Moving/settling abroad with children

Avoid becoming an "abducting" parent by knowing how to move across borders with your children in a lawful way

Experience shows that in many cases, the wrongful removal or failure to return (retention of) a child results from lack of knowledge on the part of the so-called abducting parent. Usually parents do not know the conditions in which they can move across borders with their children or the steps they should take when travelling abroad with their child in a lawful way.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Belgicko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

V súlade s belgickými právnymi predpismi právo na zmenu miesta pobytu maloletej osoby vyplýva z rodičovskej zodpovednosti. V dôsledku toho len nositeľ(-ia) rodičovskej zodpovednosti voči dieťaťu je (sú) oprávnený(-í) zmeniť miesto pobytu daného dieťaťa.

Bez ohľadu na postavenie rodičov, či už spolu žijú alebo nie, rodičovskú zodpovednosť v zásade vykonávajú spoločne v záujme dieťaťa (pozri článok 373 a článok 374 Občianskeho zákonníka).

V prípade rozluky rodičov je však možné súd požiadať o výnimku zo zásady spoločného výkonu rodičovskej zodpovednosti. Výkon rodičovskej zodpovednosti zverený jednému z rodičov v súlade so súdnym rozhodnutím sa bude následne považovať za výlučný. V prípade výlučného výkonu rodičovskej zodpovednosti môžu byť rodičovi, ktorý je nositeľom tejto zodpovednosti, udelené všetky právomoci vyplývajúce z rodičovskej zodpovednosti vrátane voľby miesta pobytu dieťaťa. Dieťa tak možno odviesť do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča. Za týchto okolností však môže byť rodičovi, ktorý nemá spoločné rodičovské práva, udelené právo styku. Súd však môže obmedziť výlučný výkon rodičovskej zodpovednosti a v prípade určitých rozhodnutí týkajúcich sa dieťaťa stanoviť výnimky, pre ktoré je potrebný súhlas druhého rodiča. Výber miesta pobytu dieťaťa môže byť jedným z týchto rozhodnutí, ktoré musia prijať rodičia spoločne v rámci výlučného výkonu rodičovskej zodpovednosti jedným z rodičov.

Okrem toho treba poznamenať, že ak sa na dieťa vzťahuje rozhodnutie o ochranných opatreniach, ktoré zahŕňa zmenu podmienok výkonu rodičovskej zodpovednosti, toto rozhodnutie má prednosť. V takom prípade je možné, že ani jeden z rodičov nebude oprávnený odviesť dieťa do zahraničia.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak rodičia spoločne vykonávajú rodičovskú zodpovednosť, pre zmenu pobytu ich dieťaťa je potrebný súhlas obidvoch rodičov.

Ak rodičovskú zodpovednosť vykonáva výlučne jeden z rodičov, avšak s výnimkou určitých rozhodnutí, akým je výber miesta pobytu dieťaťa, vyžaduje sa súhlas aj druhého rodiča. Vo vzťahu k tretím stranám konajúcim v dobrej viere však existuje predpoklad spoločného rodičovského súhlasu.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Bez súhlasu nositeľov rodičovskej zodpovednosti, pokiaľ ide o miesto pobytu ich dieťaťa, o presťahovaní dieťaťa do iného štátu rozhodne miestne príslušný súd.

Rodič, ktorý spoločne vykonáva rodičovskú zodpovednosť sa môže predbežne obrátiť na príslušný súd v súvislosti s očakávaním rozhodnutia, s ktorým nesúhlasí. Rodič, ktorý spoločne vykonáva rodičovskú zodpovednosť môže aj dodatočne napadnúť rozhodnutie, ktoré už prijal druhý rodič.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ak je výkonom rodičovskej zodpovednosti poverený len jeden z rodičov, len rodič, ktorý je nositeľom rodičovskej zodpovednosti, môže dieťa dočasne premiestniť do iného štátu počas prázdnin.

Rodič, ktorý nevykonáva rodičovskú zodpovednosť voči dieťaťu, ale ktorý má právo styku, môže toto dieťa premiestniť do zahraničia len s predchádzajúcim písomným súhlasom nositeľa rodičovskej zodpovednosti alebo na základe výslovného povolenia vydaného príslušným súdom.

Ak je rodičovská zodpovednosť vykonávaná spoločne a ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie týkajúce sa otázky ubytovania dieťaťa, každý rodič má právo cestovať s dieťaťom do zahraničia. Miesto pobytu daného dieťaťa však nemožno zmeniť.

Napokon, ak súdne rozhodnutie upravuje podmienky ubytovania dieťaťa, každý rodič je oprávnený cestovať s dieťaťom výlučne v rámci vymedzeného obdobia pobytu, pokiaľ to nie je súdom výslovne zakázané.

V týchto dvoch posledných prípadoch však môže byť vhodné, aby rodič, ktorý cestuje s dieťaťom, získal povolenie cestovať podpísané druhým rodičom, aby sa tak vyhol akýmkoľvek ťažkostiam.

Posledná aktualizácia: 10/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Bulharsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

V ustanoveniach článku 123 ods. 2 zákona o rodine sa stanovuje postup v prípade nezhody medzi rodičmi. V týchto prípadoch sa môžu obrátiť na mediátora alebo podať návrh na okresný súd v mieste, kde má dieťa v súčasnosti bydlisko, ktorý po vypočutí rodičov urovná spor s cieľom rozhodnúť, či právo dieťaťa vycestovať do zahraničia možno vykonávať vzhľadom na osobitné potreby. Keď súd podľa ustálenej judikatúry vydá náhradný súhlas s vydaním cestovného pasu alebo vycestovaním dieťaťa, môže sa udeliť povolenie, ak je to v záujme dieťaťa, pričom povolenie opustiť krajinu sa udeľuje na pevne stanovené obdobie a pre konkrétnu krajinu alebo identifikovateľnú skupinu krajín. Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho kasačného súdu sa ani jednému rodičovi nesmie udeliť povolenie na neobmedzené vycestovanie s dieťaťom za hranice Bulharskej republiky.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Notársky overené vyhlásenie o vycestovaní dieťaťa do zahraničia alebo náhradný súhlas súdu podľa článku 123 ods. 2 zákona o rodine predstavujú nevyhnutnú podmienku pre povolenie, aby dieťa mohlo dočasne opustiť územie Bulharska v sprievode len jedného z rodičov. Tieto podmienky nemožno vykladať ako súhlas na premiestnenie dieťaťa do inej krajiny.

Pre súhlas druhého rodiča so zmenou obvyklého miesta pobytu dieťaťa by rodičia mali dospieť k dohode, ktorú potvrdí súd, alebo by mal byť vydaný rozsudok o pridelení práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičovi, ktorý požiada o premiestnenie dieťaťa, pričom sa v tejto dohode alebo rozsudku spresní miesto pobytu rodiča a dieťaťa, uvedie sa krajina a stanoví vhodný model osobných vzťahov dieťaťa s druhým rodičom vzhľadom na skutočnosť, že tento rodič a dieťa budú žiť v rôznych krajinách. Existenciou súdom schválenej dohody alebo rozsudku sa zabezpečí ochrana záujmu dieťaťa a to, že premiestnenie dieťaťa nebude prekážať dieťaťu v udržiavaní styku s druhým rodičom.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Pozri odpoveď na prvú otázku.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V prvom prípade je potrebný neformálny písomný súhlas na vycestovanie do zahraničia. V druhom prípade by rodičia mali dospieť k dohode, ktorú potvrdí súd, alebo by mal byť vydaný rozsudok o pridelení práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičovi, ktorý požiada o premiestnenie dieťaťa, pričom sa v tejto dohode alebo rozsudku spresní miesto pobytu rodiča a dieťaťa, uvedie sa krajina a stanoví vhodný model osobných vzťahov dieťaťa s druhým rodičom vzhľadom na skutočnosť, že tento rodič a dieťa budú žiť v rôznych krajinách.

Posledná aktualizácia: 13/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Česká republika

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Pokiaľ nemá rodič súhlas druhého rodiča s premiestnením dieťaťa, mal by mať súhlas súdu.

Ak sa rodičia pri výkone rodičovských práv a povinností nedohodnú vo veci, ktorá je pre dieťa podstatná najmä vzhľadom na jeho záujem, rozhodne na návrh rodiča súd (§ 877 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení). Za podstatnú vec sa považuje aj premiestnenie dieťaťa do cudziny.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak ide o dlhodobé premiestnenie dieťaťa (teda nie napr. v prípade dovolenky), je vždy potrebný súhlas druhého rodiča, a to v prípade, že výkon jeho rodičovských práv a povinností nebol obmedzený alebo že nebol ich výkonu pozbavený. Súhlas rodiča je nevyhnutný vtedy, keď o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (starostlivosti o dieťa) už rozhodol súd, ako aj v prípade, že žiadne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa neexistuje. Neexistuje rozdiel medzi rodičmi manželmi a rodičmi, ktorí manželmi nie sú.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

V prípade, že druhý rodič s premiestnením nesúhlasí, je potrebné, aby jeho súhlas nariadil súd (§ 877 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Nie. Dočasné premiestnenie napr. na účely prázdninového pobytu dieťaťa s jedným z rodičov zvyčajne nemožno považovať za podstatnú vec v zmysle § 877 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v platnom znení.

Posledná aktualizácia: 17/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Estónsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodičia majú zvyčajne spoločné rodičovské práva a povinnosti, čo znamená, že obaja rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne a jednomyseľne, berúc do úvahy celkové blaho dieťaťa. Dôležitou zásadou je, že rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti rovnako, to znamená, že pokiaľ ide o ich deti, majú rovnaké práva a povinnosti. Rodičovské práva a povinnosti zahŕňajú právo rozhodnúť, kde má mať dieťa pobyt vrátane toho, či dieťa smie vycestovať do zahraničia.

Takže ak majú rodičia spoločné rodičovské práva a povinnosti, obaja rodičia majú rovnaké právo rozhodnúť o tom, či dieťa môže byť premiestnené do inej krajiny alebo nie. Všeobecným pravidlom preto je, že bez súhlasu druhého rodiča nemôže byť dieťa premiestnené do zahraničia.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak majú rodičia spoločné rodičovské práva a povinnosti, všeobecne platí, že je vždy potrebný súhlas druhého rodiča.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak sa rodičia pri uplatňovaní spoločných rodičovských práv a povinností nezhodnú na záležitosti, ktorá je pre dieťa významná – čo môže zahŕňať aj premiestnenie dieťaťa do iného štátu, ak je to nevyhnutné – môže súd udeliť právo jednému rodičovi rozhodnúť v tejto veci.

Ak jeden rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu napriek tomu, že je to nevyhnutné, môže druhý rodič požiadať o povolenie súd, ktorý v tomto prípade vydá nezávislé rozhodnutie o premiestnení dieťaťa do iného štátu. Súd môže rodičovi, ktorému bolo udelené právo rozhodnúť v určitej veci, uložiť dodatočné povinnosti.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ak majú rodičia spoločné rodičovské práva a povinnosti, uplatňujú sa tie isté pravidlá bez ohľadu na dobu trvania či dôvod rozhodnutia o mieste pobytu dieťaťa. Ak nie sú spoločné rodičovské práva a povinnosti ukončené alebo ak súd napríklad neudelí jednému z rodičov právo rozhodnúť o mieste pobytu dieťaťa, majú obaja rodičia naďalej rovnaké právo rozhodovať o dočasnom alebo trvalom premiestnení dieťaťa do iného štátu.

Posledná aktualizácia: 16/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Írsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak druhý rodič nevykonáva rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu a ak neboli vydané súdne rozhodnutia zakazujúce premiestnenie dieťaťa bez súhlasu druhého rodiča.

Ak pred premiestnením dieťaťa/detí z jurisdikcie nebola podaná súdna žiadosť o výkon rodičovských práv a povinností, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo o styk.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak druhý rodič vykonáva rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu

a/alebo

ak má premiestnenie dieťaťa vplyv na právo na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a/alebo na právo styku

a/alebo

ak je v súdnom príkaze výslovne uvedené, že pred premiestnením dieťaťa do iného štátu je potrebný súhlas druhého rodiča alebo akejkoľvek inej menovanej strany.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Môže byť podaná súdna žiadosť o povolenie zákonného premiestnenia dieťaťa.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Áno.

Posledná aktualizácia: 10/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Grécko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič môže zákonne premiestniť dieťa do iného členského štátu bez súhlasu druhého rodiča v prípade, že rodič, ktorý premiestňuje dieťa, má výlučné rodičovské práva a povinnosti, a to vždy za predpokladu, že sa tým neporušuje právo dieťaťa na kontakt s druhým rodičom.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Keď obaja rodičia majú rodičovské práva a povinnosti.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak je premiestnenie dieťaťa potrebné, ale druhý rodič s ním nesúhlasí, súd bude musieť zvážiť situáciu s ohľadom na záujem dieťaťa a rozhodnúť, či sa dieťa má alebo nemá premiestniť.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Uvedené pravidlá vyžadujúce súhlas druhého manžela sa uplatňujú bez ohľadu na to, či je premiestnenie do iného členského štátu dočasné na účely dovolenky alebo trvalé.

Posledná aktualizácia: 07/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Španielsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak majú rodičia výlučné rodičovské práva a povinnosti, to znamená práva a povinnosti rodičov vo vzťahu k ich nezaopatreným deťom. V prípade rozpadu vzťahu je toto úplne nezávislé od práva starostlivosti a práva styku s dieťaťom.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak majú rodičia spoločné rodičovské práva a povinnosti bez ohľadu na to, ktorý z rodičov má právo styku s dieťaťom a ktorý má právo starostlivosti.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak je potrebný súhlas druhého rodiča, ale nedôjde k dohode a rodič odmietne tento súhlas udeliť, musí premiestnenie schváliť súdny orgán.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Pravidlá o dočasnom premiestnení dieťaťa nie sú tie isté ako v prípade trvalého premiestnenia. Pokiaľ ide o premiestnenie dieťaťa z dôvodu bežnej zdravotnej starostlivosti, dovolenky alebo podobne, rozhoduje o tom rodič, s ktorým dieťa v tom čase je, bez ohľadu na to, či má právo starostlivosti o dieťa alebo právo styku, pričom je nutné dodržať lehotu styku alebo návštevy dieťaťa u každého z rodičov. Len dôležité rozhodnutia týkajúce sa života dieťaťa, ako je napríklad trvalé premiestnenie, musia schváliť nositelia rodičovských práv a povinností.

Posledná aktualizácia: 04/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Francúzsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak rodičia spoločne vykonávajú rodičovskú zodpovednosť, každý rodič môže s dieťaťom cestovať, a to bez výslovného súhlasu druhého rodiča.

Ak len jeden rodič vykonáva rodičovskú zodpovednosť, súhlas druhého rodiča, tichý alebo výslovný, nie je potrebný.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Premiestnenie na prázdniny:

Proti premiestneniu dieťaťa do zahraničia jedným z rodičov môže druhý rodič podať na prefektúrach námietku v súvislosti s odchodom z územia, ktorá je platná 15 dní a/alebo môže požiadať súd pre rodinné veci o vydanie zákazu opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov (článok 373-2-6 Občianskeho zákonníka) platného až do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa alebo do prijatia nového rozhodnutia. Opatrenie týkajúce sa zákazu opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov bráni dieťaťu odísť z územia. Rodičia však môžu udeliť svoj súhlas ad hoc na to, aby mohlo dieťa uskutočniť konkrétnu cestu samo alebo v sprievode jedného z rodičov, a to prostredníctvom uskutočnenia vyhlásenia pred dôstojníkom justičnej polície (v zásade päť dní pred cestou). Ak jeden z rodičov odmietne vydať vyhlásenie o oprávnení, druhý rodič sa môže obrátiť na súd s cieľom dosiahnuť zrušenie zákazu opustiť územie alebo získať povolenie ad hoc, aby mohlo dieťa opustiť územie.

Premiestnenie na účely zmeny pobytu:

Aj bez podania námietky v súvislosti s odchodom z územia alebo vydania zákazu opustiť územie sa vyžaduje súhlas druhého rodiča, ak je cieľom premiestnenia dieťaťa do iného štátu zmena pobytu dieťaťa.

Ak rodič neberie do úvahy absenciu súhlasu druhého rodiča, je možné podať žiadosť o návrat na základe protiprávnosti premiestnenia.

Bez ohľadu na povahu premiestnenia a okrem osobitných prípadov zákazu a námietky v súvislosti s odchodom z územia je potrebné poznamenať, že od rodiča, ktorý opúšťa územie s dieťaťom, sa nepožaduje preukázanie dôkazu o výslovnom súhlase druhého rodiča, keďže sa predpokladá, že bol vo vzťahu k tretím osobám udelený.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak rodič odmietne udeliť svoj súhlas na uskutočnenie cesty a ak bol vydaný zákaz opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov, rodič, ktorý chce premiestniť dieťa, sa môže obrátiť na súd, ktorý môže povoliť dieťaťu opustiť územie.

Podobne, ak premiestnenie dieťaťa v skutočnosti spočíva v zmene pobytu, rodič, ktorý sa chce s dieťaťom presťahovať, sa musí v prípade odmietnutia zo strany druhého rodiča pred každým premiestnením obrátiť na súd pre rodinné veci v mieste pobytu dieťaťa.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Neexistujú osobitné pravidlá týkajúce sa dôvodu alebo trvania premiestnenia. V prípade premiestnenia na účely zmeny pobytu však absencia súhlasu druhého rodiča môže viesť k začatiu osobitného konania o návrate.

Posledná aktualizácia: 20/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Chorvátsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Pokiaľ ide o okolnosti, za ktorých môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča, je potrebné rozlišovať tieto situácie:

a) keď rodič, s ktorým dieťa žije, chce dieťa zákonne premiestniť do iného štátu a

b) keď rodič, s ktorým dieťa nežije, ale s ktorým má dieťa osobný vzťah, chce dieťa zákonne premiestniť do iného štátu.

a) Rodič, s ktorým dieťa žije, môže po rozvode v rámci každodennej rodičovskej starostlivosti o dieťa zákonne premiestniť dieťa do iného štátu (napr. na jednodenný výlet) pod podmienkou, že to neohrozí právo druhého rodiča na budovanie osobného vzťahu s dieťaťom, ako je stanovené v článkoch 95 a 119 zákona o rodine (Obiteljski zakon) [Narodne Novine (NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 103/15, ďalej len „ObZ 2015“]. To znamená, že bez ohľadu na to, či sú rodičia spoločne alebo individuálne zodpovední za starostlivosť o dieťa a jeho výchovu, každý z nich má právo nezávisle rozhodovať o každodenných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa, keď je dieťa v ich starostlivosti (článok 110 ObZ 2015). Ak sú po rozvode rodičia spoločne zodpovední za starostlivosť a výchovu dieťaťa (článok 104 ObZ 2015), rozhodnutia, ktoré sú pre dieťa dôležité, musia byť prijaté na základe konsenzu (článok 108 ObZ 2015). Vzhľadom na to, že príležitostný výlet do inej krajiny (napr. jednodenný výlet) neznamená úmysel zmeniť trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa a nenachádza sa preto medzi taxatívne vymenovanými významnými osobnými právami dieťaťa, tak ako je uvedené v článku 100 ObZ 2015, mali by sa preto primerane uplatňovať ustanovenia článku 99 ods. 2 ObZ 2015. To isté platí aj v prípade, keď rodič, s ktorým dieťa žije po rozvode, má čiastočnú individuálnu zodpovednosť za rodičovskú starostlivosť (článok 105 ObZ 2015). Ak však rodič, s ktorým dieťa žije po rozvode, na základe súdneho rozhodnutia vykonáva výhradnú individuálnu rodičovskú starostlivosť, potom nepotrebuje súhlas druhého rodiča na dočasné premiestnenie dieťaťa do iného štátu (článok 105 ods. 5 ObZ 2015).

b) Ak sa rodič, s ktorým dieťa nežije po rozvode, ale s ktorým dieťa udržiava osobný vzťah, rozhodne zákonne premiestniť dieťa do iného štátu, potom tak môže urobiť pod podmienkou, že ide o dočasný pobyt v inej krajine (napr. jednodenný výlet), ktorý sa uskutoční v čase, keď rodič má právo udržiavať s dieťaťom priamy osobný vzťah (článok 121 ObZ 2015) a pod podmienkou, že toto právo nebolo zakázané alebo obmedzené súdnym rozhodnutím (články 123 – 126 ObZ 2015). To znamená, že bez ohľadu na to, či sú rodičia spoločne alebo individuálne zodpovední za starostlivosť o dieťa a jeho výchovu , každý z nich má právo nezávisle prijímať každodenné rozhodnutia týkajúce sa dieťaťa, keď majú dieťa vo svojej starostlivosti (článok 110 ObZ 2015). Ak sú po rozvode rodičia spoločne zodpovední za starostlivosť o dieťa a jeho výchovu (článok 104 ObZ 2015), rozhodnutia, ktoré sú pre dieťa dôležité, musia byť prijaté na základe konsenzu (článok 108 ObZ 2015). Vzhľadom na to, že prechodný pobyt v inom štáte počas obdobia, keď má rodič právo na udržiavanie priameho osobného vzťahu s dieťaťom (napr. jednodenný výlet), neznamená úmysel zmeniť trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa a nenachádza sa preto medzi taxatívne vymenovanými významnými osobnými právami dieťaťa, tak ako je uvedené v článku 100 ObZ 2015, mali by sa preto primerane uplatňovať ustanovenia článku 99 ods. 2 ObZ 2015. To isté platí aj v prípade, keď rodič, s ktorým dieťa žije po rozvode, má čiastočnú individuálnu zodpovednosť za rodičovskú starostlivosť (článok 105 ObZ 2015), pretože rodič, ktorý má priamy osobný vzťah s dieťaťom, má slobodu a právo zastupovať dieťa v každodenných záležitostiach v čase, keď je dieťa v jeho starostlivosti (podľa článkov 110 a 112 a v spojení s článkom 105 ods. 1) ObZ 2015).

V týchto situáciách je potrebné zdôrazniť význam ustanovení článku 111 ObZ 2015. To znamená, že obaja rodičia bez ohľadu na to, či sú spoločne alebo individuálne zodpovední za rodičovskú starostlivosť, sú povinní vzájomne si vymieňať informácie o dieťati, ktoré sa týkajú prípadného premiestnenia dieťaťa do zahraničia. Okrem toho, že ide o právnu povinnosť rodičov, k prekročeniu štátnej hranice sa vyžadujú osobné a iné dokumenty, ktoré by dieťa alebo každý z rodičov mali vziať so sebou.

V prípade, že jeden z rodičov má pocit, že druhý rodič by mohol zneužiť takéto dočasné premiestnenie dieťaťa, môže požiadať súd, aby v mimosúdnom konaní uložil jedno z opatrení uvedených v článku 418 ObZ 2015 s cieľom zabezpečiť vykonanie rozhodnutia o nadviazaní osobného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, alebo aby uložil jedno z opatrení uvedených v článku 419 ObZ 2015, ktorým sa zabezpečí návrat dieťaťa.

Najvhodnejším riešením je, aby rodičia na základe konsenzu dosiahli dohodu o týchto a podobných záležitostiach, ktoré môžu potom upraviť v dohode o spoločnej rodičovskej starostlivosti (článok 106 ods. 3 ObZ 2015).

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Na každé (trvalé) premiestnenie dieťaťa do iného štátu, ktoré by viedlo k zmene trvalého alebo prechodného pobytu dieťaťa, sa vyžaduje súhlas oboch rodičov. Bez ohľadu na to, či sú rodičia spoločne zodpovední za rodičovskú starostlivosť alebo či má jeden z nich čiastočnú samostatnú rodičovskú starostlivosť, rodič, ktorý premiestni dieťa a tým zmení trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa, musí k tomu získať písomný súhlas druhého rodiča (články 100 a 108 ObZ 2015). Ak však jeden rodič má výhradnú rodičovskú starostlivosť, potom sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu na účely zmeny trvalého alebo prechodného pobytu dieťaťa (článok 105 ods. 5 ObZ 2015).

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak chce rodič premiestnením dieťa do iného štátu zmeniť trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa a nemôže získať písomný súhlas druhého rodiča, potom súd v mimosúdnom konaní určí, ktorý z rodičov zastupuje v tejto záležitosti najlepší záujem dieťaťa (článok 100 ods. 5 a článok 478 ods. 1 ObZ 2015). Pred začatím týchto mimosúdnych konaní sa musí vykonať povinné poradenstvo o mimosúdnom konaní, ktorého cieľom je, aby sa odborníci z oblasti sociálnych služieb pokúsili pomôcť rodičom dosiahnuť dohodu v tejto veci (článok 481 ObZ 2015 – povinné poradenstvo o mimosúdnom konaní ako procesná požiadavka na začatie konania podľa článku 100 ods. 5 ObZ 2015). Ak v priebehu povinného poradenstva rodičia nedokážu dosiahnuť dohodu, o záležitosti rozhodne súd v mimosúdnom konaní, ktoré sa zameria najmä na: vek a názor dieťaťa, právo dieťaťa budovať si osobný vzťah s druhým rodičom, ochotu a pripravenosť rodičov spolupracovať pri výkone ich rodičovských práv, osobnú situáciu rodičov, vzdialenosť medzi miestami trvalého alebo prechodného pobytu rodičov a miesto, kde by sa dieťa mohlo premiestniť, ako aj dopravné spojenia medzi týmito miestami a právo rodiča na slobodu pohybu (článok 484 ObZ 2015).

Treba však zdôrazniť, že ak má jeden z rodičov výhradnú rodičovskú starostlivosť, potom nepotrebuje súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu na účely zmeny miesta prechodného alebo trvalého pobytu dieťaťa, t. j. v takom prípade námietka druhého rodiča nemá žiadny právny účinok (článok 105 ods. 5 ObZ 2015).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ako sa uvádza v odpovediach na otázky 1 až 3, ObZ 2015 upravuje práva a povinnosti rodičov odlišne v závislosti od toho, či ide o dočasné premiestnenie dieťaťa do iného štátu (napr. jednodenný výlet, ktorý neohrozuje práva druhého rodiča) alebo trvalé premiestnenie dieťaťa do iného štátu s cieľom zmeniť miesto trvalého alebo prechodného pobytu dieťaťa.

Posledná aktualizácia: 20/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Cyprus

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič s výlučnou starostlivosťou môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak obaja rodičia vykonávajú spoločnú starostlivosť o neplnoleté dieťa, na premiestnenie dieťaťa do iného členského štátu je potrebný súhlas druhého rodiča. Premiestnenie bez súhlasu je takisto trestný čin podľa kapitoly 154 trestného zákonníka.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Dieťa možno premiestniť do iného štátu bez súhlasu jedného z rodičov so spoločnou osobnou starostlivosťou na základe príslušného rozsudku rodinného súdu.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V prípade nezískania súhlasu s dočasným alebo trvalým premiestnením je nutný rozsudok súdu. V prípade získania súhlasu neexistuje žiadny konkrétny dokument používaný na udelenie tohto súhlasu.

Posledná aktualizácia: 17/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Lotyšsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak súd rozhodne, že miesto pobytu dieťaťa je v inom štáte, nepotrebuje rodič, ktorý dieťa premiestňuje do tohto štátu na účely trvalého pobytu, súhlas druhého rodiča.

Rodič môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu na účely trvalého pobytu bez súhlasu druhého rodiča vtedy, keď disponuje výlučným právom starostlivosti na základe dohody rodičov alebo súdneho rozhodnutia.

Rodič môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu na účely trvalého pobytu bez súhlasu druhého rodiča vtedy, ak bolo právo druhého rodiča starostlivosti o dieťa rozhodnutím súdu (bāriņtiesa) pozastavené alebo mu bolo súdnym rozhodnutím odňaté.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Rodič, ktorého právo starostlivosti nebolo pozastavené alebo odňaté, môže dieťa zákonne premiestniť do iného štátu na účely trvalého pobytu so súhlasom druhého rodiča, ktorý má právo starostlivosti (spoločné či výlučné).

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa, môže rodič, ktorý chce dieťa premiestniť do iného štátu na účely trvalého pobytu, podať žiadosť na súd o určení miesta pobytu dieťaťa v štáte, do ktorého mieni dieťa premiestniť.

Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa, môže rodič, ktorý chce dieťa premiestniť do iného štátu na účely trvalého pobytu, požiadať súd, aby mu bolo toto dieťa zverené do výhradnej starostlivosti.

Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa, môže rodič, ktorý chce dieťa premiestniť do iného štátu na účely trvalého pobytu, požiadať súd, aby pozastavil právo starostlivosti druhého rodiča (v prípade objektívnych dôvodov), alebo môže požiadať súd, aby bolo druhému rodičovi odňaté právo starostlivosti o dieťa (v prípade objektívnych dôvodov).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Pokiaľ ide o trvalé premiestnenie, pozri odpovede na predchádzajúce otázky.

V prípade dočasného premiestnenia sa súhlas druhého rodiča nevyžaduje.

Posledná aktualizácia: 08/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Litva

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Premiestnenie dieťaťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča je možné len dočasne (napr. počas dovolenky). Zmena krajiny pobytu dieťaťa si vyžaduje súhlas druhého rodiča alebo rozhodnutie súdu, ktorým sa stanoví miesto pobytu dieťaťa v cudzom štáte.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak rodičia uzavreli manželstvo a nie sú rozvedení, bez ohľadu na skutočnosť, či žijú spoločne alebo oddelene, je potrebný súhlas oboch rodičov so zmenou krajiny pobytu dieťaťa.

Ak sú rodičia rozvedení a dieťa má miesto pobytu u jedného z nich, trvalé premiestnenie dieťaťa do cudzieho štátu si vyžaduje súhlas aj druhého rodiča, keďže zriadenie trvalého pobytu u jedného z rodičov neudeľuje tomuto rodičovi s ohľadom na dieťa viac práv, pokiaľ súd nerozhodol inak.

Ak rodičia neuzavreli manželstvo a dieťa nemá pobyt u žiadneho z nich, predpokladá sa, že rodičia majú rovnaké práva, a pri zmene krajiny pobytu dieťaťa sa vyžaduje súhlas oboch rodičov.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak je nemožné získať súhlas druhého rodiča, musí rodič, ktorý premiestňuje dieťa do iného štátu, podať žiadosť na súd o určení miesta pobytu dieťaťa a úprave styku s dieťaťom. Ak bolo miesto pobytu určené, musí rodič požiadať o zmenu úpravy styku s dieťaťom.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Litovské právne predpisy nevyžadujú dodatočný súhlas rodiča s dočasným premiestnením dieťaťa do iného štátu.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Luxembursko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

V zásade nie je nutný súhlas druhého rodiča na dočasné premiestnenie dieťaťa do iného štátu. Ak rodičia spoločne vykonávajú rodičovskú zodpovednosť, každý rodič môže s dieťaťom cestovať bez výslovného súhlasu druhého rodiča. Ak vo výnimočných prípadoch vykonáva rodičovskú zodpovednosť len jeden rodič, súhlas druhého rodiča, tichý alebo výslovný, nie je potrebný.

Počas období, keď má rodič, ktorý nevykonáva rodičovskú zodpovednosť, právo styku s dieťaťom a môže ho mať pri sebe, nepotrebuje súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa na dočasnú návštevu iného štátu. Na krátkodobé dočasné premiestnenie (napríklad prekročenie hranice pri nakupovaní) ani na dlhodobejšie dočasné premiestnenie (napríklad na dovolenku) sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča za predpokladu, že k premiestňovaniu dieťaťa dochádza počas období, keď rodič, ktorý ho premiestňuje, má právo styku s dieťaťom a môže ho mať pri sebe.

Preukaz totožnosti alebo iné doklady, ktoré je potrebné vziať so sebou pri dočasnom premiestnení, sa líšia v závislosti od zákonných požiadaviek krajiny, do ktorej rodič dieťa zoberie.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Trvalé alebo dočasné premiestnenie dieťaťa z vážnych dôvodov (napríklad na zložité lekárske ošetrenie) si vyžaduje súhlas oboch rodičov, ak vykonávajú spoločnú rodičovskú zodpovednosť. Presun trvalého bydliska alebo miesta pobytu do zahraničia sa považuje za trvalé premiestnenie a vyžaduje si súhlas oboch rodičov. V prípade výlučnej rodičovskej zodpovednosti sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča. Na žiadosť druhého rodiča je však možné prispôsobiť právo styku s dieťaťom.

Na účely dokazovania musí byť súhlas rodiča písomný. Dokument môžu vypracovať rodičia. Ak si to hostiteľský štát vyžaduje, rodičia môžu požiadať súd, aby ich súhlas zaznamenal.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak jeden z rodičov odmietne dať súhlas na premiestnenie dieťaťa do iného štátu, rozhodnutie o návrhu na premiestnenie dieťaťa do cudziny vydáva sudca pre rodinné veci (juge aux affaires familiales).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ako bolo uvedené v oddieloch 1 až 3, ustanovenia sa líšia v závislosti od toho, či sa má dieťa premiestniť dočasne alebo natrvalo.

Deti musia mať povolenie na opustenie krajiny (dokument, v ktorom rodič povoľuje svojmu maloletému dieťaťu opustiť Luxembursko) vždy, keď bez sprievodu rodičov dočasne cestujú do zahraničia.

Formulár povolenia môžu rodičia dostať na obecných úradoch. Väčšina obcí požaduje zaplatenie poplatku na pokrytie administratívnych nákladov na vydávanie týchto formulárov. Výška poplatku sa v rôznych obciach líši.

Hoci tento formulár nie je povinný, mnoho zahraničných orgánov ho vyžaduje, ak majú prijať dieťa na svoje územie.

Ak dieťa sprevádza iba jeden z rodičov, napriek tomu je potrebné vziať so sebou povolenie od druhého rodiča, keďže niektoré štáty ho požadujú.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legilux.lu/
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.public.lu/fr.html

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Maďarsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

A) Vo všeobecnosti rodič môže na krátky časbez úmyslu zostať premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča. Medzi tieto prípady patrí:

 • rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne,
 • jeden z rodičov vykonáva rodičovské práva a povinnosti na základe dohody medzi rodičmi alebo súdneho rozhodnutia, rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča však neboli súdom ani obmedzené, ani zrušené,
 • dieťa bolo premiestnené do iného štátu rodičom na základe jeho práva styku v čase, ktorý bol určený na priamy styk s dieťaťom okrem prípadov, keď sa na základe rozhodnutia súdu alebo verejného poručenského orgánu vyžaduje súhlas druhého rodiča.

B) Rodič môže bez súhlasu druhého rodiča premiestniť dieťa do iného štátu aj na dlhší čas alebo s úmyslom zostať, ak súd obmedzil alebo zrušil rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča.

C) Aj poručník môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu rodiča za predpokladu, že verejný poručenský orgán neobmedzil jeho právo premiestniť dieťa, a to v týchto prípadoch:

 • na krátky časbez úmyslu zostať, ak sa dieťa umiestni do náhradnej rodiny,
 • ak sa dieťa umiestni do rodiny tretej osoby a rodičovské práva a povinnosti rodiča tým boli pozastavené.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

A) Ak rodič premiestni dieťa do iného štátu na dlhší čas alebo s úmyslom zostať, musí mať súhlas druhého rodiča. Medzi tieto prípady patrí:

 • rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne,
 • jeden z rodičov vykonáva rodičovské práva a povinnosti na základe dohody medzi rodičmi alebo súdneho rozhodnutia, rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča však neboli súdom ani obmedzené, ani zrušené,

B) Ak sa dieťa umiestni do náhradnej rodiny, poručník môže dieťa premiestniť do iného štátu na dlhší čas alebo s úmyslom zostať len so súhlasom rodiča.

Vycestovanie do iného štátu na účely štúdia, práce alebo iný podobný účel sa môže považovať za vycestovanie na dlhší čas.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak druhý rodič nedal súhlas s premiestnením dieťaťa do iného štátu, rodič môže požiadať verejný poručenský orgán o rozhodnutie v tejto veci. V takýchto prípadoch rozhodnutie verejného poručenského orgánu, ktorým sa povoľuje premiestnenie dieťaťa do iného štátu, nahrádza súhlas druhého rodiča.

Rodič, ktorý žiada o určenie miesta pobytu v inom štáte, musí k svojej žiadosti priložiť dokumenty, v ktorých preukáže, že v druhom štáte má dieťa zabezpečené vzdelanie, výživu, starostlivosť a štúdium (čiže najmä posúdenie prostredia vydané zahraničným orgánom, osvedčenie o školskej dochádzke, potvrdenie o príjmoch rodiča, vyhlásenie o prijatí). Verejný poručenský orgán sa na žiadosť rodiča postará o získanie posúdenia prostredia. Ak rodič ešte nenastúpil do práce v inom štáte, verejný poručenský orgán môže namiesto potvrdenia o príjmoch prijať vyhlásenie rodiča o jeho predpokladanom príjme.

Verejný poručenský orgán pri rozhodovaní o spore zohľadňuje, či je možné uplatňovať rozhodnutie súdu alebo verejného poručenského orgánu, v ktorom sa určuje spôsob udržovania priameho styku medzi dieťaťom a rodičom, ktorý žije oddelene, v prípade, ak neexistuje medzinárodná zmluva alebo reciprocita.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ako sa uvádza v bode 1, ak cesta do zahraničia nie je dlhodobá, rodič môže dieťa premiestniť do iného štátu aj bez súhlasu druhého rodiča. V týchto prípadoch je potrebné splniť všeobecné podmienky na prekročenie hraníc, aby dieťa mohlo vycestovať do zahraničia (napríklad dieťa musí mať platný cestovný pas).

Posledná aktualizácia: 22/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Malta

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Podmienky sa líšia v závislosti od situácie, najčastejším prípadom však je, že súhlas druhého rodiča nie je potrebný, ak je miesto pobytu tohto rodiča neznáme. V ustanovení § 56 ods. 5 občianskeho zákonníka sa stanovuje, že súd môže rodiča zbaviť rodičovskej zodpovednosti, a preto v takom prípade rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, nemusí žiadať o súhlas rodiča, ktorý bol zbavený rodičovskej zodpovednosti.

Rodič by sa však mal vždy uistiť, že môže dieťa premiestniť do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča, a to tak, že požiada o súhlas príslušný súd, t. j. občiansky súd (rodinné veci) [Civil Court (Family Section)].

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Premiestnenie dieťaťa rodičom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vždy vyžaduje súhlas druhého rodiča, najmä ak má tento druhý rodič práva, ktoré by sa premiestnením dieťaťa porušili. K takýmto právam patrí právo na styk s dieťaťom a právo podieľať sa na rozhodnutiach týkajúcich sa dieťaťa (sem patrí rozhodovanie o mieste, prostredí a kultúre, v ktorých bude prebiehať jeho výchova). Rodič, ktorý odmietne dať súhlas s premiestnením dieťaťa, tak môže urobiť z mnohých dôvodov, napríklad preto, že v prípade premiestnenia dieťaťa by mu bol znemožnený styk s týmto dieťaťom.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Deti môžu byť premiestnené do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča v prípade, že na to vydal súhlas príslušný súd.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Áno, tie isté pravidlá sa vzťahujú na dočasné premiestnenie. Súhlas rodiča môže mať túto formu:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti maloletého) authorise that my son/daughter (nehodiace sa prečiarknite) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (dôvod opustenia ostrova) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(doba)( nehodiace sa prečiarknite).

_________________________________

Podpis, meno, priezvisko, číslo preukazu totožnosti rodiča

Posledná aktualizácia: 17/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Holandsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča len vtedy, ak disponuje výlučným právom starostlivosti.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas druhého rodiča je pri premiestnení dieťaťa do iného štátu nevyhnutný vtedy, ak majú rodičia spoločné právo starostlivosti o dieťa.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak je nutné premiestniť dieťa do iného štátu, ale druhý rodič, ktorý má právo spoločnej starostlivosti o dieťa, s tým však nesúhlasí, je možné požiadať o náhradný súhlas (článok 253A, zväzok I holandského občianskeho zákonníka, Nederlands Burgerlijk Wetboek).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Áno, v Holandsku platia pre dočasné aj trvalé premiestnenie dieťaťa rovnaké pravidlá. Príslušný formulár nájdete tu: „toestemming om te reizen“ (v holandčine)PDF(288 Kb)nl. „súhlas s vycestovaním maloletých osôb do zahraničia“ (v angličtine)PDF(298 Kb)en

Posledná aktualizácia: 01/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Rakúsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

1.1 V prvom rade je potrebné poukázať na komplexnú novelu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom prostredníctvom pozmeňovacieho zákona o úprave výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom a právnej úprave mien z roku 2013 (Kindschafts- und Namensrecht-Änderungsgesetz 2013, BGBl I 2013/15), ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2013. Odvtedy sú úpravy k určeniu pobytu súčasťou § 162 všeobecného občianskeho zákonníka (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), ktorý však nemožno vnímať izolovane, ale vo všeobecnom kontexte s inými ustanoveniami práva vo veciach výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom.

1.2 Bez súhlasu druhého rodiča môže rodič premiestniť dieťa do iného štátu v každom prípade po prvé vtedy, ak je dieťa zverené do výhradnej starostlivosti premiestňujúceho rodiča, po druhé, ak druhého rodiča o tom predtým vyrozumel, a po tretie, ak zanechaný rodič k tomu v rámci primeranej lehoty nevyjadril odmietavé stanovisko a nepodal na súde žiadny príslušný návrh (na odňatie alebo obmedzenie rodičovských práv a povinností). Ak druhý rodič návrh podá, súd rozhodne o tom, či je premiestnenie zákonné alebo nie. Na účely zaistenia rozhodnutia o zmene pobytu môže súd nariadiť aj zákaz vycestovania s dieťaťom [§ 107 ods. 3 č. 4 zákona o nesporových konaniach (Außerstreitgesetz – AußStrG)].

Vyjadrenie rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti, týkajúce sa presťahovania dieťaťa do zahraničia, musí druhý rodič zohľadniť, ak želanie, ktoré je v ňom vyjadrené, lepšie zodpovedá záujmu dieťaťa.

Ak rodič, ktorému je dieťa zverené do výhradnej starostlivosti, druhého rodiča o plánovanom presťahovaní nevyrozumel, pričom oznamovať podstatné záležitosti je povinný (§ 189 ods. 1 č. 1 všeobecného občianskeho zákonníka, presťahovanie do zahraničia je v každom prípade takouto situáciou), alebo sa do zahraničia presťahuje napriek závažnému odmietavému vyjadreniu druhého rodiča, nejedná sa napriek tomu (pre nedostatok opatrovníckeho práva druhého rodiča) o porušenie opatrovníckeho práva v zmysle čl. 3 Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ale iba o porušenie ustanovení rakúskeho rodinného práva, ktoré sa týkajú vnútorného pomeru medzi rodičmi, pričom toto porušenie môže viesť k dôsledkom z hľadiska rodinného práva (od jednoduchého poučenia až po zmenu rodičovských práv a povinností).

1.3 Ak sú výkonom rodičovských práv a povinností poverení obidvaja rodičia, potom by mali, pokiaľ je to uskutočniteľné a možné, vykonávať rodičovské práva a povinnosti na základe vzájomnej dohody (§ 137 ods. 2 posledná veta všeobecného občianskeho zákonníka).

Je potrebné rozlišovať, či dieťa premiestňuje do zahraničia a) ten rodič, v ktorého domácnosti je dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť, alebo b) druhý rodič, v ktorého domácnosti nie je dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť. Rodič, v ktorého domácnosti nie je dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť, koná v každom prípade protiprávne v zmysle článku 3 Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. V prípade rodiča, v ktorého domácnosti je dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť, je právna situácia zložitejšia:

Uvádzaný § 189 ods. 1 č. 1 všeobecného občianskeho zákonníka o povinnosti vyrozumieť druhého rodiča o podstatných záležitostiach platí aj pre prípad, ak sú výkonom rodičovských práv a povinností poverení obaja rodičia (§ 189 ods. 5 všeobecného občianskeho zákonníka). Či už samotné nevyrozumenie podľa § 189 ods. 1 č. 1 všeobecného občianskeho zákonníka zakladá porušenie opatrovníckeho práva v zmysle článku 3 Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí alebo nie, to ešte nie je podľa novej právnej situácie úplne objasnené, pretože k tomu síce existujú rôzne právne teórie, stále však žiadna judikatúra.

Vyjadrenie rodiča, v ktorého domácnosti nie je dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť, musí byť zohľadnené aj v tomto prípade, pokiaľ želanie, ktoré je v ňom vyjadrené, lepšie zodpovedá záujmu dieťaťa. Nevyrozumenie môže byť nezávisle od kvalifikácie protiprávneho porušenia opatrovníckeho práva v zmysle Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí vo vnútornom vzťahu konaním proti rakúskemu rodinnému právu a vyvolať uvádzané dôsledky.

1.4 Ak sú výkonom rodičovských práv a povinností poverení obaja rodičia, bez stanovenia toho, v domácnosti ktorého z nich je dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť, je potrebné získať súhlas druhého rodiča. V prípade absencie súhlasu druhého rodiča je možné požiadať o rozhodnutie súd príslušný vo veciach opatrovníctva (Pflegschaftsgericht). Súd musí pri svojom rozhodnutí brať na zreteľ záujem dieťaťa, ako aj práva rodičov na ochranu pred násilím, slobodu pohybu a slobodnú voľbu povolania (§ 162 ods. 3 všeobecného občianskeho zákonníka). Aj v tomto prípade je však navonok každý rodič oprávnený samostatne zastupovať dieťa, pokiaľ mu nebolo právo na výkon rodičovských práv a povinností (v oblasti určenia pobytu) právoplatne alebo s predbežnou účinnosťou odňaté.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas druhého rodiča sa v každom prípade vyžaduje, ak premiestňujúci rodič buď a) nie je poverený výkonom rodičovských práv a povinností alebo b) síce výkonom rodičovských práv a povinností poverený je, dieťaťu však nie je hlavná starostlivosť poskytovaná v jeho domácnosti.

V prípadoch, v ktorých sa chce s dieťaťom do iného štátu presťahovať a) rodič, v ktorého domácnosti je dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť, alebo b) rodič, ktorému je dieťa zverené do výhradnej starostlivosti, musí vo vnútornom vzťahu dodržať povinnosť vyrozumenia podľa § 189 všeobecného občianskeho zákonníka (pozri otázku 1) a vyjadrenie vyrozumeného rodiča zohľadniť, pokiaľ lepšie zodpovedá záujmu dieťaťa.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

3.1. Ak sú výkonom rodičovských práv a povinností poverení obaja rodičia bez toho, aby bolo stanovené, v domácnosti ktorého z nich má byť dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť, musí sa ten rodič, ktorý chce preniesť bydlisko do zahraničia bez súhlasu druhého rodiča, obrátiť na súd príslušný vo veciach opatrovníctva (Pflegschaftsgericht). Súd musí pri svojom rozhodnutí o schválení brať na zreteľ záujem dieťaťa a zohľadniť práva rodičov na ochranu pred násilím, slobodu pohybu a slobodnú voľbu povolania (§ 162 ods. 3 všeobecného občianskeho zákonníka).

3.2. Ak nie je rodič, ktorý sa chce s dieťaťom premiestniť do zahraničia, vôbec poverený výkonom rodičovských práv a povinností, alebo v jeho domácnosti nie je poskytovaná hlavná starostlivosť o dieťa, môže tento rodič na súde požiadať o odňatie alebo obmedzenie rodičovských práv a povinností druhého rodiča (a o prevedenie rodičovských práv a povinností na seba, prípadne iba časti z nich). Súd by mohol, predovšetkým ako miernejší prostriedok v porovnaní k odobratiu rodičovských práv a povinností, zákonom požadované práva na udelenie povolenia a súhlasu odobrať alebo zákonom požadované povolenie a súhlas nahradiť, pokiaľ neexistujú žiadne oprávnené dôvody na odopretie (§ 181 ods. 1 všeobecného občianskeho zákonníka).

3.3. Rodič poverený výkonom rodičovských práv a povinností, v ktorého domácnosti je dieťaťu poskytovaná hlavná starostlivosť, musí síce druhého rodiča vyrozumieť a poskytnúť mu možnosť vyjadrenia (§ 189 všeobecného občianskeho zákonníka), jeho vyrozumenie alebo schválenie však nie sú podmienkou pre odchod.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Aj so zreteľom na dočasné premiestnenie v prípade spoločného výkonu rodičovských práv a povinností musia rodičia pri výkone rodičovských práv a povinností, pokiaľ je to uskutočniteľné a možné, postupovať na základe vzájomnej dohody (§ 137 ods. 2 posledná veta všeobecného občianskeho zákonníka). Dôkaz o dohode však nie je podmienkou odchodu.

Požiadavka vzájomnej dohody môže aj úplne zákonne odpadnúť, napríklad ak sa má spontánne uskutočniť víkendová návšteva starých rodičov v zahraničí a druhý rodič počas tejto doby aj tak žiadny kontakt s dieťaťom neplánoval (v tomto prípade by získanie súhlasu nebolo vôbec účelné).

To isté platí pre prípady, v ktorých má byť druhý rodič iba vyrozumený (§ 189 ods. 1 všeobecného občianskeho zákonníka), pričom bude od okolností jednotlivého prípadu (napr. od trvania, destinácie a účelu cesty) závisieť, či bude dočasné premiestnenie vôbec považované za dôležitú záležitosť.

Posledná aktualizácia: 22/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Poľsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Výkon rodičovských práv a povinností je vlastný obom rodičom rovnako. Vyplýva to z článku 97 ods. 2 poľského zákona o rodine a poručníctve (kodeks rodzinny i opiekuńczy), na základe ktorého rodičia o zásadných otázkach týkajúcich sa dieťaťa rozhodujú spoločne a v prípade, ak nedospejú k zhode, o týchto veciach rozhoduje poručenský súd (sąd opiekuńczy). Každý rodič rozhoduje nezávisle bez potreby radiť sa s druhým rodičom a získať jeho súhlas, ale len v menej významných otázkach týkajúcich sa dieťaťa. V poľskej judikatúre sa vycestovanie dieťaťa do zahraničia, či už natrvalo alebo dočasne, ba dokonca aj na prázdniny, považuje za významnú záležitosť.

Rodič môže podľa článku 97 ods. 2 zákona o rodine a poručníctve vziať dieťa do zahraničia bez súhlasu druhého rodiča len vtedy, ak:

a) druhý rodič prišiel o svoje rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu na základe rozhodnutia poľského súdu (článok 111 zákona o rodine a poručníctve);

b) poľský súd rozhodnutím pozastavil rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (článok 110 zákona o rodine a poručníctve);

c) rodičovské práva a povinnosti rodiča vo vzťahu k dieťaťu sú obmedzené, pretože tento rodič predstavuje ohrozenie pre záujem dieťaťa (článok 109 zákona o rodine a poručníctve). Súd rozhodne o obmedzení rodičovských práv a povinností uplatnením opatrenia, ktoré bude najlepšou ochranou záujmov dieťaťa. Rodič, ktorého rodičovské práva a povinnosti boli obmedzené, môže predovšetkým prísť o právo rozhodovať o zásadných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa alebo o niektorých z týchto záležitostí. Ak druhý rodič prišiel na základe takéhoto rozsudku o právo rozhodovať o obvyklom pobyte dieťaťa, tento rodič potom nemôže namietať proti zmene obvyklého pobytu dieťaťa v Poľsku na obvyklý pobyt v zahraničí.

d) práva a povinnosti rodičov voči dieťaťu sa zmenili na základe rozsudku vydaného v rámci konania o rozvod manželstva (článok 58 ods. 1 a 1a zákona o rodine a poručníctve), anulovanie manželstva (článok 51 ods. 1 a 1a v spojení s článkom 21 zákona o rodine a poručníctve) a rozluku (článok 58 ods. 1 a 1a v spojení s článkom 613 ods. 1 zákona o rodine a poručníctve). To sa vzťahuje aj na rozhodnutia vydané podľa článku 93 ods. 2 (v rámci konaní o otcovstve), článku 106 (v rámci konaní o zmene rozsudku o rodičovských právach a povinnostiach a spôsobe výkonu týchto práv a povinností vydaného v rámci konania o rozvod manželstva, rozluku alebo anulovanie manželstva) a článku 107 ods. 1 a 2 zákona o rodine a poručníctve (v rámci konania o zverenie výkonu rodičovských práv a povinností jednému z rodičov v prípadoch, keď rodičia nežijú spoločne). Konkrétne, súd v takýchto prípadoch môže zveriť výkon rodičovských práv a povinností jednému z rodičov, čím obmedzí práva druhého rodiča na určité povinnosti a práva vo vzťahu k dieťaťu. Ak rozvodový súd zverí výkon rodičovských práv a povinností jednému z rodičov a obmedzí rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča, hoci takýto rozsudok nezbavuje druhého rodiča rodičovských práv a povinností vo vzťahu k dieťaťu, tento rodič smie vykonávať svoje práva a povinnosti len v tej miere, v akej mu to povoľuje súd. Ak súd neudelí právo rozhodovať o pobyte dieťaťa druhému rodičovi, tak o tomto pobyte rozhoduje v zásade sám rodič, ktorému bol zverený výkon rodičovských práv a povinností (pozri však bod 2);

e) druhý rodič bol zbavený práva spolurozhodovať o zmene pobytu dieťaťa na základe rozsudku cudzieho súdu, ktorý bol v Poľsku uznaný ako účinný.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas druhého rodiča je potrebný vo všetkých prípadoch, ktoré neboli uvedené v predchádzajúcom bode, konkrétne v situáciách, keď jeden rodič má plné rodičovské práva a povinnosti alebo keď boli jeho rodičovské práva a povinnosti obmedzené, ale neprišiel o právo rozhodovať o pobyte dieťaťa. Poľská judikatúra v tomto ohľade ide ešte ďalej. Ako Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) vysvetlil vo svojom rozhodnutí z 10. novembra 1971 vo veci III CZP 69/71, rodič oprávnený ubytovať dieťa vo svojom mieste pobytu, by mal mať právo spolurozhodovať o zmenách týkajúcich sa obvyklého pobytu dieťaťa, ak by tieto zmeny v skutočnosti znemožnili tomuto rodičovi styk s dieťaťom. Hoci súd neudelil druhému rodičovi, napríklad v rámci konania o rozvod manželstva, právo spolurozhodovať o obvyklom pobyte dieťaťa, vzhľadom na tento rozsudok tak tento rodič môže požadovať návrat dieťaťa, ak nebude môcť vykonávať svoje právo na styk s dieťaťom.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

V takýchto prípadoch sa musí podať žiadosť na poručenský súd v Poľsku o náhradný súhlas s vycestovaním dieťaťa do zahraničia.
Žiadosti o takýto súhlas môžu podať rodičia, ktorí neprišli o svoje rodičovské práva a povinnosti alebo ktorých rodičovské práva a povinnosti neboli pozastavené. Žiadosti môžu podávať samotní žiadatelia: v takých prípadoch sa v poľskom práve nevyžaduje, aby strany zastupoval na súde právnik. Súd s vecnou príslušnosťou rozhodovať o týchto žiadostiach je okresný súd (sąd rejonowy) (súd pre rodinné záležitosti a mladistvých) ako súd prvého stupňa, kým súd s miestnou príslušnosťou je súd v mieste bydliska alebo pobytu dieťaťa.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ako už bolo uvedené, na vycestovanie s dieťaťom do zahraničia na krátky čas je potrebný súhlas druhého rodiča.

V Poľsku sa nepoužíva oficiálna forma súhlasu na vycestovanie s dieťaťom do zahraničia (trvalo alebo dočasne). Súhlas preto môže mať akúkoľvek formu. Zdá sa však vhodné získať písomný súhlas, ktorý môže poslúžiť ako dôkaz v akomkoľvek konaní o návrat dieťaťa na základe Haagskeho dohovoru z roku 1980. Pri príprave takéhoto súhlasu môže byť užitočná pomoc poľského právnika, právneho poradcu alebo notára.

Posledná aktualizácia: 28/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Portugalsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Za riešenie otázok mimoriadneho významu nesú zodpovednosť obaja rodičia (články 1901, 1902, 1911 a 1912 Občianskeho zákonníka).

Keď sa rodičia rozídu (rozvod alebo rozluka), obaja ostávajú zodpovední za otázky mimoriadneho významu (článok 1906 ods. 1 Občianskeho zákonníka), pokiaľ súd na základe odôvodneného rozhodnutia nerozhodne, že zodpovednosť by mal niesť len jeden rodič, alebo keď sa spoločný výkon rodičovských práv a povinností nepovažuje za najlepší záujem dieťaťa (článok 1906 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Neexistuje nijaké konkrétne vymedzenie pojmu „otázky mimoriadneho významu“. Tento pojem označuje ohraničenú skupinu aspektov života dieťaťa alebo závažné a nezvyčajné existenčné otázky týkajúce sa základných práv dieťaťa.

Miesto alebo výber miesta, kde sa bude sústrediť život dieťaťa, čiže inými slovami výber toho, kde bude dieťa žiť, je takouto otázkou mimoriadneho významu. Obaja rodičia nesú zodpovednosť za toto rozhodnutie. V prípade, ak sa rodičia v tejto otázke nezhodnú, miesto pobytu dieťaťa stanoví súd (článok 1906 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

Jeden rodič teda môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča len vtedy, keď disponuje výhradnými rodičovskými právami a povinnosťami alebo keď miesto pobytu dieťaťa stanovil alebo zmenil súd, čím umožnil premiestnenie dieťaťa do iného štátu.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas sa vyžaduje vždy, keď obaja rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti, čo podľa článku 1906 ods. 1 Občianskeho zákonníka v súčasnosti predstavuje všeobecné pravidlo.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak jeden z rodičov nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu a obaja rodičia disponujú rodičovskými právami a povinnosťami, takéto premiestnenie dieťaťa do iného štátu sa môže uskutočniť len na základe súdneho rozhodnutia (článok 1906 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V právnej teórii a judikatúre sa dočasné premiestnenie na prázdniny alebo rekreáciu nepovažovalo za otázku mimoriadneho významu, v prípade ktorej pri premiestnení dieťaťa nebolo potrebné zmeniť miesto pobytu dieťaťa. Výnimky predstavuje premiestnenie do krajín s ozbrojeným konfliktom, do krajín, ktoré sú značne nebezpečné alebo do krajín postihnutých pandémiami, čím by sa ohrozilo zdravie a bezpečnosť dieťaťa.

Dočasné premiestnenie na účely zdravotnej starostlivosti by sa však malo považovať za otázku mimoriadneho významu, pri ktorom sa vyžaduje súhlas oboch rodičov, a to v závislosti od predmetnej konkrétnej zdravotnej starostlivosti a nepriaznivého vplyvu, ktorý by táto starostlivosť mohla mať na základné práva dieťaťa. Jej súčasťou môže byť dôležité lekárske ošetrenie (chemoterapia, experimentálne terapie) alebo potreba sprevádzať dieťa, pretože dieťa nerozumie jazyku, ktorým hovoria zdravotnícki pracovníci, alebo pre zdravotníckych pracovníkov môže byť náročné alebo nemožné získať od dieťaťa presné informácie o symptómoch, v dôsledku čoho je potrebný preklad.

Formuláre

Cudzinecký a hraničný úrad (SEF) má vzorové formuláre na premiestnenie maloletých osôb. K dispozícii sú na týchto odkazoch:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Vzorový formulár (premiestnenie maloletej osoby, ktorá je portugalským štátnym príslušníkom):

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Vzorový formulár (premiestnenie maloletej osoby, ktorá je maloletým cudzincom):

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Posledná aktualizácia: 24/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Rumunsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Podľa článku 30 zákona č. 248/2005 o režimoch voľného pohybu rumunských občanov do zahraničia môže dieťa (ktoré je maloletou osobou a), ktoré je držiteľom samostatného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti a ktoré cestuje do zahraničia spoločne s jedným z rodičov, opustiť územie Rumunska bez potreby súhlasu druhého rodiča za predpokladu, že sprevádzajúci rodič poskytne dôkaz, že dieťa mu bolo zverené na základe konečného a neodvolateľného rozsudku súdu (definitivă şi irevocabilă) alebo že rodičovské práva a povinnosti vykonáva samostatne na základe konečného a neodvolateľného rozsudku súdu (alebo na základe konečného rozsudku súdu v prípade konaní, ktoré sa začali po 15. februári 2013 vrátane).

Vyhlásenie rodiča, ktorého rodičovské práva boli zrušené, alebo rodiča, ktorý bol podľa práva zákonne vyhlásený za nezvestného, nie je potrebné predkladať, ak sprevádzajúci rodič poskytne dôkaz o tejto skutočnosti.

Pohraničná polícia umožňuje maloletým osobám so sprievodom vycestovať z Rumunska, ak sprevádzajúci rodič odôvodní potrebu vycestovať do zahraničia skutočnosťou, že maloleté dieťa cestuje za lekárskym ošetrením, ktoré na území Rumunska nie je dostupné, bez ktorého by došlo k vážnemu ohrozeniu života alebo zdravia maloletého dieťaťa, ak predloží súvisiace doplňujúce dokumenty, ktoré vydali alebo potvrdili rumunské zdravotnícke orgány a v ktorých sa uvádza dĺžka pobytu a štát alebo štáty, kde sa má lekárske ošetrenie poskytnúť, a to aj vtedy, keď nebol vydaný súhlas oboch rodičov, druhého rodiča, pozostalého rodiča alebo právneho zástupcu. Pohraničná polícia podobne umožňuje maloletým osobám so sprievodom vycestovať z Rumunska, ak sprevádzajúci rodič poskytne dôkaz, že maloleté dieťa cestuje za štúdiom alebo na oficiálnu súťaž, tým, že ukáže príslušné dokumenty, v ktorých sa uvádza dĺžka pobytu a štát alebo štáty, kde má prebiehať toto štúdium alebo kde sa majú uskutočniť súťaže, a to aj vtedy, keď súhlas vydal len jeden z rodičov.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas druhého rodiča sa vyžaduje na premiestnenie dieťaťa do iného členského štátu, ak rodičovské práva a povinnosti vykonávajú spoločne obaja rodičia.

Rodičia teda vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne a rovnako bez ohľadu na to, či boli rodičia manželmi, keď sa dieťa narodilo.

V prípade rozvodu majú rodičia spoločný výkon rodičovských práv a povinností, pokiaľ súd nerozhodol inak. Súd môže rozhodnúť, že na základe existencie presvedčivých dôvodov a vzhľadom na záujem dieťaťa by rodičovské práva a povinnosti mal vykonávať len jeden z rodičov.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Vždy, keď medzi rodičmi vznikne spor, pokiaľ ide o výkon ich práv alebo o plnenie ich rodičovských povinností, súd vykonávajúci dohľad rozhodne v záujme dieťaťa na základe vypočutia rodičov a s ohľadom na správu psychológa a sociálneho pracovníka. Súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia tak môže nahradiť rozsudok súdu.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V zákone č. 248/2005 o režimoch voľného pohybu rumunských občanov do zahraničia sa nerozlišuje medzi dočasným a trvalým premiestnením. Neexistuje nijaký štandardizovaný formulár súhlasu rodiča pre premiestnenie maloletého dieťaťa v sprievode druhého rodiča. V zákone sa stanovuje, že vo vyhlásení sa musí uviesť súhlas rodiča s cestou do príslušnej cieľovej krajiny alebo krajín a s dĺžkou vycestovania.

Ak dieťa opustí územie Rumunska s osobou, ktorá nie je jeho rodič, musí sa predložiť vyhlásenie, ktoré musí obsahovať súhlas oboch rodičov s touto cestou dieťaťa do cieľovej krajiny alebo krajín, s dĺžkou vycestovania, a musí obsahovať aj údaje o sprevádzajúcej osobe. Vo vyhlásení sa musí uviesť aj účel cesty, trasa do cieľovej krajiny, vyhlásenie o tom, či maloleté dieťa ostane v cieľovej krajine, pričom v tomto prípade sa vo vyhlásení musí uviesť aj osoba, ktorej bude maloleté dieťa zverené, a to, či sa dieťa bude vracať spoločne so sprevádzajúcou osobou, ktorej údaje sa tiež musia uviesť, pokiaľ sa dieťa bude vracať s inou osobou, než s ktorou odišlo z Rumunska. Štandardizovaný formulár súhlasu rodiča pre maloleté dieťa opúšťajúce krajinu v sprievode iného dospelého sa uvádza ďalej.

Uvedené vyhlásenia sa musia vyhotoviť v dvoch origináloch a v Rumunsku ich musí overiť notár a v zahraničí diplomatická misia alebo konzulárny úrad Rumunska alebo v prípade, že boli tieto vyhlásenia vyhotovené pred zahraničnými orgánmi, musia spĺňať požiadavky na legalizáciu podľa zákona či sa k nim musí pripojiť apostila v súlade s Haagskym dohovorom z 5. októbra 1961 o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Originál vyhlásenia si ponechá sprevádzajúca osoba a druhý originál sa pripojí k cestovnému pasu maloletého dieťaťa.

Príslušné súbory

Formulár súhlasu rodičov pre maloleté dieťa opúšťajúce krajinu v sprievode iného dospelého.PDF(23 Kb)ro

Posledná aktualizácia: 03/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Slovinsko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič môže legálne premiestniť dieťa do inej krajiny bez súhlasu druhého rodiča, keď tomuto druhému rodičovi bolo odňaté rodičovské právo alebo zmluvná spôsobilosť. Ak bolo jednému rodičovi odňaté rodičovské právo alebo zmluvná spôsobilosť, rodičovské právo náleží výlučne druhému rodičovi (článok 115 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Vždy sa vyžaduje súhlas druhého rodiča s premiestnením dieťaťa do inej krajiny s výnimkou prípadov, keď rodičovské právo náleží výlučne prvému rodičovi.

Podľa zákona o manželstve a rodinných vzťahoch rodičovské právo náleží spoločne otcovi a matke (tretí odsek článku 4).

Rodičia vykonávajú svoje rodičovské právo na základe spoločného súhlasu v súlade so záujmami dieťaťa (prvý odsek článku 113 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch). Výkon rodičovského práva zahŕňa rozhodnutie o tom, v ktorej krajine bude mať dieťa pobyt.

Ak rodičia nežijú spolu a nemajú obaja na starosti starostlivosť o dieťa a jeho výchovu, o otázkach, ktoré majú významný vplyv na vývoj dieťaťa, rozhodujú obaja na základe spoločného súhlasu v súlade so záujmami dieťaťa (druhý odsek článku 113 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch). Medzi tieto otázky patrí aj premiestnenie dieťaťa do inej krajiny.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak rodičia nedospejú k dohode o výkone rodičovského práva, pomôže im v tom centrum pre sociálnu prácu. Centrum pre sociálnu prácu takisto pomáha rodičom dospieť k dohode vtedy, keď nie sú schopní dospieť k dohode o otázkach, ktoré majú významný vplyv na vývoj dieťaťa, a keď nežijú spolu a nemajú obaja na starosti starostlivosť o dieťa a jeho výchovu.

Ak sa rodičia ani s pomocou centra pre sociálnu prácu nedohodnú na otázkach, ktoré majú významný vplyv na vývoj dieťaťa, súd o veci rozhodne v nesporovom konaní na návrh jedného z rodičov alebo oboch rodičov. Prílohou návrhu musí byť dôkaz od príslušného centra pre sociálnu prácu o tom, že rodičia sa s jeho pomocou pokúsili dosiahnuť dohodu o výkone rodičovského práva. Súd musí pred vydaním rozhodnutia požiadať centrum pre sociálnu prácu o stanovisko v súvislosti so záujmami dieťaťa. Súd vezme do úvahy aj názor dieťaťa, ak ho dieťa vyjadrí samo alebo prostredníctvom osoby, ktorej dôveruje a ktorú si samo vybralo, a za predpokladu, že dieťa je schopné pochopiť význam a dôsledky svojho názoru.

Uvedené ustanovenie pochádza z článku 113 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ak sa v súvislosti s dočasným premiestnením dieťaťa objaví problém, ktorý má významný vplyv na vývoj dieťaťa, pre dočasné premiestnenie platia rovnaké pravidlá ako pre premiestnenie na dlhšie obdobie.

Posledná aktualizácia: 05/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Slovensko

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

  V prípade, že ide o krátkodobý pobyt za účelom napr. krátkodobého štúdia, návštevy príbuzných, tábora, dovolenky a pod. Dôležité je, že úmyslom dieťaťa resp. rodiča nie je trvalo sa usídliť v inom štáte.

  2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

   V prípade, že by šlo o trvalé vysťahovanie sa do cudziny.

   3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

    Nevyhnutné je obrátiť sa na poručenský súd, aby rozhodol o dôležitej otázke týkajúcej sa výkonu rodičovských práv. Konkrétne súd vysloví súhlas s trvalým vysťahovaním sa do cudziny.

    4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

     Pozri vyššie. Formuláre neexistujú.

     Posledná aktualizácia: 10/02/2020

     Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
     Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

     Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Fínsko

     1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

     Poručníci dieťaťa a rozhodovanie týkajúce sa dieťaťa sa riadia zákonom o starostlivosti o dieťa a práve styku (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (č. 361/1983).

     Ak bolo dieťa zverené do starostlivosti len jednému rodičovi, tento rodič rozhoduje vo veciach týkajúcich sa dieťaťa, čo znamená, že rozhoduje aj o tom, kde bude dieťa žiť, a v podstate teda môže vziať dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

     Ak rodičia majú dieťa v spoločnej osobnej starostlivosti, spoločne zodpovedajú za povinnosti späté so starostlivosťou o dieťa a spoločne rozhodujú v otázkach týkajúcich sa dieťaťa.

     Ak rodičia majú dieťa v spoločnej osobnej starostlivosti, súd môže rozhodnúť o rozdelení zodpovednosti medzi nimi. Inými slovami, súd môže vydať rozhodnutie, ktorým právomoc rozhodovať v súvislosti s konkrétnymi povinnosťami vyplývajúcimi zo starostlivosti udelí len jednému rodičovi. Súd môže v rozhodnutí o práve starostlivosti nariadiť, že o tom, kde bude dieťa žiť, môže rozhodovať len jeden z rodičov.

     Ak súd vo svojom rozhodnutí nariadil, že len jeden opatrovateľ môže vykonávať právomoc rozhodovať o mieste pobytu dieťaťa, tento opatrovateľ môže s dieťaťom vycestovať do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

     2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

     Ak rodičia majú dieťa v spoločnej osobnej starostlivosti, v zásade ani jeden z nich nemôže s dieťaťom vycestovať do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča.

     Pozri aj odpoveď na predchádzajúcu otázku.

     3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

     Ak jeden rodič nesúhlasí s vycestovaním dieťaťa do iného štátu, vec sa môže podať na súd, ktorý v nej rozhodne.

     4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

     Vo Fínsku neexistujú nijaké osobitné pravidlá týkajúce sa dočasného premiestnenia, napr. na prázdniny, a neexistujú nijaké formuláre, ktoré by sa používali na vyjadrenie súhlasu.

     Rozhodnutie súdu, pokiaľ ide o právo styku s dieťaťom, môže obsahovať ustanovenia o tom, či rodič v čase takéhoto styku s dieťaťom s ním smie cestovať do zahraničia.

     Posledná aktualizácia: 23/05/2019

     Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
     Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

     Oprávnené presťahovanie dieťaťa - Švédsko

     1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

     Ak má dieťa dvoch poručníkov, v osobných veciach dieťaťa je základným predpokladom ich spoločné rozhodnutie, a to pokiaľ ide o kratšie cesty do zahraničia aj trvalé presťahovanie. Ak dieťa žije iba s jedným z dvoch poručníkov, právo rozhodnúť o tom, kde sa bude dieťa zdržiavať vo svojom voľnom čase, k čomu patria aj krátke cesty do zahraničia, má rodič, s ktorým dieťa žije, ak sa tým neporušuje právo dieťaťa na kontakt s druhým poručníkom.

     Rodič, ktorý je výhradným poručníkom, má právo vziať so sebou dieťa na cesty do zahraničia alebo sa s ním trvalo do zahraničia presťahovať aj bez súhlasu druhého rodiča. Ak má však dieťa nárok na kontakt s druhým rodičom, rodič, ktorý je poručníkom dieťaťa, musí túto skutočnosť zohľadňovať. Druhý rodič, s ktorým má dieťa právo na kontakt, môže požiadať o nútený výkon rozhodnutia o udržiavaní kontaktov v novej krajine pobytu dieťaťa, ak je to možné podľa pravidiel novej krajiny pobytu. Tento druhý rodič môže požiadať o kontakt s dieťaťom aj na základe Haagskeho dohovoru z roku 1980, ak sa dohovor na krajinu pobytu dieťaťa vzťahuje. Ak výhradný poručník neuposlúchne rozhodnutie o kontakte s dieťaťom, a teda nevyhovie potrebe úzkeho a dobrého kontaktu dieťaťa s oboma rodičmi, má to zvyčajne vplyv na budúce posudzovanie sporov vo veci opatrovníctva švédskym súdom. Rodičia tak majú spoločnú zodpovednosť zabezpečiť dobré fungovanie kontaktu s dieťaťom.

     2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

     Ako vidno z odpovede na otázku č. 1, obaja rodičia, ktorí sú poručníkmi dieťaťa, môžu prijímať spoločné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa dieťaťa, a to vrátane jeho pobytu v zahraničí. Z odpovede na otázku č. 1 vyplýva, že aj vtedy, keď je poručníkom iba jeden rodič, existujú určité situácie, v ktorých by mal poručník aj počas kratších ciest do zahraničia alebo trvalého pobytu dieťaťa v zahraničí zabezpečiť právo dieťaťa na kontakt s druhým rodičom. Nezákonné odvedenie dieťaťa sa podľa švédskeho práva môže považovať za trestný čin.

     3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

     Ak má poručník spoločné opatrovníctvo dieťaťa spolu s druhým rodičom, poručník môže v určitých situáciách prijať rozhodnutie týkajúce sa opatrovníctva dieťaťa sám. Táto možnosť je podmienená tým, že druhý poručník nemôže byť z dôvodu neprítomnosti, choroby alebo inej príčiny zapojený do prijímania rozhodnutí, ktoré sa nedajú jednoducho odložiť. Takýmto spôsobom sa nemôžu prijímať rozhodnutia, ktoré majú pre budúcnosť dieťaťa veľký význam, ak sa to nevyžaduje v najlepšom záujme dieťaťa. Ak je to potrebné v najlepšom záujme dieťaťa, o psychiatrickej alebo psychologickej liečbe môže rozhodnúť aj výbor pre sociálne záležitosti miestneho orgánu, a to aj vtedy, ak s tým súhlasí iba jeden z poručníkov.

     4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

     Rovnaké ustanovenia sa vzťahujú aj na rodiča, ktorý je výhradným poručníkom. Ak dieťa žije iba s jedným z dvoch poručníkov, rodič, s ktorým dieťa žije, má právo rozhodnúť o tom, kde sa bude dieťa zdržiavať vo svojom voľnom čase, aj pokiaľ ide o krátke cesty do zahraničia (pozri odpoveď na otázku č. 1). Poručník, ktorý má spoločné opatrovníctvo dieťaťa s druhým rodičom, môže na základe rozhodnutia výboru pre sociálne záležitosti miestneho orgánu vziať so sebou dieťa do zahraničia na psychiatrickú alebo psychologickú liečbu aj bez súhlasu druhého rodiča (pozri odpoveď na otázku č. 3).

     Posledná aktualizácia: 05/07/2017

     Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
     Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.