Lagligen flytta utomlands med barn

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad får var och en av dem resa med barnet utan den andra förälderns uttryckliga samtycke.

Om en förälder har ensam vårdnad, krävs inte den andra förälderns förmodade eller uttryckliga samtycke.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Semesterresor:

För att motsätta sig att den ena föräldern tar med sig barnet utomlands kan den andra föräldern meddela detta till prefekturen, som då stoppar resan i 15 dagar. Alternativt kan han eller hon vända sig till en domare för familjemål och begära utreseförbud om båda föräldrarna inte lämnat sitt samtycke (artikel 373-2-6 i civillagen). Utreseförbudet gäller till dess att barnet blir myndigt eller till dess att ett nytt beslut fattas. Om utreseförbud föreligger utan båda föräldrarnas samtycke innebär detta att barnet inte kan lämna landet. Föräldrarna kan emellertid ge sitt samtycke till enstaka resor som barnet kan göra på egen hand eller med en av föräldrarna genom att registrera ett medgivande hos polisen (police judiciaire) (i princip fem dagar innan resan). Om en av föräldrarna vägrar att ge sitt samtycke, kan den andra föräldern vända sig till domstol för att upphäva utreseförbudet eller få ett enstaka tillstånd för barnet att lämna landet.

Om syftet är att ändra hemvist:

Även om den ena föräldern inte formellt har motsatt sig att barnet förs ut ur landet och det heller inte finns något utreseförbud, krävs den andra förälderns samtycke, om syftet är att ändra barnets hemvist.

Om en förälder inte har brytt sig om att den andra föräldern inte har gett sitt samtycke, kan han eller hon ansöka om återlämnande av ett barn på grundval av olagligt bortförande.

Den förälder som lämnar landet med barnet behöver inte bevisa den andra förälderns uttryckliga samtycke, eftersom detta förutsätts, oavsett utlandsresans karaktär – om det inte är så att utreseförbud har utfärdats eller att den andra föräldern formellt har motsatt sig resan.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om en förälder vägrar ge samtycke till en resa och uteseförbud föreligger utan båda föräldrarnas samtycke, kan den förälder som vill göra resan vända sig till den domstol som kan ge tillstånd till detta.

Om resan i verkligheten medför en ändring av barnets hemvist, ska den förälder som önskar flytta med barnet (om den andra föräldern motsätter sig detta) vända sig till familjemålsdomaren på den ort där barnet har sin hemvist före flytten.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Inga särskilda regler finns vad gäller orsaken till att barnet förts utomlands eller hur länge. Är avsikten att ändra barnets hemvist innebär frånvaron av den andra förälderns samtycke att man kan inleda särskilda förfaranden för återlämnande av ett barn.

Senaste uppdatering: 20/06/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats