Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Bułgaria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 W jakich okolicznościach rodzic może zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa bez zgody drugiego rodzica?

Przepisy art. 123 ust. 2 kodeksu rodzinnego ustanawiają procedurę rozstrzygania sporów między rodzicami. W takich przypadkach rodzice mogą zwrócić się do mediatora lub wytoczyć powództwo przed sądem rejonowym właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania dziecka, który po wysłuchaniu rodziców rozstrzygnie spór i ustali, czy rodzicowi powinno przysługiwać prawo do wywiezienia dziecka za granicę w celu zaspokojenia szczególnej potrzeby. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w przypadku gdy sąd udziela zastępczej zgody na wydanie dziecku paszportu lub na wyjazd dziecka za granicę, zgoda taka może zostać udzielona, jeżeli będzie to leżało w interesie dziecka, przy czym sąd wyda zgodę na opuszczenie przez dziecko kraju na czas oznaczony lub wskaże w niej określone państwo lub konkretną grupę państw, do których można wywieźć dziecko. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Najwyższego Sądu Kasacyjnego żadnemu z rodziców nie można udzielić zgody na nieograniczone podróżowanie z dzieckiem poza terytorium Republiki Bułgarii.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Zgodnie z art. 123 ust. 2 kodeksu rodzinnego przesłanką tymczasowego opuszczenia przez dziecko terytorium Bułgarii wyłącznie w towarzystwie jednego rodzica jest uzyskanie poświadczonej notarialnie zgody na wyjazd dziecka za granicę lub zastępczej zgody sądu. Wspomnianej przesłanki nie można jednak interpretować jako zgody na przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka do innego państwa.

Uznaje się, że drugi rodzic wyraził zgodę na zmianę zwykłego miejsca zamieszkania dziecka, jeżeli rodzice zawarli umowę zatwierdzoną przez sąd lub jeżeli sąd wydał wyrok przyznający prawo do pieczy rodzicowi, który chce zmienić miejsce zamieszkania dziecka. W takiej umowie lub w takim wyroku należy określić nowe miejsce zamieszkania rodzica i dziecka, wskazując państwo i ustalając odpowiednie reguły utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem z uwagi na fakt, że taki rodzic i dziecko będą od tej chwili zamieszkiwali w różnych państwach. Istnienie umowy zatwierdzonej przez sąd lub wyroku sądu zapewnia ochronę dobra dziecka oraz gwarantuje, że zmiana miejsca zamieszkania nie uniemożliwi dziecku utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Zobacz odpowiedź na pierwsze pytanie.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody.

W pierwszym przypadku wymagane jest uzyskanie zgody na wyjazd dziecka za granicę w dowolnej formie pisemnej. W drugim przypadku wymagana jest zatwierdzona przez sąd umowa między rodzicami lub wyrok przyznający prawo do pieczy rodzicowi, który chce zmienić miejsce zamieszkania dziecka, przy czym w takiej umowie lub w takim wyroku należy określić nowe miejsce zamieszkania rodzica i dziecka, wskazując państwo i ustalając odpowiednie reguły utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem z uwagi na fakt, że rodzic i dziecko będą od tej chwili zamieszkiwali w różnych państwach.

Ostatnia aktualizacja: 13/06/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony