Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

V ustanoveniach článku 123 ods. 2 zákona o rodine sa stanovuje postup v prípade nezhody medzi rodičmi. V týchto prípadoch sa môžu obrátiť na mediátora alebo podať návrh na okresný súd v mieste, kde má dieťa v súčasnosti bydlisko, ktorý po vypočutí rodičov urovná spor s cieľom rozhodnúť, či právo dieťaťa vycestovať do zahraničia možno vykonávať vzhľadom na osobitné potreby. Keď súd podľa ustálenej judikatúry vydá náhradný súhlas s vydaním cestovného pasu alebo vycestovaním dieťaťa, môže sa udeliť povolenie, ak je to v záujme dieťaťa, pričom povolenie opustiť krajinu sa udeľuje na pevne stanovené obdobie a pre konkrétnu krajinu alebo identifikovateľnú skupinu krajín. Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho kasačného súdu sa ani jednému rodičovi nesmie udeliť povolenie na neobmedzené vycestovanie s dieťaťom za hranice Bulharskej republiky.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Notársky overené vyhlásenie o vycestovaní dieťaťa do zahraničia alebo náhradný súhlas súdu podľa článku 123 ods. 2 zákona o rodine predstavujú nevyhnutnú podmienku pre povolenie, aby dieťa mohlo dočasne opustiť územie Bulharska v sprievode len jedného z rodičov. Tieto podmienky nemožno vykladať ako súhlas na premiestnenie dieťaťa do inej krajiny.

Pre súhlas druhého rodiča so zmenou obvyklého miesta pobytu dieťaťa by rodičia mali dospieť k dohode, ktorú potvrdí súd, alebo by mal byť vydaný rozsudok o pridelení práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičovi, ktorý požiada o premiestnenie dieťaťa, pričom sa v tejto dohode alebo rozsudku spresní miesto pobytu rodiča a dieťaťa, uvedie sa krajina a stanoví vhodný model osobných vzťahov dieťaťa s druhým rodičom vzhľadom na skutočnosť, že tento rodič a dieťa budú žiť v rôznych krajinách. Existenciou súdom schválenej dohody alebo rozsudku sa zabezpečí ochrana záujmu dieťaťa a to, že premiestnenie dieťaťa nebude prekážať dieťaťu v udržiavaní styku s druhým rodičom.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Pozri odpoveď na prvú otázku.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V prvom prípade je potrebný neformálny písomný súhlas na vycestovanie do zahraničia. V druhom prípade by rodičia mali dospieť k dohode, ktorú potvrdí súd, alebo by mal byť vydaný rozsudok o pridelení práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičovi, ktorý požiada o premiestnenie dieťaťa, pričom sa v tejto dohode alebo rozsudku spresní miesto pobytu rodiča a dieťaťa, uvedie sa krajina a stanoví vhodný model osobných vzťahov dieťaťa s druhým rodičom vzhľadom na skutočnosť, že tento rodič a dieťa budú žiť v rôznych krajinách.

Posledná aktualizácia: 13/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom