Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Όταν ο αιτών (ιδιώτης ή πληρεξούσιος δικηγόρος του) υποβάλλει αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής (έντυπο Α του Κανονισμού 1896/2006) σε Δικαστήριο, καταβάλλει και τα αντίστοιχα δικαστικά έξοδα, που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Εάν την αίτηση την υποβάλλει ο αιτών αυτοπροσώπως, χωρίς την εκπροσώπηση πληρεξούσιου δικηγόρου, απαλλάσσεται από την καταβολή προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής (βλ. αιτιολογική σκέψη 26 του Κανονισμού). Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση και εκδοθεί η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής (έντυπο Ε του Κανονισμού) και, στη συνέχεια, μη ασκηθεισών αντιρρήσεων, κηρυχθεί αυτή εκτελεστή (έντυπο Ζ), ο αιτών λαμβάνει απόγραφο, καταβάλλοντας το τυχόν τέλος απογράφου ανάλογα με το είδος της απαίτησης (βλ. Κώδικα τελών Χαρτοσήμου).

Τι τέλη επιβάλλονται;

Επί κατάθεσης του εντύπου Α καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου (που επικολλάται στην αίτηση, βλ. Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου) και τέλος δικαστικού ενσήμου (αγορά αγωγόσημου ή προσκόμιση απόδειξης είσπραξης τύπου Β από ΔΟΥ, λόγω ηλεκτρονικής έκδοσης, που τοποθετούνται στον φάκελο της δικογραφίας, βλ. ν. ΓΠΟΗ/1912, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ1 ν. 4093/2012: 8 τοις χιλίοις επί του αντικειμένου του αιτούμενου ποσού πλέον εισφορών υπέρ τρίτων, εφόσον το αιτούμενοο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων ευρώ. Επιπλέον αυτού, καταβάλλονται ποσά υπέρ εθνικών φορέων υπολογιζόμενα με ποσοστό επί του ποσού της αγωγής).

Πόσο θα πληρώσω;

Ο υπολογισμός του ποσού των δικαστικών εξόδων γίνεται με βάση το αιτούμενο ποσό της Διαταγής σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Το Δικαστήριο δε θα επιληφθεί της διαδικασίας έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής ή έκδοσης απογράφου επί κηρυχθείσας εκτελεστής Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Μόνον αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται το έντυπο Α ή από το οποίο ζητείται η έκδοση απογράφου με βάση το έντυπο Ζ. Προς το παρόν δεν προβλέπεται ηλεκτρονική πληρωμή των δικαστικών εξόδων.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Να υποβάλει ο αιτών την αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт