Vrste pravnih struka

U okviru različitih pravnih i pravosudnih sustava država članica Europske unije (EU) postoji niz pravnih stručnjaka poput odvjetnika, javnih bilježnika, sudaca, državnih odvjetnika i sudskih službenika.  Pravni stručnjaci nemaju iste nazive u svim državama članicama, a njihova se uloga i status mogu znatno razlikovati od jedne države članice do druge.

Na ovoj stranici možete pronaći opće informacije o ulozi i dužnostima različitih pravnih stručnjaka.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Ako se trebate obratiti pravnom stručnjaku ili ga pronaći u bilo kojoj državi članici Europske unije, posjetite odjeljak Pronađite....

Uvod

Uz iznimku odvjetničke djelatnosti, zakonodavstvom Europske unije ne uređuju se uvjeti za obavljanje pravne struke.  Pravna se struka obično uređuje na nacionalnoj razini.  Iako po prirodi stvari nacionalni propisi mogu biti slični, oni se u prilično velikoj mjeri razlikuju od jedne države do druge jer odražavaju razvoj često starih tradicija.

Odbor ministara Vijeća Europe (COE) objavio je niz preporuka za pravnu struku. Jedna od tih inicijativa odnosi se na obavljanje odvjetničke djelatnosti. Druga inicijativa odnosi se na neovisnost sudaca. Preporuke Vijeća Europe i druge informacije o toj temi možete pronaći na njegovu web-mjestu.

Uz to, u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima navodi se da se svi optuženi za kazneno djelo imaju pravo braniti osobno ili korištenjem pravne pomoći koju su sami odabrali ili, ako nemaju dovoljno sredstava kojima bi platili pravnu pomoć, korištenjem besplatno dodijeljene pravne pomoći kada je to u interesu pravde. Ta klauzula uglavnom se odnosi na kaznene predmete, ali ju je Europski sud za ljudska prava (ECHR) proširio kako bi se njome obuhvatili i građanski predmeti.

Suci

Sudac je glavni dužnosnik koji predsjeda sudom, sam ili kao dio sudskog vijeća. Ovlasti, dužnosti, način imenovanja, pravila struke i izobrazba sudaca mogu se uvelike razlikovati s obzirom na područje nadležnosti. Sudac se može usporediti sa sucem u utakmici koji vodi suđenje nepristrano i javno. Sudac saslušava sve svjedoke i ima uvid u sve ostale dokaze koje su predočile stranke u postupku, ocjenjuje vjerodostojnost stranaka, a zatim donosi odluku o predmetu na temelju svojeg tumačenja zakona ili svojeg osobnog suda.

Dodatne informacije o ovoj djelatnosti dostupne su na sljedećim web-mjestima:

Državni odvjetnici

U kaznenim postupcima državno odvjetništvo ili ured državnog odvjetnika ima vrlo važnu ulogu. Sustavi država članica vrlo su različiti s obzirom na ulogu, zadaće i ovlasti državnih odvjetnika.

Sudsko osoblje

Dužnosti i nazivi sudskog osoblja mogu se uvelike razlikovati, na primjer: „Greffier” u Francuskoj, „Rechtspfleger” u Njemačkoj, „Court clerk” u Engleskoj.

Uz to, njihove dužnosti znatno se razlikuju ovisno o pravnim sustavima država te one uključuju: pomaganje sucima ili državnim odvjetnicima, vođenje sudova, nadležnost u određenim postupcima. Ovisno o državi članici, sudsko osoblje mora imati završen studij prava, može pružati pravne savjete i/ili se koristiti pogodnostima trajnog usavršavanja.

U svakom slučaju sudsko osoblje ima važnu ulogu na sudovima: u dočekivanju žrtava kaznenog djela i optuženika te sveukupnoj učinkovitosti pravosudnog sustava.

Sudsko osoblje na europskoj razini predstavlja Europski savez Rechtspflegera (European Union of Rechtspfleger) (E.U.R), nevladina organizacija koja okuplja strukovna udruženja iz nekoliko zemalja. Ciljevi E.U.R-a su sudjelovanje u stvaranju, razvoju i usklađivanju zakona na europskoj i međunarodnoj razini, suradnja s europskim institucijama, zastupanje strukovnih interesa svojih članova i promicanje djelatnosti u cilju boljeg funkcioniranja pravosudnog sustava.

Sudski ovršitelji (sudski službenici)

Djelatnost sudskih službenika uređuje se zakonima pojedinih država članica, a ti se propisi razlikuju među državama članicama.

Osobe koje na europskoj razini obavljaju tu djelatnost zastupa Međunarodni sindikat sudskih službenika (UIHJ). Svrha UIHJ-a jest zastupati svoje članove u međunarodnim organizacijama i osigurati suradnju s nacionalnim strukovnim tijelima. Radi na poboljšanju nacionalnog postupovnog prava i međunarodnih ugovora te nastoji promicati ideje, projekte i inicijative kojima se pomaže unaprjeđenju i jačanju neovisnog statusa sudskih službenika.

Europska komora sudskih službenika (čija je francuska kratica CEHJ) također zastupa sudske službenike. Cilj je CEHJ-a, neprofitnog udruženja uređenog belgijskim zakonodavstvom, promicati veću uključenost sudskih službenika u usklađeno djelovanje pravnih stručnjaka u europskim raspravama.

Odvjetnici

Odvjetnik kojeg je angažirao pojedinac, poduzeće ili država strankin je pouzdani savjetnik i zastupnik, stručnjak kojeg poštuju treće strane i neophodan sudionik u poštenom izvršavanju pravde. Utjelovljujući sve te elemente, odvjetnik koji vjerno radi u strankinom interesu i štiti strankina prava ujedno obavlja dužnosti odvjetnika u društvu koje uključuju predviđanje i sprječavanje sukoba, osiguravanje rješavanja sukoba u skladu s priznatim načelima građanskog, javnog ili kaznenog prava te uzimajući u obzir prava i interese, unaprjeđivanje razvoja prava i obranu slobode, pravde i vladavine prava.

Djelatnost odvjetnika uređuju strukovne organizacije ili nadležna tijela u njihovoj državi članici (odvjetničke komore) koja su odgovorna za utvrđivanje pravila profesionalnog ponašanja i određivanje pripadajućih disciplinskih mjera.

Zakonodavstvom Europske unije ne uređuju se uvjeti za obavljanje pravne struke. Međutim, Direktivom iz 1998. određuju se uvjeti na temelju kojih odvjetnik koji je stekao kvalifikacije u jednoj državi članici može trajno obavljati svoju djelatnost u drugoj državi članici.

Na razini EU-a odvjetnike zastupa Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) – međunarodno neprofitno udruženje osnovano 1960. Ono djeluje kao veza između EU-a i europskih nacionalnih odvjetničkih komora u pogledu svih pitanja od zajedničkog interesa koja se odnose na obavljanje odvjetničke djelatnosti.

Javni bilježnici

Javni bilježnici su pravosudno osoblje specijalizirano i ovlašteno za djelovanje u određenim pravnim poslovima. S obzirom na njihove zadaće i odgovornosti javni bilježnici imaju važnu ulogu u državnom zakonodavstvu 22 države članice u kojima se pravni poredak temelji na rimskom građanskom pravu. U državama članicama Europske unije koje primjenjuju običajno pravo također postoji struka javnih bilježnika čija se djelatnost proteže kroz niz pravnih usluga i čije se funkcije i nadležnost uglavnom odnose na pravne akte i instrumente koji se trebaju upotrebljavati izvan njihovih granica. Javni bilježnici imaju važnu ulogu u međunarodnoj trgovini u domaćoj nadležnosti.

Zadaće javnih bilježnika su prije svega sljedeće:

  • sastavljanje privatnih ugovora i savjetovanje stranaka istovremeno ispunjujući obvezu poštenog postupanja sa svakom strankom; pri izradi službenih dokumenata javni su bilježnici odgovorni za njihovu zakonitost i pružene savjete; dužni su obavijestiti stranke o implikacijama i posljedicama obveza koje preuzimaju
  • izvršenje javnobilježničkih isprava koje su sastavili; isprava se može izravno registrirati u službenim evidencijama ili izvršiti ako jedna od stranaka ne ispuni svoje obveze, bez prethodne intervencije suca
  • uloga arbitra koji nepristrano i uz strogo poštovanje prava omogućuje strankama da postignu obostrano prihvatljiv dogovor.

Javni bilježnici javni su službenici (države im prenose dio javnih ovlasti kako bi im omogućile obavljanje javne službe) koji izvršavaju dužnosti u okviru neovisne djelatnosti.

Javni bilježnici imaju obvezu profesionalne povjerljivosti. Uvjeti za imenovanje javnih bilježnika slični su onima za imenovanje sudaca, pa su tako i oni neovisni, imaju trajni mandat, nepristrani su, ovlašteni su za pripremu isprava i njihovo izvršenje, a njihove aktivnosti nadzire Ministarstvo pravosuđa.

Građanima je na usluzi oko 35 000 javnih bilježnika u 22 državi članici Europske unije čiji se pravni sustavi temelje na rimskom građanskom pravu te preko 1 000 javnih bilježnika u Ujedinjenoj Kraljevini i Irskoj čiji se sustavi temelje na običajnom pravu (common law).

U odnosima s europskim institucijama javne bilježnike koji posluju u državama članicama čiji se pravni sustavi temelje na rimskom građanskom pravu predstavlja Vijeće javnih bilježnika Europske unije (CNUE) osnovano 1993. Vijeće javnih bilježnika Europske unije predstavlja javne bilježnike svih država članica EU-a u kojima se djelatnost javnih bilježnika obavlja na temelju rimskog građanskog prava: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Estonija, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska. Javni bilježnici koji posluju u Ujedinjenoj Kraljevini i Irskoj, koje primjenjuju običajno pravo, imaju vlastita nacionalna predstavnička tijela. Na međunarodnoj razini Englesku, Wales, Škotsku, Irsku i Sjevernu Irsku predstavlja the UK and Ireland Notarial Forum (Forum javnih bilježnika Ujedinjene Kraljevine i Irske).

Posljednji put ažurirano: 21/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.