Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Tipi ta’ professjonijiet legali

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fl-Awstrija.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Il-professjonijiet legali — INTRODUZZJONI

Fil-preżent hemm 1 693 Imħallef professjonist li għalihom il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja Awstrijak huwa responsabbli (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li tirrappreżenta pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż tal-Qorti Suprema).

L-Imħallfin jinħatru wkoll barra s-sistema ġudizzjarja, pereżempju lill-Qorti Amministrattiva (madwar 63) u l-Qorti tal-Ażil.

Barra minn hekk, hemm persuni lajċi li huma assenjati għal każijiet speċifiċi li jaħdmu fuq bażi volontarja. Dawn jaġixxu bħala Imħallfin Lajċi jew membri tal-ġurija f’każijiet kriminali u bħala Imħallfin Assoċjati b'kompetenza speċjali f’każijiet kummerċjali, tax-xogħol u tal-liġi soċjali.

Hemm 375 prosekutur pubbliku (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż fl-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi) u 4 864 Uffiċjal u aġenti kuntrattwali (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inklużi fil-Qorti Suprema u fl-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi), li jgħinu biex jinżamm it-tħaddim xieraq tal-qrati u l-uffiċċji tal-prosekuzzjoni pubblika.

B’kollox 3 631 persuna huma impjegati fis-sistema penitenzjarja (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inklużi l-membri tad-Direttorat tal-Ħabsijiet); din iċ-ċifra tinkludi total ta’ 3 098 gwardjan tal-ħabs (inklużi 127 responsabbli biex jgħallmu l-priġunieri).

1. Imħallfin

L-edukazzjoni u l-ħatra

Wara li jlestu l-istudji legali tagħhom, segwit minn prattika tal-qrati fil-qafas ta’ servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja, l-imħallfin jgħaddu mit-taħriġ prattiku tagħhom. Kull sena, jinħatru madwar 60-80 kandidat imħallfin. Is-servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja (inkluża l-prattika tal-qrati) fil-prinċipju jdum għaddej erba’ snin u jitwettaq fi qrati distrettwali, qrati reġjunali, fl-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, fil-ħabs jew f'ċentru għall-protezzjoni tal-vittmi jew ta' assistenza, jew fl-uffiċċju ta’ avukat skont il-liġi, nutar jew prosekutur li jirrappreżentaw il-Ministeru Federali tal-Finanzi. Parti mit-taħriġ tas-servizz jista’ jitwettaq ukoll fil-Qorti Reġjonali Għolja, fil-Qorti Suprema, fil-Ministeru Federali tal-Ġustizzja, fid-Direttorat tal-Ħabsijiet, fiċ-ċentri ta' servizzi tal-perjodu ta' prova, fl-assoċjazzjonijiet ta’ trustees legali jew fl-uffiċċji tal-benesseri taż-żgħażagħ, fl-Uffiċċju tal-ombudsman għad-drittijiet taċ-ċittadini jew garanziji xierqa, jew fis-settur finanzjarju. Is-servizz ta' preparazzjoni ġudizzjarja jikkonkludi b’eżami tal-kariga ġudizzjarja.

Ladarba jkunu għaddew l-eżami tal-kariga ġudizzjarja, l-imħallfin kandidati jkunu jistgħu japplikaw għal pożizzjonijiet permanenti vakanti bħala mħallfin.

Il-ħatriet bħala mħallfin isiru mill-President Federali li, fil-każ tal-parti l-kbira tal-pożizzjonijiet, ikun iddelega dan il-kompitu lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Ċittadini Awstrijaċi biss jistgħu jinħatru bħala imħallfin.

Il-persuni lajċi għandhom jiġu distinti mill-imħallfin professjonisti. Dawn ma għandhom bżonn l-ebda taħriġ legali u jaħdmu fuq bażi volontarja. Huma jaġixxu bħala Imħallfin Lajċi jew membri tal-ġurija fi proċedimenti kriminali u bħala Imħallfin Assoċjati b'kompetenza speċjali f’każijiet kummerċjali, tax-xogħol u tal-liġi soċjali.

l-Istatus tal-Imħallfin

L-Imħallfin professjonisti jkollhom relazzjoni ta’ impjieg mal-liġi pubblika fl-Istat Federali. Minbarra l-Att Kostituzzjonali Federali, l-Att tas-Servizz tal-Imħallfin huwa s-sors legali ewlieni għat-taħriġ u l-istatus professjonali tal-imħallfin. (L-isem sħiħ ta' dan is-sors legali huwa l-Att tal-Imħallfin u tas-Servizz ta' Prosekuzzjoni Pubblika; b'mod partikolari, għadd ta' dispożizzjonijiet li l-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi huma suġġetti għalihom u li jirregolaw, pereżempju, il-proċeduri dixxiplinarji u d-deskrizzjonijiet tas-servizzi huma ddeterminati bl-istess mod.)

Imħallfin professjonisti jinħatru għal perjodu ta’ żmien mhux limitat u jirtiraw fl-aħħar tas-sena li fiha jagħlqu l-età ta’ 65 sena.

Skont l-Artikoli 87 u 88 tal-Att Kostituzzjonali Federali, l-imħallfin jaġixxu bħala aġenti indipendenti tal-Istat fl-interpretazzjoni tal-liġi u fl-aġġudikazzjoni ta' każijiet. Din l-indipendenza hija espressa fil-libertà mill-istruzzjoni li jgawdu l-imħallfin (indipendenza materjali) u fl-impossibbiltà li jitneħħew jew li jiġu trasferiti għal pożizzjoni oħra (indipendenza personali). L-Imħallfin huma marbuta biss bil-liġi u jiddeċiedu fuq il-bażi tal-kundanni legali tagħhom stess. Bl-istess mod, dawn ma jkunux marbuta b’deċiżjonijiet preċedenti ta’ qrati oħra dwar kwistjonijiet legali simili (preċedenti).

Minbarra meta dawn jirtiraw b’mod permanenti wara li jilħqu l-limitu ta’ età statutorja, l-imħallfin jistgħu jitneħħew mill-kariga jew jiġu trasferiti għal pożizzjoni oħra jew jiġu rtirati kontra l-volontà tagħhom biss fiċ-ċirkostanzi u fil-manjiera provduta mil-liġi u fuq il-bażi ta’ deċiżjoni ġudizzjarja formali (l-Artikolu 88 tal-Att Kostituzzjonali Federali).

L-istatus speċjali ta’ imħallfin taħt il-Kostituzzjoni jgħodd biss meta jeżerċitaw il-kariga ġudizzjarja tagħhom (fit-tmexxija tan-negozju ġudizzjarju kollu allokat bil-liġi jew taħt sistema ta’ allokazzjoni ta’ negozju). Teżisti eżenzjoni għall-kwistjonijiet ta' “amministrazzjoni ta' ġustizzja” (miżuri sabiex tinżamm l-operazzjoni tas-sistema ġudizzjarja). Iżda f’dawn il-każijiet, l-imħallfin huma indipendenti biss jekk huma jittrattaw dawn il-kwistjonijiet (bħalma hija l-allokazzjoni ta’ negozju ġudizzjarju u proposti għal ħatriet għal pożizzjonijiet ġudizzjarji) fuq il-bordijiet jew fil-kummissjonijiet. Inkella, dawn huma marbutin bi struzzjonijiet minn fuq. Allokazzjoni fissa ta’ xogħol ġudizzjarju tiżgura li d-dritt għal imħallef taħt is-sistema legali, li huwa ggarantit mill-Kostituzzjoni, jiġi rrispettat.

Rwol u dmirijiet

L-Imħallfin huma responsabbli għal każijiet ġudikanti tal-liġi ċivili u kriminali. Fi kwistjonijiet amministrattivi u ta' liġi kostituzzjonali, jaġixxu bħala kontroll fuq l-amministrazzjoni u bħala gwardjana tal-kostituzzjoni.

Responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Il-Qorti dixxiplinari: Imħallef li kolpevolment jikser l-obbligi professjonali tiegħu huwa responsabbli fil-konfront tal-Qorti dixxiplinari, li hija stabbilita fil-livell tal-Qorti Reġjonali Għolja jew tal-Qorti Suprema u tikkonsisti biss minn imħallfin (il-Qorti dixxiplinari hija wkoll kompetenti fil-kwistjoni ta’ kondotta ħażina minn prosekuturi pubbliċi).

Il-Qorti Kriminali: Imħallef li, fi ksur ħati tal-obbligi professjonali tiegħu, jikkommetti wkoll reat kriminali huwa responsabbli fil-konfront tal-qorti kriminali (pereżempju, f’każ ta’ abbuż ta’ poter uffiċjali).

Il-Qorti Ċivili: Parti li tkun sofriet telf minħabba f'imġiba illegali u ħatja minn imħallef (jew, jekk applikabbli, prosekutur pubbliku) tista’ ssostni dan it-telf biss kontra l-Istat. L-Istat jista’ jkollu rikors kontra l-imħallef (jew, jekk applikabbli, prosekutur pubbliku) fil-każ ta’ atti intenzjonali jew negliġenza grossa.

2. Prosekuturi pubbliċi

Organizzazzjoni

Bażikament, l-organizzazzjoni ġerarkika tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku tikkorrispondi għall-organizzazzjoni tal-qrati.

F’kull qorti kompetenti li għandha ġurisdizzjoni fuq każijiet kriminali (jiġifieri 17-il qorti b’kollox) hemm l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Barra minn hekk, hemm Servizz Ċentrali għall-Prosekuzzjoni ta’ Reati Ekonomiċi b’kompetenzi għall-Awstrija kollha. F’kull Qorti Reġjonali Għolja hemm uffiċju tal-prosekutur pubbliku superjuri u l-uffiċċju tad-direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi huwa fil-Qorti Suprema. L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku superjuri u l-uffiċċju tad-Direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi jaqgħu direttament taħt il-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-edukazzjoni u l-ħatra

L-edukazzjoni ta’ prosekutur pubbliku tikkorrispondi għal dik ta’ imħallef professjonali.

Kull min jissodisfa r-rekwiżiti għall-ħatra għall-pożizzjoni ta’ imħallef jista’ wkoll jinħatar prosekutur pubbliku.

Pożizzjonijiet permanenti vakanti għal prosekuturi pubbliċi, bħal pożizzjonijiet permanenti għall-imħallfin, għandhom jixxandru pubblikament biex jimtlew. Huwa l-President Federali li jkollu d-dritt li jaħtar il-prosekuturi pubbliċi iżda, bħal fil-każ ta’ mħallfin, huwa jkun iddelega d-dritt ta’ ħatra fir-rigward ta’ bosta pożizzjonijiet permanenti għal prosekuturi pubbliċi lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-istatus ta’ prosekuturi pubbliċi

L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku huma l-awtoritajiet ġudizzjarji separati minn, iżda mhux indipendenti mill-qrati. Huma għandhom struttura ġerarkika u huma marbuta bl-istruzzjonijiet tal-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku għoli u fl-aħħar mill-aħħar tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

Hemm regoli statutorji preċiżi li jirregolaw id-dritt li jinħarġu l-istruzzjonijiet. Struzzjonijiet mingħand uffiċċju ta' prosekutur pubbliku għoli jew mingħand il-Ministru Federali tal-Ġustizzja jistgħu jinħarġu biss fil-forma miktuba u jridu jkunu akkumpanjati minn stqarrija ta’ raġunijiet. Barra minn hekk, l-istruzzjonijiet irċevuti jridu jiġu rreġistrati fil-fajl tal-każijiet kriminali. Il-Ministru Federali tal-Ġustizzja iġorr ir-responsabbiltà ministerjali u għalhekk huwa obbligat jipprovdi informazzjoni lill-Parlament, li għalih huwa jew hija j/tkun responsabbli.

Il-membri tal-persunal tal-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi individwali għandhom ikunu konformi mal-istruzzjonijiet mogħtija mill-mexxejja tal-awtoritajiet. Madankollu, jekk jikkunsidraw li xi struzzjoni tmur kontra l-liġi, huma jistgħu jitolbu ordni bil-miktub li tikkonċerna l-istruzzjoni u jistgħu anki jagħmlu arranġamenti biex ikunu rilaxxati mill-maniġġar tal-kawża kriminali inkwistjoni. L-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi huma għalhekk ġerarkikament organizzati b'livelli subordinati u superjuri. Dan huwa wkoll meħtieġ minħabba l-fatt li — għall-kuntrarju tas-sentenzi tal-Qorti — id-deċiżjonijiet tagħhom ma jistgħux jiġu kkuntestati permezz ta’ kwalunkwe rimedju legali.

Rwol u dmirijiet

L-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi huma korpi speċjali separati mill-qrati. Ir-rwol tagħhom huwa li jħarsu l-interess pubbliku fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja kriminali. Dan primarjament jinvolvi t-tressiq ta' atti ta' akkużi kontra persuni u l-preżentazzjoni ta' akkużi fi proċedimenti kriminali. Huma għalhekk jissejħu wkoll aġenziji tal-prosekuzzjoni. Fi proċedimenti kriminali huma inkarigati wkoll mill-proċedimenti preliminari.

Il-prosekuturi pubbliċi huma responsabbli għar-reġistrazzjoni u l-preżentazzjoni ta' akkużi kemm quddiem il-qorti reġjonali kif ukoll quddiem il-qrati distrettwali tad-distrett tal-qorti reġjonali rispettiv. Bħala regola, il-prosekuturi distrettwali jippreżentaw l-att ta’ akkuża quddiem il-qrati distrettwali. Il-prosekuturi distrettwali huma uffiċjali b’kompetenza speċjali, iżda mhumiex meħtieġa li jkollhom grad akkademiku.

Is-Servizz Ċentrali jokkupa pożizzjoni speċjali għall-Prosekuzzjoni ta’ Reati Ekonomiċi li l-ġurisdizzjoni tagħhom mifruxa mal-pajjiż kollu issa testendi għall-oqsma ta’ abbużi minn impjegati taċ-ċivil u għar-reati ekonomiċi li jinvolvu ammonti ta’ aktar minn EUR 5 000 000. Taħt din il-kompetenza jaqgħu ukoll ir-reati finanzjarji li jinvolvu ammonti ta’ aktar minn EUR 5 000 000, każijiet eliġibbli ta’ frodi soċjali, azzjoni minn debitur li hija ta’ detriment lill-kredituri, u offiżi taħt il-Liġi dwar il-Kumpaniji Pubbliċi b’Responsabbiltà Limitata jew il-Liġi dwar Kumpaniji Privati b'Responsabbiltà Limitata impenjati f'impriżi li huma daqstant kbar (b’kapital azzjonarju ta’ mill-inqas EUR 5 000 000 jew aktar minn 2 000 impjegat).

L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku għoli huma ġerarkikament superjuri għall-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku u jappoġġjaw il-Qrati Reġjonali Għolja fi Vjenna, Graz, Linz u Innsbruck. Barra milli jaġixxu għall-prosekuzzjoni quddiem il-Qorti Reġjonali Għolja, huma wkoll responsabbli għas-superviżjoni tal-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi kollha distrettwali tagħhom u jaqgħu taħt il-kontroll dirett tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

L-Uffiċċju tad-Direttur tal-Prosekuzzjonijiet Pubbliċi, stabbilit fil-Qorti Suprema, min-naħa tiegħu jokkupa pożizzjoni speċjali. Huwa jaqa' taħt ir-responsabbiltà diretta tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja u fih innifsu ma għandux id-dritt li joħroġ struzzjonijiet lill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi u lill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi għolja. Lanqas ma jista' joħroġ akkużi, iżda huwa inkarigat bl-appoġġ tal-Qorti Suprema. Huwa awtorizzat b'mod speċjali biex jiddepożita dawk li huma magħrufa bħala appelli ta' nullità għall-osservanza tal-liġi fi kwistjonijiet kriminali li fihom il-partijiet ma għandhom l-ebda possibbiltà (oħra) ta’ appell. L-uffiċċju tad-direttur tal-prosekuzzjonijiet pubbliċi għalhekk iwettaq funzjoni importanti f’li jżomm l-unità tal-liġi u jiżgura ċ-ċertezza legali fi kwistjonijiet tal-liġi kriminali.

Ir-responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Ir-responsabbiltà dixxiplinarja, kriminali u ċivili tal-prosekuturi pubbliċi hija rregolata bl-istess mod bħal dik tal-imħallfin.

3. Reġistraturi

Organizzazzjoni

Fl-Awstrija, ir-reġistraturi huma pilastru essenzjali tas-sistema ġudizzjarja. Aktar minn 80 % tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-kawża f’kawżi dwar il-liġi ċivili issa jittieħdu mis-662 reġistratur (il-qagħda fl-1 ta’ Novembru 2012, li tirrappreżenta pożizzjonijiet ekwivalenti full-time attivi, inkluż fil-grupp tal-iskjerament tal-persunal).

Edukazzjoni

Biex ikun ammess għat-taħriġ bħala reġistratur, il-kandidat għandu jkollu diploma u jkun għadda mill-eżamijiet u/jew kiseb ċertifikat tas-sekondarja, jew ingħata ċertifikat tas-sekondarja vokazzjonali (fi kliem ieħor, ikollu fil-pussess tiegħu ċertifikat ta' tlestija tal-edukazzjoni sekondarja). L-eżamijiet ikkonċernati jistgħu jiġu sostitwiti b'apprendistat jew permezz tat-tkomplija b’suċċess jew ta’ studji f’akkademja teknika jew ta’ studji għall-eżami ta' dħul fl-università.

Qabel ma tiġi ammessa għat-taħriġ bħala reġistratur, il-persuna rilevanti trid taħdem fl-uffiċċju tal-qorti għal mill-inqas sentejn u tkun trid tgħaddi mill-eżami tal-uffiċċju tal-qorti maħsub għall-impjegati tal-uffiċċju tal-qorti, kif ukoll mill-eżami tas-servizz speċjalizzat. B’hekk biss huwa possibbli li impjegat tal-qorti jiġi ammess għat-taħriġ bħala reġistratur mill-imħallef li qed jippresiedi fil-Qorti Reġjonali Għolja.

It-taħriġ biex wieħed isir reġistratur idum tliet snin u jinkludi dan li ġej:

 • impjieg f’qorti waħda jew aktar, it-tħejjija għat-trattament ta' kwistjonijiet fil-qasam tax-xogħol maħsub,
 • sehem f’kors ta' bażi u f'kors ta' qasam ta’ xogħol u
 • l-parteċipazzjoni fl-eżami tar-reġistratur, li wieħed irid ikun għadda b'suċċess fiż-żewġ partijiet.

Wara li jgħaddi mill-eżami tar-reġistraturi, ir-reġistratur kandidat jirċievi diploma maħruġa mill-Ministru Federali tal-Ġustizzja.

Għandha ssir distinzjoni bejn din id-diploma u ċ-ċertifikat ta' reġistratur, li jinħareġ biss wara l-programm ta' taħriġ ta' tliet snin u jikkonferma l-awtorizzazzjoni biex wieħed jipprattika l-professjoni ta’ reġistratur. Iċ-ċertifikat ta' reġistratur jagħti lill-uffiċjal tal-qorti rilevanti l-awtorizzazzjoni fundamentali biex jittratta n-negozju ġudizzjarju li jaqa’ taħt il-qasam ta’ attività tiegħu jew tagħha fir-rigward tat-territorju federali.

L-imħallef li jippresiedi tal-Qorti Reġjonali Ogħla għandu sussegwentement jiddetermina l-qorti li fiha l-uffiċjal rilevanti tal-qorti għandu jiġi impjegat bħala reġistratur u, jekk applikabbli, għal liema perjodu ta’ żmien. Fil-qorti kkonċernata, ir-reġistratur huwa allokat mill-maniġer tal-qorti lil dipartiment tal-qorti mmexxi minn imħallef jew, jekk applikabbli, lil numru ta’ dipartimenti tal-qorti. Fid-dipartiment tal-qorti, l-imħallef rilevanti huwa responsabbli għall-allokazzjoni tan-negozju.

L-Istatus tar-reġistraturi

Ir-reġistraturi huma uffiċjali tal-qorti mħarrġa b'mod speċjali li lilhom ġie trasferit it-trattament ta' negozju ċirkostritt b'mod speċifiku fi kwistjonijiet ċivili fl-ewwel istanza fuq il-bażi tal-Att Kostituzzjonali Federali Awstrijak (Taqsima 87 (a)) u l-Att tar-Reġistraturi Awtrijaċi. Huma marbuta biss bl-istruzzjonijiet tal-imħallef responsabbli għall-każ skont l-allokazzjoni tan-negozju tal-qorti. L-imħallef jista’ fi kwalunkwe punt u fi kwalunkwe stadju jassenja mill-ġdid it-trattament tal-każ għalih/a innifsu/nfisha. Ir-reġistraturi jistgħu joħorġu biss ordnijiet tal-qorti. L-imħallfin jistgħu jagħtu permess għall-appell kontra dawn l-ordnijiet. Ir-rimedju legali li tinħtieġ sottomissjoni tal-każ lil imħallef jeżisti wkoll.

Fil-prattika, ir-reġistraturi jaħdmu indipendentement sa fejn ikun l-aktar possibbli. Struzzjonijiet mingħand l-imħallef mhumiex normali u jinħarġu estremament rari.

Rwol u dmirijiet

Ir-reġistraturi huma użati fl-oqsma ta' ħidma li ġejjin:

 • Il-proċedura ċivili, l-infurzar u kwistjonijiet ta’ insolvenza (“proċedimenti ta’ saldu ta’ dejn”)
 • Kwistjonijiet mhux kontenzjużi
 • Kwistjonijiet dwar ir-reġistru tal-artijiet u dwar ir-reġistru tal-bastimenti
 • Kwistjonijiet dwar ir-reġistru tal-kumpaniji.

Kull wieħed minn dawn l-oqsma ta' ħidma jeħtieġ taħriġ speċjali u ħatra speċjali bħala reġistratur fir-rigward tal-qasam ta’ ħidma rilevanti.

Diviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-imħallfin u r-reġistraturi

L-isfera ta’ attività ta' reġistratur ma tinkludix il-ħidma u d-deċiżjonijiet kollha li jirriżultaw fiż-żoni ta’ ħidma msemmija hawn fuq. In-negozju li jaqa’ fl-isfera ta’ attività tar-reġistratur huwa stipulat speċifikament fl-Att tar-Reġistraturi Awstrijak, u l-kobor tal-isfera ta’ attività jvarja ħafna minn żona waħda ta’ ħidma għal oħra.

L-ambitu tal-kompetenzi tar-reġistraturi jinkludi, fost l-oħrajn:

 • azzjonijiet ta’ inadempjenza
 • il-konferma tal-effett legali u l-infurzar ta’ sentenzi minn imħallfin fil-qasam ta' ħidma tagħhom
 • deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għal għajnuna legali fi proċedimenti ta' amministrazjoni tal-ġustizzja
 • it-twettiq ta’ atti uffiċjali fuq il-bażi ta’ talba għall-assistenza ġudizzjarja minn qorti nazzjonali jew minn awtorità nazzjonali.

4. Avukati (RechtsanwäIte)

Punti ġenerali

L-Avukati (Rechtsanwälte) huma msejħa u awtorizzati li jirrappreżentaw partijiet fil-proċedimenti kollha fil-qorti u barra mill-qorti fil-kwistjonijiet pubbliċi u privati kollha quddiem il-qrati u l-awtoritajiet pubbliċi kollha tar-Repubblika tal-Awstrija.

L-ebda ħatra uffiċjali ma hi meħtieġa minn kull min jixtieq jipprattika bħala Avukat (Rechtsanwalt) fl-Awstrija; madankollu, il-prattika professjonali hija kondizzjonali fuq il-ħtiġiet stabbiliti hawn taħt.

Il-bażijiet legali sostantivi jinkludu l-Kodiċi Awstrijak tal-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 96/1896, l-Istatut Dixxiplinari għall-Avukati (Rechtsanwälte) u l-Avukati kandidati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 474/1990, l-Att Federali dwar it-tariffi tal-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 189/1969 u l-Liġi dwar l-Eżami għall-Avukati, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 556/1985.

Rekwiżiti għal prattika professjonali

Kull min jixtieq jeżerċita l-professjoni ta’ Avukat (Rechtsanwalt), wara li jkun studja l-liġi Awstrijaka, għandu jagħti prova li huwa kien involut għal total ta’ mill-inqas ħames snin f’ħidma legali professjonali, li minnhom irid ikun qatta' mill-inqas ħames xhur f’qorti jew f'uffiċċju ta' prosekutur pubbliku u tliet snin fl-uffiċċju ta' Avukat Awstrijak bħala Avukat.

L-eżami tal-Avukat, li s-suċċess tiegħu huwa kundizzjoni biex wieħed ikun jista’ jipprattika, jista' jsir wara l-impjieg prattiku ta’ tliet snin, li minnhom wieħed irid ikun qatta' mill-inqas ħames xhur f’qorti u mill-inqas sentejn fl-uffiċċju ta’ Avukat (Rechtsanwalt). Biex wieħed jagħmel l-eżami, irid jieħu sehem f’korsijiet ta’ taħriġ preskritti b'mod obbligatorju għall-Avukati kandidati mill-Kamra tal-Avukati.

Persuna li tissodisfa r-rekwiżiti ddikjarati tista' tirranġa biex tiddaħħal fil-lista ta’ dawk il-Kmamar tal-Avukati li fil-qasam tagħhom se tkun qed tipprattika.

Taħt ċerti ċirkostanzi, Avukat barrani, ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta’ Stat kontraenti ieħor tal-Konvenzjoni taż-Żona Ekonomika Ewropea jew tal-Isvizzera jista', fl-Awstrija:

 • jwettaq ħidma bħala Avukat fuq bażi temporanja
 • japplika sabiex jiddaħħal fil-lista ta’ Avukati tal-Kamra tal-Avukati responsabbli, wara eżami ta' profiċjenza, jew
 • jistabbilixxi l-uffiċċju tiegħu fl-Awstrija minnufih mingħajr l-ebda eżami ta' profiċjenza qabel dan taħt it-titolu professjonali użat fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu u jiġi integrat b’mod sħiħ fil-professjoni legali Awstrijaka wara tliet snin "effettivi u regolari" ta' prattika professjonali fl-Awstrija.

Taħt ċerti ċirkostanzi, membru tal-Kamra tal-Avukati ta’ Stat Membru fil-GATS jista' temporanjament iwettaq ċerta ħidma delimitata b'mod preċiż bħala Avukat fir-Repubblika tal-Awstrija.

Responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Avukati (Rechtsanwälte) li jiksru l-obbligi professjonali jew idaħħlu l-malafama fil-professjoni huma responsabbli fil-konfront ta' kunsill dixxipplinarju magħżul mill-Kamra tal-Avukati lokali. Il-penali li jistgħu jiġu imposti mill-kunsill dixxipplinarju jestendu sal-qtugħ tal-individwu kkonċernat mil-lista tal-Avukati (Rechtsanwälte). Id-deċiżjonijiet fit-tieni istanza jittieħdu mill-Kumitat tal-Appell Suprem u ta’ Dixxiplina f’diviżjonijiet ta’ erba’ persuni li jikkonsistu minn żewġ imħallfin mill-Qorti Suprema u żewġ Avukati (Rechtsanwälte).

Barra minn hekk, l-Avukati (Rechtsanwälte) huma ovvjament suġġetti wkoll għar-responsabbiltà kriminali u ċivili.

L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka

Avukati (Rechtsanwälte) ta' provinċja federali u Avukati kandidati mdaħħla fil-lista kkonċernata flimkien jiffurmaw Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati. Assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati huma korporazzjonijiet regolati mil-liġi pubblika u huma korpi awtonomi li jirregolaw lilhom infushom.

Għall-iskop tal-koordinazzjoni tal-kompiti tagħhom, id-delegati mill-assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati tal-provinċji federali individwali jiffurmaw korp rappreżentattiv konġunt fil-livell federali, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka (http://www.rechtsanwaelte.at/).

5. Nutara

Punti ġenerali

In-nutara, bħala istituzzjoni indipendenti u imparzjali tal-amministrazzjoni prekawzjonarja tal-ġustizzja, huma disponibbli għall-persuni li għandhom bżonn ta' proċeduri legali għall-finijiet ta’ regolamentazzjoni tar-relazzjonijiet legali privati tagħhom.

L-impenn prinċipali tagħhom huwa li jipparteċipaw fil-proċessi legali u li jipprovdu assistenza legali lill-pubbliku. In-nutara jwettqu kuntratti pubbliċi, iżommu oġġetti minn partijiet terzi sikuri, ifasslu kuntratti privati u jirrappreżentaw partijiet, l-iktar f’oqsma mhux kontenzjużi. In-nutara huma wkoll responsabbli għax-xogħol bħala aġenti tal-qorti fi proċedura mingħajr kontenzjoni. B’mod partikolari, huma ikkonsultati bħala "Kummissarji tal-qorti” biex imexxu l-proċeduri tas-suċċessjoni.

In-nutara jridu jiżguraw li l-assi ta' persuna mejta huma garantiti u mgħoddija lill-persuni intitolati. Din il-ħidma teħtieġ għarfien speċjali tal-liġi tal-wirt u ta' proċedura mingħajr kontenzjoni, li jfisser ukoll li n-nutara huma kontinwament ikkonsultati mill-pubbliku biex jassistu fl-abbozzar tat-testmenti u speċjalment biex jagħtu pariri u jipprovdu rappreżentazzjoni fi kwistjonijiet ta' wirt.

In-nutara għandhom kariga pubblika, iżda mhumiex impjegati taċ-ċivil. Iġorru r-riskju kummerċjali li jmexxu l-uffiċju taI-prattika, iżda ma jmexxux negozju. Dawn huma simili għal persuni li jipprattikaw waħda mill-professjonijiet liberali, iżda bħala kummissarji tal-qorti huma ufiċċjali ġudizzjarji. Il-ħidma ta' nutar hija professjoni prinċipali u ma tistax tiġi kkombinata ma' ħidma bħala Avukat (Rechtsanwalt)

It-tibdil fin-numru ta’ pożizzjonijiet notarili u fil-postijiet tal-uffiċċji tagħhom isir permezz tar-regolamentazzjoni mill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Fil-preżent hemm 490 uffiċċju notarili fl-Awstrija.

Il-bażijiet legali sostantivi għal din l-attività jinkludu l-Kodiċi tan-Nutara, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 75/1871, il-Liġi dwar l-Atti Notarili, il-Gazzetta tal-Liġi Imperjali Nru 76/1871, il-Liġi dwar il-Miżati tan-Nutara, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 576/1973, il-Liġi dwar l-Eżami għan-Nutara, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 522/1987, il-Liġi dwar il-Kummissarji tal-Qrati, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 343/1970 u l-Liġi dwar il-Miżati tan-Nutara bħala Kummissarji tal-Qrati, il-Gazzetta Imperjali tal-Liġi Nru 108/1971.

Edukazzjoni

Kull min ikun lesta l-istudji legali tiegħu jew tagħha (studji tal-liġi Awstrijaka) u huwa interessat fil-professjoni ta' nutar irid ifittex nutar li jaċċettah/a bħala impjegat u jdaħħal ismu fil-lista tan-nutara kandidati.

Id-dħul fil-lista tan-nutara kandidati miżmuma mill-Kamra tan-Nutara responsabbli huwa permissibbli biss jekk il-persuna rilevanti kellha ħames xhur’ prattika fil-qorti bħala professjonist legali f’qorti jew f'uffiċċju ta' prosekutur pubbliku u li ma tkunx għadha laħqet l-età ta’ 35 meta tkun iddaħħlet l-ewwel darba fil-lista ta’ kandidati.

Biex in-nutar kandidat ikun jista' jagħmel l-eżami tan-nutara,irid jattendi avvenimenti ta’ taħriġ b’mod obbligatorju preskritti mill-Kamra tan-Nutara.

L-eżami tan-nutara huma magħmul minn żewġ partijiet.

In-nutar kandidat jista' jagħmel l-ewwel parti tal-eżami wara 18-il xahar ta' kandidatura, iżda jrid jgħaddi mill-ewwel parti mhux aktar tard mit-tmiem tal-ħames sena ta’ kandidatura; inkella, ismu jkollu jitneħħa mil-lista tan-nutara kandidati.

It-tieni parti tal-eżami tista' ssir wara aktar prattika ta' impjieg ta’ mill-inqas sena bħala nutar kandidat. Il-kandidat irid jgħaddi mit-tieni parti tal-eżami tan-nutara mhux aktar tard minn qabel it-tmiem ta’ kandidatura ta’ għaxar snin; inkella, isem il-kandidat jitneħħa mil-lista.

Ħatra

Pożizzjonijiet notarili li jkunu ġew vakanti jew li nħalqu mill-ġdid għandhom ikunu reklamati pubblikament qabel ma jimtlew. Il-liġi (it-Taqsima 6 tar-Regoli Awstrijaċi għan-Nutara) titlob, fost l-oħrajn, li l-applikanti għal pożizzjoni ta' nutara:

 • ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE jew taż-ŻEE jew tal-Isvizzera
 • ikunu lestew b’suċċess l-istudji fil-liġi Awstrijaka
 • ikunu għaddew l-eżami tan-nutara u
 • jkunu kapaċi jġibu prova ta' seba’ snin ta’ impjieg fil-professjoni legali, inklużi mill-inqas tliet snin bħala nutara kandidati wara li jagħmlu l-eżami tan-nutara.

Dawn ir-rekwiżiti bażiċi, madankollu, ma jagħtu l-ebda dritt biex wieħed jinħatar bħala nutar. Fil-proċedura tal-ħatra, l-applikanti huma evalwati u kklassifikati mill-Kamra tan-Nutara li jkollha ġurisdizzjoni ġeografika, u sussegwentement mid-diviżjonijiet tal-persunal responsabbli għall-Qorti Reġjonali u għall-Qorti Reġjonali Għolja, fejn it-tul ta’ impjieg prattiku huwa ta’ importanza deċiżiva. Il-Kamra tan-Nutara kif ukoll iż-żewġ diviżjonijiet tal-persunal jibagħtu proposta magħmula minn tliet persuni lill-Ministru Federali tal-Ġustizzja. Għalkemm il-Ministru mhuwiex marbut bil-proposti, hu jew hi fil-prattika jaħtar/taħtar biss wieħed mill-applikanti kklassifikati.

Hu jew hi jista' jipprattika/tista' tipprattika bħala nutar sal-31 ta’ Jannar tas-sena kalendarja wara li jagħlaq is-70 sena. Trasferiment uffiċjali ta’ nutar għal pożizzjoni differenti ta' nutar mhuwiex permess.

Is-superviżjoni tan-nutara; Ir-responsabbiltà f’għajnejn il-liġi

Minħabba d-dmirijiet tagħhom fit-tfassil ta’ dokumenti pubbliċi u bħala kummissarji tal-qorti, in-nutara huma soġġetti għal superviżjoni partikolari. Is-superviżjoni tan-nutara hija r-responsabbiltà tal-Ministru Federali tal-Ġustizzja, id-Dipartiment tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u, direttament, il-Kmamar tan-Nutara.

In-nutara għandhom il-liġi dixxiplinari tagħhom stess. Reati dixxiplinari jiġu kkastigati fl-ewwel istanza mill-Qorti Reġjonali Għolja bħala l-qorti dixxiplinari għan-nutara, u fit-tieni istanza mill-Qorti Suprema bħala l-qorti dixxiplinari għan-nutara, u t-tribunali li jisimgħu il-każijiet f’kull każ għandu jkollhom ukoll in-nutara bħala membri. Il-lista ta’ penali li jistgħu jiġu imposti mill-qorti dixxiplinari testendi għat-tneħħija mill-kariga. Penali għal ksur ordinarju tal-istat tad-dritt huma imposti mill-Kamra tan-Nutara.

Minbarra r-responsabbiltà dixxiplinarja tagħhom, in-nutara huma ovvjament ukoll responsabbli taħt il-liġi kriminali u ċivili.

Fejn in-nutara jaġixxu bħala kummissarji tal-qorti, huma meqjusa bħala impjegati taċ-ċivil għall-finijiet tal-liġi kriminali u huma għalhekk responsabbli għal "reati tal-kariga”, li jinkludu b’mod partikolari l-abbuż ta’ poter uffiċjali. Ir-responsabbiltà tagħhom skont il-liġi ċivili hija rregolata b’mod differenti. Jekk dawn jaġixxu bħala kummissarji tal-qorti, huma suġġetti għall-istess dispożizzjonijiet ta’ responsabbiltà bħall-imħallfin u l-prosekuturi pubbliċi. L-affermazzjonijiet għalhekk ma jistgħux jitressqu direttament kontra tagħhom mill-partijiet, li għandhom minflok jindirizzaw it-talbiet tagħhom għall-kumpens lill-Istat. L-Istat jista’ jwassal għal azzjoni ta' rikors f’każ ta’ atti intenzjonali jew negliġenza grossa. Minbarra l-attività tagħhom bħala kummissarji, huma direttament responsabbli fil-konfront tal-partijiet taħt il-liġi ċivili.

L-Assoċjazzjonijiet tal-Kamra tal-Avukati, l-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka

Nutara li jkollhom l-uffiċċju tagħhom fi provinċja federali jew li jitniżżlu bħala nutara kandidati f’dik il-lista tal-provinċja federali tan-nutara kandidati jikkostitwixxu Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati. Il-provinċji federali ta’ Vjenna, tal-Awstrija ta’ isfel u ta' Burgenland għandhom l-assoċjazzjoni konġunta tagħhom, kif għandhom ukoll il-provinċji federali tat-Tirol u ta' Vorarlberg.

L-Assoċjazzjoni hija responsabbli għall-preservazzjoni tal-unur u d-dinjità tal-professjoni u biex tirrappreżenta l-interessi tagħha.

Kull Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati għandha teleġġi l-Kamra tan-Nutara minn fost il-membri tagħha. Il-Kamra tan-Nutara hija magħmula minn nutar bħala President u minn sitt nutara oħra (tnax fi Vjenna) u tliet nutara kandidati (sitta fi Vjenna) bħala membri.

L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awtrijaka (http://www.notar.at/) hija magħmula mill-Kmamar tal-provinċji federali tan-Nutara. L-Assoċjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati Nazzjonali Awstrijaka tissejjaħ biex tirrappreżenta n-nutara, u biex tiddefendi d-drittijiet u t-tħassib tagħhom, dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw in-nutara Awstrijaċi b'mod ġenerali jew dwar kwistjonijiet li l-ambitu tagħhom jestendi lil hinn minn dak tal-Kamra ta' Nutara individwali.

Links relatati

Professjonijiet legali – L-Awstrija

L-aħħar aġġornament: 25/06/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici