Druhy právnických profesí

Řecko

Na této stránce najdete přehled právnických povolání v Řecku. Státní zástupci Soudci Advokáti Právní poradci Notáři Exekutoři Soudní úředníci

Obsah zajišťuje
Řecko

Státní zástupci

Organizace

Úřady státního zastupitelství (εισαγγελίες) jakožto justiční orgány tvoří součást justice (soudní moci) a povinně se podílejí na výkonu spravedlnosti. Státní zástupci (εισαγγελείς) požívají funkční a osobní nezávislosti.

U každého soudu, s výjimkou soudů pro drobné delikty (πταισματοδικεία), existuje úřad státního zástupce coby nezávislý justiční orgán, jehož úkoly spočívají především v přípravě trestního řízení. Hlavním úkolem státního zástupce je zahájit trestní řízení, dohlížet na přípravné řízení a vyšetřování a podávat opravné prostředky.

V Řecku se státní zástupci nespecializují v žádném oboru.

 

Za dohled nad úřady státního zastupitelství odpovídá Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Tomuto povolání není věnována žádná speciální internetová stránka. Informace o statutu státních zástupců vede Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Úloha a povinnosti

Státní zástupce odpovídá za:

a) přípravné řízení;

b) zahájení trestního řízení;

c) výslechy osob v dané věci;

d) dozor nad donucovacími orgány pro účely prevence trestné činnosti a trestního stíhání;

e) předkládání návrhů justičními radám a soudům;

f) podávání opravných prostředků;

g) výkon trestních rozsudků a pomoc při výkonu exekučních titulů;

h) dozor nad vězeňstvím;

a za výkon dalších zákonem stanovených povinností.

Plnění úkolů svěřených státním zástupcům přezkoumávají soudci nejvyššího soudu a nadřízení státní zástupci.

Soudci

Organizace

Výkon spravedlnosti provádí soudy tvořené soudci z povolání (τακτικοί δικαστές), kteří požívají funkční a osobní nezávislosti.

Při výkonu svých povinností jsou soudci (δικαστές) vázáni pouze ústavou a zákony a nemusí aplikovat ustanovení právních předpisů, která jsou v rozporu s ústavou.

Plnění úkolů svěřených soudcům přezkoumávají nadřízení soudci a nejvyšší státní zástupce při nejvyšším soudu (Άρειος Πάγος) a jeho náměstci (Αντεισαγγελείς).

Za podmínky výkonu povolání soudce odpovídá Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Tomuto povolání není věnována žádná speciální internetová stránka. Informace o statutu státních zástupců vede Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Organizace právnických povolání: Obhájci/advokáti

Obhájci/advokáti

V Řecku jsou advokáti (δικηγόροι) neplacení státní úředníci, kteří nemají povinnost specializace v některém z oborů práva.

Za podmínky výkonu povolání advokáta odpovídá Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

V Řecku existuje 63 advokátních komor (δικηγορικοί σύλλογοι) – v každém sídle soudního obvodu soudu prvního stupně (πρωτοδικείο).

Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva vykonává dohled nad všemi advokátními komorami v zemi.

Právní databáze

Informace jsou k dispozici na portále řecké Aténské advokátní komory, ale přístup k nim mají pouze členové komor.

Právní poradci

V Řecku úkoly právních poradců (νομικοί σύμβουλοι) plní advokáti.

Právní databáze

Informace jsou k dispozici na portále řecké Aténské advokátní komory, ale přístup k nim mají pouze členové komor.

Notáři

Notáři (συμβολαιογράφοι) jsou neplacení státní úředníci, mezi jejichž úkoly patří především připravovat, evidovat a osvědčovat právní úkony a prohlášení zainteresovaných osob v případech, kdy to vyžaduje zákon nebo vůle zainteresovaných osob.

V Řecku se notáři nespecializují v žádném oboru.

Na základě prezidentského výnosu je v každém sídle soudního obvodu smírčího soudu (ειρηνοδικείο) alespoň jeden notářský úřad.

Za podmínky výkonu povolání notáře odpovídá Ministerstvo pro spravedlnost.

V Řecku existuje devět notářských komor (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), působících v obvodech odvolacích soudů (εφετεία).

Nad notářskými komorami vykonává dohled Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Informace o notářích lze získat na internetové stránce komory Koordinační komise řeckých notářských komor (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) a na stránce Rady notářství Evropské unie (CNUE).

Další právnická povolání

Exekutoři

Exekutoři (δικαστικοί επιμελητές) jsou neplacení státní úředníci.

Exekutoři odpovídají za:

a) doručování soudních a mimosoudních písemností;

b) výkon exekučních titulů uvedených v čl. 904 odst. 2 občanského soudního řádu, tj.: a) pravomocných rozsudků a vynesených rozsudků, u kterých řecký soud povolil dočasný výkon; b) rozhodčích nálezů, c) usnesení řeckých soudů obsahujících dohodu o nákladech řízení nebo stanovujících náklady řízení; d) přímo vykonatelných notářských zápisů; e) platebních rozkazů vydaných řeckými soudci a příkazů k vyklizení; f) cizích aktů, jež byly prohlášeny za vykonatelné a g) usnesení a aktů vykonatelných ze zákona; a

c) výkon dalších zákonem stanovených povinností.

Za podmínky výkonu povolání exekutora odpovídá Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

V Řecku existuje osm exekutorských komor (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Soudní úředníci

Za podmínky výkonu povolání soudního úředníka odpovídá Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Exekutoři  PDF (378 Kb) en

Soudní úředníci PDF (379 Kb) en

Související odkazy

Aténská advokátní komora

Advokátní komora v Pireu

Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva

Koordinační komise řeckých notářských komor

Notářská komora v Soluni (Thessaloniki)

Poslední aktualizace: 02/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.