Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Legaal verhuizen naar het buitenland met kinderen

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Onder welke omstandigheden is een ouder gerechtigd het kind zonder toestemming van de andere ouder naar een andere staat over te brengen?

In artikel 123, lid 2, van het familiewetboek is een procedure vastgesteld die van toepassing is wanneer er onenigheid bestaat tussen de ouders. In dat geval kunnen de ouders een bemiddelaar inschakelen of een vordering instellen bij de districtsrechtbank van de woonplaats van het kind. Nadat de ouders zijn gehoord, beslist de rechter of het kind naar het buitenland mag worden overgebracht zodat kan worden voorzien in een specifieke behoefte. Volgens vaste rechtspraak kan, wanneer de rechter vervangende toestemming geeft voor de afgifte van een paspoort of voor de reis van het kind, die toestemming worden verleend wanneer dat in het belang van het kind is en wordt die toestemming verleend voor een vaste periode en voor een specifiek land of een identificeerbare groep van landen. Volgens vaste rechtspraak van het Bulgaarse Hof van Cassatie is het niet mogelijk om een van de ouders de toestemming te geven om onbeperkt met het kind naar het buitenland te reizen.

2 Onder welke omstandigheden is voor de overbrenging van het kind naar een andere staat toestemming van de andere ouder vereist?

Wanneer een kind het grondgebied van Bulgarije tijdelijk wil verlaten en daarbij vergezeld is van slechts één van de ouders, moet dat kind beschikken over een notarieel vastgelegde verklaring voor reizen naar het buitenland of een vervangende toestemming door de rechter overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het familiewetboek. Een dergelijke verklaring of toestemming kan niet worden geacht een toestemming te zijn voor de permanente overbrenging van het kind naar een ander land.

De instemming van de andere ouder met een wijziging van de gewone verblijfplaats van het kind moet worden neergelegd in een door de rechter gevalideerde overeenkomst tussen de ouders of in een rechterlijke beslissing waarin het gezagsrecht wordt toegekend aan de ouder die het kind wil overbrengen, waarbij in die overeenkomst/beslissing nader wordt omschreven waar de ouder en het kind hun verblijfplaats zullen hebben (vermelding van het betrokken land) en waarbij wordt voorzien in een adequate regeling voor het omgangsrecht met de andere ouder, die in een ander land zal wonen dan het kind. Het bestaan van een door de rechter gevalideerde overeenkomst of een rechterlijke beslissing waarborgt dat de belangen van het kind worden beschermd en dat de overbrenging er niet toe leidt dat het kind geen contact meer heeft met de andere ouder.

3 Hoe kan het kind legaal naar een andere staat worden overgebracht als overbrenging noodzakelijk is, maar de andere ouder er geen toestemming voor geeft?

Zie het antwoord op de eerste vraag.

4 Gelden voor tijdelijke overbrenging (bv. voor vakantie of medische behandeling) en permanente overbrenging dezelfde regels? Gelieve toestemmingsformulieren te verstrekken, indien beschikbaar.

In het eerste geval is een verklaring houdende toestemming met het reizen naar het buitenland (vrije tekst) vereist. In het tweede geval is de overlegging vereist van een door de rechter gevalideerde overeenkomst tussen de ouders of een rechterlijke beslissing waarin het gezagsrecht wordt toegekend aan de ouder die het kind wil overbrengen, waarbij in die overeenkomst/beslissing nader wordt omschreven waar de ouder en het kind hun verblijfplaats zullen hebben (vermelding van het betrokken land) en waarbij wordt voorzien in een adequate regeling van het omgangsrecht met de andere ouder, die in een ander land zal wonen dan het kind.

Laatste update: 13/06/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website