Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко ще трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Ако сте частно лице и Вие или действащ от Ваше име адвокат подаде молба до съда за издаване на европейска заповед за плащане (формуляр А от Регламент (ЕО) № 1896/2006), трябва да заплатите съответните съдебни разноски, предвидени в националното законодателство. Ако подавате молбата лично, без да ангажирате адвокат, това Ви освобождава от авансово плащане на адвокатските хонорари (вж. съображение 26 от Регламента). Ако молбата Ви бъде приета и бъде издадена европейска заповед за плащане (формуляр Д от Регламента) и ако впоследствие не бъдат повдигнати възражения и заповедта бъде обявена за подлежаща на изпълнение (формуляр Ж), ще получите заповед за изпълнение и ще трябва да заплатите такса за заверен препис (télos apográfou) в зависимост от вида на претенцията (в съответствие с Кодекса за гербовите налози (Kódika Telón Chartosímou).

Какви са приложимите такси?

Когато подавате формуляр А, трябва да заплатите гербов налог (télos chartosímou — марката се прикрепя към молбата, вж. Кодекса за гербовите налози) и съдебен гербов налог (télos dikastikoú ensímou — трябва да закупите съдебна марка или да представите квитанция Б от данъчна служба (DOY), които трябва да бъдат включени в преписката по делото, вж. Закон 3978/1912, изменен с член 63Ι, точка IC1 от Закон 4093/2012: 0,8% от изискуемата сума плюс такси в полза на трети лица (eisforés ypér tritón).

Колко ще трябва да платя?

Размерът на съдебните разноски се изчислява въз основа на сумата, за която се иска заповедта, в съответствие с посоченото по-горе законодателство.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Съдът няма да разгледа молбата Ви за европейска заповед за плащане или за изпълнение на европейска заповед за плащане, която е била обявена за подлежаща на изпълнение.

Как мога да платя съдебните такси?

Само лично в съда, до който е подаден формуляр А или от който се иска заповед за изпълнение въз основа на формуляр Ж. В момента не се предвижда плащане на съдебните разноски по електронен път.

Какво да направя след заплащане на таксите?

Трябва да подадете молбата в съда.

Последна актуализация: 31/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.