Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak rodičia spoločne vykonávajú rodičovskú zodpovednosť, každý rodič môže s dieťaťom cestovať, a to bez výslovného súhlasu druhého rodiča.

Ak len jeden rodič vykonáva rodičovskú zodpovednosť, súhlas druhého rodiča, tichý alebo výslovný, nie je potrebný.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Premiestnenie na prázdniny:

Proti premiestneniu dieťaťa do zahraničia jedným z rodičov môže druhý rodič podať na prefektúrach námietku v súvislosti s odchodom z územia, ktorá je platná 15 dní a/alebo môže požiadať súd pre rodinné veci o vydanie zákazu opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov (článok 373-2-6 Občianskeho zákonníka) platného až do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa alebo do prijatia nového rozhodnutia. Opatrenie týkajúce sa zákazu opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov bráni dieťaťu odísť z územia. Rodičia však môžu udeliť svoj súhlas ad hoc na to, aby mohlo dieťa uskutočniť konkrétnu cestu samo alebo v sprievode jedného z rodičov, a to prostredníctvom uskutočnenia vyhlásenia pred dôstojníkom justičnej polície (v zásade päť dní pred cestou). Ak jeden z rodičov odmietne vydať vyhlásenie o oprávnení, druhý rodič sa môže obrátiť na súd s cieľom dosiahnuť zrušenie zákazu opustiť územie alebo získať povolenie ad hoc, aby mohlo dieťa opustiť územie.

Premiestnenie na účely zmeny pobytu:

Aj bez podania námietky v súvislosti s odchodom z územia alebo vydania zákazu opustiť územie sa vyžaduje súhlas druhého rodiča, ak je cieľom premiestnenia dieťaťa do iného štátu zmena pobytu dieťaťa.

Ak rodič neberie do úvahy absenciu súhlasu druhého rodiča, je možné podať žiadosť o návrat na základe protiprávnosti premiestnenia.

Bez ohľadu na povahu premiestnenia a okrem osobitných prípadov zákazu a námietky v súvislosti s odchodom z územia je potrebné poznamenať, že od rodiča, ktorý opúšťa územie s dieťaťom, sa nepožaduje preukázanie dôkazu o výslovnom súhlase druhého rodiča, keďže sa predpokladá, že bol vo vzťahu k tretím osobám udelený.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak rodič odmietne udeliť svoj súhlas na uskutočnenie cesty a ak bol vydaný zákaz opustiť územie bez súhlasu obidvoch rodičov, rodič, ktorý chce premiestniť dieťa, sa môže obrátiť na súd, ktorý môže povoliť dieťaťu opustiť územie.

Podobne, ak premiestnenie dieťaťa v skutočnosti spočíva v zmene pobytu, rodič, ktorý sa chce s dieťaťom presťahovať, sa musí v prípade odmietnutia zo strany druhého rodiča pred každým premiestnením obrátiť na súd pre rodinné veci v mieste pobytu dieťaťa.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Neexistujú osobitné pravidlá týkajúce sa dôvodu alebo trvania premiestnenia. V prípade premiestnenia na účely zmeny pobytu však absencia súhlasu druhého rodiča môže viesť k začatiu osobitného konania o návrate.

Posledná aktualizácia: 20/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom