семейни дела (производства за издръжка, права на родител на лични отношения с детето, упражняване на родителски права и развод по взаимно съгласие) се постановяват в охранително (безспорно) производство. Общите правила за разноските по охранителни (безспорни) производства са установени в член 78 от Закона за охранителното (безспорно) производство. За много видове производства обаче има изключения от тези правила. Тук отново обичайно се прилага принципът, че съдът присъжда разноските на спечелилата страна, от който обаче могат да бъдат допуснати отклонения по съображения за справедливост.  Ако не е поискано възстановяване на разноски, направените разходи чрез плащане в брой (например за възнаграждения на вещи лица) следва да бъдат покрити съразмерно на участието в делото. Ако това участие не може да бъде установено, разходите се поемат поравно.

Подробности за различните видове производства (издръжка, права на родител на лични отношения с детето, упражняване на родителски права и развод):

 1. По отношение на делата за развод трябва да се прави разграничение между развод по исков ред и развод по взаимно съгласие.

Развод по исков ред: Спрямо развода по исков ред се прилагат специални разпоредби от Гражданския процесуален кодекс на Австрия. Ако не се установи вина на нито една от страните, разноските трябва да бъдат взаимно прихванати. Ако основанието за развод е дълбоко и непоправимо разстройство на брака и ако в решението за развод се съдържа произнасяне относно вината за разстройството, виновната страна трябва да заплати разноските на другата.

Развод по взаимно съгласие: За развода по взаимно съгласие се прилагат правилата на охранителното (безспорно) производство. В този случай съпрузите подават две идентични молби до съда. Тъй като производството е безспорно, съдът не присъжда разноски. Разноските, за които е извършено плащане в брой, се понасят поравно от страните.

 1. Производствата относно упражняване на родителски права и относно правото на родител на лични отношения с детето са също охранителни (безспорни) производства. По силата на клауза за освобождаване (член 107, алинея 5 от Закона за охранителното (безспорно) производство) при тези производства не се присъждат разноски.
 2. Друга клауза за освобождаване (член 101, алинея 2 от Закона за охранителното (безспорно) производство) предвижда, че при производства във връзка с искове за издръжка на ненавършили пълнолетие деца не се присъждат разноски.

Наказателни производства

В наказателните производства всяко лице, което ползва услугите на защитник или друг представител, трябва да заплати разноските, дори ако юристът е назначен служебно от съда (член 393, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Осъденото лице е задължено съгласно съдебното решение да плати разноските по наказателното производство (член 389, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс). В наказателното производство съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 381, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс могат да се дължат следните разноски:

 1. фиксирана сума като част от разноските, за които няма по-подробна разбивка по-долу, направени по наказателното производство, включително разноските по разследването и изпълнението на разпореждания на прокуратурата или по процесуалните действия на съда, които съгласно член 381, алинея 3 следва да бъдат определени в следните граници: в производство пред окръжен съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели — от 500 EUR до 10 000 EUR; в производство пред окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели — от 250 EUR до 5000 EUR; в производство пред окръжен съд в състав от един съдия — от 150 EUR до 3000 EUR; и в производство пред районен съд — от 50 EUR до 1000 EUR;
 2. възнаграждения за вещите лица и по принцип за устните преводачи;
 3. разноски за информация, заключения и експертизи, предоставени от публични органи;
 4. разноски за транспорт на обвиняемия или на свидетели от друга държава;
 5. разноски във връзка с обезпечителна заповед, информация по банкови сметки, изземване на писма, сведения относно далекосъобщителни данни и прихващане на далекосъобщения;
 6. разноски, свързани с изпълнение на наказанието, в това число разноските по трансфер на затворници до вътрешна или чуждестранна наказателна система, без разноските, свързани с изпълнение на наказание лишаване от свобода;
 7. съдебни такси, свързани с наказателното производство;
 8. разноски за защитник или други представители;
 9. фиксирана сума за разноски за съдействие, оказано на жертвата, до 1000 EUR.

С изключение на разноските, посочени в точки 3, 7 и 9 по-горе, федералните власти заплащат разноските авансово. При определянето на фиксираната сума съгласно член 381, алинея 1, точка 9 съдът взема предвид икономическото положение на задълженото да възстанови разноските лице. Разноските за услугите на устен преводач не подлежат на възстановяване от обвиняемия.

В съответствие с член 391, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс обаче на осъдения следва да се възложи възстановяването на разноските по наказателното производство само в такъв размер, че да не бъдат застрашени нито неговите средства за издръжка, гарантираща скромен начин на живот за него и неговото семейство, нито изпълнението на неговото задължение да изплати обезщетение за причинени вреди. Ако разноските не могат да бъдат възстановени поради липса на средства на осъдения, съдът може да обяви разноските за несъбираеми. Ако съдът приеме, че разноските могат да бъдат събрани в бъдеще, но не и към настоящия момент, икономическото положение на съответното лице трябва да бъде преразгледано след определен период. Вземането за разноски се погасява по давност след пет години от произнасянето на окончателното съдебно решение. Ако съдът реши, че осъденият трябва да понесе разноските по производството и по-късно е видно, че той или тя не е в състояние да ги заплати, органите могат да удължат срока за плащане, да разрешат изплащане на вноски или да намалят разноските.

Ако на осъденото лице е възложено с решението на наказателния съд да заплати поне частично обезщетение на граждански ищец, той или тя трябва да възстанови също така и разноските за наказателното производство на гражданския ищец.

Съгласно член 393a от Наказателно-процесуалния кодекс обвиняемият, по отношение на когото съдът е произнесъл оправдателна присъда, може да подаде молба до федералните власти за покриване на определен дял от разноските за неговия защитник. Делът включва плащанията в брой, които са били необходими и реално извършени, както и фиксирана сума от разноските за защитник. Фиксираната сума се определя, като се вземат предвид обемът и сложността на защитата, както и обхватът на необходимите и подходящите услуги на защитника, и не може да превишава следните размери: 10 000 EUR за производство пред окръжен съд в състав от трима съдии и жури от осем съдебни заседатели, 5000 EUR за производство пред окръжен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, 3000 EUR за производство пред окръжен съд в състав от един съдия и 1000 EUR за производство пред районен съд.

Ако по наказателно производство, образувано от частен тъжител, или по жалба на граждански ищец съгласно член 72 от Наказателно-процесуалния кодекс съдът не произнесе осъдителна присъда, частният тъжител или гражданският ищец следва да заплатят всички разноски, които са възникнали в резултат от повдигането или поддържането на обвинението. Ако наказателното производство завърши със споразумение (Diversion) (членове 198—209 от Наказателно-процесуалния кодекс), гражданският ищец не е задължен да заплаща разноските.

Възнаграждение на вещи лица

При състезателните граждански производства (включително по търговски дела) хонорарите за вещи лица подлежат на насрещно прихващане или на съразмерно поделяне съобразно отхвърлената, съответно уважената част от иска (член 43, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс).

При бракоразводните дела по исков ред, в които няма произнасяне на съда относно вината, разноските, заплатени в брой, подлежат на насрещно прихващане. Ако една от страните е заплатила повече от половината от разноските, другата страна трябва да възстанови платеното в повече. Ако в бракоразводното решение съдът се произнесе относно вината на едната страна, то тази страна трябва да възстанови разноските за вещо лице на другата.

Възнагражденията на вещите лица, които първоначално са били заплатени с обществени средства, трябва да бъдат възстановени на съда от страните, от чиито действия са произтекли разноските или в чийто интерес те са били направени, в производства относно: развод по взаимно съгласие, упражняване на родителски права, права на родител на лични отношения с детето, вземания за издръжка на ненавършили пълнолетие деца. Ако няколко лица са задължени да възстановят разноските, те са солидарно отговорни (член 1, алинея 5 във връзка с член 2, алинея 1 от Закона за съдебните плащания (Gerichtliches Einbringungsgesetz — GEG)).

Размерът на възнагражденията на вещите лица е уреден в Закона за дължимите такси. Във всеки отделен случай той зависи по същество от съдържанието и обхвата на експертизата, изискана от съда.

При наказателни производства възнагражденията на вещите лица съставляват част от съдебните разноски (член 381, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс), които съгласно член 389, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс следва да бъдат заплатени от осъденото лице. Възнагражденията на вещите лица се определят от съда или прокурора и се заплащат от федералните власти.

Възнаграждения за писмени и устни преводачи

Обяснението, дадено по-горе, важи също и за възнагражденията за писмени и устни преводачи.

Документи по темата

Доклад на Австрия в отговор на проучването за прозрачност на разноските PDF(829 Kb)en

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЧлен 32 от Закона за съдебните такси

Последна актуализация: 27/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Полша

Въведение

Какви видове съдебни такси се събират?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя в срок?

Как се плаща съдебна такса

Какво трябва да се направи след това

Въведение

Таксите в гражданските производства са уредени със Закона за съдебните разноски (граждански дела) от 28 юли 2005 г. (консолидиран текст: Държавен вестник на Република Полша, 2014 г., позиция 1025). По правило такса е дължима за всяка внесена искова молба, в това число искове, подадени като част от производствата, уредени в Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. В полското право се предвижда възможността за внасяне на искане за освобождаване от тези разноски съгласно горепосочения закон (дял IV — Освобождаване от съдебни разноски).

Какви видове съдебни такси се събират?

Таксата, приложима в случая на европейската заповед за плащане, представлява пропорционална такса.

Колко трябва да платя?

Пропорционална такса се събира по дела относно имуществени права и възлиза на 5 % от стойността на спора (т.е. стойността, посочена в исковата молба); таксата обаче не може да бъде по-малка от 30 PLN или по-голяма от 100 000 PLN. Ако бъде подадена молба за отмяна на европейската заповед за плащане, се събира половината такса.

Какво става, ако не заплатя в срок?

В съответствие с член 1262, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс от 17 ноември 1964 г. (Държавен вестник на Република Полша, брой 43, позиция 269 с измененията) съдът не предприема никакви действия в отговор на процесуален документ, за който не е платена приложимата такса. С други думи таксата трябва да бъде платена, когато бъде подаден процесуален документ (искова молба) в компетентния съд, или трябва да бъде подадена молба за освобождаване от съдебни разноски.

Процесуалните последици при неплащане на такси за процесуален документ са посочени в Връзката отваря нов прозорецчленове 130 и Връзката отваря нов прозорец1302 от Гражданския процесуален кодекс, наред с другото.

В съответствие с член 130 от Гражданския процесуален кодекс, ако процесуален документ (включително искова молба) не може да бъде обработен вследствие на неплащане на таксата, председателстващият съдия приканва страната да извърши съответното плащане в едноседмичен срок и при неизпълнение на това изискване процесуалният документ се връща. Ако процесуалният документ е подаден от лице, което живее в чужбина и няма назначен представител в Полша, председателстващият съдия определя срок за плащане на таксата, който не може да бъде по-кратък от един месец. Ако таксата не бъде платена в определения срок, процесуалният документ се връща на страната. Ако таксата е платена в определения срок, процесуалният документ поражда правно действие от датата, на която е внесен.

В съответствие с член 1302 от Гражданския процесуален кодекс процесуален документ, подаден от адвокат или юрист в областта на патентното право, за който не е извършено плащане, се връща без покана за плащане, ако таксата е фиксирана или пропорционална на стойността на спора така, както е посочена от страната. Ако обаче таксата за процесуалния документ е платена в едноседмичен срок от връчването на решението за връщане на документа, той започва да поражда правно действие от датата, на която е внесен.

Как се плаща съдебна такса

Процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела са уредени в Връзката отваря нов прозорецНаредба на Министерството на правосъдието от 31 януари 2006 г. за установяване на процедурите за плащане на съдебни такси по граждански дела (Държавен вестник на Република Полша, брой 27, позиция 199), която представлява законодателен акт за прилагане на горепосочения Закон за съдебните разноски (граждански дела).

Съдебните такси по граждански дела могат да бъдат платени безкасово по разплащателната сметка на компетентния съд (данните за сметката могат да бъдат получени директно от съда или на неговия уебсайт, както и на уебсайта на Министерството на правосъдието), директно на касата на съда или под формата на съдебни таксови марки, които могат да бъдат закупени на касата на съда.

Какво трябва да се направи след това?

Щом таксите бъдат платени и евентуалните нередности бъдат отстранени, съдът издава европейска заповед за плащане.

Последна актуализация: 26/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Румъния

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Европейската заповед за плащане е уредена в Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

Що се отнася до системата на съдебните гербови налози, моля, имайте предвид, че тя е регламентирана в Извънредно постановление № 80/2013, което е в сила от 26 юни 2013 г. Този законодателен акт е приет след изменението на правната уредба за провеждане на граждански производства чрез приемането на Гражданския процесуален кодекс и изпълнението на новите разпоредби, приети с него.

Съдебни гербови налози се дължат от всички физически и юридически лица и се заплащат като възнаграждение за услугите, предоставяни от съдилищата, както и от Министерството на правосъдието (Ministerul Justiției) и прокуратурата към Висшия касационен съд (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

В Румъния съдебните гербови налози могат да се плащат онлайн, но към настоящия момент тази система за плащания по електронен път все още не е въведена в експлоатация.

Какви са приложимите такси?

По закон съдебни гербови налози се дължат както за делата на първа инстанция, така и за тези на въззивна инстанция.

При подаване на искане физически лица може да получат право на намаляване на размера на плащането, освобождаване от него или ползване на схема за разсрочено плащане на съдебните гербови налози по силата на Извънредно постановление на правителството № 51/2008 относно публичната правна помощ по граждански производства, одобрено, изменено и допълнено със Закон № 193/2008, който впоследствие е изменен и допълнен. На юридически лица могат да бъдат предоставени облекчения за плащане на съдебните гербови налози съгласно член 42, алинея 2 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013.

Колко трябва да платя?

В актуалната редакция на закона съдебният гербов налог за молба за европейска заповед за плащане е установен в член 3, алинея 1 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013, както следва:

а. до стойност 500 RON — 8%, но не по-малко от 20 RON;

б. между 501 RON и 5000 RON — 40 RON + 7% от стойностите над 500 RON;

в. между 5001 RON и 25 000 RON — 355 RON + 5% от стойностите над 5000 RON;

г. между 25 001 RON и 50 000 RON — 1355 RON + 3% от стойностите над 25 000 RON;

д. между 50 001 RON и 250 000 RON — 2105 RON + 2% от стойностите над 50 000 RON;

е. над 250 000 RON — 6105 RON + 1% от стойностите над 250 000 RON.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

В съответствие с Извънредно постановление на правителството № 80/2013 съдебният гербов налог трябва да се плати предварително. Ако ищецът не изпълни задължението си да плати таксата в срока, определен по закон или от съда, молбата се анулира като такава, върху която не е положена гербова марка, или когато е приложимо, се урежда в границите на законно платения съдебен гербов налог. Освен това ако молбата за облекчения за плащането на съдебния гербов налог не е уважена и ищецът не е заплатил дължимия съдебен гербов налог в срока, определен от съда, и не е приложил никакво доказателство за плащане към преписката, съдът анулира молбата като такава, върху която не е положена гербова марка.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните гербови налози могат да бъдат заплатени от задълженото лице в брой, чрез банков кредитен превод или онлайн по специална сметка за приходи в местния бюджет, т.е. „Съдебни гербови налози и други гербови налози“, на териториалната административна единица по местоживеене или местопребиваване на физическото лице или по адрес на управление на юридическото лице. Разходите за превеждане на дължимите суми за съдебни гербови налози се понасят от длъжника.

Ако задълженото лице за плащане на съдебния гербов налог няма нито местоживеене, нито местопребиваване, нито адрес на управление, когато е приложимо, в Румъния, съдебният гербов налог е платим към сметката на местния бюджет на териториалната административна единица, на чиято територия се намира регистрираният адрес на съда, в който е заведен искът или е подадена молбата.

Съдебните гербови налози са платими в брой в дирекциите за данъци и такси на териториалните административни единици по местоживеене или местопребиваване на физическото лице или по адрес на управление на юридическото лице.

Освен това съдебните гербови налози са платими чрез банков кредитен превод и онлайн.

До момента в Румъния не е внедрена електронна система за плащането на съдебни гербови налози, въпреки че този начин на плащане е предвиден в закона.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Разписката за плащането на съдебните гербови налози, която се издава за плащания в брой, или паричното нареждане се представят при внасянето на иска.

Разписките или, когато е приложимо, паричните нареждания за съдебни гербови налози нямат стандартен формат и се издават във формата, приета от единицата, в която е извършено плащането.

Когато съдебният гербов налог е платен, след като съдът е връчил известието на ищеца в тази връзка, последният трябва да включи в преписката доказателството за плащане на налога в срок до десет дни от връчването на известието.

Доказателството за плащане на съдебния гербов налог може да бъде представено собственоръчно на регистрирания адрес на съда или по пощата, като се посочи номерът на преписката (делото), за която е извършено плащането, тъй като същият номер на дело е посочен в известието, връчено от съда на съответната страна.

Последна актуализация: 21/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Словения

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Съдебните такси, приложими спрямо процедурата за европейска заповед за плащане, са предвидени в словенския Закон за съдебните такси (Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Държавен вестник на Република Словения) бр. 37/08, 97/10, 63/13, Връзката отваря нов прозорец58/14 — решение на Конституционния съд, Връзката отваря нов прозорец19/15 — решение на Конституционния съд, 30/16 и 10/17–ZPP-E (Закон за изменение на Гражданския процесуален закон); наричан по-нататък ZST-1), който е общият закон относно съдебните такси.

ZST-1 (член 6) осигурява правното основание за плащането на съдебни такси в брой, чрез електронни пари и други валидни средства за плащане, което важи и за плащането на такси в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане. На практика съдебните такси могат да бъдат плащани по електронен път чрез услугите за онлайн плащания на отделните банки.

Какви са приложимите такси?

В рамките на процедурата за европейска заповед за плащане се прилага еднократна съдебна такса за цялото производство. Задълженото лице за плащането на съдебната такса е ищецът, а плащането трябва да бъде извършено в момента на подаване на молбата за европейска заповед за плащане в съда.

Колко трябва да платя?

Размерът на съдебната такса в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане, която ищецът трябва да плати при подаване на молбата в съда, зависи от цената на иска.

Коефициентът е 1,2 (тарифна позиция 1301 от тарифата на таксите съгласно ZST-1), а таксата се изчислява в съответствие с таблицата, предвидена в член 16 от ZST-1. Тъй като има много ценови класове, те не могат да бъдат изброени изчерпателно тук.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не заплати съдебната такса в срок, съдът провежда производството въпреки това и съдебната такса се събира принудително, когато това е необходимо.

Как мога да платя съдебните такси?

ZST-1 (член 6) осигурява правното основание за плащането на съдебни такси в брой, чрез електронни пари и други валидни средства за плащане, което важи и за плащането на такси в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане.

На практика съдебните такси могат да бъдат плащани по електронен път чрез услугите за онлайн плащания на отделните банки или директно чрез доставчика на платежни услуги или на касата на съда (в брой или чрез ПОС терминал).

Всяка банка има собствена услуга за онлайн плащания за целите на извършването на плащания по електронен път.

Задълженото лице може да плати съдебната такса предварително, т.е. при подаване на молбата за започване на производството в съда, или може да подаде молбата в съда и да изчака съдът да му изпрати известие за плащане със съответната сума и всички останали данни, необходими за извършване на плащането.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако при плащането на съдебната такса е указан точният референтен номер (който съдът съобщава на задълженото лице в известието за плащане), от задълженото лице не се изисква да предоставя на съда доказателство за плащането. В такива случаи съдът е уведомен за плащането посредством специална система за електронно банкиране (UJPnet), в която правилният референтен номер е от решаващо значение за разпознаване на отделните плащания.

Ако обаче съдебната такса е платена, без да е посочен правилният референтен номер, задълженото лице трябва да представи в съда удостоверение за плащане. Няма специални формални условия за валидността на такова удостоверение. Въз основа на такова удостоверение съдът проверява при необходимост плащането на съдебната такса в платформата UJPnet (по-специално когато съдебната такса не е платена на касата на съда).

Последна актуализация: 01/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Словакия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Закон № 71/1992 относно съдебните такси и таксите за извлечения от регистъра за съдимост, както е изменен.

Съдебните такси може да бъдат платени с дебитна или кредитна карта, чрез банков превод или в клона на чуждестранна банка.

Какви са приложимите такси?

Съгласно член 1 от Закон № 71/1992 относно съдебните такси и таксите за извлечения от регистъра за съдимост, както е изменен, съдебни такси се дължат за отделни актове или съдебни производства, когато се провеждат по предложение или като актове на публични съдебни административни органи и прокурори; изброени са в списъка на съдебните такси и таксите за извлечения от регистъра за съдимост, който е приложение към горепосочения закон.

Такси се дължат и за производства и актове, които не се основават на предложение и са в полза на платеца на таксата, ако са изрично посочени в списъка.

Колко трябва да платя?

Размерът на таксата е посочен в списъка като процент от основата на таксата или като фиксирана сума. Ако за производство е установен размер на такса, това означава, че става дума за производство на една инстанция. Такса със същия размер се дължи и при въззивно производство по същото дело.

При молба за започване на производство за европейска заповед за плащане и освен ако не е установен специален размер, таксата е 6 % от цената (плащането) на предмета на производството или стойността на предмета на съдебния спор, но не може да бъде по-малко от 16,50 EUR. Същото важи и при подаване на възражение.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако таксата, която се дължи при подаването на жалба, молба за започване на производство, въззивна или касационна жалба, не бъде платена, съдът отправя искане към платеца на таксата да я плати в определен от съда срок, по принцип в срок от десет дни от получаването на искането; ако таксата не бъде платена в срок, въпреки отправеното искане, съдът прекратява производството. В искането платецът на таксата трябва да бъде информиран какви са последиците, ако не плати таксата.

Съдът не прекратява производството поради неплащане на таксата, ако

 1. а. вече е започнал производството;
 2. б. обхватът на жалбата или молбата е разширен или е подадена насрещна жалба или молба по същия случай след започването на производството;
 3. в. е поискал плащане на такса в размер, който противоречи на текстовете на посочения закон;
 4. г. задължението за плащане е възникнало за платеца на таксата поради подаване на молба за разпореждане на спешни мерки;
 5. д. в срока за плащане на съдебната такса е подадена молба за опрощаване на такса, която съдът е уважил; ако съдът е постановил само частично опрощаване, той иска от платеца да заплати неопростения размер на съдебната такса.

Как мога да платя съдебните такси?

Таксите, които се налагат от съдилищата, публичните съдебни административни органи и прокурорите, могат да бъдат платени в брой, с дебитна или кредитна карта, с пощенски запис или банков превод, както и в клона на чуждестранна банка. Таксите се плащат в брой, с дебитна или кредитна карта, с банков превод, както и в клона на чуждестранна банка, като се използват техническите средства на юридическо лице, което е 100 % държавна собственост и е системен оператор, ако компетентният орган е изпълнил изискванията за това. Таксите могат да бъдат платени в брой, ако съдилищата, публичните съдебни административни органи и прокурорите са осигурили условията за това и при условие че таксата на случай не надвишава 300 EUR, с изключение на таксата по точка 17 (по случаи, свързани с търговския регистър), която може да бъде платена в брой дори и да надвишава 300 EUR. Ако съдът, публичният съдебен административен орган и прокурорът са включени в централната система за завеждане на таксите, платените с пощенски запис, с дебитна или кредитна карта, с банков превод или в клона на чуждестранна банка такси се плащат по сметката на системния оператор.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Извършването на плащането може да се потвърди със стандартни платежни документи, които се използват при обикновените транзакции, в зависимост от начина на плащане, т.е. касова бележка, платежно нареждане за пощенски запис, извлечение от банкова сметка и т.н.

Последна актуализация: 02/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Швеция

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Приложимите в Швеция правила относно таксата за молба за европейска заповед за плащане се състоят от:

Закон (2008:879) относно европейска заповед за плащанечлен 5 Лицето, подаващо молба за европейска заповед за плащане, трябва да плати такса за молба. Правителството може да публикува нормативни актове относно размера на таксата.

Таксата за молба трябва да се плати предварително.

Ако лице, подаващо молба, не спази разпореждане за заплащане на такса за молба, молбата се отхвърля.

Наредба (2008:892) относно европейска заповед за плащанечлен 3 Когато плаща таксата за молба, лицето, подаващо молбата, трябва да посочи личния идентификационен номер или регистрационния номер на организация на ответника.

Плащането може да бъде извършено по електронен път до шведския Орган за принудително изпълнение, като се използват посочените данни за банкова сметка.

Какви са приложимите такси?

Ако подавате молба за европейска заповед за плащане в Швеция, трябва да заплатите такса за молба. Таксата за молба трябва да се плати предварително. Това означава, че таксата за молба трябва да е заплатена, за да може шведският Орган за принудително изпълнение да започне да обработва молбата за европейска заповед за плащане. Плащането се извършва, когато се подава молбата чрез формуляр A. След като подадете молбата, ще получите разпореждане от шведския Орган за принудително изпълнение, в което се съдържа информация как се заплаща таксата за молба. Няма да получите разпореждане, ако вече сте приложили доказателство към молбата, че таксата е платена по сметката на шведския Орган за принудително изпълнение.

Колко трябва да платя?

Понастоящем трябва да платите такса за молба в размер на 300 SEK.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако таксата за молба не е платена в срок, молбата се отхвърля, преди да е започнало обработването ѝ.

Как мога да платя съдебните такси?

Можете да платите таксата за молба за европейска заповед за плащане, като използвате посочените по-долу данни за банкова сметка. Посочете номера на делото, личния идентификационен номер или регистрационния номер на организация на ответника в полето за основание на плащането:

 • Платежна система „Plus giro“: 95 59 39-4
 • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
 • BIC: NDEASESS

Какво да направя след заплащане на таксите?

Не е необходимо да предприемате други стъпки, след като сте платили таксата за молба в срок. Шведският Орган за принудително изпълнение следи за получаването на плащането при него. Щом плащането бъде заведено счетоводно, шведският Орган за принудително изпълнение започва да обработва молбата ви за европейска заповед за плащане.

Последна актуализация: 31/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Англия и Уелс

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Европейската заповед за плащане е опростена процедура за постановяване на съдебни решения относно безспорни вземания по трансгранични граждански и търговски дела. Трансграничен случай е такъв случай, при който поне една от страните има местоживеене или обичайно пребивава в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд.

Какви са приложимите такси?

За да се подаде молба за европейска заповед за плащане, се изисква заплащане на съдебни такси. Ако искате да платите с дебитна/кредитна карта, съответните данни на картата следва да се предоставят в допълнението към „Формуляр А: Молба за европейска заповед за плащане“.

Ако е необходимо принудително изпълнение на вземане, трябва да се заплати допълнителна съдебна такса. Повече подробности относно наличните видове процедури се съдържат на страниците за принудително изпълнение за Англия и Уелс.

Колко трябва да платя?

Съдебните такси в Англия и Уелс са представени в брошурата Връзката отваря нов прозорецЕХ50 — Такси в гражданските и семейните съдилища (EX50 — Civil and Family Court Fees)

Дължимата такса се основава на стойността на вземането.

За улесняване на справката таксите в таблицата по-долу са точни към 17 ноември 2016 г. Съдебните такси могат да бъдат променяни и затова трябва винаги да проверявате дали размерът на таксата все още е актуален, като се допитате до съда, процесуалния представител или други участващи лица или организации. Тези такси са в британски лири (GBP). За да се изчисли равностойността в евро, превалутирането трябва да се приложи в деня, в който искате да подадете молбата.

1.1 При започване на производството (в това число производства, започнали след даването на разрешение за издаване) за възстановяване на парична сума, когато вземането:

Дължима такса (£)

a) Не надвишава £300

£35

б) Надвишава £300, но не надвишава £500

£50

в) Надвишава £500, но не надвишава £1000

£70

г) Надвишава £1000, но не надвишава £1500

£80

д) Надвишава £1500, но не надвишава £3000

£115

е) Надвишава £3000, но не надвишава £5000

£205

ж) Надвишава £5000, но не надвишава £10 000

£455

з) Надвишава £10 000, но не надвишава £200 000

5 % от стойността на вземането

и) Надвишава £200 000

£10 000

Ако искате принудително изпълнение на вземането, трябва да заплатите допълнителна такса.

Трябва да заплатите съдебна такса, за да подадете молба до съда, както и допълнителни съдебни такси на различни етапи от делото в съда. Може да отговаряте на условията за „опрощаване на таксата“ (в зависимост от личното ви положение), което означава, че може да не се наложи да плащате съдебна такса или да платите само част от нея. Трябва обаче да кандидатствате за отделно опрощаване за всяка дължима такса в рамките на съдебния процес. Кандидатстването за опрощаване, когато е подадена първоначалната молба, например би ви осигурило опрощаване само за тази първоначална такса за издаване. Причината е, че личното ви положение би могло да се промени по време на съдебното производство и е възможно да спрете да отговаряте на условията за опрощаване на по-късен етап от делото. От друга страна, бихте могли да започнете да отговаряте на условията за опрощаване на такса по време на делото.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не попълни правилно съответните данни на кредитна карта или плащането не е извършено успешно по някаква причина, съдът, който гледа делото, ще изпрати формуляр Б „Искане до ищеца за попълване и/или поправяне на молба за европейска заповед за плащане“ до ищеца с искане за предоставяне на данни на валидна кредитна карта, за да бъде осъществено плащане на съдебните такси. Молбата няма да бъде придвижена по-нататък, ако не бъде получено надлежното плащане.

Как мога да платя съдебните такси?

Заплащането на съдебната такса се извършва, като на съда се предоставят правилни данни за плащане. Първоначално това следва да се направи, като се предоставят съответните данни във формуляр А „Молба за европейска заповед за плащане“.

Обикновено плащането се извършва с дебитна/кредитна карта. Възможно е не всички начини на плащане, посочени във формуляр А, да са на разположение в съда, в който е подадена молбата. Ищецът следва да се свърже със съда и да провери кой начин на плащане може да бъде използван.

Възможно е също така да се извърши плащане с кредитна карта по телефона. Много съдилища разполагат с механизми за приемане на плащания с карта по този начин, но е необходимо първо да се осъществи връзка със съответния съд, за да се потвърди, че плащането може да се извърши по този начин.

Плащане по електронен път може да бъде разпоредено само срещу лица с адрес в Обединеното кралство.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако молбата е подадена правилно, съдът ще издаде европейската заповед за плащане (формуляр Д) към ответника. В същото време уведомление за издаването ще бъде изпратено на ищеца заедно с разписка за платежната транзакция.

Обикновено разписката е с размери 8 x 12 см и в нея е посочено името на съда в горната част заедно с неговия пощенски адрес, както и платената сума с датата и часа на плащането в долната част.

За повече информация, моля, вижте Връзката отваря нов прозорецТрансгранични вземания в Европейския съюз

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Северна Ирландия

В този случай не се дължат такси.

Последна актуализация: 13/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Шотландия

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

В Шотландия съдебните такси за европейски заповеди за плащане са регламентирани в:

 • Шерифска заповед относно съдебните такси (Sheriff Court Fees Order) от 2018 г., изменена с Шерифска заповед за изменение относно съдебните такси (Sheriff Court Fees Amendment Order) от 2018 г.

Списък 2, част II, параграф 6 се прилага спрямо европейските заповеди за плащане от 1 април 2019 г.

Списък 3, част II, параграф 6 се прилага спрямо европейските заповеди за плащане от 1 април 2020 г.

Не е възможно плащане на такси по електронен път.

Какви са приложимите такси?

При подаването на молба за европейска заповед за плащане посредством формуляр A от Регламент (ЕО) № 1896/2006 до съда се изисква заплащане на една такса, която обхваща всички съдебни процесуални действия.

Обикновено не се налага представляване от адвокат и съдебната такса не включва адвокатски хонорари, нито разходи за връчване на книжата на ответника.

Не се дължи такса за подаване на възражение срещу европейска заповед за плащане чрез формуляр Е.

Колко трябва да платя?

Таксата за подаване на молба за европейска заповед за плащане е 129 британски лири.

По силата на член 8 от Шерифска заповед относно съдебните такси (Sheriff Court Fees Order) от 2018 г., Шотландски нормативен акт (Scottish Statutory Instrument) 2018/481 с измененията, страна може да отговаря на условията за освобождаване от такса, ако например отговаря на условията за получаване на определени държавни обезщетения или на гражданска правна помощ.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

По силата на параграф 3 от Шерифска заповед относно съдебните такси (Sheriff Court Fees Order) от 2018 г., Шотландски нормативен акт (Scottish Statutory Instrument) 2018/481 с измененията, съдът не приема молбата и от него не се изисква да предприема действия, ако не е заплатена такса.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси могат да се заплатят с:

 • чекове — платими на името на „Шотландската съдебна служба“ („The Scottish Courts and Tribunals Service“);
 • дебитна и кредитна карта — моля, проверете в съответния съд кои видове карти се приемат и дали е възможно да се извърши плащане по телефона;
 • пощенски запис — платим на името на „Шотландската съдебна служба“ („The Scottish Courts and Tribunals Service“);
 • в брой — ако плащането се извършва по пощата, не е препоръчително да се плаща в брой.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Съдът приема подаването на книжата по молбата чрез формуляр А от Регламент (ЕО) № 1896/2006 заедно с плащането. Книжата и плащането следва да се внесат в съда или да се изпратят до него по едно и също време. Като следваща стъпка в процеса съдът ще връчи или изпрати формуляр Б, В, Г или Д. Не се изисква доказателство за плащане.

Последна актуализация: 03/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.