Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Lagligen flytta utomlands med barn

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

I bestämmelserna i artikel 123.2 i familjelagen föreskrivs ett förfarande för att lösa tvister mellan föräldrar. Föräldrar som inte kan komma överens kan vända sig till en medlare eller till en distriktsdomstol på den ort där barnet för närvarande är bosatt. Domstolen beaktar föräldrarnas synpunkter och beslutar sedan om ett särskilt behov föreligger som gör att barnet bör få resa utomlands. I enlighet med gällande rättspraxis och om domstolen godkänner att pass utfärdas för barnet eller att barnet får resa kan tillstånd ges om detta ligger i barnets bästa. Tillståndet att lämna landet gäller under en begränsad period och för ett visst land eller vissa bestämda länder. Enligt högsta kassationsdomstolens gällande rättspraxis kan inga tillstånd för obegränsat resande för barn utanför Bulgarien ges till en av föräldrarna.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

För att ett barn tillfälligtvis ska få lämna Bulgarien med en av sina föräldrar krävs ett bestyrkt intyg om att barnet får resa utomlands eller ett godkännande av domstol i enlighet med artikel 123.2 i familjelagen. Sådana intyg eller godkännanden kan inte tolkas som ett samtycke till att barnet flyttar till ett annat land.

En förutsättning för den andra förälderns samtycke till att barnet byter bostadsort är att det finns en överenskommelse mellan föräldrarna, som ska vara bekräftad av domstol, eller en dom som ger vårdnaden till den förälder som vill att barnet ska flytta. I överenskommelsen eller domen ska förälderns och barnets nya bostadsort och land anges liksom den andra förälderns umgängesrätt med barnet, där hänsyn ska tas till att de kommer att vara bosatta i olika länder. Att det finns en överenskommelse godkänd av domstol eller ett domstolsbeslut borgar för att hänsyn tas till barnets bästa och att flytten inte hindrar barnets fortsatta umgänge med den andra föräldern.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Se svaret på den första frågan.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

I det första fallet krävs ett skriftligt godkännande för utlandsresa. I det andra fallet bör det finnas en överenskommelse mellan föräldrarna, som ska vara bekräftad av domstol, eller ett domstolsbeslut som ger vårdnaden till den förälder som vill att barnet ska flytta. I överenskommelsen eller domstolsbeslutet ska förälderns och barnets nya bostadsort och land anges liksom den andra förälderns umgänge med barnet, där hänsyn ska tas till att de kommer att vara bosatta i olika länder.

Senaste uppdatering: 13/06/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats