Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

При започване на процедури за европейска заповед за плащане в Унгария трябва да се заплати такса за нотариалната процедура, за да се изпълни принудително неоспорено парично вземане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане; размерът на таксата е установен в Закон L от 2009 г. относно процедурите за заповед за плащане и Наредба № 14/1991 от 26 ноември 1991 г. на министъра на правосъдието относно нотариалните такси. Съгласно тези правила при започването на процедурата трябва да бъде заплатена нотариална такса в размер на 3 % от цената на иска. Ищецът може да избере дали да извърши плащането в брой или с кредитна/дебитна карта в нотариалната кантора, с превод по банковата сметка на нотариуса или с пощенски запис.

Какви са приложимите такси?

Нотариална такса се заплаща при започването на процедурата.

Колко трябва да платя?

Размерът на нотариалната такса е 3 % от цената на паричния иск, без в нея да се включват разноските (лихви, такси), в случай на няколко иска нотариалната такса е 3 % от сбора на техните стойности, но не по-малко от 5 000 HUF и не повече от 300 000 HUF. Ако в процедурата участват повече от пет души, минималната такса е 1 000 HUF, умножена по броя на страните. Ако паричното вземане, деноминирано във валута, различна от HUF, таксата трябва да се плати върху равностойността на вземането в HUF, която се изчислява въз основа на централния валутен курс за деня, в който е подадена молбата.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако ищецът не заплати нотариалната такса при започване на процедурата, компетентният нотариус приканва ищеца да заплати нотариалната такса. Ако ищецът не изпълни искането в определения срок, нотариусът отхвърля молбата.

Как мога да платя съдебните такси?

Ищецът може да избере един от изброените по-долу начини за заплащане на нотариалната такса:

  1. Таксата може да бъде заплатена в брой на компетентния нотариус.
  2. Таксата може да бъде заплатена с предоставен от компетентния нотариус пощенски запис по разплащателната му сметка, като плащането може да се извърши във всяка пощенска служба.
  3. Таксата може да бъде заплатена с превод по банковата сметка на нотариуса.
  4. Ако кантората на отговорния нотариус разполага с подходящо оборудване, таксата може да бъде заплатена с кредитна/дебитна карта.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Ако нотариалната такса е заплатена в брой или с кредитна/дебитна банкова карта в кантората на нотариуса, не се изисква ищецът да предоставя доказателство за плащане.

Ако ищецът е заплатил нотариалната такса с пощенски запис, разписката, доказваща плащането, трябва да бъде приложена към молбата за европейска заповед за плащане.

Ако ищецът е заплатил нотариалната такса с превод по банковата сметка на нотариуса, към молбата за европейска заповед за плащане трябва да бъде приложено дневното банково извлечение или негово копие, което доказва, че сумата е дебитирана.

Последна актуализация: 03/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт