Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Francja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Jeżeli rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską, obydwoje są uprawnieni do podróżowania z dzieckiem bez konieczności uzyskania wyraźnej zgody drugiego z rodziców, chyba że zachodzą szczególne okoliczności. Jeżeli jednak jedno z rodziców wyraźnie nie wyraża zgody na wyjazd dziecka i nie można osiągnąć porozumienia, sprawę należy przekazać sędziemu do spraw rodzinnych w celu rozstrzygnięcia sporu.

Jeżeli rodzice wykonują władzę rodzicielską wspólnie, jedno z rodziców nie może samodzielnie podjąć decyzji o osiedleniu się za granicą bez zgody drugiego. Jeżeli jedno z rodziców wykonuje wyłączną władzę rodzicielską, dorozumiana ani wyraźna zgoda drugiego z rodziców nie jest konieczna, ani do wyjazdu na wakacje, ani do przeprowadzki za granicę. Osoba wykonująca władzę rodzicielską musi jednak informować drugą osobę na podstawie art. 373-2-1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że to z rodziców, które nie wykonuje władzy rodzicielskiej, musi być informowane o istotnych wyborach dotyczących życia dziecka.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Wyjazd na wakacje

Aby sprzeciwić się wywiezieniu dziecka za granicę przez jedno z rodziców, drugie z rodziców – o ile również wykonuje władzę rodzicielską – może złożyć na komisariacie sprzeciw przeciwko opuszczeniu przez dziecko terytorium państwa, ważny przez 15 dni, lub zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie zakazu wywożenia dziecka poza terytorium państwa bez zgody obojga rodziców (art. 373-2-6 kodeksu cywilnego), który jest ważny do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do chwili wydania nowego orzeczenia w tej sprawie. Zakaz opuszczania terytorium państwa przez dziecko bez zgody obojga rodziców uniemożliwia wywiezienie dziecka za granicę. Rodzice mogą jednak wyrazić zgodę na konkretny wyjazd dziecka podróżującego samodzielnie lub z jednym z rodziców, składając odpowiednie oświadczenie przed funkcjonariuszem policji (z zasady na pięć dni przed terminem wyjazdu). Jeżeli jedno z rodziców odmówi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody, drugie z rodziców może wystąpić do sądu o uchylenie zakazu opuszczania terytorium państwa przez dziecko lub o wyjątkowe udzielenie zgody na opuszczenie terytorium państwa przez dziecko.

Wyjazd w celu zmiany miejsca zamieszkania

Nawet w przypadku braku sprzeciwu przeciwko wywiezieniu dziecka za granicę oraz braku zakazu opuszczania kraju przez dziecko uzyskanie zgody drugiego z rodziców jest wymagane, jeżeli celem wyjazdu dziecka jest zmiana jego miejsca zamieszkania, chyba że osoba, która chce wywieźć dziecko, wykonuje władzę rodzicielską samodzielnie. W takim przypadku może wywieźć dziecko bez zgody drugiego z rodziców, ale musi na bieżąco informować go o tej nowej sytuacji, która jest istotna dla dziecka.

Jeżeli dziecko zostanie wywiezione mimo braku zgody drugiego z rodziców, drugie z rodziców może złożyć wniosek o powrót dziecka, powołując się na bezprawny charakter wywiezienia dziecka zgodnie z Konwencją haską z dnia 25 października 1980 r. dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Procedurę tę należy wszcząć w państwie, do którego dziecko zostało wywiezione, w razie potrzeby z pomocą organów centralnych ustanowionych na mocy konwencji.

Należy podkreślić, że niezależnie od celu wywiezienia dziecka – i pomijając szczególne przypadki istnienia zakazu wywożenia dziecka oraz sprzeciwu przeciwko opuszczeniu przez nie terytorium państwa – ojciec lub matka opuszczający terytorium państwa z dzieckiem nie są zobowiązani do wykazania, że uzyskali zgodę drugiego z rodziców na wywiezienie dziecka z uwagi na domniemanie istnienia takiej zgody względem osób trzecich.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli jedno z rodziców wykonujących władzę rodzicielską nie wyraża zgody na wyjazd dziecka, osoba, która chce wywieźć dziecko, może wszcząć postępowanie przed sądem o wydanie zgody na opuszczenie terytorium państwa przez dziecko. To samo dotyczy zakazu opuszczania terytorium państwa przez dziecko bez zgody obojga rodziców.

Podobnie w przypadku gdy wywiezienie dziecka ma na celu zmianę jego miejsca zamieszkania, to z rodziców, które chce wywieźć dziecko, musi zwrócić się do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka o udzielenie zgody na jego wywiezienie, jeżeli druga osoba wykonująca władzę rodzicielską odmawia udzielenia takiej zgody.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

Jak wskazano powyżej, należy dokonać rozróżnienia między wyjazdami tymczasowymi a stałymi. W tym kontekście należy odnieść się do poprzednich punktów.

Ostatnia aktualizacja: 24/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony