Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Въведение

Какви такси се прилагат?

Колко ще платя?

Какво се случва, ако не платя съдебните такси навреме?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

Въведение

Съдебните такси в Република Хърватия са регламентирани в Закона за съдебните такси, Narodni novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), бр. 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012 и 157/2013, който съдържа тарифата за съдебните такси.

Съгласно член 6 от Закона за съдебните такси таксите, предвидени в тарифата за съдебните такси, се заплащат в таксови марки, издадени от Република Хърватия, или в брой, когато платецът трябва да плати такси, надвишаващи 100 HRK.

Какви такси се прилагат?

Съдебни такси се заплащат за всички съдебни производства по граждански дела, с изключение на предвидените по силата на член 16 от Закона за съдебните такси случаи на освобождаване. От задължението за плащане на съдебни такси се освобождават:

 1. Република Хърватия и държавните органи,
 2. лицата и органите, които упражняват  властнически правомощия, при упражняването на тези правомощия,
 3. работниците и служителите — по трудови спорове, и държавните служители — по административни спорове във връзка с упражняването на техните права в качеството им на държавни служители,
 4. работниците — по административни спорове, породени във връзка със спогодба, предхождаща процедурата по обявяване на несъстоятелност,
 5. инвалидите от войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут,
 6. съпрузите, децата и родителите на войници, убити, изчезнали или пленени във войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут,
 7. съпрузите, децата и родителите на лица, убити, изчезнали или пленени във войната за независимост на Хърватия, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут,
 8. разселените лица, бежанците и репатрираните лица, въз основа на съответните документи, доказващи техния статут,
 9. лицата — бенифициери на социални помощи, които получават помощи за задоволяване на основните си жизнени потребности,
 10. хуманитарните организации и организациите за закрила на хората с увреждания и на семействата на лицата, загинали, изчезнали или пленени при изпълнение на хуманитарни дейности,
 11. децата като страни в производство за издръжка или в производства по искове, основани на това право,
 12. ищците в съдебни процеси относно признаването на майчинство или бащинство и относно разходите за бременност и раждане извън брака,
 13. страните, искащи възстановяване на дееспособността си,
 14. малолетните или непълнолетните лица, които искат да придобият дееспособност, тъй като са станали родители,
 15. страните в производството във връзка с родителските права и с изпълнението на решението относно режима на лични отношения с детето,
 16. ищците по спорове относно права, произтичащи от задължителното пенсионно осигуряване и общото здравно осигуряване, относно правата на безработните съгласно нормативната уредба в областта на заетостта и относно социалните права,
 17. ищците или заявителите по процедури за защита на гарантирани от Конституцията права и свободи на човека срещу окончателни индивидуални административни актове или за защита срещу незаконни действия, и
 18. ищците по спорове за обезщетения за замърсяване на околната среда,
 19. синдикалните организации и сдружения в граждански производства във връзка с издаването на заместващо съдебно одобрение и в колективни трудови спорове, както и представителите на синдикални организации в граждански производства при упражняване на правомощията на съвета на работниците.

Дадена чужда държава се освобождава от плащането на такси, ако това е предвидено в международен договор или при условията на реципрочност.

В случай на съмнение относно условията, посочени в параграф 2 от настоящия член, съдът отправя искане за разяснение до Министерството на правосъдието.

Разпоредбите на параграф 1, точка 10 от настоящия член се прилагат за хуманитарните организации, определени от министъра, отговарящ за социалните въпроси.

Разпоредбите на параграф 1 от настоящия член не се прилагат за органите на общините и градовете, освен ако съгласно специален закон им е делегирано упражняването на властнически правомощия.

В рамките на процедура за европейска заповед за плащане се заплащат следните такси:

 • за молба за издаване на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ищеца
 • за решение за издаване на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ищеца
 • за възражение срещу издаването на европейска заповед за плащане — таксите се заплащат от ответника.

Ако процедурата стане предмет на съдебен спор:

 • за съдебно решение — таксите се заплащат от ищеца
 • за жалба — таксите се заплащат от жалбоподателя
 • за отговор на жалба — таксите се заплащат от подалото отговора лице (отговорът не е задължителен)
 • извънредно средство за правна защита — допустимо е преразглеждане на решението на второинстанционния съд, ако цената на иска надвишава 200 000,00 HRK
 • във връзка с преразглеждането — съдебните такси се заплащат от лицето, поискалото преразглеждането, и лицето, подало отговор по преразглеждането (отговорът не е задължителен).

Колко ще платя?

II. За молба за издаване на европейска заповед за плащане, решение за издаване на европейска заповед за плащане, отговор на жалба или отговор на преразглеждане се заплаща такса в размер на половината от таксите, посочени в точка I.

III. При обжалване на съдебно решение или преразглеждане се заплаща двукратният размер на съдебните такси, посочени в точка I.

IV. Съдебна такса не се дължи, когато страните са постигнали споразумение в хода на съдебното производство.

Какво се случва, ако не платя съдебните такси навреме?

Съдебните такси ще бъдат събрани чрез принудително изпълнение, а ако не бъдат платени незабавно, ще бъде начислена допълнителна такса в размер на 100,00 HRK.

Съгласно член 39 от Закона за съдебните такси съдът първо предупреждава страната за задължението ѝ да плати таксата в срок от три дни, а в случай че въпросната страна не се съобрази с предупреждението, съдът приема решение относно таксата, върху която се дължи допълнителна такса от 100 HRK.

Как мога да платя съдебните такси?

Съдебните такси, надвишаващи 100 HRK, се плащат по сметката на държавния бюджет на Република Хърватия, като плащането може да бъде извършено във всеки банков или пощенски клон.

При плащане на съдебните такси от чужбина трябва да бъде посочена следната информация:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Текуща сметка (CC): 1001005-1863000160

Образец: HR64

Референтен №: 5045-20735- личен идентификационен номер (или друг идентификационен номер на платеца)

Бенефициер: Министерство на финансите на Република Хърватия, от името на Търговския съд в Загреб

Описанието на плащането трябва да включва таксата за дело ___ (номер на преписката и описание на плащането, напр. съдебна такса за молба за издаване на европейска заповед за плащане).

Какво трябва да направя след извършване на плащането?

След като таксата бъде платена, доказателството за плащането трябва да бъде изпратено до съда, разглеждащ делото, за което се плаща таксата, като се посочва номерът на делото (ако той е известен на страната), а когато се подава молба за издаване на европейска заповед за плащане, молбата трябва да бъде придружена от доказателство за извършеното банково плащане.

Страните подават редовно документите до съда по пощата (с препоръчана или обикновена пратка).

I. Съдебните такси за иск, насрещен иск, съдебно решение и възражение срещу заповед за плащане се изчисляват в зависимост от цената на иска (като се взема предвид само цената на основния иск без лихвите и разноските), както следва:

над

до (размер в HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Ако цената на иска надвишава 15 000,00 HRK, се дължи такса в размер на 500,00 HRK, като върху разликата над 15 000,00 HRK допълнително се начислява 1 %, но не повече от 5 000,00 HRK.

Последна актуализация: 08/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт